Kommunprogram

1. Bollnäs – en kommun med god ekonomisk hushållning
En god ekonomi är grunden för utveckling av kommunal service. Med det menar vi en god hushållning med de medel som anförtrotts de förtroendevalda att använda till gemensamt finansierad service. Vår syn på hushållning grundar sig på förvaltarskapstanken, där de förtroendevaldas uppdrag är att förvalta de medel som finns för att få ut mesta möjliga nytta av satsade medel. Förvaltarskap är långsiktigt, det innehåller ett hållbarhetsperspektiv och ett ansvar mot kommande generationer.

Kristdemokraterna vill …
• Att kommunen ständigt prövar verksamheten så att den drivs med mesta möjliga service till lägsta möjliga kostnad
• Att den årliga investeringsnivån skall anpassas utifrån kommunens totala ekonomi
• Att den kommunala revisionen ska ha en självständig ställning och garanteras resurser för en effektiv revision
• Att en etisk diskussion om viktiga principer ska föras mellan politiker och tjänstemän på ledande positioner för att förebygga oegentligheter och för att skapa förtroende hos medborgare för de kommunala politikerna och tjänstemännen.

2. Bollnäs – en kommun med bra näringslivsklimat
Att förändra attityder är det billigaste sättet att förbättra näringslivsklimatet.. För att förändra attityder krävs en kommunledning som går före och agerar som det goda exemplet. Det måste också finnas en stark politisk drivkraft för att nå framgång i arbetet för att bättre attityder ska bli en verklighet inom en hel kommunal organisation. För oss kristdemokrater är det en självklarhet att främja företagande.

Kristdemokraterna vill …
• Att näringslivskontoret arbetar utifrån ”en-dörr-in” – konceptet
• Att en aktiv och levande dialog upprätthålls med företagarna genom t ex regelbundna företagsbesök, företagsluncher m m
• Att de offentliga upphandlingarna underlättas särskilt för mindre företag genom förenklade förfrågningsunderlag och mindre detaljstyrda upphandlingar
• Att ett system för kvalitetsgranskning av såväl egen regi som entreprenadverksamhet införs
• Att kommunen fortsatt satsar på entreprenörskap i grundskolan och gymnasieskolan

3. Familjen i vardagen
Barn är olika. De flesta föräldrar vet vad som är bäst för deras barn. Märkligt nog är detta något av det mest radikala som går att påstå i dagens Sverige. Det är nämligen många som menar att föräldrar borde få mycket mindre att säga till om. Att politiken vet bättre och att politiska beslut ska rätta till det som familjer har valt fel. Kristdemokraterna tror på att föräldrar, i allmänhet och för det mesta, vet vad som är bäst för deras barn. I vissa fall kan dock familjer ha svårt att fungera när någon i familjen drabbas av till exempel missbruk eller psykisk ohälsa, att hjälpa och stötta dessa personer är oerhört viktigt. Trygga familjer ger trygga barn och därmed ett tryggt samhälle.

Kristdemokraterna vill …
• Att pedagogisk omsorg ska införas i kommunen
• Att fler barnomsorgsalternativ som familjedaghem, öppna förskolor m m ska uppmuntras
• Att ett individuellt föräldrastöd ges under barnets hela uppväxttid
• Att särskilt stöd ska ges till utsatta familjer

4. Förskolan – en plats för omsorg, lek och lärande
Grundläggande för den kristdemokratiska familjepolitiken är att familjerna ska stödjas av det offentliga för att kunna göra de val som bäst passar deras situation. Barn och familjers behov ska vara utgångspunkten. Det är en mänsklig rättighet att familjerna får ett avgörande inflytande över formerna för sina barns barnomsorg och förskoleverksamhet.

Kristdemokraterna vill …
• Att valfrihet och mångfald ska gälla inom förskoleverksamheten
• Att förskolans barngrupper ska vara små och nära för att tillgodose utveckling och trygghet
• Att öppen förskola fortsatt ska erbjudas
• Att Familjecentrum på Gärdet ska värnas

5. Trygg skola med tydlig värdegrund
Skolan utgör en av de viktigaste grundstenarna för att bygga ett demokratiskt samhälle. Skolan ska ge eleverna kunskaper och färdigheter och i samarbete med hemmen främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande samhällsmedlemmar. Valfrihet, kunskapsfokus och flexibel skolstart anpassad efter individens utvecklingsnivå är kristdemokraternas bidrag till morgondagens skola.

Kristdemokraterna vill …
• Att kunskaper och färdigheter ska stå i centrum
• Att byskolorna ska leva – vi värnar också de små skolorna
• Att alla skolor har en väl utvecklad flexibel skolgång där eleverna kan nå utbildningens mål under både kortare och längre tid
• Att Bollnäs kommun ska ha en långsiktig lokalplan för att säkerställa den bästa fysiska och pedagogiska arbetsmiljön för elever och personal
• Att alla elever ska ha rätt att välja skola och att skolskjuts till vald skola ska erbjudas
• Att likabehandlingsplanen ständigt utvecklas och utvärderas för att ingen elev ska utsättas för mobbing eller annan kränkande behandling
• Att det i alla skolor finns tillräcklig pedagogisk ämneskompetens inom alla områden

6. En rik fritid ger mervärde
Ett rikt och varierat fritidsutbud har stor betydelse för att skapa attraktivitet för en kommun. Bollnäs har ett stort och varierande föreningsliv och samverkan mellan kommunen och den sociala ekonomin, föreningar och organisationer, skapar förutsättningar för att invånarna ska erbjudas ett rikt fritidsliv. Det civila samhället är en förutsättning och vi vill ge ännu mer makt till frivilliga krafter att utveckla bland annat kultur- och fritidsutbudet.

Kristdemokraterna vill …
• Att kommunen – när ekonomin tillåter – satsar på ett familjebad med profilering mot hälsa, kost och motion
• Att kommunen fortsatt erbjuder ett brett utbud av fritidsaktiviteter
• Att drog- och alkoholfria fritidsaktiviteter ska uppmuntras
• Att personer med funktionsnedsättning ska ges samma möjligheter till idrott och annat fritidsutbud
• Att det vid planering av nya bostadsområden skapas ytor för spontanidrott
• Att hänsyn tas till de äldres behov vid planering av rekreations- och motionsanläggningar
• Att alla campingplatser ges likvärdiga förutsättningar för sin verksamhet
• Att en volontärbyrå inrättas för att tillvarata enskilda frivilliga och frivilligorganisationers engagemang

7. I Bollnäs kommun blir funktionsnedsättning inte ett handikapp
Alla människor har samma värde. Alla människor är unika. Alla människor ska ha lika förutsättningar. Funktionsnedsättning blir ett hinder för den enskilde först om samhället inte förmår att kompensera bristerna. Människor med funktionsnedsättning riskerar att i olika sammanhang bli negativt särbehandlade. Detta kan aldrig vi kristdemokrater tolerera.

Kristdemokraterna vill …
• Att FN: s standardregler för delaktighet och jämlikhet samt konventionen om funktionsnedsättning tillämpas i kommunen
• Att Bollnäs kommun underlättar för personer som använder färdtjänst att använda sig mer av resor med kollektivtrafiken
• Att Bollnäs kommun fortsatt samverkar med handikapporganisationer för att uppmärksamma de brister som finns i samhället och även verka förebyggande

8. Vård och omsorg i Bollnäs
Vi ser till människors enskilda behov. Tryggheten en viktig faktor hur människor än väljer att bo och leva. För oss kristdemokrater är det en självklarhet att äldre själva ska kunna välja att leva i gemenskap även om man inte har ett vårdbehov. Därför inför vi nu fler möjligheter för äldre att själva välja vem som ska utföra vården och också möjligheten att välja boendeform efter behov, vilket är ett tankeskifte inom svensk vård och omsorg.

Kristdemokraterna vill …
• Att det ska finnas en värdighetsgaranti för all äldreomsorg i kommunen
• Att LOV (Lagen om Valfrihetssystem) används för att öka mångfalden och konkurrensen, både för yngre och äldre brukare
• Att stödet till anhöriga uppvärderas
• Att fler boendeformer för äldre tillskapas, t ex senior- och trygghetsboende
• Att frivilligorganisationernas engagemang och kraft stimuleras och tillvaratas
• Att Bollnäs medicinska akutsjukhus (Aleris) bevaras

9. Bollnäs – en kommun med ekologiskt hållbar utveckling
Kommunen har ett stort ansvar för att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle. Kristdemokraternas förvaltarskapstanke är utgångspunkten för att tänka långsiktigt och värna den värdefulla, men många gånger sårbara, miljön. Ansvaret, som är grundbulten i förvaltarskapsprincipen, är både personligt och gemensamt. Strävan att förbruka mindre av ändliga resurser och energi och ett personligt ansvar för kretslopp och avfallshantering är en nödvändighet för långsiktig överlevnad för mänskligheten.

Kristdemokraterna vill…
• Att Eco driving-konceptet utvecklas hos både kommunens invånare och anställda
• Att vid offentlig upphandling ska krav på miljöbilar vara regel
• Att byggande av lågenergihus och fler passivhus uppmuntras
• Att gång- och cykelvägnätet byggs ut
• Att kommunen ska ha minst 25 procent ekologiska och/eller närproducerade livsmedel i måltidsverksamheten

10. Kultur bidrar till det goda livet i Bollnäs
Kultur handlar om mänskliga möten – det som sker då vi möts. Människan är kreativ och vill både uttrycka sig och ta del av andras tankar och funderingar. Grunden i kultur är odling och då syftar vi på den inre andliga odlingen. Vi har alla behov av kultur och ett samhälle utan ett rikt kulturliv är fattigt och missar den inspiration som kulturella uttryck förmedlar. Kulturen medverkar till att vi finner mening i tillvaron, men också att vårt kulturarv förmedlar relationer mellan generationer.

Kristdemokraterna vill …
• Att den kulturella mångfalden stöttas
• Att en satsning sker på barnkultur
• Att utvecklingen av Kulturkvarteret ytterligare stärks
• Att kulturaktiviteterna på äldreboendena stärks
• Att studieförbundens betydelse för kulturarbetet tas till vara

11. Integration och mångfald
Vi kristdemokrater vill definitivt göra oss av med föreställningen att befolkningen i Bollnäs å ena sidan består av svenskar och å andra sidan av invandrare. Invånarna representerar snarare en mångfald av kulturella, etniska och religiösa grupper, vars kunskap och erfarenheter vi bättre måste ta tillvara. Att ytterligare utveckla rutiner för samråd med etniska och religiösa gruppers representanter för att tillvarata deras kunskaper och erfarenheter ser vi som en avgörande faktor. De är en del i samhällslivet i Bollnäs och ska därför få en delaktig plats i samhällsutvecklingen.

Kristdemokraterna vill …
• Att kommunen utvecklar ett system med bland annat kontaktfamiljer för nyanlända invandrare och flyktingar som så önskar
• Att så många som möjligt får en praktikplats för att lättare komma in i samhället och få in en fot på arbetsmarknaden
• Att föreningar som tydligt arbetar med att förbättra integrationen i samhället särskilt ska uppmuntras och stödjas
• Att skolorna ges möjlighet till fortsatt elevutbyte med andra länder

12. En kommun med trygghet och god stadsplanering
Då det offentliga rummet är till för alla är gestaltningen av nya och gamla fastigheter avgörande för trivseln i en stad. Belysningar, öppna platser, fontäner och minnesplatser är inslag som bidrar till en ökad trivsel och därmed även trygghet.

Kristdemokraterna vill …
• Att ”trygghetsbeskrivningar” upprättas i samband med stadsplanering
• Att samverkan med polisen ska ökas
• Att större delaktighet för medborgarna i hela planprocessen ska uppmuntras
• Att åtgärder för att göra kollektivtrafiksresandet mer attraktivt ska genomföras
• Att kulturellt intressanta bebyggelsemiljöer som t ex Lokstallsområdet ska värnas
• Att all nybyggnation måste anpassas efter den kringliggande bebyggelsemiljön

13. Bollnäs – en kommun med en god personalpolitik
Ett gott samhälle behöver en väl fungerande offentlig sektor, som i sin tur behöver en väl fungerande arbetsgivarpolitik – som i sin tur kräver att de förtroendevalda politikerna känner till sin roll som arbetsgivare och ledare.

Kristdemokraterna vill …
• Att mångfalden av utförare i offentlig sektor genom bland annat avknoppning av kommunal verksamhet ska uppmuntras
• Att kommunen även i arbetsgivarrollen arbetar för att motverka all form av diskriminering
• Att karriärmöjligheter inom offentlig sektor ska erbjudas så att det goda ledarskapet ständigt utvecklas