Vår politik

Kristdemokraterna i Bollnäs

Vår politik
Vi vill slå vakt om en trygg, medmänsklig och gemensamt finansierad omsorg för den enskilde patienten och anhöriga. Varje människas absoluta, lika och unika värde måste alltid vara vägledande.

Familjen är stommen i samhället, den naturliga och grundläggande gemenskapen. Barn och föräldrar är olika. Stödet till barnen och familjerna ska ge valfrihet och handlingsfrihet. Därför säger vi exempelvis nej till alla försök att tvångsdela föräldraförsäkringen.

Det är genom ett blomstrande näringsliv som resurser för angelägna satsningar på bland annat vård och omsorg skapas. Nya jobb skapas när enskilda människor finner det mödan värt att starta och utveckla ett företag. De hindrande trösklarna måste bort. Det är dags att minska krånglet för företag och företagande.

1. Värdig vård och omsorg
Många människor känner idag en oro inför det egna åldrandet och kvalitén inom vård och omsorg. Kristdemokraterna vill slå vakt om en trygg, medmänsklig och gemensamt finansierad omsorg för den enskilde patienten och anhöriga.

Varje människas absoluta, lika och unika värde måste alltid vara vägledande. Detta innebär att alla människor ska ha lika rätt till vård och behandling oavsett ålder och andra förutsättningar. Det gäller inte minst den långvarigt sjuke som inte alltid orkar höja sin röst för att kräva sin rätt.

Vi vill sätta människovärdet i centrum och utöka rätten att välja hur den egna vården ska utformas. Genom vår värdighetsgaranti vill vi också säkerställa en trygg grundnivå för alla inom äldrevården.

2. Valfrihet och rättvisa för barnfamiljer


Familjen är stommen i samhället, den naturliga och grundläggande gemenskapen. Barn och föräldrar är olika. Stödet till barnen och familjerna ska ge valfrihet och handlingsfrihet. Därför säger vi exempelvis nej till alla försök att tvångsdela föräldraförsäkringen.

De flesta av dagens föräldrar önskar att de kunde tillbringa mer tid med barnen. Därför måste det ekonomiska stödet till barnomsorgen ge förutsättningar för mer tid tillsammans.

Familjepolitiken ska stödja – inte styra – familjerna att välja den barnomsorgsform som passar dem i det skede av livet som de befinner sig i. Föräldrarna själva vet vad som är bäst för deras barn.

3. Blomstrande näringsliv ger välfärd


Av den svenska befolkningen på nio miljoner människor är drygt 4,3 miljoner sysselsatta. Det är i princip deras arbete som ska räcka till att försörja alla övriga. Nära 1,5 miljoner människor i arbetsför ålder står utanför den reguljära arbetsmarknaden. Det är betydligt färre människor än före valet 2006 men fortfarande en alldeles för stor grupp.

Nu fordras en politik som tar fasta på möjligheterna. Nya jobb skapas när enskilda människor finner det mödan värt att starta och utveckla ett företag. De hindrande trösklarna måste bort. Det är dags att minska krånglet för företag och företagande.

Skatten på arbete måste sänkas så att arbetet gynnas jämfört med att leva på bidrag. Det får inte vara finare att tjäna pengar på lotteri och sport, än på arbete och företagande. Det är genom ett blomstrande näringsliv som resurser för angelägna satsningar på bland annat vård och omsorg skapas.