Landstingsfullmäktige antog Alliansens budget för 2018!

Efter två dagars tuffa debatter har vi nu en budget för 2018 i Stockholms läns landsting! Alliansens budget för 2018 är en budget med fokus på den enskilde, resenärens och patientens behov. Budgeten har också en tydlig kristdemokratisk prägel med fokus på barn och äldre. Sjukvården tillförs 2,3 miljarder kronor mer jämfört med 2017. Samtidigt som skatten hålls oförändrad. Vi satsar ännu mer på primärvården, som tillförs 140 miljoner kronor. Vänsterpartiet lade i sitt förslag mindre pengar på sjukvården och mer på byråkrati, det är häpnadsväckande!

Vi genomför effektiviseringar (konsulter, administration) på närmare en halv miljard kr. Jag tycker inte att politiker inte detaljstyra. Vi i Alliansen i Stockholms län vill ha en politik där patienter och personal ges ökad valfrihet – en politik där både offentliga och privata vårdgivare får möjlighet att ta ansvar för vår gemensamma välfärd. Patienternas makt och inflytande över sin egen vård ska värnas. Vårdvalen är en viktig pusselbit i detta – vårdvalen har gett en mångfald av utförare av vård och främjat innovation och nytänkande inom vården. Oppositionen vill rulla tillbaka utvecklingen och sätta stopp för detta. Socialdemokraterna lyckades med Sverigedemokraternas hjälp sätta stopp för ett planerat vårdval – reumatologi. Det beklagar jag och allra tråkigast är detta för patienter som drabbas.

Ytterligare reformer i Alliansens budget:

  • Centrum för matallergi

 

Allergi och astma är den vanligaste kroniska diagnosen bland barn, och diagnosticerad matallergi ökar. I vår budget presenterar vi nu en helt ny satsning – ett nytt allergicentrum vid Sachsska barnsjukhuset. Där ska kompetens och kapacitet finnas för att ställa rätt diagnos och ge rätt evidensbaserad behandling, och rådgivning om egenvård.

  • Ny förlossningsenhet vid St Görans sjukhus

Varje dag föds 80 barn i länet. Varje födande kvinna ska känna sig trygg över att få den absolut bästa vården under sin förlossning. 9 av 10 får sitt förstahandsval av förlossningsklinik. I vår budget säkrar vi nu förlossningskapaciteten långsiktigt. Vid St Görans sjukhus på Kungsholmen byggs en ny förlossningsklinik med kapacitet för 3000 förlossningar per år. Den kommer stå klar 2021/2022. För att säkra platserna fram tills dess NKS kommer ett få ett utökat uppdrag att ta emot normalförlossninga runder en begränsad tid. Vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge byggs nu 10 nya funktionsrum för förlossning och eftervård. Genom att delar av det arbetet tidigareläggs och att antalet eftervårdsplatser utökas, ökar förlossningskapaciteten successivt från och med 2018. Huddinge sjukhusområde förväntas öka med 2 500 förlossningar jämfört med idag. Det finns på Huddinge sjukhusområde också utrymme för ytterligare en förlossningsenhet.

  • Diabetescentrum för barn

 

Två barn insjuknar i genomsnitt i typ 1-diabetes i Sverige varje dag. När ett barn insjuknar i diabetes påverkar det ofta hela familjen. Jag är väldigt glad att kunna presentera en satsning som innebär ett lyft för barndiabetesvården. Vi inrättar ett nytt kunskapscentrum för barn med nydiagnostiserad diabetes och samsjuklighet och jag vet att detta är efterlängtat. Vid det nya centret samlas vård och forskning under ett och samma tak. Denna satsning kommer att göra verklig skillnad i många människors liv.

  • Äldre får en fast läkarkontakt

 

Vi ska se till att vården runt den äldre blir sammanhållen med hög kvalitet och tillgänglighet. Vi föreslår därför Vårdval Senior, där hemtjänst, primärvård/basal hemsjukvård, ASiH och geriatrik ingår. Det ska finnas ett geografiskt områdesansvar med ca 150 000-300 000 boende per område. Stockholm har många fördelar jämfört med andra landsting till exempel har vi har en stor geriatrisk kompetens. Just nu pågår också förhandlingar om att kommunalisera hemsjukvården. Får med oss kommunerna skulle det vara ett stort lyft både för personalen men framförallt för brukaren. Vi vill ha en fast läkarkontakt som följer patienten genom vården och har ett övergripande ansvar för hela vårdprocessen. Vi vill börja med de som har störst behov, de med flera diagnoser, som har kontakt med flera vårdkategorier inom flera olika specialiteter.

  • Funktionsvariationer

Många i vårt län lever med funktionshinder, en del synliga och andra dolda. Som kristdemokrat står jag för ett inkluderande samhälle där alla har ett okränkbart människovärde. Såväl vård som trafik ska vara tillgängligt för alla.

Läs hela vår budget här:


Sjukvård i världsklass förutsätter också koll på kostnaderna

I dag rapporterar DN och SVT ABC om akutsjukhusens ekonomi. Den medierepportering som skett tycker jag ger uppfattningen att det skulle vara något skumt eller hemligt kring akutsjukhusens ekonomi. Men att ekonomin är ansträngd är ingen hemlighet. Det har olika orsaker bland annat högre kostnader för bemanning, läkemedel och nya mer avancerade behandlingsmetoder som är mer kostsamma.

Fler överlever svåra sjukdomar längre och vi kan bota och lindra på helt nya sätt i dag. Samtidigt växer Stockholms län snabbt. I dag är vi över två miljoner invånare. Mellan år 2010 och 2020 beräknas länets befolkning ha ökat med ytterligare 350 000 personer.

I december fastställde landstingsfullmäktige budget för 2015. Under 2015 kommer sjukvården att få ett tillskott med över två miljarder kronor. Framtidens hälso- och sjukvårdsplan som antogs juni 2013 ligger till grund för det stora arbete som pågår för en förstärkt vård i länet. Planen innehåller historiska investeringar. Totalt satsas 42 miljarder kronor extra på att utveckla hälso- och sjukvården i Stockholms län. Det är en av de största vårdsatsningarna någonsin i länet och ska vara genomförd 2018.

Nya Karolinska Solna byggs för att bli ett toppmodernt sjukhus för den mest avancerade vården. Därutöver ska 28 miljarder kronor användas till en rad olika förbättringar som främst går till investeringar i ny- och ombyggnationer på sjukhus runt om i länet. Stora satsningar görs på bättre lokaler. Sjukhusen rustas upp och byggs ut. Samtidigt ska forskningen knytas närmare den dagliga vården och förbättra möjligheterna till förebyggande hälsovård. Min åsikt är den att ingen kan beskylla Stockholm för att ”spara på vården”.

Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för att vi ska kunna göra investering som ger ännu bättre vård till stockholmarna. Ekonomin inom Stockholms läns landsting har varit stabil under många år med positiva resultat sedan 2007. Men nu ser vi hur vi går mot något bistrare tider och situationen kräver politiskt ledarskap. Det ledarskapet är vi alliansen väl skickade att ta.

I budgetunderlagen visar verksamheterna vid akutsjukhusen ett underskott på årsbasis för 2014 uppgående till 474 miljoner kronor jämför med ett fastställt resultatkrav på 51 miljoner kronor. Detta är en kostnadsutveckling som inte är hållbar. För att bryta kostnadsutveckling kommer sjukhusen att ges långsiktigt stabila förutsättningar för att utveckla verksamheterna under perioden 2015 – 2019. Vi har tagit bort det gamla effektiviseringskravet på 2 procent och i stället får sjukhusen en fast ram.

I går var jag tillsammans med mina kollegor från alla partier i landstinget inbjuden till Karolinska universitetssjukhuset för att träffa nya sjukhusdirektören Melvin Samsom och delar av styrelsen liksom några av sjukhusets specialister. Det blev en mycket spännande kväll och rekryteringen av Samsom känns helt rätt. Jag har stort förtroende för hans ledarskap. Samsom talade på temat ”med patienten i fokus skapar Karolinska framtidens universitetssjukhus”. Läs gärna intervjun som är väldigt bra och välskriven i Läkartidningen från november 2014  med Melvin Samsom. Han har arbetet på tre kontinenter och har en bland annat forskat vid välrenommerade Mayo-kliniken i USA.

Samsoms fokus är patienternas delaktighet i vården. En vård med patienten i centrum förutsätter att arbetsorganisationen utvecklas utifrån patientens behov och utifrån detta har han redan sjösatt förändringar på det stora universitetssjukhuset.

Ledningen på Karolinska har initierat stora reformer för en ekonomi i balans. Det kommer inte att vara en enkel resa men den är nödvändig och jag tror att Karolinska kan vara bli förebild för andra sjukhus. Jag hoppas att man lyckas ta sig tillbaka till toppen och utgöra ett av Europas absolut bästa sjukhus.