Rekrytering av familjehem

INTERPELLATION
Familjehem, förstärkt familjehem, kontaktfamilj och jourhem är vanliga hem som på uppdrag av Socialnämnden i Gävle tar emot andars barn som familjemedlemmar under kortare eller längre tid.

Läs mer


Personalförsörjningen på socialförvaltningen

INTERPELLATION
Socialförvaltningen ansvarar för en av kommunens viktiga kärnverksamheter.
Förvaltningen ansvarar t.ex. för individ- och familjeomsorg och arbetar för
positiva förändringar i utsatta människors liv genom bistånd, sociala tjänster
och andra insatser.
Att ansvara för områden som berör barn, unga och familjer som är utsatta och
som också lever i missbruk och psykisk ohälsa är påfrestande. Därför krävs det
en särskild personalomsorg och personalberedskap för en bibehållen och
uthållig arbetsmiljö. Det är viktigt att det finns tillräckligt med personalresurser,
bra ledarskap, god kompetensförsörjning och god arbetsmiljö för uppdraget
som socialförvaltningen har. Att mäta och följa upp medarbetarundersökningar
är ett verktyg till en bra arbetsmiljö.

Därför frågar jag ansvarig ordförande
1. Finns det en personalförsörjningsplan för socialförvaltningen?
2. Hur många går i pension de närmaste åren?
3. Har en medarbetarenkät genomförts de senaste två-tre åren, vilket
resultat gav den?

Lili André

Länk till interpellationen                         Länk till övriga dokument till interpellationen


Familjestöd i Gävle kommun

INTERPELLATION
Inom socialtjänsten finns en verksamhet som heter Familjestöd. Ett viktigt och väl behövlig verksamhet för Gävle kommun och våra familjer. I Familjestöd erbjuds råd och stöd till föräldrarna som handlar om barnens tillvaro i förskola och skola. Föräldrar erbjuds att ingå i samtalsgrupper och i nätverksmöten. Famljestöd erbjuder metoder som stärker samspelet mellan föräldern och barnet. Att ge föräldrar råd och stöd på olika områden i ansvaret att vara föräldrar, ger tryggare föräldrar och därmed också tryggare barn.
Mot bakgrund av detta är min fråga:
1. Hur många familjer har tagit del av kommunens familjestöd under 2013 och vilka
erfarenheter finns?
2. Hur kommer kommunens Familjestöd att se ut under år 2014?
3. Samverkar Familjestöd med någon av Gävle kommuns ideella organisationer? Om
inte, finns tankar att ingå samverkan? Om så sker, vilka organisationer samverkar?
Lili André

(Länk till interpellationen)              (Länk till övriga dokument till interpellationen)

 Hur många Fältare ska anställas i kommunen?

ENKEL FRÅGA:
Gävle kommun har ett fältarbete idag i form av Fältare som arbetar nära ungdomar i centrala Gävle och ute i stadsdelarna. Fältarna samverkar med verksamheter i Gävle som arbetar med barn och unga såsom fritidsgårdar, skola, polis och socialtjänst.

Oron finns att personalstyrkan har minskat. Hur ser personalstyrkan ut idag hos Fältarna och finns planer på att anställa fler?

Lili André

Länk till frågan            Länk till ärendet i webbdiariet


Akutboende till hemlösa?

ENKEL  FRÅGA
Vintern är här och i Gävle kommun finns enligt socialstyrelsens kartläggning och sammanställning 15-20 akut hemlösa.

Mot bakgrund av detta ställer jag följande frågor till ansvarigt kommunalråd:
Hur säkerställer kommunen att det finns tak över huvudet för dessa personer

Lili André,

(Länk till frågan)


Vilka får föreningsbidrag från kommunen?

INTERPELLATION
Många intresseorganisationer som arbetar och verkar i kommunen är viktiga för Gävle kommun då de utgör ett komplement till kommunen med det engagemang, kunskap och kontakten med medborgarna på ett värdefullt sätt. Läs mer


Vad gör kommunen för att hjälpa utsatta kvinnor?

INTERPELLATION
Varje vecka söker fem nya kvinnor hjälp hos Kvinnojouren Blåklockan. Under de senaste fyra åren har kvinnojouren mött ungefär 1 000 nya hjälpsökande kvinnor. Antalet anmälda fall av kvinnomisshandel har ökat under lång tid. Omkring 29 000 fall av misshandel anmäldes i Sverige under 2009. Tydligast ökar misshandeln mot ensamstående mödrar och kvinnor i arbetslivet. Över en miljard kronor har satts av för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. En satsning som bland annat har lett till att 10 000 anställda inom Polisen har utbildats för att förbättra arbetet med brott i nära relationer. Nu har det gått drygt två år sedan regeringen presenterade sin handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och våld i samkönade relationer. Målet med planen är en varaktig ambitionshöjning i kampen mot mäns våld mot kvinnor. Bland annat ska insatserna förbättra rättsväsendets förmåga att utreda och bekämpa brott inom dessa områden. En annan viktig bit är att förbättra stödet till våldsutsatta.

Många av insatserna i handlingsplanen fokuserar på ökad kunskap hos dem som möter våldsutsatta kvinnor. Planen innehåller också insatser för att förhindra män att slå, bland annat en satsning på Kriminalvården för att öka deltagandet i påverkansprogram för män som dömts för sexualbrott och våld i nära relationer. Skolverket och Ungdomsstyrelsen har genomfört en rad utbildningar inom området, bland annat för 300 rektorer och ett stort antal lärare. Mot bakgrund av detta ställer jag följande fråga till ansvarigt kommunalråd

– Vad gör Gävle kommun för att färre kvinnor ska utsättas för fysisk eller psykisk misshandel?
– Vad gör kommunen för att utbilda lärare inom detta område?

Lennart Sjögren (kd)

Länk till interpellationen                         Länk till övriga dokument till interpellationen


Hur skulle eventuellt nya regler för gårdsförsäljning av alkohol påverka medborgarna i Gävle kommun?

INTERPELLATION
I mars överlämnades alkohollagsutredningens betänkande till äldre- och folkhälsominister Maria Larsson. Utredningens uppdrag har innefattat en total översyn av alkohollagen. I enlighet med direktiven har utgångspunkten varit en restriktiv alkoholpolitik till skydd för folkhälsan. Systembolagets detaljhandelsmonopol har inte ifrågasatts, vilket heller inte har ingått i uppdraget. S.k. gårdsförsäljning av starköl, vin eller spritdrycker har inte ansetts vara förenligt med detta monopol. Läs mer