Hur fungerar hemsjukvården?

INTERPELLATION
Gävle kommun tog den 1 februari över ansvaret för vårdreformen hemsjukvård. Förändringen syftade till att skapa förutsättningar för ett minskat antal vårdkontakter och en bättre kontinuitet för brukaren.

Läs mer


En god äldreomsorg för döva, dövblinda och hörselskadade

INTERPELLATION
Äldre dövas situation är speciellt utsatt. Genom kommunikationshandikappet att inte höra är risken extra stor för ensamhet och isolering. Vid åldrandet kan nätverket av vänner och släkt glesna. Oron för den äldre döva är att inte kunna göra sig förstådd om något skulle hända. Vad händer när den äldre döva inte längre orkar ta sig hemifrån, när denna behöver plats på äldreboende, hamnar den då på ett boende där samtalet med andra består av några nedskrivna rader på ett papper? Svenskan är för de äldre döva deras andraspråk, vilket kan försvåra kommunikationen med vården och omsorgen. Läs mer


Utred regional äldrepeng

MOTION
Med Lagen om Valfrihetssystem (LOV) har möjligheten för kommunerna att skapa valfrihet inom äldreomsorg och socialtjänst blivit mycket större. Vi använder oss av det för att öka enskilda människors möjlighet att besluta om de viktiga sakerna i livet. Till exempel var man ska bo när man blir äldre och behöver flytta till ett vård- och omsorgsboende.

Läs mer


Information om äldreomsorg och tillstånd/näringsliv

INTERPELLATION
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har presenterat den första medborgarinriktade kartläggningen av kommuners webbplatser. Medborgarnas tillgång till information till webben är av största betydelse och kommunernas webbplatser är kanske det viktigaste verktyget i detta arbete. Läs merBlir det fler trygghetsboenden i Gävle ?

INTERPELLATION
Regeringen ska nästa år stimulera en ny form av äldreboende, ett så kallat trygghetsboende som är till för äldre som inte är beroende av ständig vård, men som ändå vill flytta till åldersanpassade lägenheter. Läs mer