Äntligen Valår!

Ni har nog knappast missat att valrörelsen kört igång med full kraft! Vi i Kristdemokraterna Falkenberg håller på att arbeta med vårt valprogram och planera roliga och givande kampanjer där vi kan få möta er väljare och diskutera era förhoppningar och vår politik. Kanske har ni redan mött oss på någon debatt eller på stan, om inte så hoppas vi att vi ses snart, och har ni några frågor så är det bara att höra av er till oss!

Falkenberg växer för en hållbar framtid!

Som kommunpolitiker kommer många termer upp i alla de sammanträden man deltar i. Fastighetsreglering, ansökan om planläggning, planavtal, ramavtal, exploateringsavtal, detaljplan, etc. Detta stämde extra väl vid dagens sammanträde med kommunstyrelsen där Kristdemokraternas Georgia Ferris representerar partiet. 

Vad innebär allt detta som vi beslutar om då? Jo, att Falkenberg växer så att det knakar! Om du letat bostad i kommunen kanske du märkt av den höga efterfrågan som gjort att priser på hyresrätter stigit snabbt de senaste åren, och att villor sålts innan visning. Även utanför centralorten  planläggs områden då efterfrågan har ökat, och skolor måste byggas ut, t.ex i Långås. 

Nya invånare lockas t.ex av det goda näringslivsklimatet. Vi kunde häromdagen läsa att Sara Wennerström på Solhaga Stenugnsbageri i Slöinge bakar Västkustens bästa Semla. Sara lockades till Slöinge från Göteborg, och hon är ett av alla goda exempel på den fina entreprenörsandan vi har i kommunen. Kanske spelade även livsstilen in? I kommunens arbete med sitt varumärke lyftes just precis att #FBG är en livsstil, inte en plats. Och denna livsstil lockar många.

I mars samlas entrepenörer till årets Näringslivsdag, och platserna i Falkhallen sålde slut i rekordfart. Det finns många företagare som vill ta del av det spännande programmet, och naturligtvis kommer Kristdemokraterna vara på plats.

Under hösten 2015 gick mycket politiskt arbete till att ta fram kommunens nya mål. Överallt i nämnder, bolag och förvaltningar kommer vi att arbeta utifrån dessa för att föra Falkenberg framåt. Ett av målen som känns väldigt viktigt för Kristdemokraterna är:

Fler bostäder och attraktiva boendemiljöer i hela kommunen med god kommunal service i livets alla skeden

För att åstadkomma detta behöver vi inte bara blandade bostäder med flerbostadshus, kedjehus, radhus och villor runt om i kommunen, men även en blandning av hyresrätter, bostadsrätter, trygghetsboenden, och lämpliga student- och ungdomslägenheter, för att passa olika familjekonstellationer, olika plånböcker och olika önskemål om miljön. För vad som är attraktivt är ju olika för oss alla.

För Kristdemokraterna är det inte bara viktigt att vi bygger mycket, men att vi bygger bra. De investeringar vi gör nu ska hålla för framtiden, och de ska ge oss en väl tilltänkt kommun som behåller och värnar allt det vi älskar med Falkenberg. Därför är översiktsplanen så viktig. I den pekas det ut vilka områden som är lämpliga för bostäder, handel industri etc. Sen kommer detaljplanerna som tar upp saker som vilka byggnadstyper som passar etc. Fastighetsreglering sker när kommunen köper, eller säljer mark. Vi har mycket mark i kommunen, i bland kan det passa sig att man binder ihop den till ett större område så att man kan planlägga och bebygga det tillsammans för att få en bättre helhet. Det var det vi gjorde idag genom att köpa mark på Hjortsberg som låg emellan två av kommunens markområden. Nu har vi ett större område som vi kan planlägga så att man kommer igång och börjar bygga.

Ibland vill ett företag eller privatperson som äger mark bygga på den, och då ansöker de om planläggning. Idag var det tre markägare i Skrea som gått samman eftersom de tycker att deras fastigheter skulle kunna bli så mycket mer med varierat boende. Här ingår även Skrea Motell som allteftersom vägar dragits om slutat fungera som motell och nu är väldigt slitet. Idag beslutade vi att sätta igång med planläggningen av området.

Många projekt tar lång tid och innefattar flera personer, som kommunen och markägaren (exploatören). Då kan det vara bra med ett ramavtal som redan i början visar vad man har för avsikter. När det gäller hästbyn i Stafsinge så skrev man ett ramavtal redan 2011 innan man började med detaljplanen. När detaljplanen är klar ersätter vi ramavtalet med ett exploateringsavtal. Detta visar vem som betalar för vad. I detta fall blir det markägaren som tar kostnaden för arkeologiska undersökningar, en del vägar, och olika kostnader som uppstår hos kommunen genom det arbete man lagt ner, mm. Idag röstade vi för att godkänna exploateringavtalet och planförslaget.

Vid Arena Vesterhavet vill man bygga ett höghus, och för det behövs en ny detaljplan eftersom marken idag är planlagd för bensinmack. För att komma igång med arbetet har vi nu antagit planavtalet med exploatören. Detta visar att de blir de som tar kostnaderna för arbetet. 

Med så många projekt på gång ser vi verkligen möjligheterna och att vi på bostadssidan lever upp till vår vision för Falkenberg – Vi växer för en hållbar framtid!

  

Sista chansen att ansöka om Vårdnadsbidraget!

child-1065633_640

Den 21 december 2015 räknar regeringen kunna besluta om att ta bort vårdnadsbidraget, men man kan fortfarande ansöka och därmed säkra att man får bidraget tills det ens barn fyller 3 år.

Regeringens beslut kommer innebära större tryck på förskolorna i kommunen, samtidigt som familjerna får minde möjligheter att styra över sin vardag. Vårdnadsbidraget infördes av Kristdemokraterna för att familjer som ville ge sina barn mer tid hemma efter föräldraledigheten skulle kunna få göra det utan att påfrestningen på familjens ekonomi blev för stor. Ersättningen hamnade på 3000 kr (skattefritt) per månad per barn, något som Kristdemokraterna tycker är för lite med tanke på att en förskoleplats kostar omkring det fyrdubbla.

Vårdnadsbidraget kan användas på många olika sätt för att klara olika familjesituationer. Ersättningen kan t.ex betalas ut till familjer där föräldrarna arbetar men barnet passas av någon annan, te.x. far- eller morföräldrar, eller där föräldrarna jobbar i skift och på så sätt kan turas om att ta hand om barnen medan den andra föräldern arbetar. Bidraget kan hjälpa till att täcka upp för förlorad inkomst om man går ner i arbetstid för att klara av att kombinera arbete med att vara ledig med barnet. Så länge man inte använder offentlig finansierad förskoleverksamhet för barnet så går det bra. Det är även OK för äldre syskon att gå i förskola 15 timmar per vecka samtidigt som familjen har vårdnadsbidrag för yngre syskon. Man kan också få vårdnadsbidrag för flera barn samtidigt, så länge som de är mellan 1-3 år. Ersättningen är 3000 kr/per barn. Vårdnadsbidraget kan alltså ses som ett alternativ till tidig förskolestart eller annan pedagogisk verksamhet (familjedaghem/dagmamma) för familjer som inte får någon annan form av ersättning under samma tid och själva ordnar barnets omsorg.

Vill du ta ut vårdnadsbidraget för ditt barn? Då behöver kommunen få din ansökan senast 30 december 2015, och du måste påbörja ledigheten med vårdnadsbidraget senast 31 Januari 2016. Vill du skydda ditt SGI är det viktigt att du tar ut föräldrapeng dagen innan Vårdnadsbidraget börjar gälla. Bidraget är till för barn mellan 1-3 år. Ansökningar som kommer in i tid kan alltså få vårdnadsbidraget fram till dess att barnet fyller 3 år, även om barnet bara är 1 år nu.

Ansökningsblankett och mer information hittar du på kommunens hemsida, där finns även kontaktnummer om du vill ringa och ställa frågor. Du kan skicka ansökan till kommunen (adress finner du på blanketten). Tänk då på att den måste vara hos dem senast 30 december. Du kan även lämna in blanketten personligen på Kontaktcenter eller hos Socialförvaltningen så får du den datumstämplad direkt.

Kontaktcenter
Besöksadress: Stadshuset, Nygatan 34
Telefon: 0346-88 60 00 E-post: kontaktcenter@falkenberg.se
Måndag-torsdag Kl 08.00-17.00
Fredag Kl 08.00-16.00
Dag före röd dag Kl 08.00-15.00

barn1

Succé på Rikstinget för motion om CSN-lån för körkortsstudier

Georgia Ferris motion om att göra det möjligt att ta körkort med hjälp av CSN-lån mötte stort gehör under dagens förhandlingar på rikstinget. Partistyrelsen ställde sig bakom motionen och föreslog att den skulle bifallas, och tinget gjorde detsamma. Nu kommer partistyrelsen arbeta för att körskolestudier blir studielånsberättigande, och de vill även passa på att se över alla kostnader som finns till följd av många olika krav. Man vill nämligen undvika att möjligheten till lån gör att kostnaderna ökar.

Dagens beslut ger många möjligheter. Ungdomar får ett lättare inträde på arbetsmarknaden då man löper dubbelt så stor risk att vara arbetslös om man saknar körkort. De som vill vidareutbilda sig för att kunna ta jobb inom transportsektorn får möjligheter till det också. De som saknar kontakter som kan ställa upp som privat handledare kan istället finansiera fler lektioner på körskolan. Dessutom blir man rörligare på arbetsmarknaden då man har större möjligheter att pendla till ett arbete och att flytta till landsbygden.

Du kan läsa motionen i sin helhet här: Motion – Utred möjligheterna till körkortsstudier med CSN lån

Partistyrelsens yttrande i svar till motionen:
Arbetslösheten är ett slöseri med mänskliga resurser, och även om människan är så mycket mer än sitt yrke så berövar arbetslösheten enskilda personer en känsla av att vara behövd och att bidra. Vi måste därför göra allt för att underlätta vägen in på arbetsmarknaden. Allra mest gäller det våra unga.

I en undersökning från 2013 konstaterade Handelns Utredningsinstitut, HUI, att risken för arbetslöshet är dubbelt så stor för ungdomar utan körkort som för ungdomar med. Vi vet sedan länge att körkort i många fall är ett krav från arbetsgivarens håll för att anställa en person. När Svenskt Näringsliv 2012 ringde upp 300 arbetsgivare från olika sektorer, angav hälften av dem att körkort var ett av de två viktigaste anställningskraven. Partistyrelsens bedömning är därför att det måste ligga i samhällets intresse att underlätta för den som vill ta körkort.

Den genomsnittliga kostnaden för att ta ett körkort låg 2012 på 15 000 kronor, enligt Handelns utredningsinstitut. Sedan 1980 har kostnaden ökat fem gånger, att jämföra med Konsumentprisindex som har stigit tre gånger under samma tid. Det finns visserligen en risk att förslaget skulle kunna leda till att kostnaden ökar ytterligare, och det kan i det sammanhanget finnas skäl att se över alla krav i samband med körkortsutbildning. Samtidigt kan man med fog argumentera för förslaget, då en person som faktiskt får körkort och arbete sprider ut återbetalningen över en längre period.

Förslaget skulle med stor sannolikhet i viss utsträckning bidra till en ökad social rörlighet. Vi vet att en av de stora skiljelinjerna i vårt samhälle går mellan de som har jobb och de som är arbetslösa. Med möjligheten att ta CSN-lån för körkort, minskar risken att ungdomar från ekonomiskt utsatta förhållanden ska avstå på grund av svag ekonomi. I kombination med den tidigare anförda statistiken om att körkort gör dig mer anställningsbar, så bedömer vi att förslaget kan få viktiga instegseffekter på arbetsmarknaden.

Partistyrelsens förslag till beslut: Partistyrelsen föreslår rikstinget besluta att bifalla motion 06:28.

Hallands Nyheter har redan uppmärksammat motionen här och här.

Studiebesök på förskola i Varberg

Utbyggnaden av förskolor i Falkenberg är ett prioriterat område för oss Kristdemokrater. Vi har varit hårt pådrivande i att få till en förskola med fem avdelningar på gamla Tallgläntan, och en avdelning med flexibla öppettider på gamla Björkskolan. Nu är de på gång. Men vi behöver se framåt och se till att utbyggnaden håller en hög takt så att vi dels kommer i kapp befolkningsutvecklingen så att vi kan få bort köerna, men också bygga ut så att vi kan minska storleken på grupperna. Det finns ett stort värde i detta för hela kommunen då föräldrar kan återgå till arbete när de önskar (något som förbättrar både kommunens och familjens ekonomi), och arbeta de tider deras arbete kräver. Vi får lugnare och mer harmoniska barn om de inte behöver umgås i så stora grupper om dagarna, och vår personal får en bättre arbetsmiljö. 

Då flera förskolor har försenats p.g.a. överklaganden etc så måste vi nu börja tänka nytt och bredda synfältet. I Varberg besökte vi en förskola som drivs av ett personalkooperativ. Förskolan byggdes av företaget som exploaterade området och hyrs ut till personalkooperativet som kan driva en förskola med korta beslutsvägar, något som kommer barnen till gagn då idéer blir verklighet mycket snabbare. Det var också intressant att se att denna förskola redan hunnit drivas i 1.5 år när kommunens förskola på en närliggande tomt inte ens var färdigbyggd. De korta beslutsvägarna i byggandet kom även det barnen till gagn.

Vi har flera personalkooperativ i Falkenbergs kommun som vi är stolta över, och fler som vill starta – men lokalbristen stoppar dem. Därför var det spännande att få se hur det fungerar på andra håll för att se om liknande lösningar även kan bli verklighet i Falkenberg. Dessutom fanns det gott om inspiration att hämta när det gäller den pedagogiska verksamheten. 

  Gården var mycket stor med flera lekområden som tog hänsyn till naturens egna kurvor.

  Man hade delat gården i två, så att de större barnen kunde leka vilt på sin del utan att behöva oroa sig för de mindre barnen som kunde leka med redskap anpassade för dem på sin del. Det underlättade även för pedagogerna som kunde se över sin grupp bättre.

  Föräldraengagemanget var stort, vilket många kreativa byggen vittnade om.

  Man hade egna odlingar av grönsaker och bär, något barnen var delaktiga i.

  Ett till kreativt bygge som låter barnen experimentera med volym och rörelse.

  Tågbanan hade även den fått en härlig miljö.

  Förvaring på höjden: En extra hylla ovanför det vanliga arrangemanget ger efterlängtat utrymme i hallen. Här når inte barnen, men det behövs ju inte alltid när det handlar om extrakläder och liknande.

  En mysig kiosk där man kan träna sig på räkning och siffror i leken.

  En magisk undervattensvärld i matsalen, detta var något personalen ordnade på egen initiativ – något som är lätt gjort på ett kooperativ!

  Lysande träd tillverkade av papprullar, kvistar och ljusslingor.

  En dockteater.

    Man har undersökt myror och deras levnadsvanor.

 På de mindre barnens gård fanns en liten rutchelkana och andra mindre redskap på en avskild del med konstgräs. På denna del blir det aldrig lerigt, men självklart fanns det möjligheter till de älskade lergroparna och vattenpölarna på andra delar av gården. 

Familjedagen lördag 16 maj

Vi hoppas att vi ses på lördag. Kristdemokraterna kommer då att som tidigare år uppmärksamma FN’s Familjedag genom att bjuda på underhållning på stan samt dela ut ballonger och godis till barnen. Våra ledamöter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden m.m. finns på plats och välkomnar frågor, diskussioner och samtal. 

Broa vidare…  Med bropelarna!

Bropelarna efter den gamla järnvägsbron över Ätran har varit ett hett debattämne i Falkenberg sedan vi i Kristdemokraterna i juli 2014 lämnade in vår motion om att smycka dessa. Sedan dess har flertalet medborgarförslag kommit in med liknande förslag. Pelarna är tydligt något som berör! Idag beslutade fullmäktige att man ska återremittera denna motion och medborgarförslag för att se om en cykelbro kanske kan vara de utsmyckning som pelarna behöver. Daniel Bernhardt höll ett välformulerat anförande som du kan läsa nedan. Framtiden får visa vad som händer med pelarna, men de kommer inte att glömmas bort, det är tydligt – ännu ett medborgarförslag på ämnet anmäldes under fullmäktigemötet!

Ordförande ….

Falkenbergs kommun är en fantastisk plats på jorden. 

Långa vackra stränder, härliga skogar, böljande jordbrukslandskap och engagerade samhällsmedborgare. 

Många små delar gör en helhet och sen delar av järnvägen försvann från stadens södra delar har staden fått ett ansiktslyft där stadsdelar växt ihop, nya grönområden bildats och banvallen togs tillvara med gång och cykelvägar allt till glädje för många.

Men det vi idag skall behandla är förslag och tankar rörande de brofundament som blev kvar i ätran. Tankarna har varit många; bostäder, broar, bla en ny motion idag… Men än så länge har vi inte beslutat något!

Under tiden står dessa monument från en svunnen tid mitt i ätran mitt i staden och tyvärr blir de inte vackrare med åren. Man borde redan nu kunna göra något med de, men som inte låser oss fast för all framtid.

Då var vår tanke från kristdemokraterna att ta tillvara den kraft, det engagemang och den fantasi som finns bland våra medborgare och den kompetens som finns bland våra tjänstemän. Vårt förslag var en tävling ett projekt där vi tillsammans kan ta fram förslag som formar vår stad. 

Goda föredömen finns,

Vallarna och herting skogen – Framtidens vallarna växer fram i dialog med medborgarna.

Innerstaden- Dialog – tillsammans är vi staden.

Demokratiprocesser runt konkreta objekt som strävar mot målet att känna större delaktighet i vår kommun och demokratin. Detta objekt är mindre men lagom stort för att engagera något vi kan se på, de medborgarförslag som också kommit in i ämnet … Och som fortsätter komma in!

Jag har förståelse för den skrivning som är gjord från nämnderna och kan hålla med att detta bör inrymmas i projekt för att se över miljön runt ätran eller stråket mot havet…

Men dessa processer kan bli långvariga och under tiden borde vi kunna göra något enkelt som ändå är tillräckligt spännande för att väcka fantasin och tanken hos våra kommuninvånare och turister!

Med skrivelsen i kommunstyrelsen med ett förslag att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att återkomma med förslag för oss att ta ställning till så tycker jag ändå behandlingen av motionen går i dess i intention

Men jag vill ändå skicka med att vi kristdemokrater tycker att det är viktigt att ta tillvara medborgarens engagemang och ser fram emot kommande processer sker likt vallarna och innerstaden t.ex. 

Ta med den inspiration som kommit i medborgarförslagen och förena det med våra duktiga tjänstemäns kunskap så kan det här bli riktigt riktigt bra!

Detta är trots allt bara en del .. Men många delar bildar en helhet som är Vår kommun, Falkenbergs kommun! 

Tackar för behandlingen av motionen och yrkar bifall på liggande förslag och ser fram emot redovisningen av det uppdrag med spännande nya idéer! 

   

 Så här såg det ut när järnvägsbron monterades ner.

Ebba Busch Thor – Kristdemokraternas nya partiledare!

Lördagen 25 april samlades Kristdemokrater från hela Sverige till extra riksting på Folkets Hus i Stockholm. Efter höga ja-rop från ombuden på plats var Ebba Busch Thor officiellt invald som ny partiledare. Jakob Forssmed utsågs till 1:à vice ordförande och Emma Henriksson som 2:à vice ordförande. Efter omröstning så har även resten av partistyrelsen utsetts och vi får en bra blandning av kontinuitet och förnyelse, men många skickliga och dedikerade politiker villiga att ta sig an det viktiga arbetet i styrelsen.

Ebba visade i sitt första tal som partiledare att hon har styrkan och tydligheten som krävs av henne i hennes nya roll, men även den humor som Göran Hägglund visade var så viktig. Vi i Falkenberg önskar Ebba lycka till – både som partiledare och blivande förälder!

Ni kan se hennes första tal som partiledare på SVT Play, det går även att läsa på kristdemokraternas hemsida.

Partipresidium

Partiordförande Ebba Busch Thor, Uppsala

1:e vice partiordförande Jakob Forssmed, Sollentuna

2:e vice partiordförande Emma Henriksson, Nacka

Ledamöter

David Lega, Göteborg
Annika Eclund, Tibro
Andreas Carlson, Mullsjö
Caroline Szyber, Stockholm
Aron Modig, Stockholm
Monica Selin, Sjuntorp
Peter Kullgren, Karlstad
Bengt Germundsson, Markaryd
Sofia Damm, Blentarp
Lars Adaktusson
Anders Sellström, Umeå
Soledad Henriquez, Örnsköldsvik

_________________________

Ersättare

Lars Thunberg, Helsingborg
Erik Slottner, Stockholm
Per Landgren, Göteborg
Ella Bohlin, Stockholm
Behcet Barsom, Örebro
Irene Oskarsson, Aneby
Michael Anefur, Kristianstad
Stig Nyman, Vallentuna

   Ebba Busch Thor tillsammans med tidigare partiledare Alf Svensson och Göran Hägglund.

  Ebba Busch Thor tillsammans med tidigare partiledare Alf Svensson och Göran Hägglund.

  Ebba tar emot klubban från Conny Brännberg.

  Ebba förklarar rikstinget avslutat och använder därmed klubban för första gången som partiordförande.

 Alf Svensson drar en historia om Lewi Pethrus, Kristdemokraternas grundare.

Ann-Christine Roxberg på besök i Stafsinge

På söndagen höll Ann-Christine Roxberg i pedikan på Stafsinge kyrka. Ann-Christine har på senaste tiden fått mycket uppmärksamhet då hon kommit ut som kvinna. Detta var något hon skojade om under Gudstjänsten; ”Var är nyhetsvärdet i det? ” frågade hon och höll upp en artikel från Falkenbergs Posten. ”Halva jordens befolkning har kommit ut som kvinnor!” 

Vidare lyfte hon vikten av Internationella Kvinnodagen, och varför den fortfarande behövs. För vi lever i en värld där flickor i Afganistan klär sig som pojkar för att de slipper bli trakasserade då. För att när kvinnor i Bangladesh äntligen får lite bättre lön när de syr våra kläder, då höjs priserna på allt annat så att deras levnadsstandard ändå blir sämre. Hon påpekade att även om vi i Sverige har det förhållandevis bra så får vi aldrig glömma våra medsystrar runt om i världen.

Främst handlade Ann-Christines historia om att bli älskad för den man är, och att våga visa sig själv. Till det fantastiskt goda kyrkkaffet berättade hon sin historia om att inte känna sig bekväm i sin egen kropp. Om att känna sig fel. Om att be till Gud att han skulle frigöra henne från denna känsla, samtidigt som hon ändå hoppades att han inte skulle göra det, för vem skulle hon vara då? Budskapet under dagen var väldigt tydligt, Gud älskar dig inte för den du kan bli, han älskar dig för den du är.

Boken Min pappa Ann-Christine av Ester Roxberg finns i boklådorna nu.