Presentation av styrelsen och våra politiska uppdrag

Presentation av styrelsen och våra politiska uppdrag

Vi är styrelsen för Kristdemokraterna i Åre kommun just nu:

Linnea Haggren är ordförande. Du kan nå henne på mobilen 073-800 80 39 eller linnea.haggren@trappnas.com. Eller varför inte hälsa på och prata politik?

Elisabeth Rolandsson som bor i Järpen, är vice ordförande. Kontakta henne på 070-669 69 23 eller elisabeth.rolandsson@are.se.

Börje Johansson som bor i Höla, är kassör.

I valet 2014 fick vi en ordinarie plats i kommunfullmäktige (KF) som Elisabeth sitter på. Linnea är ersättare. Elisabeth är 2:a vice ordförande i KF, vilket innebär att hon sitter i presidiet (en grupp på tre personer) som ser till att mötena fungerar bra. Och om de två första ordföradena inte är där blir hon den som håller i klubban i det mötet. Kommunfullmäktige är det högsta styrande organet i kommunen, vilket innebär att den samlingen har det fulla ansvaret för alla beslut som tas i hela kommunen och de största möjligheterna att bestämma hur kommunen ska fungera. De är som aktieägarna i ett aktieföretag.

Vi fick också en ersättarplats i kommunstyrelsen (KS) som Elisabeth sitter på. Det innebär att vi får vara med på alla möten och får all information om vad som ska beslutas, vilket är bra. Och om det skulle vara så att de ordinarie personerna är borta så får Elisabeth vara med och ta beslut. KS är näst högst i beslutsordningen, de förbereder också besluten som KF ska hantera. De är som en styrelse i ett aktieföretag.

Vi fick också en ordinarie plats i Socialnämnden (SN) som Elisabeth sitter på. Den nämnden hanterar framförallt individ- familjeomsorg och hemvård. Viktiga frågor, kanske särskilt mycket för en kristdemokrat.

Dessa platser har vi mellan januari 2015 och december 2018, alltså mandatperioden efter valet i september 2014. Efter nästa val förändras det, vi får se hur.

Här är länkar och kommunens egen beskrivning av vad de olika nämnderna gör.

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ vilka utses i allmänna val. Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell natur eller i övrigt av större vikt, som exempelvis mål och riktlinjer samt skattesats, budget och årsredovisning, liksom nämndernas och bolagens organisation och verksamhetsformer. Vill du lyssna på kommunfullmäktiges sammanträden, hör av dig till kundtjänst.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen med 13 ledamöter har gentemot nämnderna en ledande och samordnande roll, samt en beredande funktion av kommunfullmäktigeärenden. Kommunstyrelsen ansvarar dessutom för verksamheter som strategisk utveckling, internt stöd, teknisk verksamhet samt kultur och fritidsfrågor.

Socialnämnden
Socialnämnden med nio ledamöter handhar kommunens individ- och familjeomsorg samt hemvård (stöd och insatser till äldre- och personer med funktionsnedsättning) i hela kommunen, utom i Kalls församling, integration samt alkoholhandläggning.