Personalens bemötande

Interpellation

Till Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Hanna-Karin Linck

I Kristdemokraternas Valplattform inför valet 2014 satte vi upp en hel del visioner och mål.

Några har med personalens kunnande och omvärldsorientering att göra och hur det påverkar bemötandet av olika människor. Jag skulle vilja fråga hur långt vi inom vår Region har nått i nedanstående visioner: Läs mer

Företagsutveckling i regionen

Interpellation 

Till regionrådet Eva Lindberg

Hur får vi fart på företagandet på landsbygden?

Levande företag är en av förutsättningarna för att barnfamiljer, ungdomar, kvinnor och nyanlända ska vilja bosätta sig och verka på vår landsbygd. Vid samtal med företagare och tjänstemän i regionen framkom att jordmånen för särskilt privata företag lämnade en del övrigt att önska, utom vad gäller gymnasieskolans ungdomsföretag som verkligen stöttas och coachas på bästa sätt. Några ungdomar driver även sina företag vidare efter skolan, men detta gäller endast några få. De flesta flyttar med sina företag eller för att söka anställning.

Läs mer

Förändringar för missbruksvården inom Region Gävleborg

Motion till regionfullmäktige

Vid samtal med verksamhetschefer samt övrig personal inom regionens missbruksvård framkom önskemål på vissa förbättringar. Dessa förslag har arbetats fram i speciella arbetsgrupper.
Små kommuner kan omöjligt uppfylla kriterierna i de nationella riktlinjerna angående missbruksvården, dels vad gäller utbudet av behandlingsformer liksom även utifrån att ekonomiska förutsättningar saknas. Därför föreslår man centrerade avgiftningsplatser i regionens regi. Läs mer

Kommunikation i fullmäktige

Interpellation till vederbörande regionråd angående kommunikation i fullmäktige

Den 17 november hade vi förtroendevalda en intressant utbildning med Sven-Olov Larsson som handlade om svårigheten att kommunicera. Budskapet var hur man kommunicerar eller brister i kommunikationen med medborgare p.g.a. att man inte hittar vägarna/inte förmår lyssna in. Teorierna går också att föra över till vår kommunikation mellan olika partier i fullmäktige. I första hand gäller det kommunikation mellan partier som sitter i majoritet respektive opposition.
Läs mer

Gratis kollektivtrafik för asylsökande

Interpellation angående gratis kollektivtrafik för asylsökanden.

I juni 2015 skrev jag en motion angående gratis kollektivtrafik för asylsökande människor inom den kommun man placerats i. Motionen ”ansågs besvarad” med rekommendation till X-trafik att tillsammans med Migrationsverket finna en lösning i motionens anda. Läs mer

Erkännande av folkmord måste följas av handling

Insänt

EU-parlamentet har nu satt ner foten och med bred majoritet slagit fast att det som sker i IS-kontrollerade områden är folkmord och ett brott mot mänskligheten. Det är första gången som Europaparlamentet erkänner ett pågående folkmord och det är oerhört viktigt ur många olika aspekter, inte minst ur offrens och alla de drabbades perspektiv. Kristdemokraten Lars Adaktussons initiativ till resolutionen och enträgna arbete att få den antagen gav till slut resultat. Läs mer

Bättre stöd i skolan med fler speciallärare

Insänt

Många barn halkar efter i skolan och allt fler elever lämnar skolan utan fullständiga betyg. Många gånger beror det på att rätt stöd helt uteblivit eller att det satts in alldeles för sent. För att fler elever ska nå skolans mål måste lärarna ha möjlighet att möta elevernas olika förutsättningar vilket kräver att det finns lärare med rätt kompetens. Läs mer