Landstingsfullmäktige med debatt om årsredovisning 2015

Idag sammanträder landstingsfullmäktige, många viktiga ärenden på dagordningen men ett av de större handlar om årsredovisning för 2015. Detta är mitt anförande:

På nyårsafton brukar vi reflektera över det gångna året. Vad hände? Hur utvecklades vi? Blev det ett bra år? Årsredovisningar väcker sällan de stora rubrikerna och blir inte förstasidesstoff. Men låt oss ta en stund och reflektera över år 2015 i Stockholms läns landsting. För det är en fantastisk verksamhet vi bedriver i Stockholms landsting. Befolkningen ökade med 31 000 personer och under 2015 stod Stockholms län för hela 29% av landets totala befolkningsökning. Tillväxten är god och länet attraherar människor, idéer och kapital. Det ger ett bra skatteunderlag som möjliggör mer vård, bättre kollektivtrafik och investeringar för framtiden,

Fler reser kollektivt vilket bidrar till en bättre miljö och ett hållbart samhälle. Utbudet av kultur och möjlighet att ta del av kulturupplevelser är stort i vårt län. Målet ett fritt tillgängligt kulturliv med hög kvalitet är uppfyllt, i kulturverksamheter ska barn och unga prioriteras – och så sker också.

Jag vill fokusera på några viktiga händelserna inom vården 2015:

 • Stockholms landsting har inlett arbetet med att ansluta vårdgivare till e-tjänsten Journalen som gör det möjligt för patienterna att ta del av sin vårddokumentation via 1177 Vårdguiden.
 • I november 2015 startade breddinförandet av e-frikort, en elektronisk hantering av högkostnadsskydd och frikort för patientavgifter i öppenvården i landstinget.
 • Inom cancerområdet har Ledtiderna från beslut till behandling för diagnoserna bröstcancer och tjock- och ändtarmscancer börjat mätas och publiceras på Regionalt cancercentrums hemsida. Kortare ledtider har noterats sedan mätningarna startade.
 • I samverkan med TLV och Läkemedelsverket har landstingen under 2015 arbetat för att underlätta introduktionen av de kostsamma smittskyddsläkemedlen mot hepatit C.
 • Som en del av FHS överförs gynekologiakuten vid KS i  Solna till Danderyds sjukhus och omstyrning av ambulanser från KS Huddinge till Södertälje sjukhus för patienter från Botkyrka.
 • Den nya akuten vid St Göran byggdes och färdigställdes och kunde nyligen invigas!
 • SLSO kan nu utföra somatisk specialistvård. Härigenom möjliggörs överföring av bland annat viss reumatologisk vård från Karolinska Universitetssjukhuset.
 • Under året skedde över 8 miljoner läkarbesök, hälften i primärvården.
 • Medelvårdtiden inom den somatiskt specialistvård var 3,4 dagar vilket är en minskning från 2014. Läkarbesök och övriga vårdgivarbesök, som till exempel besök hos sjuksköterska eller sjukgymnast, har ökat med 0,8 respektive 3,9 procent.
 • Andelen kariesfria treåringar ökade från 96 till 97 procent. För tonåringar ökade det från 68 till 69 %. I utsatta områden, där tandhälsan är sämre, pågår särskilda åtgärder.
 • Allt är inte perfekt (målet om patientsäkerhet) det finns områden som behöver förbättras. Tyvärr har andelen vårdrelaterade infektioner ökat något vilket gör att målet påverkas. Däremot har andelen patienter som återinläggs i slutenvården inom 30 dagar minskat och indikatorn når sitt målvärde.

Oppositionen har idel klagomål. Jag noterar att Miljöpartiet kritiserar kostnaderna för ASIH, men i en lighet med framtidens hällso och sjukvård är  det naturligt att ASIH vården växer – det är en tydlig indikator på att förändringen är här. Fler vårdas hemma istället för på akutsjukhusen, resurserna används mer effektivt och utfallet för patienten blir bättre.

 


Budget med tydligt fokus på barn och äldre

Nyligen avslutade jag tillsammans med mina allianskamrater i landstinget pressträff med anledning av vår budget för 2017. Vår budget är balanserad och omsluter 95 miljarder kronor. skatten hålls oförändrad. Det är en stark budget som med ett tydligt fokus på barn och äldre, som är de åldersgrupper som ökar mest i vårt landsting. Hälso- och sjukvården tillförs 3,1 miljarder kronor mer än i budgeten för 2016. Investeringsbudgeten för vården under 8,8 miljarder kronor för nästa år. Vi visar att vi kan ta ansvar för landstingets ekonomi och samtidigt stärka och utveckla vården i Stockholm.

Det är framförallt tre saker som är vägledande för vården

 1. Vård på rätt nivå – vårdvalen ska därför utvecklas och fler vårdval behöver tillkomma.
 2. Valfrihet – Stockholmarna uppskattar sin att kunna välja mellan olika utförare inom hälso- och sjukvården, något som vi vill tillmötesgå. Vårt landsting är en av Sveriges största uppdragsgivare åt privata aktörer inom välfärdssektorn. Valfriheten mellan privata och offentliga alternativ är en naturlig del av hälso- och sjukvården och utan dessa aktörer skulle det vara ytterst svårt för landstinget att klara av sitt uppdrag, samtidigt som viktig innovationskraft skulle gå förlorad.
 3. Förebyggande hälsoarbete – alla vårdgivare ska identifiera och följa upp sina riskpatienter för att förebygga komplikationer och följdsjukdomar. Bra bemötande, goda vårdmiljöer och måltider, samt ett kulturutbud tillhör också den hälsofrämjande vården. Motion på recept för både barn och unga fortsätter.

Det finns många kristdemokratiska framgångar i budgeten och jag vill särskilt nämna några av dem:

Förlossning

Förlossningsvården i Sverige och i vårt län är både trygg och säker. I internationella jämförelser hamnar vi alltid i topp. I Stockholms län föds idag cirka 30 000 barn per år, vilket är en ökning med cirka 1,3 procent årligen under de senaste 6 åren. Beräkning – 30 729 födslar 2017. Planerna för förlossning vid St Göran fortsätter men redan år 2021 finns det behov av ytterligare kapacitet, utöver S:t Görans. Här måste vi se över om de befintliga har möjlighet att utöka kapaciteten.

Vårdprogram neonatalvård

Neonatalvården är väldigt högkvalificerad, ingår inte i vårdvalet. Alla avdelningarna vara familjeanpassade och föräldrar vars barn vårdas på en neonatologiavdelning ska alltid kunna bo med eller nära sina barn. Detta är en förutsättning för god vård. Få enheter. Onödiga transporter ska undvikas. För en sammanhållen vårdkedjaska ett vårdprogram för neonatalvården tas fram.

Diabetes – 9 miljoner kr

Det finns i Stockholm idag 1500 barn med typ 1 diabetes och för föräldrarna så är det av stor vikt att vi kan tillhandahålla bra hjälpmed för glukosmätning. Aliansen ser att det finns behov av att en vuxen alltid kan  glukosvärden  i realtid hos patienten.  För barn gäller det alltid, men för vuxna kommer det i s f gälla de som av olika skäl inte kan agera adekvat vid olika värden.

Alliansen satsar därför så att alla barn i länet ska få denna möjlighet under 2017. En bra övervakning av insulinnivån ger även sänkta kostnader för vård, på både kort och lång sikt. På kort sikt kan man tänka sig färre akuta inläggningar fr a p g a lågt blodglukos och på lång sikt kan mera sent kommande diabeteskomplikationer kunna minska. Men det viktigaste är att barn och föräldrarna ska kunna känna sig tryggare. Det arbete som har inletts under 2016 med ett center of excellence för diabetes fortsätter. Centret ska baseras på upplevda behov av kunskapsstöd från patientgruppen och målet är att pröva nya innovativa metoder för kunskapsbyggande och stöd för såväl patienter som vårdpersonal.

Korttidsboende för ALS-patienter

ALS är en svår sjukdom och detfinns mycket att göra när det gäller vården för ALS patienter. Men vi har lärt oss att även anhöriga behöver stöd. När du har den här sjukdomen kan du inte bara läggas in på ett sjukhus. Du måste ha assistans och det finns det ingen plats för på sjukhus. Du vårdas i huvudsak i hemmet, dygnet runt. Förvisso är våren exemplariskt skött V våra ASiH team men för att avlasta kommer landstinget under 2017 upphandla växelboende för ALS patienter.Det är svårt att ha folk hemma dygnet runt. På ett växelboende, det hörs på namnet, så växlar man sitt boende mellan hemmet och slutenvård.. Dels för att de anhöriga ska få ro och dels för att den sjuke kan få vara sjuk utan att känna sig som en börda för familjen. Vårt mål är även att ordna så att assistenterna ska få följa med trot att landstinget står för slutenvården under denna period.

Äldre

Varje dygn läggs 3.5 timme till vår livslängd. Det är en fantastik utveckling tack vare att medicinska framsteg, en ökad medvetenhet kring vad som är bra mat, goda levnadsvanor men också vikten av förbyggande insatser. I dag är var tredje person 90 år eller äldre när de dör. Allt fler kommer också att bli 100 år. Åldersgruppen 70-79 år ökar med 57 procent till år 2020. Till följd av befolkningsutvecklingen kommer behovet av geriatrisk vård vara cirka dubbelt så stort om tio år. Vårdval geriatrik införs januari 2018. Vi ska också verka för ett nationellt vaccinationsprogram för äldre

 


Överenskommelse om SL taxan med MP

Idag är en historisk dag, Alliansen har tillsammans med Miljöpartiet i Stockholms läns landsting kommit överens om en uppgörelse kring kollektivtrafikens finansiering och viktiga framtidssatsningar på SL-trafiken. Pressträffen idag på förmiddagen var oerhört välbesökt och det märks att det finns ett stort intresse. Det har skett förhandlingar under några veckor och jag är glad över att vi nu är i hamn.

Jag är mycket nöjd över att kunna presentera en överenskommelse som innehåller ett stort mått av kristdemokratisk politik, både gällande taxekonstruktionen och de trafiksatsningar som prioriteras. Ur innehållet i Miljöpartiets och Alliansens överenskommelse:

 • Priset på SL:s biljetter höjs med motsvarande 40 kronor för ett månadskort.
 • SL ska finansieras till ca 51 procent av skattemedel och 49 procent av biljettintäkter. De kommande åren höjs taxan med 3,3 procent per år.
 • SL får enhetstaxa för enkelbiljetter. En enkelresa kommer att kosta 30 kronor med reskassa för en vuxen.
 • Tvärbanans utbyggnad till Kista och Helenelund börjar byggas 2017 och följer planen som står i budgeten för 2016
 • Spårväg Citys utbyggnad till T-centralen genomförs oavsett om ansökan om statliga pengar godkänns eller inte. Spårväg city ska också vara med som ett möjligt alternativ i en utredning om hur Norra Djurgårdsstaden ska få kollektivtrafik.
 • Förstärkningen av kapaciteten på Roslagsbanan genomförs och sätts i drift enligt planen som beslutades i april 2016.
 • Citybanan sätts i drift enligt planen som står i budgeten för 2016.
 • Direktbussarna på Södertörn undantas från nedskärningar. Det gäller busslinjerna 810, 861, 862 och 869.
 • SL utreder en förstärkning av busstrafiken där det i dag råder hög trängsel
 • Inga politiskt initierade neddragningar av köpt trafik ska ske oavsett trafikslag.

Lyckad invigning av Äldremottagning på Lidingö

Förra veckan deltog jag tillsammans med vårt kommunalråd på Lidingö Carl-Johan Schiller vid invigningen av en av länets första Äldremottagningar. Det är Torsviks vårdcentral på Lidingö som är först ut med certifieringen som gör att de kan kalla sig för ”Äldremottagning”. Det hela blev oerhört lyckat, det var fullsatt i lokalen och verksamhetschefen och specialisten i allmänmedicin Louise Eggimann höll ett så fint anförande kring uppdraget att ge den allra bästa vården till äldre i Stockholms län. En kör sjöng vårens glada sånger och efteråt bjöds det kaffe och småkakor. Lokalmedia slöt upp och dokumenterade allt.

Torsviks vårdcentral på Lidingö har drygt 11 000 listade patienter. Ett 20 -tal vårdcentraler i länet nu ansökt om att få en särskild certifiering för att möta äldres behov. Vid dessa mottagningar kommer den som är 75 år och äldre vara välkommen. Här erbjuds direktkontakt med sjuksköterska och hjälp med att samordna vårdbehoven. Vidare finns hjälpt till läkemedelsgenomgång, hälsosamtal och demensutredning. Tack Carl-Johan Schiller för ett fint samarbete och tack till fantastiska Louise Eggimann som är en sann eldsjäl.

Efteråt kände jag mig full av energi och fast besluten om att fortsätta arbete för ännu bättre vård för äldre i Stockholms landsting!