Hur planeras pengar till bostadssociala åtgärder?

INTERPELLATION
Den 18 juni 2012 fastställde kommunfullmäktige i Gävle kommun ägardirektiv för AB Gavlegårdarna. I bokslutet för 2011 beslutades att utdelning till moderbolaget för vidarebefordran till Gävle kommun ska uppgå till 10 Mkr och användas till bostadssociala åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar. I budgeten för 2013 har fastställs principerna för användningen av pengarna.

Mot bakgrund av detta ställer jag följande frågor till ansvarigt kommunalråd:

Hur har pengarna fördelats inom Gävle kommun och vilka konkreta åtgärder kommer att finansieras med dessa medel?

Lili André

Länk till interpellationen                         Länk till övriga dokument till interpellationen


Höjda kostnader för alla i Gävle?

INTERPELLATION
Årets Nils Holgersson rapport redovisar en sammanställning av värme-, VA-, el- och avfallskostnader för samtliga kommuner i Sverige. Precis som förra årets – och i stort sett samtliga år – visar årets rapport på att kostnaderna ökat betydligt mer än KPI (Konsumentprisindex). Läs mer