Besök på Danderydsförlossningen

Idag har jag varit på förlossningen och avdelningen för antenatalvård på Danderyds sjukhus. Läget är väldigt ansträngt. Vårdchef och chefsbarnmorska tog emot oss och gav en rundvandring, under besöket hann jag prata med personal från i stort sett alla personalkategorier, undersköterskor, sjuksköterskor, barnmorskor och läkare. För mig kändes det oerhört viktigt att få vara där just idag. Helgen har varit mycket intensiv. Personalen är väldigt lojal och går in och tar extra pass, flyttar semesterveckor. Allt för att upprätthålla samma vårdkvalitet och trygghet för alla som ska föda. Förra veckan föddes  573 barn i Stockholms län, i 48 fall fick kvinnor föda på en annan enhet i länet än den de först planerat. Vid ett antal tillfällen fick vi ta hjälp av andra landsting. Detta är givetvis ett misslyckande. Målet är såklart att alla som är skrivna i länet och planerar föda här ska få göra det – och att vi ska ha verklig valfrihet när det kommer till förlossningsklinik.

Det blev ett bra besök och jag fick se hur situationen är från insidan. För mig är dialogen med barnmorskor central, det behövs för att vi ska kunna fatta kloka politiska beslut. Men vi detaljstyr inte vården, jag lägger inte schema eller anställer barnmorskor. Min roll som politiker är att se till att resurserna finns, att skattemedlen fördelas så att de hamnar där de gör mest nytta.

Vi har som sagt en mycket ansträngd situation inom förlossningsvården i sommar. Vi strävar hela tiden efter att förbättra förlossningsvården. Fler åtgärder har satts in för en tryggare, lugnare förlossningsvård och jag tänkte nämna några av dem. Varje vecka sker också möten mellan alla förlossningsklinkerna och tjänstemännen på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen där läget på klinikerna redogörs, på MVC, bemanningssituationen, statistiken osv.

  • From juni sattes en stor extra satsning på mödra- och förlossningsvården in. Dels handlar det om 1000 kr mer per förlossning. Det gäller under perioden 1 juni till 15 september och ska räcka till både förlossningar och neonatalvård. Pengarna går till verksamhetsledningen som disponerar dem. Tex lönepåslag till barnmorskor. Syftet är att stimulera arbetet med en så lugn och trygg sommar i förlossningsvården som möjligt. Utifrån beräknat antal förlossningar handlar det om totalt 7,5 miljoner kronor.
  • Vidare satsar vi 100 extra kronor per besök till alla mödravårdscentralerna. Syftet är att MVC ska klara bättre den förberedande och rådgivande delen av vården. De extra resurserna gäller juni- sept för förlossningsförberedande besök samt eftervårdsbesök. Detta är en totalsumma på cirka 4,5 miljoner.  Verksamhetsledning på MVC disponerar dessa extra pengar där de behövs som bäst.  Det är viktigt att alla inför en förlossning har nära dialog med barnmorska på mvc och att föräldrarna väljer en klinik som har plats.
  • Vi har nu en ny långsiktig plan för förlossningsvården som sträcker sig till och med år 2024, med fokus på fler förlossningsplatser, lokaler, vårdkvalitet och kompetensförsörjning. Hälso- och sjukvårdsnämnden fattade beslut om den i juni månad. Bla innebär den en helt ny förlossning vid St Görans sjukhus from 2021.
  • Vi gör just nu stora satsningar på att förbättra förlossningsvården i Stockholms län tack vare en uppgörelse med SKL – Sveriges kommuner och landsting får Stockholm del av statliga medel till kvinnors hälsa (ca 100 miljoner kr för år 2017). Vi lägger 30,5 miljoner kronor på att minska antalet förlossningsskador och att minska undvikbara kejsarsnitt. Alla barnmorskor och läkare genomgår en utbildning som Karolinska Institutet ansvarar för. Vidare satsar vi 18,4 miljoner kronor på att stärka upp specialistmödravård utanför akutsjukhusen så att förlossningsklinikerna kan avlastas och barnmorskorna ägna sig åt aktivt födande. Det psykosociala stödet vid mödrahälsovården kommer också att stärkas upp rejält. Detta är bara några exempel vad vi gör med de 100 miljonerna.
  • En viktig aspekt är kompetensförsörjningen inom förlossningsvården och att arbetsvillkoren för barnmorskor måste förbättras, så att fler ska vilja och orka arbeta i förlossningsvården. Här har vi flera åtgärder som är på gång. För nyutexaminerade barnmorskor inför vi tre månaders introduktion då de går bredvid en erfaren barnmorska utöver den ordinarie bemanningen och även få en egen mentor. Allt för en mjukare start in i yrket. Detta kommer igång bla på Danderyds sjukhus under hösten.
  • Vi har infört en ”spärr” i IT systemen som gör det enklare för MVC att lista där det faktiskt finns plats för på respektive klinik. På så sätt får vi en jämnare fördelning över alla 6 klinikerna.
  • Tydliga karriärstegar med god löneutveckling är jätteviktig, vi har en ny reform som innebär full lön till sjuksköterskor som genomgår specialistutbildning under åren 2017 och 2018. Jag och mina kollegor i alliansen i Stockholms läns landsting arbetar ständigt med att skapa attraktivare arbetsplatser. Detta genom möjligheter för karriärvägar inom vården, uppmuntra arbetsmetoder som utvecklas lokalt för ett effektivare arbete mm. Det är också oerhört viktigt att få tid till återhämtning och reflektion. Vi har tagit beslut om en ny kompetensförsörjningsstrategi och utifrån den kommer verksamheterna återkommer med konkreta handlingsplaner för hur strategin ska uppnås. Men personalfrågan handlar inte bara om att behålla den personal som finns. Vi i Stockholms läns landsting upplever samma nationella utmaning när det gäller vården och det är bristen på specialistkompetens. Fler sjuksköterskor behöver utbildas för att kunna arbeta i vården. Eftersom regeringen till stor del styr utbildningsplatserna behöver just regeringen se till att hälso- och sjukvårdsutbildningarna är i fas med arbetsmarknadens behov. Utbildningarnas innehåll och kvalitet behöver motsvara landstingens och regionernas behov av kompetens. Alla barnmorskor behöver få jobba med det de är allra bäst på, födandet. Därför kan det också behövas uppgiftsväxling.

 

Ambitioner fattas inte, vi rustar just nu förlossningsklinikerna för framtiden. Tillsammans med alliansen arbetar jag ständigt med just skarpa åtgärder för att möta såväl vårdpersonal som den födandes behov för att trygga förlossningsvården. Alla parter i förlossningsvården samverkar för det bästa, jag vill också uppmana föräldrar att hämta information via 1177 Vårdguiden och sll.se