Vi vill ta ansvar!

Utvalda

Kristdemokraterna i Gagnef anser att den styrande majoriteten i kommunen borde visa större ansvarstagande och handlingskraft än vad man gör nu. Vi tycker det är något medborgarna ska kunna förvänta sig av sina politiker.

Anders Bengtsson,  ledamot budgetberedningen, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Kristdemokraterna sa nej till skattehöjningen 2017. Vi är inte principiellt emot en skattehöjning, om det krävs för att undvika underskott, men först måste man se till att använda befintliga resurser på ett bättre sätt. Kommunernas riksorganisations ekonomer tror att 2018 och 2019 blir tuffare ekonomiskt, om man då höjer skatten redan nu har man ingenting att ta till sen.

Vi vill gärna vara med och samarbeta för Gagnefs kommuns bästa. Därför har Kristdemokraterna lagt flera bra förslag i kommunfullmäktige som, om de mottagits, hade resulterat i lägre kostnader. Flera förslag har avslagits eller förhalats. Vi vill här berätta om några av våra förslag.

Effektiviseringsgrupp. I mars 2015 lade vi ett förslag om att tillsätta en effektiviseringsgrupp som övergripande arbetar med att hitta möjliga kostnadsminskningar i kommunens verksamheter. Vi vet att det är ett förslag som fungerar, eftersom kommunen hade en sådan grupp efter den ekonomiska krisen 2008. Då hittade man flera miljoner i kostnadsminskningar, vilket man säkerligen skulle kunna göra även nu. Idag, två och ett halvt år efter att vi lämnade in förslaget, säger majoriteten att man ska sätta igång en effektiviseringsgrupp. Ännu har dock ingenting hänt.

Delad taxa i förskolan. Ända sedan valet 2014 har vårt förslag om att införa delad taxa i förskolan legat obehandlat. Vi menar att alla blir vinnare om delad taxa införs. De små barnen får kortare tid i förskolan, familjerna får lägre kostnader, personalen i förskolan får lägre belastning och kostnaden för kommunen minskar. Här finns det mycket pengar att spara.

Avdela personresurser för arbetet med att hitta kostnadsminskningar inom vård och omsorg. Det förslaget lade vi i fullmäktige i november 2015, men fick avslag med motiveringen att man redan arbetar med det och att man är medveten om möjligheterna till kostnadsminskningarna. Under 2017 har socialnämnden gått med 10 miljoner i underskott. Vi tycker majoriteten handlar mycket märkligt.

Integrationen. I slutet av 2016 skrev vi en motion om att kommunen i ett tidigt skede måste planera för olika scenarier i flyktingverksamheten, eftersom staten skulle dra ner på sitt ekonomiska stöd i juni 2017. Vi hade överkapacitet i verksamheten och den behövde anpassas efter verkligheten. I en interpellation till kommunfullmäktige bad vi kommunalrådet förklara hur man tänkte organisera verksamheten med tanke på det minskade statliga stödet. Inför 2018 står vi fortfarande med för mycket personal i integrationsverksamheten.

Alla partier i Gagnef behöver hjälpas åt. När man samarbetar och tar vara på seriösa förslag blir alla vinnare. För att undvika fler skattehöjningar är det därför dags för den politiska majoriteten att inte bara lyssna på våra förslag utan även göra verkstad av dem.

Bygg fler bostäder

Utvalda

Kommunen är i behov av fler bostäder. Redan i dagsläget finns det inga lediga lägenheter. Behovet kommer att öka ännu mer åren framöver då vi kommer att ta emot fler flyktingar och ensamkommande flyktingbarn som behöver boende. Behovet av små lägenheter är störst.
Enligt visionen och det strategiska målet för kommunen som fullmäktige har tagit behöver det byggas fler lägenheter om målet ska uppnås.

Vision 
Gagnef är en attraktiv kommun för boende, företagande och besökare. Genom engagemang och kreativitet skapar vi samhället tillsammans.

Läs mer

Minska kommunens kostnader

Vi jobbar hela tiden för att hjälpa den styrande majoriteten att hålla nere kommunens kostnader. Alla prognoser pekar mot att det väntar tuffare ekonomiska tider för kommunen, därför är det viktigt att hela tiden aktivt arbeta för att effektivisera verksamheterna. Ett område där vi ser möjligheter till kostnadsminskningar är integrationen, därför har vi lagt följande motion till kommunfullmäktige.

Motion till Gagnefs kommunfullmäktige
Regeringen har aviserat en ersättningsminskning för mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. Som vi uppfattar det vill staten försöka få ner kostnaderna genom att få kommunerna att erbjuda enklare boendeformer som t.ex. stödboende istället för HVB boende.
Risken finns att det blir en övervältring av kostnader från stat till kommun om inte kommunen hinner ställa om till mindre kostnadskrävande boende.

Eftersom det handlar om stora kostnader som kan påverka stort på kommunens budget 2017 föreslår vi:
– att en detaljerad kostnadsplanering och framtidsprognos presenteras vid varje kommunstyrelsesammanträde från och med nu.

Kristdemokraterna i Gagnef

Vi säger nej till skattehöjningen!

Gagnefs styrande majoritet föreslår en rejäl skattehöjning. För att undvika underskott i budgeten måste man få in drygt åtta miljoner kronor mer än i nuläget, ett problem man löser med att ge kommuninvånarna ett av länets högsta skattesatser.

Kristdemokraterna i Gagnef tror det finns andra vägar att gå. Som kommunpolitiker är det vårt ansvar att förvalta våra invånares pengar på bästa sätt, att höja skattesatsen ska vara sista utvägen och bara tas till om det är absolut nödvändigt.

Klicka på ”läs mer” under bilden för att läsa vidare.

fb-zdlldsc28upr

Läs mer

Minska koldioxidutsläppen ytterligare ett steg

I oktober 2016 övergår GTAB till att hämta det brännbara avfallet en gång i månaden. Det kommer att minska koldioxidutsläppen. Det kommer även att uppmuntra till bättre sortering av soporna. Övrigt restavfall transporteras bort av kunden själv. Det kunden transporterar bort själv är ofta mer än det brännbara som hämtas. Om kunden ändå åker iväg med det mesta av avfallet själv borde det vara möjligt att åka iväg med allt själv och slippa betala hämtningsavgift. Det minskar koldioxidutsläppen ytterligare då hämtningslastbilen inte behöver stå så mycket på tomgång och inte behöver göra så många lastningsstopp och accelerationer.

Därför föreslår vi:
Att kommunfullmäktige beslutar att ge det helägda avfallsbolaget i uppgift att minska koldioxidutsläppen ytterligare och göra det möjligt för kunden att själv transportera sitt brännbara avfall tillsammans med det sorterade avfallet, som kunden ändå åker iväg med, till kretsloppscentralen och därigenom slippa betala hämtningsavgift.

Djurås 151130
Anders Bengtsson Marianne Hjort, Kristdemokraterna

Prioritera arbetet med att minska kostnaderna

Anledningen till att arbetet med att minska kostnaderna inom vård och omsorg inte hade kunnat prioriterats i den omfattning som behövts är enligt socialnämndens ordförande att cheferna inte haft tid.
Det finns mycket pengar att hämta hem. Bara inom hemtjänsten kan det vara mellan 3-5 miljoner.

Därför föreslår vi att
– man anställer en person med ekonomi- och branschkunskap som arbetar med att hitta kostnadsminskningar och effektiviseringar inom vård- och omsorgssektorn.

Djurås 151118
Anders Bengtsson Marianne Hjort, Kristdemokraterna