Sammarbete

Vi vill börja med att tacka för det förtroende vi fått genom ett historiskt bra valresultat.


Skolfrågan

Mycket har ju både före och efter valet kretsat kring skolfrågan.

Beslutet om nedläggning togs av Centerpartiet och Socialdemokraterna redan i juni 2013.

Våra åsikter har inte förändrats och hade vi fått majoritet för vår politik så hade vi kunnat genomföra vårt vallöfte att riva upp beslutet om nedläggning av Böns skola och högstadiet i Töcksfors.

Det parlamentariska läget som nu råder ger oss enkelt uttryckt två alternativ.

Det ena är i opposition där vi inte kan påverka politiken alls, eller i position där vi har stora möjligheter att påverka politiken under de kommande fyra åren.

Vi Kristdemokrater och Nya Alliansen har därför valt att i så stor utsträckning som möjligt hellre vara med och påverka politiken än att sitta i opposition utan inflytande.

Ett samarbete med S var inte vårt utgångsläge i valrörelsen, men vi ser fram emot ett gott samarbete där vi har långt större möjligheter att påverka och skapa tillväxt i hela vår kommun. Vi måste nu gemensamt hjälpas åt för att lyckas och vi har ett ansvar att förvalta med fokus på uppdraget att ena kommunen.

Gemensamt framtagna fokusområden för den nya majoriteten i Årjängs kommun bestående av Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Folkpartiet och Moderaterna
– Överst på dagordningen står näringslivspolitiken. Vi har varit i toppen när det gäller ett gott näringslivsklimat och dit ska vi tillbaka.

• Politiken ska hand i hand med den kommunala förvaltningen se till att näringslivet får ett bra och hjälpsamt bemötande.
• Erbjuda industrimark för både nyetableringar och expansion av befintliga företag
• Vid behov bygga nya industrilokaler.
• Aktivt rekrytera nya företag genom direkta kontakter och genom att synas i olika sammanhang där vi kan marknadsföra vårt unika läge vid norska gränsen och med E18 som går genom kommunen.

– Vi ska konkretisera vår näringslivsstrategi ”Tillväxt för bygdens bästa”. Den har tagits fram i en process tillsammans med näringslivet i kommunen. Nu är det dags att gå från process till konkreta åtgärder.

– Fortsätta satsningarna på skolan med renovering av låg- och mellanstadiet i både Töcksfors och Årjäng när bygget av det nya högstadiet är klart.

– Vi ska påbörja produktion och byggnation av lägenheter i våra tätorter. Det är en nyckelfråga för att få ökad inflyttning och en stärkt ekonomi.

– Intensifiera arbetet med EU-projekt så att vi lyfter hem så mycket som möjligt nu när nya programperioden startar. Här får kommunstyrelsens vice ordförande en central roll att jobba med dessa frågor och ges en arvodering på 25%.

– Ett systematiskt och långsiktigt värdegrundsarbete mot främlingsfientlighet och rasism ska startas som involverar både BUN, SoO och KoF. Detta sker inom ramen för Toleransprojektet som fått regeringens uppdrag att arbeta med dessa frågor och vi återupptar resorna till Polen.

– Vår ambition är arbeta för en enad kommun, ända från Sillerud till Östervallskog.

De ledande posterna tillsätts enligt följande:
Kommunstyrelsens ordförande: Daniel Schützer (S)
Kommunstyrelsens vice ordförande: Kjell-Arne Ottosson (KD)
Barn- och utbildningsnämndens ordförande: Therése Gustafsson (FP)
Stöd- och omsorgsnämndens ordförande: Birger Pettersson Wiik (S)
Bygg- och miljönämnden: Bengt-Olof Lorentzon (KD)
Kultur- och fritidsnämnden: (KD)
Årjängs bostads AB: Börje Liviken (M)
Årjängs Nät AB: Björn Karlsson (S)
Tidigare har meddelats att Kommunfullmäktiges ordförande blir Kjell-Arne Ottosson (KD) och 1:e vice ordförande blir Gunilla Svantorp (S).