Ännu bättre diabetesvård i Stockholms län

Idag skriver DN om diabetesvården i Stockholms landsting. Vi vet att vi har relativt höga kostnader för Stockholms diabetesvård  och tyvärr är resultaten inte vad vi önskar att de vore. Fler och fler drabbas av diabetes, framförallt då typ 2 diabetes. Diabetes är en av de största kroniska sjukdomarna. Enligt Diabetsföreningen beräknas 4-5 procent av befolkningen ha diabetes. Av dem har ungefär 10 procent typ 1-diabetes och knappt 10 procent har en form av typ 1-diabetes som debuterar i vuxen ålder. Mörkertalet för typ 2-diabetes är stort.

Typ 2-diabetes blir allt vanligare också i världen. Världshälsoorganisationen WHO räknar med att antalet som får diabetes kommer att ha fördubblats mellan åren 2000 och 2025. Den exakta orsaken till att typ 2-diabetes uppstår är inte känd, men förutom att sjukdomen oftast är ärftlig kan den livsstil man har påverka risken att få den. Fel kost, brist på motion som leder till övervikt ökar risken för insulinresistens och typ 2-diabetes. Rökning ökar också risken att få diabetes. Jag tror mycket på det personliga ansvaret när det kommer till frågor om livsstil och hälsa. Är inte övertygad om att en pott pengar mot fetma löser alla problem som oppositionen hävdar.

Det händer mycket på diabetesområdet just nu och några av de reformer/åtgärder som vi i alliansen i landstinget gör är följande, planer för ett diabetessjukhus finns och slås fast i vår budget som kommer upp i fullmäktige i december. I den nya politiska organisastionen finns en helt ny beredning för diabetes och de andra stora folksjukdomarna. Detta ger frågan tyngd och ytterligare understryker vikten av prioritet. Vidare har vi utvecklingsprojektet 4D för forskning mm kring diabetes och de andra stora folksjukdomarna. Vi i alliansen är måna om att Landstingets forskning ska komma så många patienter som möjligt till del. Därför har landstinget och Karolinska Institutet skapat ett gemensamt utvecklingsprojekt, 4D. Fyra diagnoser inom våra vanliga folksjukdomar ingår i projektet. De är hjärtsvikt, reumatologi, diabetes typ II och bröstcancer. Även informatik är en central del i 4D-projektet. En viktig del av 4D är att kraftsamla inom de områden där landstinget har störst möjligheter att nå stora framgångar. Jag hoppas att Stockholm ska vara i framkant gällande diabetesvården, det är mitt fokus de kommande 4 åren!

 

 


En stark budget med respekt för skattebetalarnas pengar

Idag har Alliansen i Stockholms landsting presenterat budget för 2015. Det är min första budget och jag är glad och stolt över att vi kan satsa särksilt på barn och äldre. Sjukvården får 2,1 miljard mer än i år och kollektivtrafiken 500 miljoner mer. Vi har ett gynnsamt läge i det att Stockholmsregionen växer och fler jobbar och betalar skatt. Därmed ökar möjligheterna att satsa på vård och kollektivtrafik i världsklass. Samtidigt har vi en kostnadsutveckling inom både sjukvården och kollektivtrafiken som är problematisk. En budget i balans är högsta prioritet och det kräver kommunallagen av oss som politiker. Vi behöver hitta nya smartare arbetssätt, bättre IT stöd och en effektivare verksamheter. Nya arbetssätt behöver utvecklas inom vården och mellan vårdgivare som sätter patienten i centrum. Vi måste bättre ta tillvara medarbetares kompetens och förbättra flöden mellan vårdgivare.Vi vill inte gå mot underskott i budgeten.

I Stockholms län ökar antalet barn och äldre snabbare än andra åldersgrupper och dessa grupper har samtidigt ett större behov av hälso- och sjukvård än andra grupper. I grunden ligger Framtidsplanen för hälso- och sjukvården som fullmäktige fastställt sedan tidigare. Genom planen tar landstinget ett samlat grepp om utvecklingen av en mer patientcentrerad, effektiv och jämlik vård. Målbilden omfattar god kvalitet och delaktighet, säker vård och hög tillgänglighet. Framtidsplanen är en gemensam utgångspunkt i alla satsningar som nu görs inom hälso- och sjukvården.

Några av de satsningar som vi gör för våra minsta medborgare:

Barnmorskeledda BB-enheter

Nya arbetssätt och organisationsformer ska uppmuntras, exempelvis barnmorskeledda enheter. Förlossningsmetoderna ska ha stöd i vetenskapen.

Platsgaranti för vården av barn med cancer

Barncancervården ska vara trygg och säker och plats för behandling ska garanteras. Barnet och föräldrarna ska vara delaktiga i vården och väl informerade om verksamhetsplanering som påverkar vården.

Fokus på närakuter löser akutmottagningars problem

Under 2015 kommer utvecklingen av husläkarverksamheten framför allt att fokusera på: det akuta omhändertagandet inklusive utvecklingen av en enhetlig struktur för länets närakuter. Det är viktigt att närakuterna får resurser att utvecklas som den avlastning till akutmottagningarna som de ska vara. De har kompetensen och ska fungera som avlastning till akuten.

Satsningar riktade mot våra äldre:

Fler vårdtillfällen i geriatriken

Utbyggnaden av vården för den äldre befolkningen fortsätter i enlighet med Framtidsplanen, med ombyggnationer av de sjukhus som ska bedriva vårdspecifik geriatrisk vård. Stockholm är det enda landsting i landet som satsar på fler vårdspecifika platser inom geriatriken. Kvaliteten i läkemedelgenomgångarna för äldre i primärvården ska säkerställas. Samtidigt förtydligas den roll som de geriatriska klinikerna förväntas ha i nätverkssjukvården för att kunna minska återinläggningar, arbeta riskförebyggande, underlätta direktinläggningar på geriatriken samt ge vård med god tillgänglighet och kontinuitet. En särskild satsning på geriatriken ska skapa 9 300 nya vårdtillfällen fram till 2019.

Vårdcoahcer blir permanenta

Den nya vårdformen Aktiv hälsostyrning med vårdcoacher har utvecklats successivt och verksamheten ska nu bli permanent. Inom de patientgrupper där vårdformen har provats har patienternas totala vårdutnyttjande minskat. Aktiv hälsostyrning med vårdcoacher utvecklas fortfarande och fler patienter från flera målgrupper kommer successivt att erbjudas vårdformen. Hittills har stödet riktats till bland annat personer med många besök på akutmottagning, vårdtunga hjärtsviktspatienter, barn med astmatiska besvär, personer med kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL, och personer med psykisk ohälsa/sjukdom. Stockholm är ett av få landsting i Sverige som har kvar geriatriken som specialitet. Det är en bra förutsättning för att kunna fortsätta med god samverkan mellan primärvård, akutvård och hemtjänst samt anhöriga.

Satsningar inom kollektivtrafiken:

Det ska vara en positiv upplevelse att resa kollektivt

För att ännu fler människor ska välja att åka kollektivt i stället för med bil måste kollektivtrafiken vara såväl punktlig, tillgänglig som kapacitetsstark. Vi ska ta andelar från biltrafiken till kollektivtrafiken. När kollektivtrafikens utmaningar ska lösas är det viktigt att alla trafikslag beaktas. Genom att använda hela verktygslådan kan lösningar som erbjuder resenärerna de bästa kollektivresemöjligheterna utifrån såväl kapacitet och komfort som ekonomi och effektivitet åstadkommas.

Värdighetsgaranti i hela kollektivtrafiken

Rese-, tillgänglighets- och värdighetsgarantierna är ytterligare sätt att visa att kollektivtrafiken finns till för resenärerna när till exempel tillgängligheten eller bemötandet brister.

Källsortering

Möjligheten att källsortera i kollektivtrafiken behöver förbättras, både för miljön och för att vi ska ha en ren och trivsam kollektivtrafik.

Årligen stödja hemlösa med SL-biljetter

Trafiknämnden ska fortsätta att stödja organisationer som arbetar med hemlösa och årligen bidra med SL-biljetter.

Snabbgående miljövänliga pendelbåtar

Försök kommer att genomföras med snabbgående miljövänliga båtar som effektivt kan trafikera längre vattenburna sträckor i både Saltsjön och på Mälaren och på så sätt bidra till fler tvärförbindelser i länet. Stockholm är strategiskt beläget invid både Mälaren och Saltsjön. Därför eftersträvas en utbyggd pendelbåtstrafik som avlastar landtrafiken och förkortar restiderna i länet. Det är viktigt att pendelbåtarna har god kapacitet för att medta cyklar ombord på fartygen. Ett försök med ytterligare tre nya pendelbåtslinjer i länet kommer att genomföras under 2015 och 2016. För att öka attraktiviteten och bytesmöjligheterna för resenärerna ska Trafiknämnden under 2015 säkerställa möjligheter till attraktiva bytespunkter mellan de tre nya pendelbåtslinjerna på Mälaren.


Studiebesök hos barnfysioterapeuterna i Sollentuna

Det har hunnit går knappt två veckor i min nya roll som barn- och äldrelandstingsråd. Det har varit hektiska veckor med många spännade möten med människor, inläsning, sammanträden och så har jag gjort några intervjuer med media. I onsdags var jag inbjuden till MIRA Barnfysioterapi i Sollentuna. MIRA är en sjukgymnastisk verksamhet för barn upp till 18 år. MIRA drivs i egen regi men har vårdavtal med Stockholms läns landsting och tar emot barn ifrån hela länet. MIRA arbetar främst inom områdena motorisk utveckling, idrott och rehabilitering.

Inget remisstvång finns utan föräldrar kan själva boka tider via deras hemsida. MIRA samarbetar bl.a. med BVC, ortopedläkare, barnläkarmottagningar, barnsjukhus, skolhälsovård, barnhabilitering, vårdcentraler, logopeder och idrottskliniker.

På bilden syns Ulrika Myhr som är leg sjukgymnast och barnspecialist, Maud Nolet och Enni Vaerneus som är leg sjukgymnast. MIRA är en jättefin verksamhet som hjälpt många barn och unga med nedsatt motorisk eller som varit med om traumatiska upplevelser som försenat en normal utveckling. Ulrika berättar hur viktigt det är med den motoriska utvecklingen för att barnet ska kunna delta i lek och aktiviteter med sina kompisar. Barn med försenad motorisk utveckling kan tyvärr lätt hamna utanför. Men på MIRA finns hjälp att få.

Som bekant har vi tyvärr problem med övervikt ochg fetma hos barn mycket på grund av stillasittande och brist på fysisk aktivitet. Det kan leda till svaghet, smärttillstånd och övervikt. Allt detta påverkar barnets fysiska självkänsla och det kan vara jobbigt att ta itu med problemet. Terapeuterna på MIRA arbetar för att locka fram glädjen i att röra på sig. MIRA har ett eget gym med drop-in tider för idrottande ungdomar. Här kan de träna efter egna förutsättningar.