Styrelsen 2017

kd-toppkandidater-webb
Fr v Rita Laudere-Håkansson, Maj-Britt Kissner-Eliasson,
Åke Fläckman, Råsie Sigvardsson-Berbres och Anders Bergsten.

Ordförande
Råsie Sigvardsson-Berbres, Bollnäs

V. ordförande
Anders Bergsten, Rengsjö

Sekreterare
Maj-Britt Kissner-Eliasson, Kilafors

Kassör
Maj-Britt Kissner-Eliasson, Kilafors

Ledamöter
Åke Fläckman, Arbrå
Roland Jonsson, Hå
Rita Laudere-Håkansson, Bollnäs
David Arwe, Arbrå
Karin Hallberg, Bollnäs
Kent-Olof Ståhl, Bollnäs

 

ÅRSBERÄTTELSE 2016

I styrelsen 2016 har ingått Anders Bergsten, (ordförande), Maj-Britt Kissner-Eliasson (vice ordförande och kassör), Råsie Sigvardsson-Berbres (sekreterare), Kent-Olof Ståhl, Åke Fläckman, David Arwe, Roger Henningsson, Roland Jonsson, Rita Laudere-Håkansson samt Frideborg Dahlgren (KDK).

Sedan årsmötet 2016 har fyra styrelsemöten anordnats (2 mars, 11 maj, 7 sep, 4 nov) och sju grupp-/medlemsmöten (2 mars, 6 april, 11 maj, 8 juni, 7 sep, 4 okt, 8 dec).

Lokalavdelningens årsmöte hölls den 18 februari på Kulturhuset i Willy Marias rum. Jennie Forsblom, Edsbyn, politisk sekreterare i partiets regiongrupp, berättade om sin bakgrund och varför hon engagerade sig politiskt och valde kristdemokraterna. Jennie informerade även om aktuella politiska frågor i kommunen och regionen. Det går bra att följa henne på http://kristdemokratenjennie.blogspot.com

Ordinarie ombud vid distriktsstämmorna var Albin Lindkvist, Magnus Hägglund, Råsie Sigvardsson-Berbres och David Arwe. Ersättare för ombuden har varit Rita Laudere-Håkansson, Kent Ståhl och Roger Henningsson.

Till ombud för rikstinget nominerades 1) Anders Bergsten, 2) Maj-Britt Kissner-Eliasson, 3) David Arwe, 4) Åke Fläckman, 5) Roger Henningsson och 6) Råsie Sigvardsson-Berbres

Magnus Hägglund och Albin Lindkvist har ingått i valberedningen.

Deltagare vid kommun- och landstingsdagarna i Västerås 8-9 april var Maj-Britt Kissner-Eliasson, Einar Ekström och Anders Bergsten.

Vårstämman för distriktet anordnades den 19 mars i Gävle och höststämman anordnades den 19 november i Bollnäs. Partiavdelningen var representerad vid båda stämmorna.

Partiavdelningen har 1 mandat i fullmäktige och ingår efter valet 2014 i en politisk samverkan med Moderaterna och Bollnäspartiet i opposition mot Socialdemokraterna, Liberalerna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Centerpartiet har valteknisk samverkan med Socialdemokraterna men är ändå i opposition. Sverigedemokraterna och Sjukvårdspartiet går själva.

Anders Bergsten har mandatet i fullmäktige och är fortfarande 2:e vice ordförande. Anders är ersättare i Regionfullmäktige och nämndeman i Hovrätten Nedre Norrland (Sundsvall). Partiavdelningen har flera poster i partidistriktsstyrelsen.

Råsie Sigvardsson-Berbres är ersättare i kommunfullmäktige tillsammans med David Arwe, som avsade sig sin ersättarplats i kommunstyrelsen, vilken togs över av Maj-Britt Kissner-Eliasson. Kent-Olov Ståhl är ersättare i socialnämnden. Åke Fläckman är revisor och Roger Henningsson nämndeman.

På styrelsens vägnar:

Anders Bergsten                                       Maj-Britt Kissner Eliasson

Ordförande                                               Vice ordförande

ÅRSBERÄTTELSE 2012

I styrelsen 2012 har ingått Anders Bergsten, (ordförande), Maj-Britt Kissner-Burman (vice ordförande), Sune Blom t o m november (sekreterare), Elsa Sandsgård (kassör), Åke Fläckman, Mikael Westin, Roland Jonsson, Rita Laudere-Håkansson., Råsie Sigvardsson-Berbres samt Frideborg Dahlgren (KDK). Medlemsregisteransvarig har varit Frideborg Dahlgren. Under året har fem styrelsemöten anordnats (17 jan, 28 feb, 1 maj, 4 juni, 30 okt och 5 sept) och sju medlemsmöten (28 feb, 3 apr, 1 maj, 4 juni, 5 sep, 2 okt, 30 okt).

En studiecirkel ”Mot bättre vetande – En svensk skolhistoria” anordnades på initiativ och under ledning av Albin Lindkvist med träffar den 7 mars, 28 mars, 18 apr och några träffar i anslutning till styrelse/medlemsmöten.

Den 17 mars anordnades partiets vårstämma i Gävle och den 17 november höststämma i Gnarp med deltagande av lokalavdelningens ombud. Den 2 april invigdes ”nya” Bollnäs sjukhus med Aleris som driftansvarig. Den 18 maj invigdes oppositionens Infostuga på Brotorget. Kostnaderna för den timrade stugan delas av de fyra oppositionspartierna och stugan kommer prel att bli valstuga 2014.

Den 29 maj skedde utflyttning från lokalavdelningens kansli på Nygatan. Kansliet invigdes valåret 2002 och har fungerat bra som sammanträdeslokal och knutpunkt, inte minst under valåren. I fortsättningen anordnas styrelse/medlemsmöten på Stadshuset.

Lokalavdelningens årsmöte hölls den 5 feb. Innan förhandlingarna tog sin början informerade kommunens skolchef Inga Malm om aktuellt läge inom skolväsendet i kommunen och pågående förändringsarbete med förslag om nedläggning av vissa byskolor m m.

Partiet ingår i en politisk samverkan med Moderaterna, Centerpartiet och nya Bollnäspartiet i opposition mot Socialdemokraterna, Folkpartiet, Sjukvårdspartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Under året har flera gemensamma möten anordnats inom oppositionen med teman som ny arena/bandyhall, utbyggnad av vindkraft etc. Oppositionen och majoriteten nådde också en kompromiss om skolverksamheten samt om budget 2013. Under året har flera motioner och interpellationer lämnats i kommunfullmäktige, bl a av Råsie Sigvardsson-Berbres om ”Barnbokslut”. Flera insändare har publicerats i Ljusnan.

Den 20 sep besökte Sara Skyttedahl från KIC (Kristdemokratiskt Internationellt Centrum) Söderhamn. Vid mötet deltog medlemmar från lokalavdelningarna i Ovanåker, Bollnäs och Söderhamn. Den 20 okt anordnades ideologiutbildning på Rådhuset i Söderhamn med KDU:s ordförande Aron Modig.

Den 1 okt anordnades en hearing på Kulturhuset om Arenabolagets planer på bandyhall m m. Hearingen följdes upp av en debatt den 25 okt på Kulturhuset med temat ”Näringslivet möter politikerna”. Vid båda mötena företräddes lokalavdelningen av Anders Bergsten.

Kristdemokrater från hela länet deltog i en Kick-off i Siljansnäs utanför Leksand 5-6 oktober. Syftet med träffen var att inspirera varandra i en kreativ miljö och tillsammans lägga upp planer för hur partiet i länet och i kommunerna på bästa sätt skulle föra fram den kristdemokratiska politiska framtidsvisionen och locka nya väljargrupper. Initiativtagare till och ledare för hela evenemanget var Lili André, oppositionsråd i Gävle kommun. Deltagarna utgjordes av ledande partiföreträdare från samtliga kommuner i länet utom Ljusdal och Ockelbo. Från lokalavdelningen deltog Anders Bergsten och Maj-Britt Kissner-Burman.

Den 7 december anordnades en lyckad julfest i Pingstkyrkans festvåning i Bollnäs. Ulla Blom bidrog med ett lotteri och Maj-Britt Kissner-Burman tillsammans med Frideborg Dahlgren ordnade med julmaten. Vid julfesten talade inbjudne riksdagsledamoten Lars-Axel Nordell och pastor Samuel Wennstig underhöll med sång och musik.

Årsberättelse 2011

I styrelsen 2011 har ingått Anders Bergsten, (ordförande), Maj-Britt Kissner-Burman (vice ordförande), Sune Blom (sekreterare), Elsa Sandsgård (kassör), Åke Fläckman, Mikael Westin, Roland Jonsson, Rita Laudere-Håkansson., Råsie Sigvardsson-Berbres samt Frideborg Dahlgren (KDK). Medlemsregisteransvarig har varit Frideborg Dahlgren. Under året har fem styrelsemöten anordnats (5 april, 7 juni, 30 aug, 4 okt, 1 nov) och åtta medlemsmöten (1 mars, 5 april, 3 maj, 7 juni, 30 aug, 4 okt, 1 nov och 29 nov).

Lokalavdelningens årsmöte hölls den 5 feb. Innan förhandlingarna tog sin början gav kommunens socialchef Lennart Nyman en intressant exposé över de många lagar och förordningar som socialförvaltningen har att följa. Budgeten för uppgår till ca 500 miljoner kr, varav drygt hälften går till äldreomsorgen. Positivt är att socialförvaltningen har klarat budgeten utan underskott.

Fem motioner till rikstinget behandlades. Anders Bergsten om ”Skattefrihet och premier för bosparande” samt ”Agera mot de skenande elpriserna”, Åke Fläckman om ”Dubbelspårig järnväg även i Norrland” samt ”Finansiering av energieffektivisering även i hyreshus” och Kjell Norlin om ”Blinkers vid vänstersväng i vägkorsning och vägdelning”. Samtliga motioner tillstyrktes av årsmötet. Motionsberedning hölls 18 juni i Gävle. Vid Rikstinget 30 juni – 2 juli i Umeå deltog Anders Bergsten som ombud med Sune Blom som ersättare. Under året har flera motioner och interpellationer lämnats i kommunfullmäktige, bl a på initiativ av Råsie Sigvardsson-Berbres en gemensam motion från oppositionen om ”Värdighetsgaranti i äldreomsorgen”.

Partiet har under 2011 ingått i en politisk samverkan med Moderaterna, Centerpartiet och nya Bollnäspartiet i opposition mot Socialdemokraterna, Folkpartiet, Sjukvårdspartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. 22 politiska poster kunde efter långa och stundtals hårda förhandlingar fördelas till 10 olika KD-medlemmar.

Den 19 maj besökte Liza-Maria Norlin från partistyrelsen Söderhamn och mötte där medlemmar från lokalavdelningarna i Ovanåker, Bollnäs och Söderhamn. Under våren överlämnades protokoll m m till Arkiv Gävleborg.

Lördagen den 28 aug anordnades en höstupptakt för den politiska oppositionen på Stadshuset i Bollnäs. Dagen inleddes av Anders Ringgård som startade friskolan Lust och Lära. Processledare var Ann-Helen Persson, ombudsman för Centerpartiet inom X-län.
Deltagarna processade fram områden och punkter som oppositionen tillsammans skall driva under mandatperioden.

Vid styrelsemötet den 30 aug informerade ombudsman Kent Sjöberg om aktuella politiska frågor på distriktsnivå. Ordföranden deltog den 10 sep i en ideologikonferens på landstingshuset i Stockholm. Ordförandeutbildning med Stig Nyman anordnades 22 sep i Bollnäs, med god tillslutning från hela länet.

Den 25 sep anordnades en Vindkraftsdag med besök på Vindkraftsparken i Flästa. Mikael Strandberg, VD på Bollnäs Energi, informerade om vindkraften i kommunen och det bjöds på kolbullar och lingondricka.

Vid styrelsemötet 4 okt avsade sig Rita Laudere-Håkansson sitt ersättaruppdrag i Barn- och utbildningsnämnden (BUN). Styrelsen nominerade Albin Lindkvist till ny ersättare i BUN. Vid samma möte tog styrelsen del av materialet från partiets valberedning gällande ny partistyrelse vid extra riksting i Västerås i januari 2012. Styrelsen föreslog som ordförande Göran Hägglund, som 1:e vice ordf Maria Larsson och som 2:e vice ordf Emma Henriksson.

Debatten om framtidens skola i Bollnäs var intensiv under året och under oktober deltog partiet i medborgarträffar i Kilafors och Vallsta. Den 15 oktober var det ideologidag i Söderhamn som leddes av Michael Anefur, Kristianstad, och där lokalavdelningen var representerad av flera medlemmar. Den 19 november stod lokalavdelningen som värd för höststämman på folkhögskolan i Bollnäs.

Den 9 december anordnades en lyckad julfest i Pingstkyrkans festvåning i Bollnäs. Ulla Blom bidrog med ett lotteri och Maj-Britt Kissner-Burman tillsammans med Råsie Sigvardsson-Berbres och Frideborg Dahlgren ordnade med julmaten. Vid julfesten underhöll pastor Samuel Wennstig med sång och musik.

 

Årsberättelse verksamhetsåret 2010

I styrelsen 2010 har ingått Anders Bergsten, (ordförande), Maj-Britt Kissner-Burman (vice ordförande), Kjell Norlin (sekreterare), Elsa Sandsgård (kassör), Åke Fläckman, Ulrika Östlund, Roland Jonsson, Rita Laudere-Håkansson., Råsie Sigvardsson-Berbres samt Frideborg Dahlgren (KDK). Medlemsregisteransvarig har varit Frideborg Dahlgren. Under året har fem styrelsemöten och ett tiotal medlemsmöten anordnats.

Preliminärt valprogram, valplan och valsedel till kommunvalet fastställdes av årsmötet den 13 februari. Årsmötet uppdrog till styrelsen att göra erforderliga kompletteringar. Anders Bergsten och Råsie Sigvardsson-Berbres deltog i valledarutbildning den 11 mars i Gävle.

Ewa Sundkvist från partistyrelsen besökte lokalavdelningen den 18 januari. Nomineringsstämma anordnades den 23 januari i Gävle där listorna till riksdag och landsting fastställdes. Årets verksamhet dominerades av valrörelsen som startade redan i maj månad. Toppkandidaterna på kommunlistan gjorde mycket goda insatser.

Valrörelsen drog igång den 15 maj vid ”Hardreve” i Rengsjö där lokalavdelningen deltog och där Vitsippspriset utdelades till Karl-Gunnar Backan. Lokalavdelningen deltog därefter vid Bollnäs vårmarknad den 28-30 maj med utdelning av broschyrer, försäljning av lotter och besök av riksdagskandidaterna Lennart Sjögren och Maria Karström. Besök och information hos Unga Kris har genomförts.

Den 13-14 aug fanns KD på plats vid Bollnäs höstmarknad och den 18 aug debatterade Maj-Britt Kissner-Burman handikappolitik på Scandic. Samma kväll var det valutbildning i Stadshuset med besök av Göran Sydhage och riksdagskandidaterna från länet.

Den 28 aug hade partiets lokalavdelning en trevlig och gemytlig ”val-kick-off” hemma hos Råsie. Presskonferens genomfördes den 31 aug där lokalavdelningens kommunprogram presenterades. Roland Jonsson och Maj-Britt Kissner-Burman satte upp valaffischer vid alla infarter. Annonseringar med toppkandidaterna på bild i Ljusnan skedde inför en rad aktiviteter på Brotorget, i Arbrå och i Kilafors.

Den 1 sep ordnades ett företagsbesök på Neuropsyk i Bollnäs där Lennart Sjögren, Ragnwi Marcelind, Steven Crosson och Maria Karström deltog. Samma dags morgon deltog Anders Bergsten i debatt på Komvux, vid lunchtid i direktsänd valdebatt i lokalradion från Brotorget och på kvällen hos Företagarna i Bollnäs. Den 4 sep fanns ”Samverkan Gävleborg” – oppositionspartierna i landstinget – med i en aktivitet på Brotorget och därefter gemensam tur med ångbåten Varpen.

Den 6 sep deltog Maj-Britt Kissner-Burman i en debatt med särskolan på Heden. 8-9 sep var det bokbord på Torsbergsgymnasiet där Maria Karström deltog. Åke Fläckman medverkade i miljödebatt på Församlingshemmet och Råsie deltog i en debatt i Pingstkyrkan i Arbrå den 12 sep. Den 10 och 11 sep fanns toppkandidaterna vid Brotorget i Bollnäs. Aktiviteterna fortsatte den 15 sep i Bollnäs, den 16 sep i Arbrå, den 17 sep i Kilafors och med final den 18 sep i Bollnäs. Samtliga besök annonserades i Ljusnan.

På valdagen fanns valarbetare ute och kontrollerade vallokaler och på kvällen den 19 sep anordnades valvaka i centrala Bollnäs med benäget bistånd av Sune Blom. Partiet behöll sina två mandat i fullmäktige tack vare goda insatser av valarbetarna. I många kommuner i länet förlorade KD mandat.

Vid årets slut konstaterade styrelsen att pengarna hade räckt till och det var också positivt. Partiet valde vid årets slut att ingå i en politisk samverkan med Moderaterna, Centerpartiet och nya Bollnäspartiet i opposition mot Socialdemokraterna, Folkpartiet, Sjukvårdspartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. 22 politiska poster kunde efter långa och stundtals hårda förhandlingar fördelas till 10 olika KD-medlemmar. Nu samlar partiet kraft inför nästa valrörelse 2014.