Idag invigs Kungsholmsgeriatriken – 42 nya vårdplatser!

Idag invigdes Kungsholmsgeriatriken. Den drivs av Stockholms sjukhem som är en privat vårdgivare som ägs och drivs av en stiftelse. Stockholms Sjukhem bedriver vård och omsorg utan vinstsyfte. Stockholms Sjukhem grundades redan 1867 och erbjuder vård inom olika områden: avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), geriatrik, palliativ vård, rehabilitering, husläkarmottagning samt äldreomsorg.

Åldersgruppen 70-79 år ökar med 57 procent till år 2020. Till följd av befolkningsutvecklingen kommer behovet av geriatrisk vård vara cirka dubbelt så stort om tio år. Geriatriken i SLL växer idag kraftigt. Invigningen idag är ett lysande exempel på det. I vårt landsting prioriteras äldres vård högt. Vi har värnat geriatriken som specialistområde och så kommer det också att fortsätta. Stockholms län landsting Sveriges största geriatriska vårdgivare, stora investeringar görs och har gjorts i denna vårdform.

Vi är nu mitt inne i den stora förändringsprocess som kallas Framtidens hälso och sjukvård där vård som inte måste bedriva på akutsjukhusen flyttar ut till öppenvården och primärvården. Den Geriatriska öppenvården har en mycket tydlig roll att spela inom Framtidens Hälso- och sjukvård. Vi räknar med en ökning med ca 7.300 geriatrikvårdtillfällen utanför akutsjukhusen till 2019.

Modellen med Geriatriska kliniken som mellanvård med bra rehabiliteringsplatser är en väg vi kommer fortsätta med. Fördelarna med denna vårdnivå är många. För även om operationstekniker går framåt så är det inte så att en gammal människa återhämtar sig inte fortare efter en operation idag än för tio år sedan. Studier visar tydligen även att man inte vinner på att påskynda träningen. Det viktiga är att de Geriatriska klinikerna ska ha incitament att behålla patienterna så läng så de kan komma hem direkt eller till ett äldreboende utan mellanstation efter kliniken.

Alliansen i landstinget arbetar nu med vårdval den geriatriska öppenvården. Förvaltningen arbetar nu med att utforma förfrågningsunderlagen och Vårdvalet sjösätts 2018. Vi tror inte att friheten att välja ska upphör bara för att vi blir äldre. Vårdvalet kommer ge ett bättre, tryggare omhändertagande av äldre. Det ger ökade möjligheter till patientorienterad vård och inte minst en förenklad överlämning från specialiserad vård på akutsjukhus till eftervård.

Vår vision för vårdval är följande:

  • Det ska finnas möjlighet till direktintag på avdelningarna, även akut och via ambulans, liksom efter hänvisning från närakut.
  • För att vården verkligen ska ha ske på kliniken ser vi att tillgång till LAB och röntgen liksom goda möjligheter till konsultation med kompletterande specialistkompetenser är viktigt.
  • Det ska vara tydliga krav på utbildningsansvar och deltagande i forskning kring åldrandets sjukdomar – samarbete med det palliativa kunskapscentret PKC.
  • Sist men inte minst – de geriatriska avdelningarna ska erbjuda en god vårdmiljö, med goda möjligheter till viss social och aktiverande verksamhet. Vi vet att en god vårdmiljö det påverkar rehab och tillfrisknande positivt, människan har inte enbart kroppsliga behov, de själsaliga och andliga minst lika viktiga!

Jag är övertygad om att Kungsholmsgeriatriken kommer att leva upp till dessa visioner och jag ser mycket fram emot att fortsätta arbetet, vill önska Stockholms sjukhem varmt lycka till i detta.


Leva med psoriasis

Kära vår, du är så välkommen – det efterlängtade ljuset och kvällarna som inte är nattsvarta utan lite längre. Det är underbart!

I torsdags deltog jag i ett rundabordssamtal med Patientföreningen Ung med Psoriasis och Lilly läkemedel på Freys Hotell. Jag fick möta två unga tjejer som är aktiva i Ung med Psoriasis och de berättade på ett väldigt personligt sätt sina upplevelser och erfarenheter av sjukdomen. Vi blev alla väldigt berörda. En av dem har bestämt sig för att inte skaffa egna barn för att som hon uttrycket ”inte föra denna hemska sjukdom vidare”. De berättade båda om hur deras liv påverkas, att tänka på att bära långärmat, inte ha svarta kläder, helst undvika offentliga badhus och så vidare. Alla livets delar berörs – jobb, skola, sociala sammanhang. Stöttande kompisar och bra familjerelationer var något som de lyfte som oerhört viktigt.

Psoriasis är en ärftlig kronisk sjukdom som kan drabba både hud och leder. Det finns 250 000-300 000 personer med någon form av psoriasis i Sverige. Hos drygt hälften av dessa debuterar sjukdomen före 25 års ålder. Orsaken till psoriasis är inte fastställd. Det står klart att den är ärftlig, men exakt hur herediteten ser ut eller påverkar insjuknande är oklart. Det är dock vedertaget att psoriasis beror på en dysfunktionell immunreaktion som har flera komponenter. En teori är att det är en autoimmun sjukdom.

Psoriasisförbundet är en intresseorganisation för människor med psoriasis och psoriasisartrit och har mycket bra information om sjukdomen, besök gärna deras hemsida. http://www.psoriasisforbundet.se/

Vården för patienter med psoriasis i vårat län finns på de ca 14 mottagningar inom vårdval hud i SLL. Psoriasisföreningen har omkring 5000 patienter på sina sex mottagningar i Stockholms län. Vi vet genom patientundersökningar att vi har många nöjda patienter. Den senaste patientundersökningen som genomfördes av Poriasisförbundet på uppdrag av Stockholms Läns landsting är från våren 2014. Undersökningen 2014 gjordes i form av enkäter som skickats ut till slumpvis utvalda patienter som gått på mottagningarna. Och resultatet är mycket bra, 100 procent av de tillfrågade förklarar sig vara helt nöjda med mottagningarnas telefontillgänglighet. 93 procent var helt nöjda med vården som helhet. 96 procent skulle också rekommendera sin mottagning till andra. Alliansen gör och har gjort bra reformer för vården.

Nyligen har Stockholms läns landsting öppnat en ny akademisk vårdenhet på Sabbatsberg för patienter med inflammatoriska ledsjukdomar med bland annat psoriasisartrit. Patienter med misstänkt artrit ska få tidigare bedömning och diagnos och patienter med ledvärk av andra orsaker, t.ex. artros, ska kunna hänvisas vidare till andra aktörer.

Ett problem som kom upp i samtalen var dock att många patienter saknar behandlingsmål. Tyvärr står patienter står kvar på behandling som inte är optimal. Detta menar jag är en fråga främst för professionen. SPESAK och Läkemedelskommittén kan se till att professionen är uppdaterad och har kunskap om och tillgång till de bästa medicinerna. Men det är inte vi som politiker som väljer optimal behandling.

Forskning och nya läkemedel av sjukdomen går hela tiden framåt. Utveckling av nya och effektivare behandlingsmetoder sker också kontinuerligt, men idag får bara ca 5% av dem med medelsvår/svår psoriasis tillgång till biologiska läkemedel. Här tror jag att enskilda läkare kan ta ett större ansvar för att hålla sig uppdaterade om nya läkemedel och förskriva. Stockholms läns landsting är tydligt med att best practice ska upprätthållas även vad avser mediciner och vi är inget snålt landsting vad avser ersättning för mediciner. Är dessa läkemedel godkända för förskrivning är det läkarnas skyldighet att förskriva dem till de patienter de bedömer i behov av dem.

Jag lärde mig mycket under dagen, om sjukdomen, om behandlingar och nya läkemedel men inte minst om hur svårt det kan vara att leva med den.


Wikström glömde både plånbok och instruktionsbok!

Idag den 1 april får ensamstående kvinnor rätt till assisterad befruktning inom svensk hälso- och sjukvård som gifta par, registrerade partner och sambor. Ensamstående kvinnor som genomgår en insemination blir då barnets enda rättsliga förälder.

Riksdagenen röstade tidigare i år ja till regeringens förslag om att ensamstående kvinnor ska ges möjlighet till assisterad befruktning med samma villkor gällande för par, vilket innebär att läkaren prövar om det med hänsyn till kvinnans medicinska, psykologiska och sociala förhållanden är lämpligt med assisterad befruktning.

Som landsting ska vi naturligtvis följa lagen, men tyvärr är underlaget från regeringen undermåligt. Gabriel Wikström som är ansvarig minsiter lät till Sveriges radio idag på morgonen hälsa med en kommentar att nu ska landstinget fixa detta på egen hand.

Som landsting fick vi besked från Riksdagen i mitten av januari och nu per den första april ska landstingen införa detta i realiteten. Det är mycket kort tid särskilt då ändringen inte kommer tillsammans med Socialstyrelsens föreskrifter som väntas komma senare i vår. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har heller inte mäktat med att presentera nationella riktlinjer och på grund av detta står landstingen utan stöd i genomförandet av regerings och riksdags beslut. Regeringen lägger alltså på ett nytt uppdrag på landstingen, mitt i innevarande budgetår, utan att tillföra nya medel som är vanligt(!) Det i kombination med avsaknaden av riktlinjer från SKL gör att situationen blir svår.

Innan vi kan börja behandla ensamstående behövs både resurser och tydliga riktlinjer och inte minst nya donationer eller nya godkännanden från gamla donatorer. Vi är i ett läge då få donerade spermier är låg i vanliga fall. Därför kommer vi att stå inför ett problem med tillgången på sperma.

Det är ingen hemlighet att vi som kristdemokrater varit kritiska till förslaget. I alla andra sammanhang betonar så gott som alla pappornas viktiga roll och ansvar under barnens uppväxt. Och FN:s barnkonvention slår fast barns rätt till båda sina föräldrar. Men lagen ska givetvis följas nu när den är en realitet.

Jag tycker att det är viktigt att så långt det är möjligt ha en likstämmig syn på detta som de andra landstingen i Sverige. Detta fär att kunna främja likabehandling. I Stockholms läns landsting planerar vi just nu för att införa ett vårdval för IVF behandlingar. Det kommer att innebära att kvinnor får friheten att själva välja var de vill ha sin behandling. Vården ska naturligtvis vara säker, jag ser det inte som ett krav att detta måste bedrivas den typen av vård på universitetsjukhusen.