• Årets första valdebatt hos SPF

  Valrörelsen har börjat! I veckan deltog jag i min första panel inför valet den 9 september. Det var SPF Seniorerna som bjöd in alla allianspartier för en två timmar lång utfrågning. SPF Seniorerna är en partipolitiskt och religiöst obunden medlemsorganisation. SPF Seniorerna har cirka 265 000 medlemmar i 27 distrikt och ca 800 föreningar runt om i landet.

  Vi diskuterade vårdval, Äldremottagningar, utbyggd primärvård, NKS och mycket mer. En fråga som det fanns särskilt intresse för var digitalisering. Landstingsfullmäktige beslutade för ett år sedan att Stockholms läns landsting ska inleda programmet Framtidens vårdinformationsmiljö SLL som bygger på erfarenheterna från arbetet med 3R. Dagens vårdinformationsmiljö i SLL har stora behov av att utvecklas, förbättras och göras mer tidsenlig.

  Vi vet att vårdens medarbetare använder en rad olika IT-system i sitt dagliga arbete och tvingas ofta dokumentera information på flera ställen. Det här är inte effektivt och ur patientens perspektiv finns en rad hinder för att vara delaktig i sin hälsa och vård. Det är exempelvis ofta svårt att ta del av sin egen patientinformation.

  Den nya vårdinformationsmiljön ska göra det möjligt att arbeta på nya sätt, till exempel ska information kunna delas mellan olika vårdgivare samt med patienter och anhöriga. Vårdinformationsmiljön ska också ge helt nya möjligheter att lagra, analysera och dra nytta av den stora mängd data som vården tar fram. Dessa underlag kan användas i forskning, utvecklingsarbete samt för att kunna styra vården mer effektivt.

  En annan stor nyhet är att från och med årsskiftet  ersätts videobesök i primärvården som ett fysiskt läkarbesök. Genom att patienter med enklare behov kan behandlas på distans, så frigörs mer tid till de kroniskt sjuka. Vårdaktören Capio har tex ett samarbete med Doctrin om ett system där anamnes fylls i av patienten innan läkarbesöket och skickas till läkaren digitalt. På så sätt kan läkaren förbereda sig före patientmötet och tiden i patientmötet kan utnyttjas mer kvalitativt.

  Ny app för primärvården – via en app ska patienten kunna se vilket vårdutbud som finns på respektive husläkarmottagning och vilka resultat vårdgivaren når för att stimulera kvalitetsorienterade val. Vi tar fram en applikation som tillgängliggör samtliga av de e-tjänster som erbjuds via 1177 Vårdguiden. Inledningsvis är ansatsen att en applikation ska stödja invånaren att navigera rätt i sjukvårdssystemet. En av de starkaste drivkrafterna för att stärka valfriheten och möjligheterna för medborgarna att välja är att det finns tillgång till adekvat information.

  Frågan om digitala vårdcentraler rörde upp känslor. Jag menar att vi måset välkomna den nya tekniken men det ska ske med patienten i fokus och under ordnade former. Patienter vill möta sin läkar på olika sätt, det måste vi som sjukvårdshuvudmän bejaka men det fysiska mötet har inte spelat ut sin roll! Initiativet till eventuella virtuella vårdcentraler menar jag måste komma från professionen. Datainspektionen och nationell lagstiftning hämmar många gånger den digitala utvecklingen i landstingen. Målet är för landstinget att 10% av vårdkontakterna ska gå via digitala kontakter, att ha läkarkompetens knuten till 1177, att alla vårdnivåer ska gå och boka via 1177. Under 2018 införs automatiserad väntetidsmätning, det kommer underlätta för patienter att vara delaktiga och kunna planera sin tid bättre.