Region Stockholm vill se mer idéburen vård i utbudet

Samhället är större än staten. Inom välfärdstjänster talas det ofta om två utförare – offentligt och privat. Men då glömmer vi en viktig sektor – den ideella.

Det finns en outvecklad potential i idéburen sektor. Idéburen välfärden står tyvärr och stampar runt 3 procent i Sverige idag. Samtidigt har de privata företagen vuxit från ca 9 procent runt millenieskiftet til ungefär en femtedel idag. Många regelverk har ändrats för att bidra till mångfald och valfrihet. I praktiken har främst privata kommersiella företag förmått utnyttja de nya möjligheterna.

Nyligen hade vi i den blågröna koalitionen ett mycket bra möte med branschorganet FAMNA som samlar ideella aktörer. Vi hade en god dialog och formulerade också en vilja att för framtiden samverka för att ideella ska öka sin andel i utförda tjänster.

I vår budget har vi tydliga skrivningar kring hur vi ser på ideella sektorn.

Idé- och utvecklingskraften hos entreprenörer och idéburna organisationer ska tillvaratas för att öka vårdutbudet, tillgängligheten och valfriheten för patienterna. Region Stockholm ser positivt på en mer modern lagstiftning som bättre tillvaratar idéburna organisationers möjlighet att bedriva hälso- och sjukvård. En fördjupning av möjligheter att stärka den idéburna välfärdens konkurrenskraft inom välfärden ska göras”.

Under 2018 träffade också hälso- och sjukvårdsnämnden ett första IOP-avtal. Nämnden ska under 2019 utreda möjligheterna att stärka den idéburna välfärdens konkurrenskraft.

Men vi har högre ambitioner än så. Ett första skede kan vara att dela upp statisk så att den alltid visar andelen idéburen vård jämte privat och offentlig. Vi kan också bli bättre på att utnyttja nya möjligheter att upphandla idéburet då det skett förändringar i LOU from 1 jan 2019. Vi kan även bli bättre på innovationsupphandling och tidig dialog.

Jag ser fram emot fortsatt dialog med FAMNA och at vi ska kunna utveckla nya lösningar tillsammans.


Vaccin är livsviktigt

I förra veckan släppte WHO, Världshälsoorganisationen sin rapport om hur mässling sprids i Europa. 2018 insjuknade drygt 82 000 personer i Europa i mässlingen och 72 personer dog. 2017 drabbades Stockholm av ett mässlingsutbrott där flera – främst barn som varit ovaccinerade insjuknade. Mässling är en av världens mest smittsamma sjukdomar. Viruset kan orsaka allvarlig sjukdom och komplikationer som till exempel lung- och hjärninflammation. Sjukdomen är en av de största dödsorsakerna för små barn i låginkomstländer. I höginkomstländer är dödligheten till följd av mässling 1 per 1 000–5 000 insjuknade.

Det senaste dödsfallet i mässling i Sverige var 2013 då en immunsupprimerad vuxen person avled till följd av encefalit orsakad av mässlingvirus. En annan komplikation, som är mycket sällsynt, är en degenererande hjärninflammation kallad subakut skleroserande panencefalit (SSPE) som ofrånkomligen leder till döden. Så sent som i veckan insjuknade en person på en finlandsfärja i mässling.

WHO listar nu vaccinationsmotstånd som ett av de största hoten mot global hälsa, detta har organisationen aldrig gjort tidigare. Tyvärr ser vi ett vaccinmotstånd i vår region i vissa delar. Det är mycket bekymmersamt. Fördomar, okunskap och desinformation får lätt fäste och riskerar att spridas.

I fredags medverkande jag i SVT med förslag på åtgärder. I vissa länder är vaccinationer obligatoriska och jag menar att det finns goda skäl att se över hur vi kan nå de grupper som idag väljer att inte vaccinera sig och sina barn mot mässling. Australien har tex varit ett föregångsland som kraftigt ökad graden av vaccinerade genom att de förskolor som tar in barn som inte vaccinerats får vite. Föräldrar måste alltså visa upp sitt vaccinationskort innan barnet antas för att undvika vite. Det åligger förskolan att barn som antas är vaccinerade. Att medvetet smitta en annan person med en farlig sjukdom, ex HIV, räknas idag som vållande av kroppsskada och kan ge fängelse i upp till sex månader. I de fall där en vuxen medvetet underlåtit att vaccinera ett barn och denne insjuknar bör den vuxne kunna åtalas för vållande av kroppsskada. Då någon medvetet utsätter andra för risker tycker jag att det är rimligt att samhället svarar på detta. Vi kommer även i Region Stockholm att se över hur vi regionalt redan nu inom rådande reglemente öka vaccinationsgraden inom de grupper som varit svåra att nå. Se hela inslaget här:

 

 

 

 


God jul! Nu har vi en ny budget för 2019

I förra veckan debatterades budget för 2019. Vi fem partier den blågröna koalitionen har presenterat vårt budgetförslag liksom oppositionen. Majoritetens budget blev antagen och nu kan vi börjar arbeta för att realisera allt det vi föreslår i budgeten. Det är en stark budget som underlättar vardagen för alla stockholmsläns bor. Sammantaget lägger vi 2,9 miljarder kronor mer på sjukvården och kollektivtrafiken i jämförelse med 2018. Vid sidan av detta genomförs investeringar på 15,7 miljarder kronor under 2019 och närmare 125 miljarder de kommande tio åren.

Det är nu knappt två veckor kvar av året. Och då 2018 är slut kommer Region Stockholm att ha visat positivt ekonomiskt resultat i sammanlagt 12 år. Det gör oss unika i Sverige och det är något vi kan vara stolta över. Men detta kommer inte av sig själv. I grunden handlar det om ordning och reda i ekonomin som ger stabilitet och möjlighet att finansiera de stora investeringar som behövs i vår växande region. Vi fem partier är redo att ta ett regionalt ledarskap för att driva Stockholmsregionens intressen i Sverige och bli Europas mest attraktiva storstadsregion. Det har saknats hittills men vi kommer axla detta ansvar.

Varje år får Stockholmsregionen ca 40 000 nya invånare och år 2050 kommer vi att ha passerat tre miljoner människor. Detta ställer höga krav på både utbyggd sjukvård och kollektivtrafik.

Basen i sjukvården är primärvården. Under de kommande fyra åren satsar vi 1,4 miljarder på primärvården som innebär att vårdcentralernas ansvar ökar. Svensk sjukvård behöver bli mindre ”sjukhustung” för att ge alla patienter rätt vård, i rätt tid, på rätt nivå.

Att säkerställa sjukvårdens behov av tillräckligt många anställda, särskilt i sjukvårdens landstingsdrivna dygnet-runt-verksamheter är Region Stockholm största utmaning. För hög omsättning av sjuksköterskor, brist på nödvändig kompetens och rekryteringssvårigheter har lett till en hårt belastad och pressad arbetsmiljö för många medarbetare.

Medarbetarna är vår viktigaste resurs. Vi kommer ta fram en primärvårdstrategi med tydliga mål för primärvården och det ska ske i samråd med vårdens aktörer och ta tillvara patientperspektivet. Vi vill att Region Stockholm ska vara en föregångare i den offentligt drivna vården i Sverige när det gäller att behålla, rekrytera och utveckla vårdens professioner. Ett problem i den offentligt drivna vården i Sverige är att den är alldeles för toppstyrd. Det ska vi ändra på. Fler beslut ska fattas ute i verksamheterna såsom schemaläggning och bemanning.

Jag ser fram emot ett spännande 2019, men innan dess vill jag önska er alla läsare en god jul och gott nytt år!

 


Ny budget med mer pengar till vård och kollektivtrafik!

Idag lanserades den första budgeten i vår nya blågröna majoritet i landstinget. Vi valde att presentera den på Tranebergs vårdcentral i Bromma, och det är ingen slump. Primärvården är högt prioriterad för oss och får en rejäl förstärkning på 360 miljoner kronor. Våra utgångspunkter är att varje skattekrona ska användas så effektivt som möjligt, att vi ska ha ordning och reda i ekonomin, kortare vårdköer och mer kollektivtrafik. I budgeten gör vi effektiviseringar som frigör resurser till kärnverksamheterna.

Från och med den 1 januari 2019 blir vi Region Stockholm. Det innebär ett större ansvar för regional utveckling och tillkommande statliga medel samt länsplanen. Målet är att vår region ska bli ett föredöme i effektiv styrning, ledning och uppföljning i offentlig sektor.

Budgeten omsluter 104 miljarder och vi gör stora investeringar i kraftigt utbyggd kollektivtrafik och sjukvård. Hälso- och sjukvården tillförs i budgeten 64,2 miljarder kronor i för 2019, vilket är 2,3 miljarder (+3,8 procent) mer än i budgeten för 2018. I budgeten har vi fått gehör för våra hjärtefrågor och budgeten har en tydlig kristdemokratiskt prägel.

  • Satsning på barn och unga: vi lägger 10 miljoner till familjecentraler. Idag finns 17 stycket i länet och de behöver bli fler. Med dessa medel kan vi stimulera fler familjecentraler och stärka befintliga. På familjecentraler samverkar olika professioner – öppen förskola, BVC, BMM och socialtjänst.
  • Satsning på de äldre: sammanhållen seniorvård – äldre har idag väldigt många vårdkontakter och det kan skapa oro och otrygghet. Nu samordnar vi reigonen, kommunen och vårdgivarna och erbjuder sammanhållen vårdmodell utan skarvar. Allt sker med patienten i centrum.
  • Satsning på kvinnor: amning, benskörhet, könsstympning. Amningsvården ska bli bättre – fokus på utbildning och kompetenshöjning hos personalen. Vi kommer inrätta ett endokrint centrum – framförallt fokus på osteoporos, benskörhet som i stor utsträckning drabbar framförallt kvinnor. AMEL mottagningen på Södersjukhuset får fortsatt finansiering för sitt viktiga arbete att möta kvinnor som utsatts för könsstympning.

 


Kvinnor i Stockholm får skräddarsydd screening för bröstcancer

Varje dag insjuknar  20 kvinnor i bröstcancer men samtidigt överlever allt fler.  Vi blir allt bättre på att bota och behandla.  Sverige är ett föregångsland när det kommer till tidig upptäckt och behandling av bröstcancer.

Screening för bröstcancer räddar liv. Alla som fyllt 40 år kallas till mammografi och det är viktigt att hörsamma kallelsen. Nu tar Stockholms läns landsting ett stort steg framåt med införandet av individanpassad screening.
Sedan 30 år tillbaka screenas alla kvinnor på samma sätt, detta oavsett hur hög risken är för att drabbas av bröstcancer. Det gäller även kvinnor som har svårundersöka (täta) bröst. Nu satsar vi mer på tidig upptäckt av cancer med olika screeningsinsatser kommer fler cancerfall kunna upptäckas i tid och fler liv räddas. Det här är ett viktigt steg i att förbättra cancervården. Vi har idag ett väl utbyggt system för bröstcancerscreening och det här är ett sätt att effektivera screeningen.

Kvinnor som går på mammografi ska nu bli tillfrågade om de vill få sin individuella risk för bröstcancer uppmätt. Utifrån resultaten kan screeningen sedan skräddarsys. I ett första steg ska 25 000 kvinnor erbjudas den här möjligheten. Genom att analysera genetiska faktorer, mammografibilder och väga in livsstilsfaktorer kan den individuella risken för att drabbas av bröstcancer sedan beräknas. Projektet startar våren 2019, till en kostnad av 12 miljoner kr.

Denna satsning innefattar olika pilotprojekt som, om resultaten är givande, kan implementeras brett. I ett första skede kommer kvinnor som kallas rutinmässigt till bröstcancer screening på en enhet i länet information om pilotprojekten och möjligheten att delta.

Den blågröna koalitionen utvecklar cancervården för att fler cancerfall ska upptäckas tidigt och för att färre människor ska drabbas av cancer. Arbetet leds av Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland under en treårsperiod. Satsningen innefattar även screening för lungcancer för kvinnor som röker samt att patienter med ospecifika symtom, som kan vara tecken på cancer, ska utredas snabbare.


Nytt blågrönt styre för Stockholmsregionen!

Efter många långa veckor av förhandlingar är det nu klart att Stockholmsregionen kommer styras av en majoritet bestående av Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Vi har haft mycket bra och konstruktiva diskussioner präglade av respekt för varandra och det faktum att vi är 5 olika partiet med lite olika kulturer och olika hjärtefrågor.

Idag har vi haft en välbesökt presskonferens där vi presenterade vår politiska plattform är grunden för vårt arbete under den kommande mandatperioden. Med oss fem partier vid rodret kommer arbetet vara inriktat på att Region Stockholm ska vara en attraktiv och konkurrenskraftig storstadsregion där livskvalitet, tillväxt, utveckling och hållbarhet står i fokus. Vi kommer arbeta för mer effektiv användning av skattebetalarnas pengar, att hela regionen ska bli klimatneutral samtidigt som kärnverksamheterna ska prioriteras. Region Stockholm ska erbjuda sina invånare en trygg, tillgänglig och modern vård som organiseras utifrån patienternas behov och präglas av stor valfrihet. Vi ska erbjuda en kollektrafik i världsklass som hjälper invånarna att lösa vardagspusslet och regionen att nå högt uppsatta klimatmål. Hållbarhet ska genomsyra arbetet under mandatperioden. Vi ska främja ett fritt och inkluderande kulturliv med hög kvalitet. Vi ska stärka vårt samhällsbyggarperspektiv och ha en bättre samverkan med regionens kommuner. Vi ska systematiskt identifiera och riva hinder för innovation och nyttja de möjligheter som digitalisering och forskning ger.

Vi får nu en stark och tydlig majoritet i fullmäktige, vi har både förmåga och vilja att stabilt leda Region Stockholm och genomföra nödvändig utveckling och förändring. Vi är också en garanti för att extrema åsikter inte får inflytande över besluten i Region Stockholm. Vi samlar tillsammans 78 mandat av de 149.

Den sista utestående frågan var vad vi skulle heta – blågrönt eller grönblått styre? Ingen hade egentligen någon prestige i namnfrågan så till slut lät vi lotten avgöra! Det blev ”blågrönt”.


Ökad kunskap om sjukdomen ME/CFS

Idag arrangerade Riksförbundet för ME sjuka en konferens i syfte att öka kunskapen om sjukdomen och samla experter på området. Riksförbundet för ME-patienter (RME) är en rikstäckande ideell förening som organiserar patienter med ME/CFS sedan 1993 och har medlemmar över hela landet. ME/CFS är klassad som en neurologisk sjukdom och biomedicinsk forskning har bland annat funnit avvikelser i nervsystem, immunförsvar och hormonsystem. Sjukdomen är kronisk, men pågående forskning ger hopp om bättre och effektivare behandlingar i framtiden. I Stockholm behandlas ME patienter inom vårdval och vi har två godkända kliniker –  Stora Sköndal och Bragee Rehab.

Jag fick det stora förtroendet att inleda konferensen, här är mitt anförande:

Tack för inbjudan och möjligheten att inleda konferensen! Vården för personer med ME är en fråga som engagerar mig djupt. Jag kommer att fortsätta att engagera mig i ME-vården framöver som landstingsråd i Stockholms läns landsting. Den 9 september hölls som bekant val till kommun, landsting och riksdag. Ännu är vi inte klara med förhandlingar här i huset och vet i dagsläget inte vilka frågor som jag kommer arbeta med, men mitt engagemang för en bättre ME vård kommer inte upphöra.

Steg för steg – aktuell forskning och möjlig behandling är temat för årets konferens. Och forskningen går ju hela tiden framåt – ett steg för steg. Förhoppningsvis kommer vi få ett svar inom en inte allt för avlägsen framtid vad som orsakar ME.

Samtidigt som forskningen går framåt måste vården förbättras för personer med ME. Många av er som sitter här eller lyssnar på detta via video har egen erfarenhet av sjukdomen. Antingen personligen eller genom någon nära anhörig.

Här i Stockholms län tas patienter med ME om hand inom tilläggsavtalet ME/CFS till vårdval rehabilitering vid långvarig smärta med eller utan samsjuklighet och för utmattningssyndrom. Det mycket glädjande att vi har två mottagningar som tar emot personer med ME, Stora Sköndal och Bragee Rehab.

Samtidigt har våra mottagningar ett väldigt stort tryck. Jag hoppas därför att fler landsting och regioner kommer att följa efter och stimulerar att specialistmottagningar öppnar på orter i Sverige.
Det är så många som hör av sig och är tacksamma över hur vi organiserat vården för ME sjuka i Stockholm. Senast i förra veckan hade jag kontakt med en kvinna som kämpar för sin sjuka dotter i ett annat landsting. Detta påminner om att vi inte har en jämlik vård i Sverige idag. KD gjorde det till en valfråga med en statlig styrning av vården och därmed resurserna för ökad jämlikhet. Jag konstaterar att denna fråga fortsatt är högst aktuell.

Här i Stockholms läns landsting kommer vi nu att avsätta mer resurser för ME-vården genom att satsa 2,5 miljoner kronor mer om året för att fler personer ska få så bra behandling som möjligt. Det är ett stort framsteg.
Utav programmet att döma ser det ut att bli en väldigt intressant konferens idag. Tyvärr kommer jag inte själv att kunna vara med och lyssna hela dagen då vi just nu håller på med intensiva politiska förhandlingar och budgeten för nästa år. Men medarbetare till mig kommer att vara med och lyssna under dagen.

Jag kommer att fortsatt engagera mig i ME-vården och forskningen om ME. Tack än en gång för att jag fick komma och inleda konferensen och jag önskar att ni får en intressant eftermiddag.


Valframgång i landstinget för KD!

Vilken valnatt det blev! Ännu vet vi inte det slutgiltiga valresultatet, men klart är att valet 2018 är en stor framgång  för Kristdemokraterna. Många med mig sitter säkert och bevakar Valmyndighetens hemsida och uppdaterar varannan minut för att följa sammanräkningen. Så spännande!

Kristdemokraterna i Stockholm gick starkt framåt, i kommunen samlar vi 5,1%. På försommaren visade en opinionsmätning på bara 2,8%! Det är inget annat en stor bedrift att vi hämtade upp oss från den nivån. Det innebär att vi ökar tre mandat i kommunfullmäktige från 2 till 5. Jag vill särskilt gratulera min kollega i stadshuset Erik Slottner för en mycket väl genomförd valrörelse.

I landstinget får vi 12 mandat vilket innebär 3 nya sedan valet 2014, jag hade satt upp som mål att vi skulle få 2 nya mandat och vi överträffar det! Nu har KD, Liberalerna och Centerpartiet 12 mandat vardera. Det förändrar styrkeförhållanden och ingen kan avfärda KD som ett ”småparti”. Jag är så glad och stolt över alla medlemmar, kollegor, ombudsmännen och frivilliga som bidragit till vårt fina valresultat. Vi i alliansen siktar på att fortsätta styra landstinget under mandatperioden, då vi inte har egen majoritet kommer det kräva samarbeten och uppgörelser över blockgränsen. Jag kommer göra allt jag kan för att bidra till konstruktiva samtal i landstinget.

Nu ska vi tillsätta en valanalys grupp för Stockholm som ska dra slutsatser kring resultatet och samla lärdomar och idéer inför nästa valrörelse, men jag tror att framgångarna beror dels på att vi prioriterat rätt frågor. Väljarna rankade sjukvården högst och just vården har varit vår viktigaste valfråga. Att KD vill ha en jämlik vård genom att förstatliga sjukvården torde få ha missat denna valrörelse. Vidare kan vi tacka vår fantastiska partiledare Ebba Busch Thor för resultatet. Valet 2018 var det år då väljarna upptäckte KD genom Ebba!


Samhället är större än staten

Nu är det bara dagar kvar av valrörelsen! Det börjar kännas i kroppen att det var länge sedan jag hade en ledig dag, men det är bara att fortsätta! Det är så roligt med våra starka opinionssiffror. Jag möter människor överallt är positiva till KD och önskar oss lycka till. I helgens God morgon världen i P1 hade Margit Silberstein en krönika där hon lanserade ”Ebba-effekten. Lyssna gärna!

Förra veckan deltog jag i en paneldiskussion som Famna arrangerade om vad politikerna vill med idéburen sektor. Diskussionen modererades skicklig av Jenny Hjalmarson, kvalitetssamordnare och projektchef på Famna.

Inom vård och omsorg är inslaget av idéburna aktörer väldigt litet. Tittar man på välfärdsutförandet i Sverige totalt sett står den idéburna sektorn bara för ca tre procent. Det är betydligt lägre än övriga nordiska länder (Norge 8 procent och Danmark 14 procent, enligt Famna). I Tyskland och Holland är det ännu vanligare att den offentligt finansierade välfärden utförs av idéburna organisationer. Men vi kristdemokrater är övertygade om att välfärdssamhället berikas av att många olika aktörer får plats, inte minst idéburna.

Den 5 juni fattade riksdagen beslut i betänkandet Ökade tillståndskrav och särskilda regler för offentlig upphandling inom välfärden. En del i de lagändringar som görs är att upphandling förenklas för vissa sociala tjänster och andra särskilda tjänster vars värde beräknas understiga tillämpligt EU-tröskelvärde på 750 000 euro. Detta stödde Kristdemokraterna men det räcker inte. Den här regeringen har gjort allt för lite för att stödja civila samhället och verka för att idéburen sektor får tillträde till välfärdstjänsterna.

Vi kristdemokrater vill se ett antal förenklingar och reformer som underlättar för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet:
1. Underlätta upphandlingsreglerna för idéburna organisationer. Vi har (tillsammans med Liberalerna) motionerat i riksdagen om vikten av att noga följa upp och granska konsekvenserna av de ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden som riksdagen nyligen behandlat. Detta då det är osäkert om ändringarna kommer att förbättra tillräckligt för ideella aktörers möjligheter och förutsättningar gällande upphandlingar under tröskelvärdet och reserverade upphandlingar och kontrakt.

2. Idéburet offentligt partnerskap, IOP, har i flera kommuner varit ett mycket positivt sätt att ta tillvara ideella mervärden i välfärdsverksamheter, men har tyvärr hämmats av ett osäkert rättsläge. Upphandlingslagstiftningen måste snarast förtydligas så att IOP möjliggörs.

3. Kristdemokraterna i SLL anser att det mervärde som en ideellt buren verksamhet tillför vården ska tas med som en faktor vid upphandlingar. Vi vill därför införa IOP (Ideellt Offentligt Partnerskap) som ett alternativ vid upphandling av vårdtjänster. Men det finns begränsningar med dagens lagstiftning. Vi har slutit en överenskommelse med Ericastiftelsen om IOP. Dock var det bara möjligt med delar av Ericastiftelsens verksamhet.

4. Återinför gåvoskatteavdraget till ideella organisationer. Ett år efter att Alliansen införde avdraget ökade det totala givandet till landets 90-kontoorganisationer påtagligt.

5. Underlätta för sociala utfallskontrakt där privata, ideella och offentliga aktörer samverkar kring finansiering och genomförande av samhällsinsatser med tydliga mål kring exempelvis minskad brottslighet, minskad psykisk ohälsa och förbättrad integration.


Alliansen förstärker vården vid Danderydsakuten i ny satsning

Sommaren har varit extremt ansträngd på våra akutsjukhus runt om i länet. Det varma vädret har gjort att många operationer ställts in. Semesterperioden är alltid en utmaning då vi som landsting ska bedriva vård av hög kvalitet samtidigt som personalen behöver få sin semester och tid för återhämtning. Istället för att komma till medicinavdelningar har patienter blivit liggande på akuten. Detta är mycket olyckligt då det drabbar främst äldre som riskerar att försämra sin hälsa ytterligare.

Det har kommit en anmälan mot Danderyds sjukhus till Arbetsmiljöverket på grund av en ohållbar arbetssituation för personalen. För att förändra detta behövs framförallt att vi lyckas rekrytera och kunna behålla fler och erfarna sjuksköterskor. Därför är jag glad att vi i alliansen nu satsar 90 miljoner kronor till akutsjukhusen för att täcka upp för det ansträngda läget. Detta gör vi för att stärka förutsättningarna att åstadkomma en god arbetssituation.

Tyvärr har flera av våra sjukhus underskott men genom att landstinget har en god ekonomi kan vi nu stötta upp situationen med de 90 miljonerna extra.