Mål och Budget 2019 Botkyrka

Botkyrka är mitt i en spännande utveckling

Mittenmajoritetens Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020 – 2022

Infrastruktursatsningar i Stockholmsregionen gör att Botkyrka kommer närmare Stockholms innerstad och Arlanda. Bostäder byggs, i olika former, i våra stadsdelar. Det finns utvecklingsplaner för våra lokala centrum och planeringen av Södra porten är igång. I skolan går resultaten upp och omsorgen blir mer uppskattad, men det räcker inte. Den politiska Mittenmajoriteten tänker ta till vara på denna utvecklingsprocess och vara benhårda i sina prioriteringar. Arbetet börjar med budget för 2019 med plan för 2020 – 2022.

I budget 2019 finns det ett tydligt fokus på det grunduppdrag Botkyrka kommun har. Välfärden ska utföras med högsta kvalitet och god service till Botkyrkaborna. För att kunna säkerställa den grundläggande välfärden krävs det att vi gör politiska prioriteringar.

Skolan är kommunens viktigaste uppgift. Det är genom skolan som våra barn och ungdomar utvecklas och rustas för vuxenlivet. En god skolgång är en av de bästa skyddsfaktorerna för varje ung människas liv.

Därför fokuserar budget för 2019 på mer och riktade resurser till Botkyrkas skolor med störst utmaningar, fler vuxna i klassrummen och korridorerna och ordning och reda för mer studiero och bättre resultat.

En god omsorg, utifrån behov, är en grundläggande rättighet och trygghet som alla Botkyrkabor är värda. I budget för 2019 stärks chefernas möjligheter att lägga tid på kvalitet. Även arbetet med att öka svenskkunskaperna i omsorgen är prioriterat i budget, alla ska känna sig förstådda. Parallellt med budgeten börjar arbetet med hur Botkyrkaborna ska få mer valmöjligheter i hemtjänsten.

Botkyrkas stadsdelar utvecklas för varje dag. Samtidigt tar det lång tid. Budget för 2019 tar avstamp i att få leverans på fler bostäder och att stadsdelarna ska utvecklas med nya centrum och mer levande områden. Arbetet med att unga ska kunna få en första bostad påbörjas också med uppdrag om att ta fram en Flytta-hemifrångaranti.

Utöver dessa områden förstärks kommunens trygghetsarbete. Ett våldspreventivt center, med polis och kommun, ska startas, där vi gemensamt kan agera för mer trygghet i kommunen. Samtidigt tas beslut som stärker arbetet med att nå alla unga som är i, eller som riskerar, ett kriminellt liv.

Miljö- och klimatfrågorna blir allt mer akuta både globalt och lokalt. Botkyrka ska vara en ledande kommun i omställningen till det hållbara samhället genom satsningar på kollektivtrafik, stadsnära natur och säkra rent vatten i framtiden. Med ett särskilt miljömål för vattenfrågan och en plan för dagvattenhantering tar Botkyrka ett stort steg i rätt riktning.

För Mittenmajoriteten kommer fokus att ligga på välfärdens kärna, skolan och omsorgen, samtidigt som vi ska utveckla våra stadsdelar. För att detta ska kunna prioriteras startar Mittenmajoriteten ett än skarpare arbete med att prioritera vilka verksamheter som ska finnas, hur stor administration kommunen ska ha, samt hitta effektivare arbetssätt att jobba på. Botkyrkabornas skattepengar ska användas på absolut bästa sätt.

Stefan Dayne – Kristdemokraterna
Ebba Östlin – Socialdemokraterna
Myrna Persson – Miljöpartiet de gröna
Lars Johansson – Liberalerna
Dag Ahlse – Centerpartiet