Vård och omsorg

Äldreomsorg

Vård och omsorg med värdighet och delaktighet, utifrån ett kristdemokratiskt perspektiv

Äldrevården ska präglas av trygghet, delaktighet och värdighet utifrån helhetsperspektiv. Den enskilde känner bäst sina egna behov. Delaktighet, inflytande och valfrihet ska vara självklart inom såväl äldreomsorgen som primärvården. Samarbete med ideella krafter exempelvis närstående och olika föreningar berikar och gagnar den enskilde och ska därför uppmuntras.
Kvalitet utvecklas av sund konkurrens. Därför bör alla aktörer som kan erbjuda vård och omsorg av hög kvalitet välkomnas, såväl  ideella, kooperativa privata som offentliga.
Boendet är centralt  för alla människor. Behovet varierar över tid och tillgängliga bostäder med möjlighet till gemenskap är något många efterfrågar, så kallade trygghetsboenden.

Kristdemokraterna i Årjäng verkar för att

•    Kommunen skall satsa på äldres mat och måltider.
•    Öka valfriheten för insatser inom hemtjänsten enl. LOV [lagen om valfrihet] och en  tydlig policy för stöd till anhörig vårdare.
•    Bibehålla en regelbunden, strukturerad kvalitetsuppföljning av all äldreomsorg. Resultatet ska vara lättillgängligt och lättförståeligt.
•    Införa en värdighetsgaranti, där det tydligt specificeras vilken service och omsorg den enskilde kan förvänta sig.
•    Par ska garanteras få bo tillsammans på särskilt boende om man så önskar.
•    Det ska finnas friskvårdande aktiviteter för äldre som stimulerar hälsa och livskvalitet i samarbete med civilsamhället.
•    All palliativ vård skall planeras utifrån patientens och anhörigas behov och önskemål.
•    Läkarnärvaron och kompetensen om åldersrelaterade sjukdomar utvecklas på äldreboenden och i hemsjukvården i samverkan mellan kommun och landsting.
•    Kommunen ska kunna erbjuda ”fixartjänster” som kan hjälpa äldre med enklare vardagsgöromål.
•    Införa projektet Ung omsorg inom äldre omsorgen i Årjängs Kommun