Sällsynta diagnoser – ökat nationellt ansvar krävs

Nyligen träffade jag en kvinna vars berättelse berörde mig djupt. Hon lider av en mycket ovanlig sjukdom som kallas systemisk Mastocytos. Mastcellerna hos en patient med sjukdomen ökar och klumpar ihop sig. Det kan ske i benmärg, lever, mjälte, lymfkörtlar eller i mag- och tarmkanalen. Symtomen hos de som drabbas är ofta potentiellt livshotande med återkommande och oförklarad anafylaxi (allergisk chock).

Behandling genom läkemedel finns att tillgå men de är mycket dyra. Efter en lång kamp och medial uppmärksamhet fick hon sina läkemedel finansierade via Stockholms läns landsting. Hon är inte ensam. Människor runt om i våra landsting är i behov av en högspecialiserad vård. Det är människor med så kallade sällsynta diagnoser och som ofta behöver mediciner specialanpassade till deras sjukdomsbild. Mediciner; ofta mycket kostsamma och där tillgången på medicinerna skiljer sig beroende på vilket landsting patienten bor i.

I mina möten med ensiklda patienter och patientföreningar hör jag berättelser som denna och jag blir mer och mer övertygad om att vi behöver ett ökat nationellt ansvar för vården. Kristdemokraterna menar att det behövs en bättre nationell samordning av denna vård där inte minst staten behöver ta ett större ansvar för kostnaderna.

Idag har vi 21 landsting, där det är svårt att framkalla förändringar. Ingen har befogenhet att hjälpa genom att flytta patienter över gränserna till bättre sjukhus för just en specifik diagnos. Alliansen har förvisso inrättat regionala medicinska centrum för sällsynta diagnoser vid universitetssjukhusen men det saknas fortfarande en nationell samordning för dessa centrum och det finns i dagsläget inga nya statliga pengar för verksamheterna.

Att vården är ojämlik med stora skillnader mellan de olika landstingen är särskilt kännbart för dem som har sällsynta diagnoser vilket inte är acceptabelt. Patienter som faller in i denna grupp har dessutom ofta en sammansatt problematik med stort vårdbehov och är i behov av en väl sammanhållen vårdkedja. Med ett bibehållet landstingsansvar riskerar vi att ingen ser till fullständigheten av vård. En statlig vårdsamordnare med betalningsansvar för mediciner och behandling skulle avhjälpa detta. Regionala istället för landstingsanknutna vårdcentrum för diagnoserna är tillexempel ett första förslag Kristdemokraterna skulle vilja prova. Det anser vi vara det enda sättet att uppnå en god, jämlik vård som håller hög kvaliet.

 


Fler ser sjuksköterskornas värde

Så här i valtider duggar anklagelser mellan företrädare för olika politiska partier tätt. Därför kan det vara på sin plats att kommentera även när en politisk motståndare gör något bra.

Miljöpartiets oppositionslandstingsråd Helene Öberg säger sig ha kommit på att sjuksköterskornas situation är värd att ta på allvar. Hon skriver i Dagens Arena att arbetsmiljön för sjuksköterskor måste bli bättre och att ingångslönen för sjuksköterskor ska vara minst 26 000 kronor i månaden.

Om förslagen känns igen kan det bero på att Kristdemokraterna presenterade dem i våras. Personalsituationen är så allvarlig att vi snabbt behöver ta krafttag för att föräkra oss om en god patientsäkerhet och arbetsmiljö för personalen. Förutom de lönesatsningar som Alliansen redan har genomfört tycker jag därför att ingångslönen mycket väl kan hamna på 26 000 kronor i månaden.

Det är välkommet att Helene Öberg vill satsa på sjuksköterskornas löner och försöka hitta lösningar. Vi politiker måste jobba både långsiktigt och kortsiktigt för att lösa problem i vården. För oss kristdemokrater handlar de långsiktiga lösningarna om att utbilda fler sjuksköterkor och införa en verksamhetsintegrerad specialistutbildning med lön under studietiden (ungefär som läkarnas AT-tjänstgöring). Vi ser inte minst behov inom förlossningsvården, där Stockholm har stort behov av fler specialiserade barnmorskor. Med fler händer som arbetar på BB och andra avdelningar minskar stressen. Arbetsmiljön kan förbättras. Med mer personal kan vi också nå Kristdemokraternas mål om 5 000 vårdplatser under nästa mandatperiod.

Jag tycker att det är toppen att Miljöpartiet vill samma sak som Kristdemokraterna, hoppas vi då kan komma överens också på andra sidan om den 14 september!


Möte med Legevisitten

Det blev en tidig morgon med start på gymmet och ett pass bodypump. Jag gillar att börja min dag med träning, det ger massor av energi! Därefter träffade jag Thorleif N Palmdal och Jonas Lundqvist från Legevisitten. Legevisittens driver verksamhet inom hälsa, vård och omsorg bland annat inom Stockholms läns landsting. Geografiskt finns de i Stockholm, Nynäshamn, Kristinehamn, Vålberg och Grums. Legevisitten har idag 400 anställda.

De startade 1992 i Norge och arbetade då med bemanning för läkare. Sedan dess har det hänt mycket. 1999 kom verksamheten till Sverige. Sedan 2003 bedriver legesvisitten närsjukvård i Sverige. Verksamheten inom närsjukvård blev efter en period större än bemanningsverksamheten och den har nu Proffice tagit över.

Diskussionen kom mest att handla om geriatriken och vårdval Stockholm.  De menar att vårdvalet har gynnat geriatriken och är viktig för utvecklingen av framtidens hälso och sjukvård. Efter 13 års arbete inom närsjukvård bör de veta vad de talar om. Genom mina möten i vården och samtal med läkare har jag förstått att geriartriken inte verkar vara det mest populära specialistområdet – men Legevisitten har aldrig haft problem med rekrytering.

– En bra arbetsgivare lockar bra läkare, menar Thorleif N Palmdal.

Legesvisitten jobbar efter devisen att vården ska ske så nära patienten som möjligt. De drev tidigare en Äldrevårdcentral i Hässelby men idag är verksamheten inriktad mestadels på läkarinsatser i särskilda boenden för äldre, hemsjukvård, jourläkarverksamhet, hemtjänst de har även ett geriatriskt närsjukhus.

Legevistten skulle vilja se möjlihet att driva äldrevårdcentraler med en central placering i en kommun eller stadsdel och sedan utföra verksamhet via filialer på äldreboenden runt omkring. Det är en mycket intressant idé som bör utvecklas och som tål att prövas tycker jag. En av mina valfrågor handlar om just Äldrevårdcentraler. Här kan du läsa mer om hur vi ser att de skulle fungera.

 


Kultur på recept – snart på en vårdcentral nära dig?

Stockholmsregionen är en attraktiv region med en mycket snabb befolkningsutökning. Men tyvärr ökar den upplevda psykiska ohälsan och många drabbas av stress. Arbetslivet snurrar snabbt och vardagen kan ibland vara en utmaning att få ihop. Utmattningssyndrom som innebär olika fysiska och psykiska symtom efter långvarig stress drabbar många stockholmare.

Kristdemokraterna föreslår nu att det ska vara möjligt med kultur på recept som en del i behandling av stressrelaterade besvär. Kultur på recept är en arbetslivsinriktad rehabilitering för den som har stressrelaterade besvär eller lider av psykisk ohälsa.

Hittills har kultur på recept bara prövats i projektform i vissa delar av landet. I Jönköpins län sker kultur på recept i samarbete med vårdenhet, arbetsplats/arbetsförmedling och Försäkringskassan. Min förhoppning är att Stockholms vårdscentraler ska kunna börjar använda kulturella aktiviteter inom primärvården som en del i behandling. 2009 utsågs Region Skåne att på regeringens uppdrag driva ett pilotprojekt med Kultur på recept. Helsingborg blev platsen för detta projekt.

Kultur på recept innehåller olika kulturaktiviteter som till exempel att dreja, slöjda i trä, rörelse till musik eller körsång. Det kan också handla om att deltagarna tar del av kulturupplevelser som konserter, teaterföreställningar eller en konstutställning. Givetvis ska insatserna bygga på forskning och evidens. Men vi vet att kulturupplevelser kan hjälpa människor att ge återhämtning och minskad stress och att kulturupplevelser aktivt kan bidra till hälsa och snabbare rehabilitering.

Men hjälper det? Enligt moderaten Carl Johan Sonesson, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Skåne har projektet visat goda resultat. Hans skrev i Dagens Samhälle följande: ”Den patientupplevda hälsan ökar enligt deltagarna som har svarat på ett antal frågor 3 månader efter avslutad behandling”.

Målet med kultur på recept är att sjukskrivna kommer ut på arbetsmarknaden igen men det behöver ofta ske stegvis och genom kultur på recept kan detta underlättas.


En markering och påminnelse om allas lika värde

Pridefestivalen pågår för fullt och Kristdemokraterna i Stockholm stad och län har ett utställartält i Pride park på Östermalms IP. Vi har haft ett seminarim med RFSL om hatbrott i tisdags i Pride house som var mycket välbesökt. Flera av våra politiker är med i olika debatter och idag medverkar vår partiledare Göran Hägglund i partiledardebatten. Vidare kommer också ett antal av våra politiker att gå i paraden på lördag.

I tisdags, den  29 juli, skrev vår riksdagsleamot från Stockholm Caroline Szyber tillsammans med vår kommunfullmäktigeledamot Erik Slottner SvD Brännpunkt om att utvidga vilka som ska omfattas av straffskärpningsparagrafen för hatbrott. Hatbrott redovisas i Sverige för främlingsfientliga, islamofobiska, antisemitiska och homofobiska motiv. Det finns ett stort mörkertal och polisen och organisationer kan vittna om att många väljer att inte anmäla. Det finns ingen brottsrubricering för hatbrott i Sverige, däremot är det en samlande beteckning på brott där det i motivet finns ett tydligt hat riktat mot offret, ett hat som offret i gärningsmannens ögon representerar. Lagtekniskt finns det en straffskärpningsregel i brottsbalken (29 kap.2§). Det betyder att motivet till brottet kan påverka gärningens straffvärde, straffet kan alltså bli strängare om det är ett hatbrottsmotiv. Därför är detta en viktig förändring.

Det är viktigt att påminnas om allas lika värde och för homosexuella, bisexuella och transpersoner över hela världen är firandet av Pride en viktig högtid. Runt om i världen firas ytterligare minst 140 pridefestivaler, fester och karnevaler. Många städer runt i världen som New York, London, Paris, Berlin, San Fransisco, Sao Paolo, Tel Aviv, Bangkok, Taipei och Sydney har likanden evenemang.

I Sverige har Pride firats sedan 1979, då arrangerade RFSL (Riksförbundet för sexuellt likaberättigande) den första. Sedan 1998 är det den ideella Föreningen Stockholm Pride som står som arrangör. Föreningen har många andra föreningar och enskilda personer som medlemmar.

Igår stod jag i Kristdemokraterna tält i Pride park och hade många samtal med väljare och intresserade. Upplever att det finns en nyfikenhet för vårt parti och flera personer ”kom ut” som Kristdemokrater. Bland annat en kvinna som är polis berättade lite förvånad att hon blivit Kristdemokrat i partitester. Jag välkomnade henne givetvis till partiet!

Kristdemokraternas politik utgår från att varje person är unik och oersättlig. Alla har samma absoluta och okränkbara värde oavsett kön, ålder, social position, etnisk och religiös tillhörighet eller sexuell läggning. Utifrån vår människosyn vill vi värna alla människors liv, frihet och värdighet. Vi vill solidarisera oss med de svaga och förtryckta vilket ofta kan vara hbt-personer som blir utsatta för missaktning, våld och diskriminering. Utifrån detta blir det grundläggande att värna om människors utrymme att få leva sina liv som de önskar och göra de val som de vill.

Ett område som en del har frågor kring gäller samkönade äktenskap. Som bekant ändrades lagen 2009, men Kristdemokraterna hade en annan idé som vi menar är bättre. Vi vill att lagstiftningen ska vara gemensam för olikkönade och samkönade par genom att införa en civilrättslig giftermålsbalk där begreppet äktenskap tas bort från lagstiftningen. Myndighetsutövningen utövas inte av religiösa samfund eller andra institutioner. Införandet av civilrättslig giftermålsbalk är ett sätt att garantera att alla par som vill gifta sig behandlas lika och är också en rimlig konsekvens av delningen mellan kyrka och stat.

 


Många avvisningar från BB i sommar

Karolinska i Solna  sker drygt 4000 förlossningar per år. Sommarmånaderna är kritiska med många semesterledigheter samtidigt som en trygg och säker förlossningsvård ska kunna ges till föräldrar och nya bebisar.

Som bekant kan inte förlossningar planeras som viss annan vård. Men viktiga är att alla barn och deras föräldrar blir väl omhändertagna och får en säker miljö runt omkring sig. Under de senaste åren har mammor som hänvisats till andra BB än det man valt tyvärr ökat i Stockholms län. Under 2013 blev 6,8 procent av de födande mödrarna skickade till ett annat sjukhus. Nästan 2000 kvinnor fick föda på en klinik de inte hade som sitt förstahandsval.

Under juli har Karolinska i Solna haft 31 avvisningar. Det är mer än en per dag och månaden är ännu inte slut!

Förlossningsvården i länet är ansträngd. För mig är utökat antal BB platser en central fråga. När Stockholm växer vill jag hitta lösningar för att förlossningarna ska bli så bra som möjligt. Dfär måste BB-platserna byggas ut. Målet ska alltid vara att ha så få hänvisningar som möjligt. Vikten av trygghet samband med graviditet och förlossning kan inte nog understrykas. För en födande kvinna är korrekt infomation och lugn i samband med förlossningen avgörande. Att bli hänsivad kan skapa stress och oro vilket inte är bra för vare sig mamman eller bebisen,

31 avvisningar från ett av länets största förlossningkliniker är oerhört tråkigt. Dock finns det vissa skillnader mellan sjukhusen i länet. På Södertälje BB  får de allra flesta föda som planerat medan just Karolinska har en hög frekvens hänvisningar.


Inför äldrecoacher i Stockholms läns landsting

Den allt äldre befolkningen i Stockholm ställer sjukvården inför helt nya utmaningar. Avancerade behandlingar av patienter med kroniska sjukdomar och ofta äldre multisjuka patienter är exempel på utmaningar som kräver resurser både för klinisk forskning samt annan sjukvård under allt längre tid. Omsorg och sjukvård för äldre har under många år varit ett av de mest centrala områdena för Kristdemokraternas politik. Vi Kristdemokrater värnar äldres hälsa och vi menar att ett gott liv – hela livet ska vara möjligt för alla.

Behandlingen av multisjuka och äldre är områden där vi i dag behöver mer kunskap. Under mandatperioden har Kristdemokraterna aktivt arbetat för att förbättra vården, bland annat med 600 nya vårdplatser inom äldrevården samt infört en så kallad gräddfil för äldre på akuten.

Vi föreslår att sk ”vårdcoacher” erbjudas alla äldre eftersom vårdcoacher har inneburit en förenklad tillgång och förbättrad vård för många patienter. Vi tänker oss att en vårdcoach är en specialutbildad sjuksköterska. Vårdcoachen stöttar den äldre med rådgivning via telefon, stöd i egenvård men även hjälp med vårdkontakter. Vårdcoachen kan upplysa om behandlingar och förmedla kunskap om sjukdomar och/eller olika symptom.

För mig och Kristdemokraterna är de äldres hälsa ett priorerat området och vi arbetar för att förbättre vårdenf ör äldre. Vår inriktning är att under nästa mandatperiod också införa äldrecentraler som kortfattat är vårdcentraler med speciell inriktning på äldre. Vi vill också se fler platser i geriatriken.


På resa i Tel Aviv och Jerusalem

Från lägenheten i centrala Tel Aviv följer vi nyheterna noggrant. Inga tecken på ett slut på detta tragiska krig som bara har förlorare. Starten på konflikten mellan Israel och Hamas på Gaza blev morden på de tre israeliska tonåringarna i mitten av juni. Den 2 juli fördes en 16-årige palestinier bort av okända män i östra Jerusalem och hittades mördad. Fruktansvärda dåd som nu fått ödesdirgra konsekvenser. Enligt palestinska hälsoministeriet har i skrivande stund 271 gazabor dödats och över 2000 skadats sedan stridigheterna inleddes. Två israeler har dödads och ett antal skadats, främst inom militären.

I lördags kväll befann vi oss på huvudgatan Sderot Rotshild vid Neve Tzedek för att möta upp vänner. Taxichauffören var mycket upprörd, hon pratade högljutt. Hamas har lovat att raketer ska ”regna över Tel Aviv ikväll”. Det är ovanligt att Hamas talar om ett exakt klockslag på detta sätt. Mycket riktigt, minuterna senare ljöd flyglarmet över Tel Aviv och tillsammans med restauranggäster sprang vi ned i ett källarförråd för matvaror. Där nere trängde vi ihop oss så gott det gick. Många Tel Aviv bor är luttrade men rädslan var påtaglig. Det var en skrämmande upplevelse. Vi hörde kraftiga explosioner. Då vi efter en stund gick upp och blickade upp mot natthimlen kom nästa larm. Snabbt tillbaka igen. Det var den allvarligaste attacken mot Tel Aviv sedan 1948.

Israel har utvecklat antimissilsystemet ”Iron Dome” som skjuter ned rakterna från Gaza. Resultatet har varit lyckosamt och därför är dödsoffren få på den israeliska sidan. Städerna Ashdod och Ashkelon söder om Tel Aviv är dock mest utsatta för Hamas raketattacker.

Gaza har inget missvvärnsförsvar, där faller bomberna urskiljningslöst bland bostadshus, sjukhus och skolor. Konflikten skördar allt fler liv i Gaza på ett fruktansvärt sätt, många är barn. Israel har nu inlett en markoffensiv med avsikt att förstöra de många tunnlar Hamas använder för att lagra raketer och genomföra attacker mot Israel. Nu kan markoffensiven utökas enligt CNN.

En vän till mig i Tel Aviv beskriver hur han städigt lever med oron för nya raketattacker. Nu kallas hans vänner in i armén en efter en. Sedan markoffensiven inleddes natten till fredag har Israel mobiliserat ytterligare 18 000 reservister vilket innebär att totalt 65 000 reservister deltar i operationen. Jag har svårt att se att något land skulle acceptera att se sin befolkning stå under ständig beskjutning. Hamas är en terrorstämplad organisation som tyvärr lägger sina resurser på missiler och ammunition framför fungerade infrastruktur, hälsovård och utbildning. Priset betalar den palestinska befolkningen i Gaza – med sina liv.

FN beklagar men vad kan världssamfundet göra? Obamas öppna hand för medling har inte tillskrivits någon store tyngd vare sig i Israel eller från Gaza. USA:s utrikesminister John Kerry har understukit behovet av att undvika en upptrappning och att återupprätta 2012 års vapenvila så fort som möjligt.

Samtidigt är det obegripligt varför den vapenvila som Egypten föreslagit inte accepterats av Hamas. Svenska Dagbladet skriver att “Egyptens utrikesminister Sameh Shoukri konstaterat att om Hamas hade accepterat Egyptens föreslagna vapenvila hade 40 palestiniers liv kunnat räddas”. Nu står trots allt hoppet om vapenvila till Egypten. Den palestinske presidenten Abbas har träffat den egyptiske presidenten Abdel Fattah al-Sisi och nu görs diplomatiska försök att få ett slut på konflikten mellan Israel och Hamas.

Resan till Tel Aviv och Jerusalem var planerad sedan länge, en födelsedagspresent. Ingen har tvingat oss att åka och vi har följt UD:s rekommendationer. Men jag blir ledsen och uppröd när jag på twitter ser kommentarer som är djupt antisemitiska och rasistiska. När jag twittrade om flyglarmen skriver tex signaturen @EntisarMnur ”aaw vad gulligt”. Vad är det för kommentar? Rädslan är på riktigt. Det är människor som lever under terrorhot. Vidare finns de som anser att alla ska bojkotta Israel och inte stödja genom att turism till landet, att resa till Israel skulle vara en öppen deklaration för bosättarpolitiken. Så är det inte. Jag stödjer en tvåstatslösning och Osloavtalet från 1993 var de facto det närmaste en fredlig lösning man kommit, detta måste gå att bygga vidare på. Araber utgör idag ca 20 procent av Israels befolkning. De har kanske mellanösterns friaste ställning. Att leva sida vid sida.

Våld föder våld och som modern till Naftali Fraenkel, en av de judiska pojkar som mördades, sa efter att ha hört om mordet på Abu Khdeir, den palestinske pojken att det är ingen skillnad mellan palestinskt blod och judiskt blod. Vi får aldrig sluta tro att fred är möjligt hur mörk natten än är.


Almedalens viktigaste budskap – Martin Borgs säger det obekväma

Almedalsveckan är över för den här gången. Trots att jag trampat runt på samma kullerstenar, ratat svettiga ostsmörgåsar på seminarier och trängst och knuffats på diverse mingel i så många år är varje vecka i Visby speciell på sitt sätt. Hade otroligt givande dagar, deltog bland annat i paneldebatt om framtidsutmaningar Nya Karolinska, rundabordssamtal med Praktikertjänst och frukostseminarium med läkemedelsföretagen. Många spännande möten med människor blev det och jag har knutit nya kontakter.

Särskilt roligt kändes det att Alliansen fått tillbaka lite av sin ursprungliga glöd. Samtliga av alliansens partiledare höll väldigt starka tal i Almedalen. Givetvis är jag lite extra nöjd över Göran Hägglunds tal, du kan se det i sin helhet här på TV4 Play.

Om det var mer sena nätter förut var det desto hurtigare mornar denna gång. Tränade bland annat crossfit i Almedalsparken med ett stort gäng andra morgonpigga och hann med en löprunda längst Visbys vackra strand och ringmur.

En av de mer uppmärksammade händelserna var att statsministern blev avbruten några minuter in i sitt tal under torsdagskvällen av att fyra barbröstade kvinnor från aktionsgruppen Femen skrek slagord och tog sig mot scenen. Kvinnorna greps snabbt och Reinfeldt återupptog talet med orden ”yttrandefriheten kan se lite olika ut”. Femenaktivister protesterade mot det planerade kalkbrottet i Ojnareskogen på Gotland. Imponerad av att Reinfeldt genomförde sitt anförande utan att låta sig distraheras. Det var i min mening ett av hans allra bästa framträdanden. Ingen kan anklaga statsminister för att verka trött eller kraftlös.

Ondagens var alliansens dag och började med att partiledarna prestenterade ”Sverigebygget” som innehåller omfattande satsningar för fler jobb och mer tillväxt, höghastighetståg och 100 000 nya bostäder. Förslagen stärker förutsättningarna för jobb och tillväxt i hela landet. Partisekreterarna höll debatt och samtal på Wallers terass. Under eftermiddagen samlades alliansare i St Karins ruin för lite trevlig gemenskap. Det var oerhört god stämning och efter en ganska tung vår är det god stämning och kämparglöd i alliansen igen. Vi går till val väl förebredda och är öppna med hur och med vem vi vill regera. Det menar jag är ett hederligt sätt att presentera sig för väljarna. Det samma går inte att säga om oppositionen. Det är fortfarande, 68 dagar kvar till den 14 septemner och valdagen oklart hur ett röd-grönt alternativ ser ut. Kanske ska rosa tilläggas också, men vem vet?

De stora ”snackisarna” var den outtröttlige Gudrun Schyman vars röst hördes över Visby överallt, hela tiden. Socialdemokraternas utspel om en ny bankskatt där beskattningen av den finansiella sektorn skärps med fyra miljarder per år för att finansiera valfläsket. Problemet vara bara att Sverigedemokraterna kommit på exakt samma idé, samtidigt och krocken var ett faktum. Martin Borgs aka Slöseriombudsmannen fortsätter sin kamp mot slarvet med skattebetalarnas medel. Utklädd till clown lät han symboliskt skatten på en månadslön regna ut över Donners plats. Som ett ömmande skoskav påminner Borgs om slöseriet med skattepengar. Almedalsveckan kan ha kostat skattebetalarna så mycket som 63 miljoner kronor. ”Tyvärr” är Borgs alltid lika aktuell.


Almedalen – en vecka har 8 dagar

Politik och väder har mycket gemensamt, debatten kan växla snabbt så det gäller att vara flexibel. Inför årets Almedalsvecka packar jag både regnjacka och linnekavaj,  högklackat och sneakers, solglasögon och paraply. Huvudvärkstabletter, visitkort och skavsårsplåster är också heta tips. Jag  har varit i Almedalen sedan 2003 då jag kampanjade för första gången med Kristdemokratiska Ungdomsförbundet. Sedan dess har jag besök Visby i stort sett varje sommar vecka 27. Igår höll nynazister en manifestation i Almedalen och Visbys kyrklockor ringde för att varna. Det tycker jag var något fantastiskt och en viktig markör, dels mot rasism och totalitära odemokratiska åsikter men också för att visa att kyrkan tar ställning.

Under veckan arrangeras hela 3480 evenemang och Visby väntas invaderas av närmare 30 000 besökare. Nytt för i år är Almedalsbåten. Det är Think Image AB som har chartrat Viking Line M/S Cinderella med full besättning, lokaler, konferensrum, spa, restauranger m.m. Idén är genialisk och löser boendefrgåan på ett fiffigt sätt men det har visst tagit lång tid att få alla tillstånden klara för att få lägga till i Visby hamn.

Almedalsveckan 2014 är viktig – men jag skulle inte säga avgörande för valutgången. Det är valår och för alla partier står mycket på spel. Förväntningarna på framförallt Socialdemokraterna är mycket stora. Partiet går kräftgång i opinionsmätningarna och Löfven beskylls för att vara tyst och innehållslös.

Det pratas om vad som blir DEN STORA NYHETEN i Almedalen i stil med Littorins avgång eller när Gudrun Schyman brände upp 100 000 kronor 2010. Men det finns anledning att skruva ned förväntningarna. Fi kommer förmodligen att komma med något spektakulärt PR-jippo men eftersom det inte kommer slå pengabålet faller det är min teori.

Under veckan deltar jag i flera paneler, bland annat God Praktik framtidsmöte som arrangeras av Praktikertjänst. På onsdag debatterar jag ”Framtidens sjukhus” som arrangeras av KI och Dagens Medicin. Under veckan har jag också massor av spännade möten inbokade med läkare, vårdgivare och företrädare för läkemedelsbranschen och medicinteknikföretag. Jag ser fram emot en spännade och lärorik vecka! Twittrar gör jag på https://twitter.com/ellabohlin hela veckan, tveka inte att kontakta mig.