Vad händer i regionfrågan?

Interpellation till regionstyrelsens ordförande.
För länets kommuner och landstinget är regionfrågan väldigt viktig. Den har utretts under många år och redan 1999 bildades Region Skåne och Region Västra Götaland. Läs mer

Ett nytt regionalt utvecklingsprogram (RUP) behövs!

Motion till regionfullmäktige.

Behovet av regional utvecklingsplanering ökar i Sverige, bland annat som följd av den växande europeiska gemenskapen. Här förenas de fysiska aspekterna av ekonomisk utveckling, infrastrukturutbyggnad, social sammanhållning och hushållning med mark och vatten, inklusive bevarande av värdefull natur och kulturarvet. Läs mer

Ang. Värdig vård i livets slut

Interpellation till landstingsrådet Hanna-Karin Linck

Januari 2010 lade vi kristdemokrater en motion i Landstingsfullmäktige där vi föreslog att landstinget skulle göra en översyn av den palliativa vården i länet och då inte minst tillgången till hospiceplatser. Läs mer