Besök på Danderydsförlossningen

Idag har jag varit på förlossningen och avdelningen för antenatalvård på Danderyds sjukhus. Läget är väldigt ansträngt. Vårdchef och chefsbarnmorska tog emot oss och gav en rundvandring, under besöket hann jag prata med personal från i stort sett alla personalkategorier, undersköterskor, sjuksköterskor, barnmorskor och läkare. För mig kändes det oerhört viktigt att få vara där just idag. Helgen har varit mycket intensiv. Personalen är väldigt lojal och går in och tar extra pass, flyttar semesterveckor. Allt för att upprätthålla samma vårdkvalitet och trygghet för alla som ska föda. Förra veckan föddes  573 barn i Stockholms län, i 48 fall fick kvinnor föda på en annan enhet i länet än den de först planerat. Vid ett antal tillfällen fick vi ta hjälp av andra landsting. Detta är givetvis ett misslyckande. Målet är såklart att alla som är skrivna i länet och planerar föda här ska få göra det – och att vi ska ha verklig valfrihet när det kommer till förlossningsklinik.

Det blev ett bra besök och jag fick se hur situationen är från insidan. För mig är dialogen med barnmorskor central, det behövs för att vi ska kunna fatta kloka politiska beslut. Men vi detaljstyr inte vården, jag lägger inte schema eller anställer barnmorskor. Min roll som politiker är att se till att resurserna finns, att skattemedlen fördelas så att de hamnar där de gör mest nytta.

Vi har som sagt en mycket ansträngd situation inom förlossningsvården i sommar. Vi strävar hela tiden efter att förbättra förlossningsvården. Fler åtgärder har satts in för en tryggare, lugnare förlossningsvård och jag tänkte nämna några av dem. Varje vecka sker också möten mellan alla förlossningsklinkerna och tjänstemännen på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen där läget på klinikerna redogörs, på MVC, bemanningssituationen, statistiken osv.

 • From juni sattes en stor extra satsning på mödra- och förlossningsvården in. Dels handlar det om 1000 kr mer per förlossning. Det gäller under perioden 1 juni till 15 september och ska räcka till både förlossningar och neonatalvård. Pengarna går till verksamhetsledningen som disponerar dem. Tex lönepåslag till barnmorskor. Syftet är att stimulera arbetet med en så lugn och trygg sommar i förlossningsvården som möjligt. Utifrån beräknat antal förlossningar handlar det om totalt 7,5 miljoner kronor.
 • Vidare satsar vi 100 extra kronor per besök till alla mödravårdscentralerna. Syftet är att MVC ska klara bättre den förberedande och rådgivande delen av vården. De extra resurserna gäller juni- sept för förlossningsförberedande besök samt eftervårdsbesök. Detta är en totalsumma på cirka 4,5 miljoner.  Verksamhetsledning på MVC disponerar dessa extra pengar där de behövs som bäst.  Det är viktigt att alla inför en förlossning har nära dialog med barnmorska på mvc och att föräldrarna väljer en klinik som har plats.
 • Vi har nu en ny långsiktig plan för förlossningsvården som sträcker sig till och med år 2024, med fokus på fler förlossningsplatser, lokaler, vårdkvalitet och kompetensförsörjning. Hälso- och sjukvårdsnämnden fattade beslut om den i juni månad. Bla innebär den en helt ny förlossning vid St Görans sjukhus from 2021.
 • Vi gör just nu stora satsningar på att förbättra förlossningsvården i Stockholms län tack vare en uppgörelse med SKL – Sveriges kommuner och landsting får Stockholm del av statliga medel till kvinnors hälsa (ca 100 miljoner kr för år 2017). Vi lägger 30,5 miljoner kronor på att minska antalet förlossningsskador och att minska undvikbara kejsarsnitt. Alla barnmorskor och läkare genomgår en utbildning som Karolinska Institutet ansvarar för. Vidare satsar vi 18,4 miljoner kronor på att stärka upp specialistmödravård utanför akutsjukhusen så att förlossningsklinikerna kan avlastas och barnmorskorna ägna sig åt aktivt födande. Det psykosociala stödet vid mödrahälsovården kommer också att stärkas upp rejält. Detta är bara några exempel vad vi gör med de 100 miljonerna.
 • En viktig aspekt är kompetensförsörjningen inom förlossningsvården och att arbetsvillkoren för barnmorskor måste förbättras, så att fler ska vilja och orka arbeta i förlossningsvården. Här har vi flera åtgärder som är på gång. För nyutexaminerade barnmorskor inför vi tre månaders introduktion då de går bredvid en erfaren barnmorska utöver den ordinarie bemanningen och även få en egen mentor. Allt för en mjukare start in i yrket. Detta kommer igång bla på Danderyds sjukhus under hösten.
 • Vi har infört en ”spärr” i IT systemen som gör det enklare för MVC att lista där det faktiskt finns plats för på respektive klinik. På så sätt får vi en jämnare fördelning över alla 6 klinikerna.
 • Tydliga karriärstegar med god löneutveckling är jätteviktig, vi har en ny reform som innebär full lön till sjuksköterskor som genomgår specialistutbildning under åren 2017 och 2018. Jag och mina kollegor i alliansen i Stockholms läns landsting arbetar ständigt med att skapa attraktivare arbetsplatser. Detta genom möjligheter för karriärvägar inom vården, uppmuntra arbetsmetoder som utvecklas lokalt för ett effektivare arbete mm. Det är också oerhört viktigt att få tid till återhämtning och reflektion. Vi har tagit beslut om en ny kompetensförsörjningsstrategi och utifrån den kommer verksamheterna återkommer med konkreta handlingsplaner för hur strategin ska uppnås. Men personalfrågan handlar inte bara om att behålla den personal som finns. Vi i Stockholms läns landsting upplever samma nationella utmaning när det gäller vården och det är bristen på specialistkompetens. Fler sjuksköterskor behöver utbildas för att kunna arbeta i vården. Eftersom regeringen till stor del styr utbildningsplatserna behöver just regeringen se till att hälso- och sjukvårdsutbildningarna är i fas med arbetsmarknadens behov. Utbildningarnas innehåll och kvalitet behöver motsvara landstingens och regionernas behov av kompetens. Alla barnmorskor behöver få jobba med det de är allra bäst på, födandet. Därför kan det också behövas uppgiftsväxling.

 

Ambitioner fattas inte, vi rustar just nu förlossningsklinikerna för framtiden. Tillsammans med alliansen arbetar jag ständigt med just skarpa åtgärder för att möta såväl vårdpersonal som den födandes behov för att trygga förlossningsvården. Alla parter i förlossningsvården samverkar för det bästa, jag vill också uppmana föräldrar att hämta information via 1177 Vårdguiden och sll.se

Kris eller inte?

Sommaren är här och med den en oerhört ansträngd period i förlossningsvården, barnmorskor jag pratar med menar att det råder “sommar” året runt.

Stockholm slår varje år rekord i antal födslar, så har det varit i flera år nu och jag tror inte att den trenden kommer brytas. Varje år ökar födslarna med ungefär 1.5%.

Det saknas verkligen inte utmaningar i förlossningsvården i Stockholms landsting, och jag kommer inte ge upp. Jag kommer fortsätta arbeta för att vi ska ha en barnmorska per födande (precis som vi skrivit in i förfrågningsunderlaget), minskade förlossningsskador och fler barnmorskor som vill jobba för landstinget. Efter BB Sophias stängning har vi ett antal barnmorskor som inte vill komma tillbaka till förlossningsvården. De har upplevt en mindre enhet med andra arbetssätt. Jag har den största respekt för dem. Ingen barnmorska är livegen. Vi måste bli en ännu bättre arbetsgivare för att de ska vilja komma tillbaka, det handlar om att kunna göra lönekarriär, att få arbeta med rätt saker och att bli lyssnad på. Att kunna ta en lunchrast och att vara med och bidra till förändringar till det bättre.

I gårdagens Dagens Nyheter kunde vi läsa om Annika Strandhäll som besökt förlossningen i Huddinge. Jag reagerar på att ministern uttalar sig kategoriskt och mycket negativt om Stockholm, det är givetvis ingen slump att udden riktas mot ett alliansstyrt landsting men jag undrar var minister befann sig då hennes partivänner stängde BB i Sollefteå? Jag undrar också varför ministern håller tyst om att hälften av nattbarnmorskorna i Malmö sade upp sig i höstas? I en socialdemokratiskt styrd region. Var var Annika med sina inkännade ord då BB Karslskoga stängde för sommaren?

Så vad gör vi i Stockholms landsting för en tryggare, lugnare förlossningsvård? Vi satsar för att bygga ut vården eftersom Stockholm växer. Det finns ett stort behov av att göra plats för fler födande och fler barnmorskor behöver arbeta inom förlossningsvården.

Vi försvarar vårdvalet eftersom det ger möjlighet för externa aktörer att vara med och ta ansvar för förlossningsvården. Vi ska komma ihåg att BB Sophia var oerhört uppskattat av både personal och föräldrar! I dagarna har Stockholms läns landsting kommit överens med Skanska om två nya byggnader vid St Görans sjukhus. Det gör att det nu är helt klart att S:t Görans sjukhus kommer att få nya lokaler för 4 000 förlossningar per år och flera andra vårdavdelningar.

10 nya funktionsrum vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge byggs. NKS får ett förändrat uppdrag så att de kan ta emot normalförlossingar tills dess att St Görans förlossning står klar. 12 miljoner i en särskild “sommarsatsning”. Alla förlossningsklinker få 1000 kr extra per förlossning fram till september månad och Mödravården får 100 kr mer per listad patient.

SKL pengar på 111 miljoner kronor under 2017 går till olika kvalitetshöjande insatser för en bättre förlssningsvård och ökad kvinnohälsa. Det handlar bla om att alla barnmorksor och läkare i landstinget går en särskild kurs på Karolinska instiutet för att undvika förlossningsskador.

Så har vi kris i förlossningsvården? Personal som upplever det som en kris – det är deras upplevelse och beskrivning av siutaitonen och jag säger inte emot. Därför är rubriksättningen i DN idag missvisande, men jag får inte välja den själv som alla säkert förstår. Min roll som politker är att se till resurserna finns, att fördela skattepengarna där de ger mest nytta. Inte att sätta etiketter eller falla ut i populistiska utspel. Det borde Annika Strandhäll reflektera över också.

Landstingsfullmäktige antog Alliansens budget för 2018!

Efter två dagars tuffa debatter har vi nu en budget för 2018 i Stockholms läns landsting! Alliansens budget för 2018 är en budget med fokus på den enskilde, resenärens och patientens behov. Budgeten har också en tydlig kristdemokratisk prägel med fokus på barn och äldre. Sjukvården tillförs 2,3 miljarder kronor mer jämfört med 2017. Samtidigt som skatten hålls oförändrad. Vi satsar ännu mer på primärvården, som tillförs 140 miljoner kronor. Vänsterpartiet lade i sitt förslag mindre pengar på sjukvården och mer på byråkrati, det är häpnadsväckande!

Vi genomför effektiviseringar (konsulter, administration) på närmare en halv miljard kr. Jag tycker inte att politiker inte detaljstyra. Vi i Alliansen i Stockholms län vill ha en politik där patienter och personal ges ökad valfrihet – en politik där både offentliga och privata vårdgivare får möjlighet att ta ansvar för vår gemensamma välfärd. Patienternas makt och inflytande över sin egen vård ska värnas. Vårdvalen är en viktig pusselbit i detta – vårdvalen har gett en mångfald av utförare av vård och främjat innovation och nytänkande inom vården. Oppositionen vill rulla tillbaka utvecklingen och sätta stopp för detta. Socialdemokraterna lyckades med Sverigedemokraternas hjälp sätta stopp för ett planerat vårdval – reumatologi. Det beklagar jag och allra tråkigast är detta för patienter som drabbas.

Ytterligare reformer i Alliansens budget:

 • Centrum för matallergi

 

Allergi och astma är den vanligaste kroniska diagnosen bland barn, och diagnosticerad matallergi ökar. I vår budget presenterar vi nu en helt ny satsning – ett nytt allergicentrum vid Sachsska barnsjukhuset. Där ska kompetens och kapacitet finnas för att ställa rätt diagnos och ge rätt evidensbaserad behandling, och rådgivning om egenvård.

 • Ny förlossningsenhet vid St Görans sjukhus

Varje dag föds 80 barn i länet. Varje födande kvinna ska känna sig trygg över att få den absolut bästa vården under sin förlossning. 9 av 10 får sitt förstahandsval av förlossningsklinik. I vår budget säkrar vi nu förlossningskapaciteten långsiktigt. Vid St Görans sjukhus på Kungsholmen byggs en ny förlossningsklinik med kapacitet för 3000 förlossningar per år. Den kommer stå klar 2021/2022. För att säkra platserna fram tills dess NKS kommer ett få ett utökat uppdrag att ta emot normalförlossninga runder en begränsad tid. Vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge byggs nu 10 nya funktionsrum för förlossning och eftervård. Genom att delar av det arbetet tidigareläggs och att antalet eftervårdsplatser utökas, ökar förlossningskapaciteten successivt från och med 2018. Huddinge sjukhusområde förväntas öka med 2 500 förlossningar jämfört med idag. Det finns på Huddinge sjukhusområde också utrymme för ytterligare en förlossningsenhet.

 • Diabetescentrum för barn

 

Två barn insjuknar i genomsnitt i typ 1-diabetes i Sverige varje dag. När ett barn insjuknar i diabetes påverkar det ofta hela familjen. Jag är väldigt glad att kunna presentera en satsning som innebär ett lyft för barndiabetesvården. Vi inrättar ett nytt kunskapscentrum för barn med nydiagnostiserad diabetes och samsjuklighet och jag vet att detta är efterlängtat. Vid det nya centret samlas vård och forskning under ett och samma tak. Denna satsning kommer att göra verklig skillnad i många människors liv.

 • Äldre får en fast läkarkontakt

 

Vi ska se till att vården runt den äldre blir sammanhållen med hög kvalitet och tillgänglighet. Vi föreslår därför Vårdval Senior, där hemtjänst, primärvård/basal hemsjukvård, ASiH och geriatrik ingår. Det ska finnas ett geografiskt områdesansvar med ca 150 000-300 000 boende per område. Stockholm har många fördelar jämfört med andra landsting till exempel har vi har en stor geriatrisk kompetens. Just nu pågår också förhandlingar om att kommunalisera hemsjukvården. Får med oss kommunerna skulle det vara ett stort lyft både för personalen men framförallt för brukaren. Vi vill ha en fast läkarkontakt som följer patienten genom vården och har ett övergripande ansvar för hela vårdprocessen. Vi vill börja med de som har störst behov, de med flera diagnoser, som har kontakt med flera vårdkategorier inom flera olika specialiteter.

 • Funktionsvariationer

Många i vårt län lever med funktionshinder, en del synliga och andra dolda. Som kristdemokrat står jag för ett inkluderande samhälle där alla har ett okränkbart människovärde. Såväl vård som trafik ska vara tillgängligt för alla.

Läs hela vår budget här:

Idag öppnar Haga närakut

Närakuten Haga är först ut av de tio nya planerade närakuterna i Stockholms län. Igår fick jag tillsammans med mina allianskollegor en rundvandring och visning av den nya näraktuten i Solna.Vi fick träffa verksamhetschef och personal, alla var väldigt glada och angelägna om att komma igång, det blev ett mycket positivt besök.

Närakuten tar emot vuxna patienter – fr.o.m. årsskiftet även barn. Närakut för barn finns idag i anslutande lokaler och drivs av Praktikertjänst. Närakuten Haga blir ett viktigt komplement till husläkarmottagningarnas akuta omhändertagande. Länets husläkarmottagningar ska även fortsättningsvis vara förstahandsalternativet för vårdsökande även med behov av akut vård, för till exempel infektioner. Till en början kommer det endast vara drop in-besök. Men målet är att det ska vara möjligt med tidsbokning via 1177 Vårdguiden och e-tjänster.

Syftet med närakuterna är att avlasta på akutsjukhusens akutmottagningar som behöver prioritera de allra svårast sjukaste med behov av avancerad vård. Närakuterna för barn och vuxna är en ny vårdnivå, för dem med behov som inte kan tillgodoses på vårdcentralen men inte heller har behov av akutsjukhusens resurser. Det kan handla om en misstänkt hjärnskakning eller armfraktur, en svår luftvägsinfektion eller sårskada som kan behöva sys

Vi utrustar närakuterna så att de har resurser att ta hand om och färdigbehandla mer resurskrävande akuta sjukdomstillstånd. Med öppnadet av de nya närakuterna flyttar vi vården närmare länets invånare, låter patientens behov avgöra och ökar tillgängligheten. Alla närakuter ska ha samma öppettider 8-22 alla dagar, samma verksamhetsinnehåll och samma resurser.

Haga är först ut men under de närmaste året kommer 9 till att öppna. De nya närakuterna kommer ha en hög standard och kraven är bland annat tillgång till laboratorium och röntgen och kompetens för att ta hand om både barn och vuxna.