Kvinnor i Stockholm får skräddarsydd screening för bröstcancer

Varje dag insjuknar  20 kvinnor i bröstcancer men samtidigt överlever allt fler.  Vi blir allt bättre på att bota och behandla.  Sverige är ett föregångsland när det kommer till tidig upptäckt och behandling av bröstcancer.

Screening för bröstcancer räddar liv. Alla som fyllt 40 år kallas till mammografi och det är viktigt att hörsamma kallelsen. Nu tar Stockholms läns landsting ett stort steg framåt med införandet av individanpassad screening.
Sedan 30 år tillbaka screenas alla kvinnor på samma sätt, detta oavsett hur hög risken är för att drabbas av bröstcancer. Det gäller även kvinnor som har svårundersöka (täta) bröst. Nu satsar vi mer på tidig upptäckt av cancer med olika screeningsinsatser kommer fler cancerfall kunna upptäckas i tid och fler liv räddas. Det här är ett viktigt steg i att förbättra cancervården. Vi har idag ett väl utbyggt system för bröstcancerscreening och det här är ett sätt att effektivera screeningen.

Kvinnor som går på mammografi ska nu bli tillfrågade om de vill få sin individuella risk för bröstcancer uppmätt. Utifrån resultaten kan screeningen sedan skräddarsys. I ett första steg ska 25 000 kvinnor erbjudas den här möjligheten. Genom att analysera genetiska faktorer, mammografibilder och väga in livsstilsfaktorer kan den individuella risken för att drabbas av bröstcancer sedan beräknas. Projektet startar våren 2019, till en kostnad av 12 miljoner kr.

Denna satsning innefattar olika pilotprojekt som, om resultaten är givande, kan implementeras brett. I ett första skede kommer kvinnor som kallas rutinmässigt till bröstcancer screening på en enhet i länet information om pilotprojekten och möjligheten att delta.

Den blågröna koalitionen utvecklar cancervården för att fler cancerfall ska upptäckas tidigt och för att färre människor ska drabbas av cancer. Arbetet leds av Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland under en treårsperiod. Satsningen innefattar även screening för lungcancer för kvinnor som röker samt att patienter med ospecifika symtom, som kan vara tecken på cancer, ska utredas snabbare.


Nyheter från Alliansen för ännu bättre cancervård i länet

Cancervård. Idag har jag tillsammans med Anna Starbrink och Roger Henriksson från Regionalt CancerCentrum (RCC) hållit pressträff kring satsningar för en ännu bättre cancervård i vårt landsting.  Vår målbild för all sjukvård i landstinget är tydlig och kan sammanfattas i 4 delar – vård i rätt tid, säker vård, hög effektivitet och högt förtroende för vården. Strategin för visionen finns i planen ”Framtidens hälso- och sjukvård”. För cancervården gäller samma vision. Hälso- och sjukvården har fått ett resurstillskott i budget 2015 med drygt 2 miljarder kronor motsvarande en ökning på 4,1 procent jämfört med 2014. Svensk cancervård står sig väl i internationell jämförelse. Chanserna att överleva flera vanliga cancerformer har ökat under de senaste 15 åren. I Sverige är överlevnaden efter till exempel bröst-, lung- och tarmcancer högre än i övriga jämförbara länder. Enligt Socialstyrelsens öppna jämförelser lyckas Stockholms läns landsting väl utefter kvalitetsindikatorerna och har den tredje bästa överlevnadsgraden för cancersjukdom för vuxna patienter, efter Halland och Jönköping. Men det finns delar som kan bli ännu bättre. Befolkning växer, fler överlever svåra diagnoser och det ställer nya krav på cancervården i Stockholm.

Cancervården ska utformas genom:

  • Patienten i fokus – individuella vårdplaner och kontaktsjuksköterska som ska finnas från diagnostillfället
  • Standardiserade vårdförlopp – väntetiderna ska bli kortare och från landstinget har vi skickat in en ny projektplan till regeringen där vi ansöker om resurser från de 4 miljarder som Gabriel Wikström (S) utlovat till ändamålet.
  • Bra balans mellan den vård som ges nära patienten och den vård är som är mer centraliserad.

Den regionala cancerplanen som utformats på inativ av RCC, omfattar 2013 till 2015, ska förverkligas. Utvecklingen under 2015 fokuserar på sammanhållna patientprocesser, optimerade ledtider inom cancervården, uppföljning via kvalitetsregister och utvecklade arbetssätt.

Barnonkologin har mycket hög prioritet för oss. Barn har rättigheter och det gäller inte minst inom sjukvården. ALB hade i somras särskilt ansträngd situation, men nu är läget bättre än på länge. Nu jobbar sjukhuset intensivt, läkare, sjuksköterskor, fack och patientföreningar tillsammans för att förbättra läget. I höstas kunde vi se en tydlig vändning till det positiva. ALB anställde en apotekare, fick fler kuratorer, en dietist och sjukgymnast samtidig som en del arbetsuppgifter flyttades till undersköterska/barnsköterska. Även läkarbemanningen stärktes.  Just nu pågår ett intensivt arbete med att förbereda för nya vårdplatser och inte minst flytten till Nya Karolinska i Solna. Barnsjukhuset är det första som flyttar in i det nya moderna karolinska där alla tänkbara tekniska hjälpmedel redan finns på plats. Totalt kommer barncancervården i länet ha 22 vårdplatser, en ökning med 8 vårdplatser!

Den andra nyheten är att vi fokuserar bröstcancervården till tre sjukhus i länet, det är Karolinska i Solna, S:t Göran och Södersjukhuset. Bröstcancervården har varit utspridd och patienter har vårdats på flera håll, det vi gör nu är att säkra att vården håller hög kvalitet. Målet är en fungerande och sammanhållen vårdkedja.

Den tredje nyheten är ett nytt Rehabcentrum för patienter med cancerdiagnoser. Omkring 100 000 personer i  vårt län lever med en cancerdiagnos. Att cancervården kostar mer ska inte ses som ett tecken på ineffektivitet, utan är ofta en följd av ständigt mer förfinade och avancerade metoder som räddar allt fler liv. Tidigare var ett cancerbesked ofta att betrakta som en dödsdom, men nu överlever lyckligtvis de allra flesta. Ofta har dessa patienter ett förhöjt vårdbehov. I linje med att fler patienter överlever sin cancer har Alliansen beslutat att införa ett regionalt centrum för cancerrehabilitering, den ska etableras för att tillgodose en jämlik och individualiserad cancerrehabilitering för alla patienter. Centret ska ta hand om alla de patienter som drabbas av biverkningar av den givna behandlingen. Dessutom kan tumörsjukdomen på olika sätt påverka patienten. Det betyder att det finns behov av mer utvecklade rehabiliteringsinsatser under kortare eller längre perioder. Under 2015 kommer centret vara i ett uppbyggnadsskede varför inte fulldriftseffekter kommer ses på helår. Från höst 2015 förväntas centret öppna i full drift.

Jag är angelägen om att skynda på processen och SLSO har nu fått beställningen och påbörjat sitt arbete med att etablera centret.