Politisk prestige drabbar patienten!

”Överbeläggningar och utlokaliseringar av patienter har blivit allt vanligare och kan innebära allvarliga patientsäkerhetsrisker” skriver Socialstyrelsen. Under 2012 började landstingen mäta och rapportera överbeläggningarna till en nationell databas vilket vi hoppas kommer att visa hur allvarlig situationen är. Läs mer

Landsting och kommun – ta ert ansvar!

Vi har följt debatten angående hemsjukvården och vi kan bara beklaga att situationen ser ut som den gör, vi ger inte alla våra patienter den bästa vården! Kommunen ska ta hand om patienter som är inskrivna i hemsjukvården medan landstinget ska fortsätta ta hand om övrig hemvård. Lösningen blir att ambulansen ska ta dessa patienter nattetid vilket kan innebära sämre patientsäkerhet. Läs mer

Barn med särskilda behov ska ha gott stöd

Vi vet idag att situationen för lärare på många ställen ute i landet är kaotisk av olika skäl. Man har ofta stora klasser som dessutom ofta inkluderar barn med särskilda behov, som inte alltid får den hjälp de så väl behöver i och med att de inte alltid har fastställda diagnoser.

Läs mer

Undvik slöseri med resurser

Alltför många ungdomar avbryter gymnasiestudierna av olika anledningar. En viktig anledning för dessa s.k. ”drops out” kan vara att de inte visste vad de ville utbilda sig till när de gjorde sitt val.

Läs mer

Nyutexaminerade utan A-kassa

En student som studerat vid t.ex. högskola i flertal år kan idag hamna ”mellan stolarna” om hon eller han inte direkt får ett arbete efter avslutade studier. A-kassan tar idag inget ansvar för de som utexamineras och står utan jobb även om de varit medlemmar i A-kassan under många år. Läs mer

Från obehörig till behörig lärare

På många skolor i landet har man obehöriga lärare som är oerhört kvalificerade i sina respektive ämnen som t.ex. musiklärare trots att de saknar akademisk utbildning. När behörighetskraven nu blivit hårdare så finns det en risk att många av dessa oerhört kompetenta lärare inte kommer att kunna fortsätta sin tjänstgöring som lärare. Läs mer

Hur förankras arbetet med RUS?

Regionstyrelsens ordförande

Vid regionfullmäktiges sammanträde den 18 november 2010 behandlades Kristdemokraternas motion om ett nytt regionalt utvecklingsprogram. I den efterföljande debatten poängterades vikten av att det kommande arbetet med den Regionala Utvecklingsstrategin (RUS) sker med en bred delaktighet för fullmäktiges ledamöter.

På vilket sätt kommer regionfullmäktiges ledamöter att konkret involveras i detta viktiga arbete och på vilket sätt förs dialogen med näringslivet och samarbetspartner i Uppsala län?

För Kristdemokraterna i regionfullmäktige

Lennart Sjögren (kd