Södra BB flyttar till Södertälje!

”Jag var rädd att föda men fick fantastiskt bra hjälp på Södra BB”. ”Att föda på Södra BB var en jättepositiv upplevelse”. ”Barnmorskorna är så kunniga och vi kände oss helt trygga”. Ja, jag har fått många, många mejl och brev från föräldrar som fått barn på Södra BB.

Det mycket uppskattade förlossningskoncept som Södra BB bedriver kommer nu att flytta till Södertälje sjukhus. Därmed räddas Södra BB och Södersjukhuset kan påbörja renovering av sina lokaler – som så väl behövs. Syftet är att öka valfriheten i förlossningsvården och uppmuntra en efterfrågad och väl beprövad vårdform. Jag tycker att detta är en utmärkt lösning som ser till behoven i hela vårt län. Nu hoppas jag att så många som möjligt av barnmorskorna följer med till Södertälje och utvecklar verksamheten och arbetar lika engagerat i Södertälje!

Ett intensivt arbete har pågått under flera veckor där politik och förvaltning arbetat hårt för att den unika modell som Södra BB arbetar efter ska kunna fortsätta. Vi i alliansen har slagit fast i budgeten för 2016 att olika alternativ, och särskilt barnmorskeledda enheter, ska värnas inom förlossningsvården. Därför är jag så nöjd med att vi nu har funnit en lösning där Södertälje sjukhus visat ett stort intresse och vilja att ta över och utveckla verksamheten. Blivande föräldrar i Stockholms län kan även i fortsättningen välja detta uppskattade vårdalternativ.

Den politiska ambitionen i landstinget har varit att utveckla olika typer av inriktningar. Södra BB:s vård är efterfrågad och uppskattad av både blivande mammor och vårdgivare. Genom flytten frigörs fler förlossningsplatser på Södersjukhuset, samtidigt som Södra BB:s koncept kan växa på Södertälje sjukhus. Det har hela tiden varit viktigt för oss att finna en plats där konceptet värnas samtidigt som vi ser till hela Stockholms förlossningsvård ur ett geografiskt perspektiv. Förlossningsvården i Stockholms län ska vara jämlik oavsett var den söks av blivande mammor. Placeringen i Södertälje ger oss en geografisk spridning som utvecklar förlossningsvården i hela länet.


En barncancervård som håller internationell toppklass!

Omkring 100 barn i Stockholms landsting diagnosticeras årligen med någon form av malign sjukdom. Hos en knapp tredjedel uppträder återfall eller progress av sjukdom och fodrar ofta ytterligare eller förändrad behandling. Det som är glädjade dock är att tack var forskningen och nya behandlingar kan ca 80 procent av alla med barncancer botas.

Idag har jag gjort en intervju för SVT ABC om läget för barncancervården i landstinget. På Astrid Lindgrens barnsjukhus finns idag 14 platser för vård av barn med cancer och det är här vården bedrivs. Förra hösten fick Karolinska Universitetssjukhuset i uppdrag att förstärka barnonkologin genom att öka kapaciteten så att alla patienter i Stockholm skulle vårdas på specialiserade avdelningar för barnonkologi. Målet är att vården ska ske integrerat på samma avdelning och i vårt län.

Ytterligare 8 platser kommer att öppnas i och med flytten till Nya Karolinska nästa år. Vi Kristdemokrater i Alliansen har medvetet drivit på för satsningar på vården av sjuka barn. Målet att ta ansvar för vård av svårt sjuka barn i Stockholm på bästa sätt är prioriterat för såväl från politiken som från Astrid Lindgren Barnsjukhus. Finansiering av denna kapacitetsökning sker genom en omfördelning av resurser inom Karolinska och inom ramen för det omställningsavtal för åren 2016-2018. Jag är glad att ledningen har hörsammat vår politiska inriktning.

I budget för 2016 skriver vi att ”Barncancervården ska vara trygg och plats för behandling och vård ska garanteras. Barnet och föräldrarna ska vara delaktiga i vården och väl informerade om sådan verksamhetsplanering som påverkar vården.”

Då de 8 nya platserna öppnas kommer det att finnas 22 platser. Vård av 22 barn med cancer kräver nyanställning inom alla personalkategorier, framför allt av sjuksköterskor och rekryteringen har nu inletts.

I förra veckan antog vi i Hälso- och sjukvårdsnämnden den nya Cancerplanen för åren 2016-2019: För första gången finns det ett avsnitt som helt fokuserar på barncancervården. Tyngdpunkten ligger på samverkan för att förbättra vårdförloppet för barn. Vi lägger särskild vikt vid att anhöriga ska inkluderas i vården: ”För en sjuk person är anhöriga en viktig del både i behandling och tillfrisknande. Detta gäller framförallt när barn drabbas av sjukdom. Anhöriga måste få det stöd de behöver för att orka finnas där för sina barn. Hur vården kan ge stöd till anhöriga där barn drabbas av cancer bör ses över, samt hur familjen kan integreras och vara delaktiga i hela behandlingsförloppet.”

Med detta går vi mot en barncancervård som håller internationell toppklass!