Barnomsorg och skola

skola_kerstin

Tid för varje barn – valfrihet och mindre barngrupper i förskolan

Förskolan skall präglas av god kvalitet och vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och lärande. Barngruppernas storlek skall begränsas för att skapa bättre förutsättningar för en lugn miljö och god pedagogisk verksamhet med personal som har tid.

Både kommunalt drivna och förskolor i alternativ regi skall ges samma ekonomiska och resursmässiga förutsättningar. Genom införande av ”barnomsorgspeng” kan möjligheten till barnomsorg under kvällar och helger utökas.

Föräldrar skall ha stor möjlighet att kunna välja den omsorgsform som passar deras situation och deras barn bäst.

Kristdemokraterna i Årjäng verkar för att

•    Familjedaghem med god kvalitet skall erbjudas
som en fullvärdig förskoleverksamhet.
•    Vårdnadsbidrag skall återinföras.
•    Barnomsorgspeng skall kunna erbjudas för egna barn
eller användas t ex genom att några föräldrar går samman
och ordnar gemensam barnomsorg.
•    Stor valfrihet och mångfald med flera alternativa utförare
ska finnas för föräldrar att utifrån egna behov välja
barnomsorg och skola.
•    Barngruppernas storlek i förskolan bör hållas på ett
antal runt 15 barn per avdelning.

 Skola för trygghet, kunskap och bildning

Skolan har ett bildningsuppdrag där kunskap och värdegrund finns som en helhet för att ge eleverna nödvändiga kunskaper och färdigheter så att de blir rustade att möta framtiden.
Vår utgångspunkt är att utbildningen skall stå i överensstämmelse med kristen etik och västerländsk humanism. Målsättningen är en skola där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter.
Skolan skall skapa en kreativ lärandemiljö i fräscha, ändamålsenliga lokaler och med välutbildade och pedagogiskt skickliga lärare. Kommunalt och enskilt drivna skolor skall ges samma ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar.

Kristdemokraterna i Årjäng står fast vid vår tidigare skolpolitik där vi arbetar för om- och nybyggnation av högstadieskolorna både i Årjäng och Töcksfors och där vi vill bevara bygdeskolorna. Föräldrar skall ha stor möjlighet att kunna välja den skola som passar deras situation och deras barn bäst. Kristdemokraterna anser också att mellanstadiet i Årjäng behöver få moderna och fräscha lokaler. Om den nya högstadieskolan i Årjäng inte får det antal elever man planerat för, kan lokaler frigöras för mellanstadiets behov i den nya skolbyggnaden.

Kristdemokraterna i Årjäng verkar för att

•    Nolltolerans skall gälla för såväl mobbning och kränkande behandling som mot klotter och dålig skolmiljö.
•    Mellanstadiet i Årjäng behöver få moderna och fräscha lokaler.
•    Vi skall ha två högstadieskolor i kommunen.
•    Våra bygdeskolor skall bevaras så länge det finns elevunderlag.
•    Kommunala musikskolan skall bibehålla en hög standard.
•    Elever, som inte nått målen, skall erbjudas sommarskola.
•    Lärarnas arbetstid skall ha fokus på undervisningstid – det administrativa arbetet skall minska.
•    Skolan behöver en ökad vuxentäthet genom t.ex. kamratstödjare.

Gymnasieskolan – fortsättningen in i vuxenlivet

utgå från elevernas intressen, behov och framtidsplaner och ge möjlighet till personlig utveckling. Det är också viktigt att eleverna uppmuntras och motiveras till högre studier.
Många av kommunens elever väljer gymnasieprogram på andra orter. Detta innebär kanske att de måste bo borta från familjerna under veckorna. Alla elever vill inte flytta hemifrån för att studera på gymnasieskola. Alla familjer vill inte heller att deras tonåring skall bo på annan ort. Därför är det viktigt att Årjängs gymnasieskola kan erbjuda eleverna både teoretiska och praktiska program. Gymnasieungdomar är viktiga för samhället, inte minst för idrottsföreningar. Därför behöver skolan uppmuntra ideellt engagemang i föreningar, idrottsklubbar och liknande och skolan skall också visa på det civila samhällets möjligheter och betydelse för den personliga utvecklingen.

Kristdemokraterna i Årjäng verkar för att

•    Årjängs gymnasieskola ska kunna erbjuda eleverna både teoretiska och praktiska program som är relevanta för både elever och kommun.
•    Vi bör tillsätta en oberoende arbetsgrupp för att kunna utveckla hela gymnasieskolan och dess utbud av program.
•    Skolan skall ha ett nära samarbete med det lokala näringslivet.
•    Entreprenörskap i skolan skall uppmuntras.
•    Olika former av lärlingsprogram skall erbjudas och utvecklas i samarbete med det lokala näringslivet.