Barnomsorg och skola

Kristdemokraterna i Årjäng står fast vid vår tidigare skolpolitik där vi arbetar för om- och nybyggnation av högstadieskolorna både i Årjäng och Töcksfors och där vi vill bevara bygdeskolorna. Föräldrar skall ha stor möjlighet att kunna välja den skola som passar deras situation och deras barn bäst. Kristdemokraterna anser också att mellanstadiet i Årjäng behöver få moderna och fräscha lokaler. Om den nya högstadieskolan i Årjäng inte får det antal elever man planerat för, kan lokaler frigöras för mellanstadiets behov i den nya skolbyggnaden.

Läs mer >>>

Ekonomi och Bostäder

En ekonomi i balans

En viktig del för att öka kommunens inkomster är att få en positiv befolkningsutveckling.
Vårt arbete kommer därför att inriktas på att öka kommunens invånarantal. Bostadsbyggandet är en nödvändig del för att invånarantalet i kommunen skall öka.
Ökat invånarantal ger oss ökade skatteintäkter och statsbidrag som i sin tur leder till bibehållen hög service. En särskilt viktig del är byggandet av hyresrättslägenheter. Detta ger oss en mer flexibel bostadsmarknad där

Läs mer >>>

Kommunikationer

Goda kommunikationer är oerhört angeläget för att få en god utveckling. Vi vill arbeta för att vidareutveckla kommunens väg- och nätverksmöjligheter. Vidare anser vi att kommunen måste vara en drivande part i arbetet med att få den nya tänkta järnvägsförbindelsen mellan Oslo och Stockholm att gå genom kommunen.  Detta ger oss helt nya möjligheter för ett aktivt och starkt näringsliv. Avstånden till viktiga arbetsmarknader, på ömse sidor om riksgränsen, krymper.

Läs mer >>>

Kultur och Fritid

Kultur och fritid för livskvalitet

Ett rikt och varierat kultur- och fritidsutbud har stor betydelse för att skapa attraktivitet för en kommun. Årjäng har långa traditioner av ideellt arbete i föreningslivet och dessutom ligger vi i Värmlandstoppen när det gäller antalet föreningar per invånare.
Detta är en mycket viktig del för att skapa trivsel och livskvalitet i kommunen.

Därför är det politikens uppgift att skapa goda…

Läs mer >>>