En budget med ansvar för en växande region

I veckan presenterade vi i Alliansen vårat förslag till budget för 2016. Budgeten präglas av ansvarstagande och det är den tionde budgeten i balans sedan maktskiftet 2006. Landstinget har fortsatt ett högt kreditbetyg AA+ vilket vi i Alliansen är måna om att behålla. För att lyckas krävs att vi håller ordning på ekonomin och inte låter kostnaderna skena iväg. Skatten hålls oförändrad på 12:10 kr och kollektivtrafiken får 295 miljoner kronor mer än föregående års budget och sjukvården tillförs 1,8 miljarder kronor.

Tyvärr har vi en Stockholmsfientlig regeringen och vårt förtroende för regeringen är skadat på grund av en dålig och tafatt hantering kring bla Bromma flygplats, förbifart Stockholm, förändringar i skatteutjämningssystemet, hot om att riva upp lagen om valfrihet (LOV:en) mm. Men i Stockholms län värnar vi människors valfrihet inom vården och vi kommer alltid försvara ett större frihetsutrymme för den enskilda människan. Alliansen tar ansvar för en växande Stockholmsregion. Den samlade kostnadsökningstakten för landstinget har varit högre än vad som är hållbart och den måste därför ligga på en mer rimlig nivå. Därför har också en rad åtgärder initierats för att skapa en långsiktigt hållbar utveckling med bland annat förändringar inom sjukvården och ett åttapunktsprogram inom trafiken. Stockholms län har expanderat kraftigt de senaste åren, förra året stod vi för hela 34% av hela landets befolkningsökning! Det innebär fler patienter och SL-resenärer. Vid sidan av det har ny teknik och medicinska framsteg bidragit till att kostnaderna för många verksamheter har ökat påtagligt. Alliansen vill kunna fortsätta bygga ut vården och kollektivtrafiken. Därför är det viktigt att också göra prioriteringar – såväl inom verksamheterna som när det gäller de investeringar som ska göras.

Samtidigt är det viktigt att de redan beslutade historiska investeringarna i vården och trafiken kan genomföras enligt plan. Sjukvården tillförs 3,3 procent eller 1,8 miljarder kronor mer än i budgeten för 2015. De närmaste fem åren investeras 29,4 miljarder inom sjukvården. Vården flyttas närmare patienten, dvs utanför akutsjukhusen så att rätt vård alltid är lättillgänglig för patienten.

Några av de viktiga satsningar som vi gör på sjukvården och trafiken:

 • Vårdcoacher för vårdens mångbesökare övergår till att bli en del av vårdutbudet. Dessa betyder mycket för att minska besöken på akutmottagningarna.
 • Cancerplanen som är beslutad sedan tidigare och som innehåller omorganisation ska fullföljas.
 • Ett pilotprojekt för kunskapscenter kring diabetes påbörjas i höst. En plan för utformningen kommer under 2016. För centret avsätts pengar.
 • Husläkarmottagningar får pengar för att inrätta särskilda mottagningar för äldre patienter (”äldrevårdscentraler”) med KOL och astma.
 • Satsning på barn med autismspektrumsyndrom (behandling, vård och kunskapsöverföring).
 • Lagen om vård för papperslösa ska gälla alla vårdgivare – inga oklarheter ska råda kring vård för tillståndslösa, papperslösa
 • Endometrios – genomlysning av länets kapacitet för diagnostisering för främst för unga
 • Tillgänglighetssatsning på hissar och rulltrappor i SL-trafiken
 • Tillgänglighetssatsning på ledsagning i trafiken – även på sjötrafik
 • Vi gör en satsning på primärvården  på 75 miljoner kr
 • Bättre ledsagning i trafiken
 • Tillgänglighetsanpassning av pendelbåtslinjer
 • 100%förnybart bränsle till 2013 inom pendelbåtstrafiken
 • Alkolås i skärgårdstrafiken
 • Bättre anropsstyrd trafik ska ses över
 • Citybanan öppnar nästa år och kommer att fördubbla pendeltågens kapacitet.

Läs hela budgetförslaget här:


Idag uppmärksammas strokedagen!

Idag den 12 maj uppmärksammas Strokedagen. Varje år drabbas drygt 30 000 personer i Sverige. Stroke är en av våra stora folksjukdomar. Av de som fått stroke har cirka 85 % fått en hjärninfarkt  och cirka 15 % en hjärnblödning.

Strokeföreningen Stockholms län arrangerar med anledning av Strokedagen ett seminarium på temat ”Anhörig i nöd och lust” tillsammans med Stockholms sjukhem. Jag kommer att berätta om strokevården i Stockholms läns landsting. För ett antal år sedan fick vi kritik för att vården av strokepatienter hade brister, efter det har vi jobbat aktivt för en bättre strokevård och nu ser vi reslutat i flera avseenden, i Öppna jämförelser så kan vi se att i länet överlever fler än rikssnittet efter en stroke och andelen som läggs in direkt vid strokeenhet numera är ungefär densamma som riket.

Rehabiliteringen är oerhört viktigt i vårdkedjan, vi arbetar för att patienter med milda till måttliga funktionshinder efter stroke erbjuds tidigare utskrivning från sjukhuset följd av rehabilitering i hemmet. Strokevård i hemmet kräver insatser av interdisciplinära team som på olika sätt koordinerar rehabiliteringen. En tidig koordinerad utskrivning och fortsatt rehabilitering i hemmiljö ger en bra effekt. Genom god rehabilitering kan de allra flesta många av sina förlorade  förmågor eller lära sig att kompensera för dessa.

I Stockholm idag koordineras i utskrivningen från sjukhusen av det interdisciplinära team inom ramen för Vårdval Primärvårdsrehabilitering.  Ansvaret för själva vårdinsatserna i hemmet kan därefter antingen bibehållas av teamet själv eller delegeras till primärvård eller kommunala enheter. Neuroteamen som erbjuder rehabilitering i och nära hemmet består av sjukgymnast, arbetsterapeut, logoped och kurator. Målet för den vård som vi i landstinget erbjuder är att skapa förutsättningar för ett självständigt och aktivt liv. Teamen arbetar med insatser för att återvinna bästa möjliga funktion.

Jag är stolt över att vi har en hemstrokevård med interdisciplinära team med ansvarar även för livsstilsutbildning för att förhindra återfall. Var 17:e minut får någon i Sverige stroke. Stroke är en av de vanligaste orsakerna till funktionsnedsättningar och död i Sverige Stroke är den sjukdom som kräver flest vårddagar inom den somatiska sjukvården. Lika många kvinnor som män får stroke, medelåldern ligger på 75 år, men drygt 20 % av de som fått stroke är i yrkesverksam ålder, dvs under 65 år. Jag tror att allmänhetens kunskaper kring stroke behöver höjas, därför var och är nationella AKUT-kampanjen oerhört viktig. Läs mer om hur du gör om du misstänker att någon i din närhet drabbats av stroke här:

 

 


Geriatriken vid Dalens sjukhus

Började veckan med ett spännande verksamhetsbesök vid Capio Geriatrik Dalen. Våren är i antågande men temperaturen lämnar en del övrigt att önska. Det blev ullkappan på!

Tillsammans med min pressekreterare Roksana Parsan mötte vi upp verksamhetschef Olof Lundblad, Peter Holm och Gustaf Storm från Capio. Vid Dalens Sjukhus driver Capio bland annat slutenvårdsgeriatrik, primärvårdsrehabilitering, palliativ vårdavdelning och en stor ASIH-enhet.

Vi fick träffa hela sjukhusledningen, Dag Salaj som är läkarchef, Ann-Sofie Stjernfeldt omvårdnadschef, Kerstin Olsson som är paramedicinsk chef, Karl Liljegren som är ekonomichef och Birgitta von Schantz som är HR-chef.  Efter mycket information om verksamheten, personalförsörjning, vårdbehov och mycket annat gick vi på rundvandringa där vi besökte en av de geriatriska avdelningarna, ASIH enheten och rehabiliteringen.

Vid Dalens sjukhus finns också en Minnesmottagning som utreder patienter för demens och en särskild ”Gåskola” för personer som genomgått en amputering med sjukgymnaster specialiserade på rehabilitering efter benamputation. Protesutprovningen görs sedan av ortopedingenjörer i samarbete med gåskolan. Patienterna kan också få hjälp med utprovning och justering av rullstolar och gånghjälpmedel. Geriatriken vid Dalens sjukhus har  avtal med Stockholms landsting. Upptagníngsområdet är stort och sträcker sig över stora delar av södra Stockholm och även Lidingö. Ett väl fungerande samarbete med andra vårdgivare finns på plats.

På Dalens sjukhus finns sex avdelningar, varav fyra är så kallade akutavdelningar. Totalt finns 144 platser och 650 anställda. Merparten av de geriatriska patienterna kommer från Södersjukhuset. Direktintaget är stort och ökar. Tack vare ett medvetet arbete har vårdtiden sjunkit med ca 10% de senaste åren. Capio Geriatrik Dalen är anslutna till nationella kvalitetsregister, Svenska Demensregistret (SveDem), Svenska Palliativa registret, Senior alert samt Amputations- och protesregistret i syfte att fortlöpande utveckla och säkra vårdens kvalitet.

Chefsläkaren Dag berättade att man arbetat specifikt med nutrition, liggsår och hygien och kunde visa en väldigt fin utveckling inom samtliga områden. Målen är ambitiösa men Dalen har visat att de inte är omöjliga att nå. Sammantaget har det varit otroligt givande och spännande dag!