• Invigning av länets första och enda palliativa kunskapscentrum

  Igår hade jag förmånen att få vara med och inviga PKC, palliativt kunskapscentrum. Det är väldigt glädjande att vi fått till stånd detta center när vi inom Alliansen så länge haft den övergripande målsättningen att alltid främja palliativ vård, genom utveckling, utbildning och forskning. Detta blivande centrum som nu kommer omfatta kunskapsinnehållet i samtlig vård i regionen där palliativ vårdfilosofi och kompetens är tillämplig är kronan på det verket.

  Kunskapscentrumets syfte är att utgöra en kunskapsbank för palliativa frågor. Bland annat är uppdraget att få forskningsresultat att omsätts till praktik samt att informera, utbilda, utveckla/driva palliativa frågor, stöd och rådgivning för att sprida och öka kunskapen om palliativ vård hos alla personalgrupper som vårdar palliativa patienter. Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län är samfinansierat mellan Stockholms län och kommunerna Danderyd, Ekerö, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Solna och Vaxholm.

  Samhällen har alltid strävat efter att ge vård och stöd till sjuka och döende människor. Men ända fram till mitten av förra århundradet fanns det små medicinska möjligheter att ge effektiv smärt- och symtombehandling. Under 1950-talet skedde en utveckling av farmakologin som kombinerad med en ökad förståelse för psykosociala och existentiella behov hos döende patienter gjorde att palliativ vård kunde utvecklas. Starten på den palliativa vårdens moderna utveckling får till stor del tillskrivas Dame Cicely Saunders, St Christophers Hospice i England. Som sjuksköterska, kurator och läkare ses hon som pionjären för hospicerörelsen/palliativa rörelsen i slutet på 1960-talet. Hon identifierade det stora tomrum som omgav döende patienter och deras familjer och hon var den som såg behovet av att ha familjen och de närstående involverade samt vikten av stöd i sorgearbetet. Samarbetet till gagn för patient och närstående krävde flera olika professioner som arbetade för samma mål. Det blev tydligt och viktigt för att kunna se patienten som en hel person med alla sina behov och för att patienten ska kunna få dessa behov tillgodosedda.

  I Stockholm dör cirka 20 000 personer varje år. Många av dem behöver under sin sista tid i livet få tillgång till vård och omsorg med allmän palliativ kompetens.  Drygt 10% av dessa bedöms behöva kontakt med den specialiserade palliativa vården under sitt sista levnadsår. Det innebär att det finns stora behov som dessutom kommer att öka. Det har också skett en stark utveckling av palliativ vård som vårdform. Det innebär exempelvis att ett ökande antal patienter med olika diagnoser och vårdbehov kan vårdas utanför sjukhusen när antalet slutenvårdsplatser i sjukvården minskar. Den specialiserade palliativa vård som allt oftare bedrivs i patientens hem kan samtidigt innebära en högre livskvalitet i denna fas av livet.

  Idag finns i Stockholms län ca 15 olika vårdgivare som bedriver specialiserad palliativ vård. Uppdragen är likalydande och når cirka 1 000 individer varje dygn. Vården i detta skede innebär utmaningar både för den som är sjuk, för de närstående och för vården. Nya arbetssätt behöver utvecklas för att säkerställa patientens och närståendes delaktighet i vården det är därför behov av ett kompetenscentrum varit så prioriterat. För att kunna främja evidensbaserad praktik är behovet stort av såväl klinisk forskning som av att förverkliga tillgänglig kunskap. Det finns ett generellt behov av att stödja kunskapsutvecklingen kring denna vård och vårdform i form av ett Centrum för Palliativ vård.

  Min förhoppning är nu att centrumet kommer kunna öka spridningen till palliativ kompetens och ett palliativt förhållningssätt inom alla vårdformer där svårt sjuka och döende patienter vårdas. Detta innebär till stor del kunskapsöverföring från den specialiserade palliativa vården till andra vårdformer, inom kommunal vård och omsorg och även inom akutsjukvården. Jag hoppas också att det genom utbildningsinsatser, riktade både till kommun och landsting, skapa förutsättningar för en jämlik vård över hela länet.

  För mer information se kunskapscentrets helt nya hemsida: pkc.sll.se