Hur fungerar missbruks- och beroendevården inom Region Gävleborg?

Eva-Mai Mineur

Interpellation

Till regionrådet och hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Hannah Karin Linck

Sedan år 2007 finns nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården. En preliminär revision gjordes och presenterades i mars 2014.

Inom Region Gävleborg utarbetades i slutet av 2012 dokumentet ”Gemensamma utgångspunkter beträffande missbruks- och beroendevården i Gävleborg”. Detta med syfte att förtydliga det gemensamma åtagandet, klargöra ambitionsnivån samt ge vägledning för bästa möjliga arbete utifrån hänsyn till den enskilde, kunskapsläget och andra verksamhetsförändringar.

I december 2014 sammanställdes en rapport från en samverkansgranskning av länets missbruks- och beroendevård som genomförts av revisorerna i Gävle och Bollnäs kommuner samt landstinget Gävleborg. Syftet var att granska om missbruks- och beroendevården i regionen bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig internkontroll.

I rapporten påtalas bl.a. följande brister:

Landstingsstyrelsen hade inte tagit något beslut om överenskommelsen om samverkansformer i Gävleborgs läns Nätverk Välfärd. Revisorerna kunde inte heller finna några belägg för att vare sig hälso- och sjukvårdsutskottet eller i landstingsstyrelsen informerats om överenskommelsen.

Granskningen visade på ett generellt behov av att kartlägga, synliggöra och tydliggöra det fortsatta utvecklingsarbetet med Gemensamma Utgångspunkter (GU) gällande missbruks- och beroendevård på länsnivå och lokal nivå. Man konstaterade dessutom att det saknades direktiv och vägledning kring syfte, omfattning och inriktning i det kommande arbetet på länsnivå liksom efterföljande lokala handlingsplaner.

I vårdkedjan uttrycktes behov av tydliggörande av såväl syfte med Nätverk Välfärd som av förutsättningar vad gäller mandat och finansiering för samordnarfunktion.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag ha svar på följande frågor:

  • Hur har man till dags dato informerat om rekommendationerna i Gemensamma Utgångspunkter (GU) i berörda politiska församlingar?
  • Hur har man tillgodosett behovet av direktiv och vägledning kring handlingsplanernas syfte, omfattning och inriktning av på läns- och lokal nivå?
  • Hur har de finansiella förutsättningarna liksom mandat för samordnarfunktion tydliggjorts?

Eva-Mai Mineur
Kristdemokraterna