Ny rapport om barncancervården släpps idag

Idag presenterar Barncancerfonden sin årliga rapport om läget i svensk barncancervård. Jag deltog i panelen vid ett frukostseminarium på Waterfront Congress tillsammans med ST-läkaren Trausti Oskarsson och Karin Mellgren från Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg. Det är tyvärr dyster läsning i många avseenden, var 5:e barncancerläkare är 60 år eller äldre, det är svårt att rekrytera och behålla specialistutbildade sjuksköterskor och på många håll i landet räcker inte platserna till. Men jag kan konstatera att vi Stockholms läns landsting är i en betydligt bättre situation idag än för ett antal år sedan och i jämförelse med andra landsting och regioner har vi en fungerade vård för dessa barn. Detta tack vara enträget arbete och inte minst tack vare Barncancerfonden och andra patientorganisationer. Vi behöver både lång- och kortsiktigt säkra kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården. Vi har aldrig tidigare haft så många läkare och sjuksköterskor anställda hos oss som vi har idag. Däremot har vi en brist bland vissa specialiteter av både läkare och sjuksköterskor, det gäller barnonkolgin men även psykiatriker och allmänläkare.

Några av de åtgärder som vi i den styrande alliansen arbetar med eller redan har genomfört är följande:

 • Kompetensförsörjningsstrategi – diskuteras och beslutas i november av landstingsfullmäktige. Strategin är ett landstingsövergripande dokument som tar ett helhetsgrepp kring personalförsörjningsfrågorna.
 • ST-Stockholm är en organisation inom landstinget för att samordna läkarnas specialistutbildning. Framöver kommer vi att vikta antalet specialisttjänstgöringsplatser inom respektive specialitet utifrån de behov av specialistläkare som landstinget har.
 • Övertagande av specialistsjuksköterskeutbildningen. Stockholms läns landsting vill överta ansvaret för specialistsjuksköterskeutbildningen och göra om den till en praktisk verksamhetsförlagd specialistutbildning, likt läkarnas specialisttjänstgöring.
 • Landstinget köper utbildningsplatser på definierade specialistsjuksköterskeprogram inom bristspecialiteter. De sjuksköterskor som går dessa program uppbär en lön á 18 000 kr i månaden.
 • Särskild lönesatsning 2014-2015. Minsta påslag 1500 kr. Barnmorska (sv), anestesi, barn, IVA, OP, onkologi, samt BA/CD.
 • Arbetsmiljölyftet. 150 mkr under 2014-2017 för lokala arbetsmiljöprojekt. Över 80 projekt har blivit beviljade medel. 30 slutrapporter har hitintills inkommit.
 • Det pågår flera intressanta projekt runtom i våra verksamheter med avdelningar som prövar nya kompetensmixer för att avlasta framförallt läkare och sjuksköterskor. Arbetstidsförkortning på akutmottagning för sjuksköterskor och undersköterskor. Uppgiftsväxling mellan läkare – sjuksköterskor – undersköterskor.
 • RCC har en regional processledare anställd vars uppgift är att säkra att de mål som är uppsatta i den regionala cancerplanen och kapitlet om barn genomförs.
 • När NKS öppnar så ökar antalet vårdplatser från dagens 12-14 till 22, vilket är en relativt stor ökning. Detta kommer öka tillgängligheten rejält och minska risken att barn behöver skickas till andra kliniker/sjukhus.
 • Det pågår ett projekt där man testar akut dagvård på ALB.  Under kontorstid tas akuta fall hand om direkt på ALB utan att behöva gå till akuten. På dagvården finns hög kompetens och man kan vid behov direktinlägga eller åtgärda vårdbehov direkt.

 

 


Nyheter från Alliansen för ännu bättre cancervård i länet

Cancervård. Idag har jag tillsammans med Anna Starbrink och Roger Henriksson från Regionalt CancerCentrum (RCC) hållit pressträff kring satsningar för en ännu bättre cancervård i vårt landsting.  Vår målbild för all sjukvård i landstinget är tydlig och kan sammanfattas i 4 delar – vård i rätt tid, säker vård, hög effektivitet och högt förtroende för vården. Strategin för visionen finns i planen ”Framtidens hälso- och sjukvård”. För cancervården gäller samma vision. Hälso- och sjukvården har fått ett resurstillskott i budget 2015 med drygt 2 miljarder kronor motsvarande en ökning på 4,1 procent jämfört med 2014. Svensk cancervård står sig väl i internationell jämförelse. Chanserna att överleva flera vanliga cancerformer har ökat under de senaste 15 åren. I Sverige är överlevnaden efter till exempel bröst-, lung- och tarmcancer högre än i övriga jämförbara länder. Enligt Socialstyrelsens öppna jämförelser lyckas Stockholms läns landsting väl utefter kvalitetsindikatorerna och har den tredje bästa överlevnadsgraden för cancersjukdom för vuxna patienter, efter Halland och Jönköping. Men det finns delar som kan bli ännu bättre. Befolkning växer, fler överlever svåra diagnoser och det ställer nya krav på cancervården i Stockholm.

Cancervården ska utformas genom:

 • Patienten i fokus – individuella vårdplaner och kontaktsjuksköterska som ska finnas från diagnostillfället
 • Standardiserade vårdförlopp – väntetiderna ska bli kortare och från landstinget har vi skickat in en ny projektplan till regeringen där vi ansöker om resurser från de 4 miljarder som Gabriel Wikström (S) utlovat till ändamålet.
 • Bra balans mellan den vård som ges nära patienten och den vård är som är mer centraliserad.

Den regionala cancerplanen som utformats på inativ av RCC, omfattar 2013 till 2015, ska förverkligas. Utvecklingen under 2015 fokuserar på sammanhållna patientprocesser, optimerade ledtider inom cancervården, uppföljning via kvalitetsregister och utvecklade arbetssätt.

Barnonkologin har mycket hög prioritet för oss. Barn har rättigheter och det gäller inte minst inom sjukvården. ALB hade i somras särskilt ansträngd situation, men nu är läget bättre än på länge. Nu jobbar sjukhuset intensivt, läkare, sjuksköterskor, fack och patientföreningar tillsammans för att förbättra läget. I höstas kunde vi se en tydlig vändning till det positiva. ALB anställde en apotekare, fick fler kuratorer, en dietist och sjukgymnast samtidig som en del arbetsuppgifter flyttades till undersköterska/barnsköterska. Även läkarbemanningen stärktes.  Just nu pågår ett intensivt arbete med att förbereda för nya vårdplatser och inte minst flytten till Nya Karolinska i Solna. Barnsjukhuset är det första som flyttar in i det nya moderna karolinska där alla tänkbara tekniska hjälpmedel redan finns på plats. Totalt kommer barncancervården i länet ha 22 vårdplatser, en ökning med 8 vårdplatser!

Den andra nyheten är att vi fokuserar bröstcancervården till tre sjukhus i länet, det är Karolinska i Solna, S:t Göran och Södersjukhuset. Bröstcancervården har varit utspridd och patienter har vårdats på flera håll, det vi gör nu är att säkra att vården håller hög kvalitet. Målet är en fungerande och sammanhållen vårdkedja.

Den tredje nyheten är ett nytt Rehabcentrum för patienter med cancerdiagnoser. Omkring 100 000 personer i  vårt län lever med en cancerdiagnos. Att cancervården kostar mer ska inte ses som ett tecken på ineffektivitet, utan är ofta en följd av ständigt mer förfinade och avancerade metoder som räddar allt fler liv. Tidigare var ett cancerbesked ofta att betrakta som en dödsdom, men nu överlever lyckligtvis de allra flesta. Ofta har dessa patienter ett förhöjt vårdbehov. I linje med att fler patienter överlever sin cancer har Alliansen beslutat att införa ett regionalt centrum för cancerrehabilitering, den ska etableras för att tillgodose en jämlik och individualiserad cancerrehabilitering för alla patienter. Centret ska ta hand om alla de patienter som drabbas av biverkningar av den givna behandlingen. Dessutom kan tumörsjukdomen på olika sätt påverka patienten. Det betyder att det finns behov av mer utvecklade rehabiliteringsinsatser under kortare eller längre perioder. Under 2015 kommer centret vara i ett uppbyggnadsskede varför inte fulldriftseffekter kommer ses på helår. Från höst 2015 förväntas centret öppna i full drift.

Jag är angelägen om att skynda på processen och SLSO har nu fått beställningen och påbörjat sitt arbete med att etablera centret.