En budget med ansvar för en växande region

I veckan presenterade vi i Alliansen vårat förslag till budget för 2016. Budgeten präglas av ansvarstagande och det är den tionde budgeten i balans sedan maktskiftet 2006. Landstinget har fortsatt ett högt kreditbetyg AA+ vilket vi i Alliansen är måna om att behålla. För att lyckas krävs att vi håller ordning på ekonomin och inte låter kostnaderna skena iväg. Skatten hålls oförändrad på 12:10 kr och kollektivtrafiken får 295 miljoner kronor mer än föregående års budget och sjukvården tillförs 1,8 miljarder kronor.

Tyvärr har vi en Stockholmsfientlig regeringen och vårt förtroende för regeringen är skadat på grund av en dålig och tafatt hantering kring bla Bromma flygplats, förbifart Stockholm, förändringar i skatteutjämningssystemet, hot om att riva upp lagen om valfrihet (LOV:en) mm. Men i Stockholms län värnar vi människors valfrihet inom vården och vi kommer alltid försvara ett större frihetsutrymme för den enskilda människan. Alliansen tar ansvar för en växande Stockholmsregion. Den samlade kostnadsökningstakten för landstinget har varit högre än vad som är hållbart och den måste därför ligga på en mer rimlig nivå. Därför har också en rad åtgärder initierats för att skapa en långsiktigt hållbar utveckling med bland annat förändringar inom sjukvården och ett åttapunktsprogram inom trafiken. Stockholms län har expanderat kraftigt de senaste åren, förra året stod vi för hela 34% av hela landets befolkningsökning! Det innebär fler patienter och SL-resenärer. Vid sidan av det har ny teknik och medicinska framsteg bidragit till att kostnaderna för många verksamheter har ökat påtagligt. Alliansen vill kunna fortsätta bygga ut vården och kollektivtrafiken. Därför är det viktigt att också göra prioriteringar – såväl inom verksamheterna som när det gäller de investeringar som ska göras.

Samtidigt är det viktigt att de redan beslutade historiska investeringarna i vården och trafiken kan genomföras enligt plan. Sjukvården tillförs 3,3 procent eller 1,8 miljarder kronor mer än i budgeten för 2015. De närmaste fem åren investeras 29,4 miljarder inom sjukvården. Vården flyttas närmare patienten, dvs utanför akutsjukhusen så att rätt vård alltid är lättillgänglig för patienten.

Några av de viktiga satsningar som vi gör på sjukvården och trafiken:

 • Vårdcoacher för vårdens mångbesökare övergår till att bli en del av vårdutbudet. Dessa betyder mycket för att minska besöken på akutmottagningarna.
 • Cancerplanen som är beslutad sedan tidigare och som innehåller omorganisation ska fullföljas.
 • Ett pilotprojekt för kunskapscenter kring diabetes påbörjas i höst. En plan för utformningen kommer under 2016. För centret avsätts pengar.
 • Husläkarmottagningar får pengar för att inrätta särskilda mottagningar för äldre patienter (”äldrevårdscentraler”) med KOL och astma.
 • Satsning på barn med autismspektrumsyndrom (behandling, vård och kunskapsöverföring).
 • Lagen om vård för papperslösa ska gälla alla vårdgivare – inga oklarheter ska råda kring vård för tillståndslösa, papperslösa
 • Endometrios – genomlysning av länets kapacitet för diagnostisering för främst för unga
 • Tillgänglighetssatsning på hissar och rulltrappor i SL-trafiken
 • Tillgänglighetssatsning på ledsagning i trafiken – även på sjötrafik
 • Vi gör en satsning på primärvården  på 75 miljoner kr
 • Bättre ledsagning i trafiken
 • Tillgänglighetsanpassning av pendelbåtslinjer
 • 100%förnybart bränsle till 2013 inom pendelbåtstrafiken
 • Alkolås i skärgårdstrafiken
 • Bättre anropsstyrd trafik ska ses över
 • Citybanan öppnar nästa år och kommer att fördubbla pendeltågens kapacitet.

Läs hela budgetförslaget här:


Årets viktigaste debatt – budget 2015

I dagarna två diskuterar vi i landstingsfullmäktige budget för 2015. Landstingets verksamheter omsluter över 80 miljarder, det är verkligen en stor och ansvarsfylld uppgift för oss som politiker att hantera. Alliansens budget sätter en ekonomi i balans i fokus. Starka finanser är en förutsättning för att landstinget på lång sikt ska kunna förse ett växande antal stockholmare med en sjukvård som både är tillgänglig och håller hög kvalitet.

Samtidigt har vi ett nytt politiskt landskap att orientera oss i. Sverigedemokraterna har gjort entré i landstinget och kan om de vill utnyttja en vågmästarroll. Ännu har de inte gjort mycket väsen av sig dock. Det finns många skäl att tydligt markera mot en politik som gör skillnad på människor. Jag vill att Stockholm ska förbli en öppen, tolerant och generös region som välkomnar nya invånare. Inflyttning till Stockholms län är en förutsättning för att vården ska få fortsatt finansieringsgrund. Vi ska alltid markera mot rasism eller förtryck av immigranter och flyktingar. Dels som vårdarbetsgivare, men även i vår budget kan och kommer vi bidra till att inbegripa alla medborgare och försäkra oss om att alla, oavsett bakgrund, får en jämlik tillgång till vård. Vård för papperslösa är fortsatt en rättighet i alliansens förslag till budget för 2015. Detta är jag särskilt stolt över.

I valet i september ökade Kristdemokraterna med 2 mandat. Väljarna gav oss i Alliansen fortsatt förtroende att genomföra de förändringar och förbättringar av vården och kollektivtrafiken som vi presenterade före valet. Det innebär att många av Kristdemokraternas vallöften kommer att kunna infrias. Jag är glad över möjlighet till specialisering inom primärvården (vilket öppnar för Äldrevårdcentraler), vårdval IVF, behandlingsgaranti inom barncancervården och barnmorskeledda enheter. Ingen familj som fått ett cancerbesked ska behöva åka utanför vårt län för behandling.

Alliansen ger valuta för skattepengarna. Trygghet, kvalité, patientmakt och tillgänglighet inom sjukvården – med tillhörande sund ekonomi är vad väljarna får tillbaka. Vårt fortsatta mål är att öka medborgarnas inflytande över sina skattepengar. Politiker ska inte detaljstyra eller komma med pekpinnar. Därför är utökade valmöjligheter, större frihet för individen och fler områden med vårdval en fortsatt betydelsefull del i vår strävan att flytta makten från politiker till medborgare.

Den rödgröna regeringen har försökt avskaffa valfriheten, det gick sådär. Efter hård kritik från lagrådet och från fack och professon fick regeringen dra tillbaka den beryktade propositionen om att skrota LOV:en. På nationell nivå har den rödgröna regeringen misslyckats och nu går vi mot extraval och osäkert politiskt läge. Det har varit bjudningar med armbågen och i Stockholms län är vi oroade över det avstannade bygget av Förbifarten som hindrar jobb, tillväxt och utveckling av vår region. Debaclen kring Bromma och Slussen gör inte situationen bättre.

Jag ser fram emot en god debatt som håller hög nivå och där vi respekterar varandra. Det vi gör dessa dagar är demokrati på högsta nivå, vi ska ta vara på förtroendet och ta ansvar för att vårt län ska fortsätta vara en attraktiv region som lockar människor och med höga klimat och miljöambitioner.


En stark budget med respekt för skattebetalarnas pengar

Idag har Alliansen i Stockholms landsting presenterat budget för 2015. Det är min första budget och jag är glad och stolt över att vi kan satsa särksilt på barn och äldre. Sjukvården får 2,1 miljard mer än i år och kollektivtrafiken 500 miljoner mer. Vi har ett gynnsamt läge i det att Stockholmsregionen växer och fler jobbar och betalar skatt. Därmed ökar möjligheterna att satsa på vård och kollektivtrafik i världsklass. Samtidigt har vi en kostnadsutveckling inom både sjukvården och kollektivtrafiken som är problematisk. En budget i balans är högsta prioritet och det kräver kommunallagen av oss som politiker. Vi behöver hitta nya smartare arbetssätt, bättre IT stöd och en effektivare verksamheter. Nya arbetssätt behöver utvecklas inom vården och mellan vårdgivare som sätter patienten i centrum. Vi måste bättre ta tillvara medarbetares kompetens och förbättra flöden mellan vårdgivare.Vi vill inte gå mot underskott i budgeten.

I Stockholms län ökar antalet barn och äldre snabbare än andra åldersgrupper och dessa grupper har samtidigt ett större behov av hälso- och sjukvård än andra grupper. I grunden ligger Framtidsplanen för hälso- och sjukvården som fullmäktige fastställt sedan tidigare. Genom planen tar landstinget ett samlat grepp om utvecklingen av en mer patientcentrerad, effektiv och jämlik vård. Målbilden omfattar god kvalitet och delaktighet, säker vård och hög tillgänglighet. Framtidsplanen är en gemensam utgångspunkt i alla satsningar som nu görs inom hälso- och sjukvården.

Några av de satsningar som vi gör för våra minsta medborgare:

Barnmorskeledda BB-enheter

Nya arbetssätt och organisationsformer ska uppmuntras, exempelvis barnmorskeledda enheter. Förlossningsmetoderna ska ha stöd i vetenskapen.

Platsgaranti för vården av barn med cancer

Barncancervården ska vara trygg och säker och plats för behandling ska garanteras. Barnet och föräldrarna ska vara delaktiga i vården och väl informerade om verksamhetsplanering som påverkar vården.

Fokus på närakuter löser akutmottagningars problem

Under 2015 kommer utvecklingen av husläkarverksamheten framför allt att fokusera på: det akuta omhändertagandet inklusive utvecklingen av en enhetlig struktur för länets närakuter. Det är viktigt att närakuterna får resurser att utvecklas som den avlastning till akutmottagningarna som de ska vara. De har kompetensen och ska fungera som avlastning till akuten.

Satsningar riktade mot våra äldre:

Fler vårdtillfällen i geriatriken

Utbyggnaden av vården för den äldre befolkningen fortsätter i enlighet med Framtidsplanen, med ombyggnationer av de sjukhus som ska bedriva vårdspecifik geriatrisk vård. Stockholm är det enda landsting i landet som satsar på fler vårdspecifika platser inom geriatriken. Kvaliteten i läkemedelgenomgångarna för äldre i primärvården ska säkerställas. Samtidigt förtydligas den roll som de geriatriska klinikerna förväntas ha i nätverkssjukvården för att kunna minska återinläggningar, arbeta riskförebyggande, underlätta direktinläggningar på geriatriken samt ge vård med god tillgänglighet och kontinuitet. En särskild satsning på geriatriken ska skapa 9 300 nya vårdtillfällen fram till 2019.

Vårdcoahcer blir permanenta

Den nya vårdformen Aktiv hälsostyrning med vårdcoacher har utvecklats successivt och verksamheten ska nu bli permanent. Inom de patientgrupper där vårdformen har provats har patienternas totala vårdutnyttjande minskat. Aktiv hälsostyrning med vårdcoacher utvecklas fortfarande och fler patienter från flera målgrupper kommer successivt att erbjudas vårdformen. Hittills har stödet riktats till bland annat personer med många besök på akutmottagning, vårdtunga hjärtsviktspatienter, barn med astmatiska besvär, personer med kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL, och personer med psykisk ohälsa/sjukdom. Stockholm är ett av få landsting i Sverige som har kvar geriatriken som specialitet. Det är en bra förutsättning för att kunna fortsätta med god samverkan mellan primärvård, akutvård och hemtjänst samt anhöriga.

Satsningar inom kollektivtrafiken:

Det ska vara en positiv upplevelse att resa kollektivt

För att ännu fler människor ska välja att åka kollektivt i stället för med bil måste kollektivtrafiken vara såväl punktlig, tillgänglig som kapacitetsstark. Vi ska ta andelar från biltrafiken till kollektivtrafiken. När kollektivtrafikens utmaningar ska lösas är det viktigt att alla trafikslag beaktas. Genom att använda hela verktygslådan kan lösningar som erbjuder resenärerna de bästa kollektivresemöjligheterna utifrån såväl kapacitet och komfort som ekonomi och effektivitet åstadkommas.

Värdighetsgaranti i hela kollektivtrafiken

Rese-, tillgänglighets- och värdighetsgarantierna är ytterligare sätt att visa att kollektivtrafiken finns till för resenärerna när till exempel tillgängligheten eller bemötandet brister.

Källsortering

Möjligheten att källsortera i kollektivtrafiken behöver förbättras, både för miljön och för att vi ska ha en ren och trivsam kollektivtrafik.

Årligen stödja hemlösa med SL-biljetter

Trafiknämnden ska fortsätta att stödja organisationer som arbetar med hemlösa och årligen bidra med SL-biljetter.

Snabbgående miljövänliga pendelbåtar

Försök kommer att genomföras med snabbgående miljövänliga båtar som effektivt kan trafikera längre vattenburna sträckor i både Saltsjön och på Mälaren och på så sätt bidra till fler tvärförbindelser i länet. Stockholm är strategiskt beläget invid både Mälaren och Saltsjön. Därför eftersträvas en utbyggd pendelbåtstrafik som avlastar landtrafiken och förkortar restiderna i länet. Det är viktigt att pendelbåtarna har god kapacitet för att medta cyklar ombord på fartygen. Ett försök med ytterligare tre nya pendelbåtslinjer i länet kommer att genomföras under 2015 och 2016. För att öka attraktiviteten och bytesmöjligheterna för resenärerna ska Trafiknämnden under 2015 säkerställa möjligheter till attraktiva bytespunkter mellan de tre nya pendelbåtslinjerna på Mälaren.