Rekrytering av familjehem

INTERPELLATION
Familjehem, förstärkt familjehem, kontaktfamilj och jourhem är vanliga hem som på uppdrag av Socialnämnden i Gävle tar emot andars barn som familjemedlemmar under kortare eller längre tid.

Läs mer


Personalförsörjningen på socialförvaltningen

INTERPELLATION
Socialförvaltningen ansvarar för en av kommunens viktiga kärnverksamheter.
Förvaltningen ansvarar t.ex. för individ- och familjeomsorg och arbetar för
positiva förändringar i utsatta människors liv genom bistånd, sociala tjänster
och andra insatser.
Att ansvara för områden som berör barn, unga och familjer som är utsatta och
som också lever i missbruk och psykisk ohälsa är påfrestande. Därför krävs det
en särskild personalomsorg och personalberedskap för en bibehållen och
uthållig arbetsmiljö. Det är viktigt att det finns tillräckligt med personalresurser,
bra ledarskap, god kompetensförsörjning och god arbetsmiljö för uppdraget
som socialförvaltningen har. Att mäta och följa upp medarbetarundersökningar
är ett verktyg till en bra arbetsmiljö.

Därför frågar jag ansvarig ordförande
1. Finns det en personalförsörjningsplan för socialförvaltningen?
2. Hur många går i pension de närmaste åren?
3. Har en medarbetarenkät genomförts de senaste två-tre åren, vilket
resultat gav den?

Lili André

Länk till interpellationen                         Länk till övriga dokument till interpellationen


Handläggningstider för bygglov

INTERPELLATION
Handläggningstiden för bygglov är sedan 2011 enligt PBL 10 veckor. Gävle kommun har stora behov av fler bostäder och en hel del mark är planlagt för bostadsbyggande.

För ett bra företagsklimat och för att privata byggherrar från hela landet ska vända sig till Gävle kommun för att få bygga så är handläggningstiden betydelsefull.

Läs mer


Familjestöd i Gävle kommun

INTERPELLATION
Inom socialtjänsten finns en verksamhet som heter Familjestöd. Ett viktigt och väl behövlig verksamhet för Gävle kommun och våra familjer. I Familjestöd erbjuds råd och stöd till föräldrarna som handlar om barnens tillvaro i förskola och skola. Föräldrar erbjuds att ingå i samtalsgrupper och i nätverksmöten. Famljestöd erbjuder metoder som stärker samspelet mellan föräldern och barnet. Att ge föräldrar råd och stöd på olika områden i ansvaret att vara föräldrar, ger tryggare föräldrar och därmed också tryggare barn.
Mot bakgrund av detta är min fråga:
1. Hur många familjer har tagit del av kommunens familjestöd under 2013 och vilka
erfarenheter finns?
2. Hur kommer kommunens Familjestöd att se ut under år 2014?
3. Samverkar Familjestöd med någon av Gävle kommuns ideella organisationer? Om
inte, finns tankar att ingå samverkan? Om så sker, vilka organisationer samverkar?
Lili André

(Länk till interpellationen)              (Länk till övriga dokument till interpellationen)

 


Hur fungerar hemsjukvården?

INTERPELLATION
Gävle kommun tog den 1 februari över ansvaret för vårdreformen hemsjukvård. Förändringen syftade till att skapa förutsättningar för ett minskat antal vårdkontakter och en bättre kontinuitet för brukaren.

Läs mer


Skoltoaletterna och den fysiska miljön på kommunens skolor

INTERPELLATION
En viktig fråga för att våra skolelever ska klara av sin vardag är hur vi kan förbättra den fysiska miljön i våra svenska skolor. Det finns barn som går hem från skolan med ont i magen av ingen annan anledning än att skolans toaletter är för motbjudande att använda. Kanske går dörren inte att låsa, kanske är man rädd att den går i baklås. Sedan förekommer det också klotter, skadegörelse och bristande städning och underhåll i skolmiljön. Läs mer


En god äldreomsorg för döva, dövblinda och hörselskadade

INTERPELLATION
Äldre dövas situation är speciellt utsatt. Genom kommunikationshandikappet att inte höra är risken extra stor för ensamhet och isolering. Vid åldrandet kan nätverket av vänner och släkt glesna. Oron för den äldre döva är att inte kunna göra sig förstådd om något skulle hända. Vad händer när den äldre döva inte längre orkar ta sig hemifrån, när denna behöver plats på äldreboende, hamnar den då på ett boende där samtalet med andra består av några nedskrivna rader på ett papper? Svenskan är för de äldre döva deras andraspråk, vilket kan försvåra kommunikationen med vården och omsorgen. Läs merKommer förskolan Barnvakten i Valbo att läggas

INTERPELLATION
Barnvakten är en liten förskola som är lugnt beläget i en före detta barnvaktarstuga med tillhörande gård. Verksamheten har 21 barn i blandade åldrar. Personalen består av tre pedagoger, en resurs, en trygghetsanställd och en kokerska. Föräldrarna är mycket nöjda med sin förskola och de upplever en ordning och reda som deras barn behöver.

Läs mer