Förbättra tillgänglighet av information för döva

Motion

Förbättra tillgänglighet av information för döva.

Sveriges riksdag godkände 1981 teckenspråket som dövas modersmål och 2009 fick Sverige en språklag som säger att svenskt teckenspråk jämställs med de nationella minoritetsspråken.

Döva och teckenspråkiga har svårigheter att kunna förstår det svenska språket p.g.a. att de inte hör talade svenska ord. Naturligtvis uppstår frustration över att inte förstå information fullt ut på svenska. Läs mer

Implementera barnkonventionen i Region Gävleborg

Motion

Sverige har ratificerat Barnkonventionen vilket innebär att vi har bundit oss att ta hänsyn till och tänka in barns perspektiv vid olika beslut eller planering av verksamhet. Hittills har barnkonventionen dock inte varit lag i Sverige men enligt Regeringens planer kommer den att bli lag år 2020. I och med att Barnkonventionen blir lag måste tjänstemän och beslutsfattare förhålla sig till den på ett betydligt mer konkret sätt än i dag. Läs mer

Motion Äldrevårdsmottagningar inom primärvården

Motion till Region Gävleborg

Äldre människor har ofta en multiproblematik som det visat sig vara svår att hantera inom ordinarie sjukvårdsorganisation. Konsekvensen kan bli överförskrivning av läkemedel samt ”onödiga” besök på akutmottagningar.

Vissa vårdcentraler i landet har särskilda äldrevårdsmottagningar som är specialiserade på äldre och äldres behov av vård. En äldrevårdsmottagning, eller äldrevårdscentral, är särskilt anpassad för vårdsökande som är äldre än 75 år.

Läs mer

Mammografi till kvinnor 75 år och äldre

Motion till regionfullmäktige

Mammografi i Sverige erbjuds alla kvinnor mellan 50 och 69 år, även om Socialstyrelsen rekommenderar att kvinnor mellan 40 och 74 år genomgår undersökningen. Kvinnor som är 75 år eller äldre faller utanför den allmänna mammografiverksamheten i de flesta länder, och följaktligen saknas studier som utvärderat nyttan av mammografi i denna åldersgrupp.

Läs mer

Förändringar för missbruksvården inom Region Gävleborg

Motion till regionfullmäktige

Vid samtal med verksamhetschefer samt övrig personal inom regionens missbruksvård framkom önskemål på vissa förbättringar. Dessa förslag har arbetats fram i speciella arbetsgrupper.
Små kommuner kan omöjligt uppfylla kriterierna i de nationella riktlinjerna angående missbruksvården, dels vad gäller utbudet av behandlingsformer liksom även utifrån att ekonomiska förutsättningar saknas. Därför föreslår man centrerade avgiftningsplatser i regionens regi. Läs mer

Kultur till asylsökande

Motion

Europa upplever nu den största flyktingvågen sedan andra världskriget. Att de flyktingar, som efter obegripliga fasor i sitt hemland och under flyktvägen till vårt land, skall få ett generöst och värdigt mottagande och inte minst känna sig välkomna är en uppfattning som vi kristdemokrater delar med de flesta övriga partier regionfullmäktige. Läs mer

Inför psykiatriska ungdomsteam

Motion

Inför psykiatriska ungdomsteam i Region Gävleborg

Enligt Socialstyrelsens senaste lägesrapport fortsätter den psykiska ohälsan bland barn att öka. Rapporten visar att antalet barn och unga mellan 7 – 24 år som krävde slutenvården för psykisk sjukdom år 2011 var så många som 11 676 personer. Detta är ett allvarligt samhällsproblem och inte minst en stor utmaning för den psykiatriska vården. Läs mer