Mammografi till kvinnor 75 år och äldre

Motion till regionfullmäktige

Mammografi i Sverige erbjuds alla kvinnor mellan 50 och 69 år, även om Socialstyrelsen rekommenderar att kvinnor mellan 40 och 74 år genomgår undersökningen. Kvinnor som är 75 år eller äldre faller utanför den allmänna mammografiverksamheten i de flesta länder, och följaktligen saknas studier som utvärderat nyttan av mammografi i denna åldersgrupp.

Läs mer

Budget 2017-2019 för region Gävleborg

Tilliten mellan människor är en av Sveriges stora tillgångar. Tillit är en förutsättning för demokrati. För frihet. För att samhället ska hålla samman. Men tilliten är en av de stora framtidsutmaningarna.  I tillitens ställe kommer ängslan. En rädsla som gör att människor vänder sig inåt. Håller på det egna. Blir mindre solidariska. Men Kristdemokraterna vill bryta denna spiral av rädsla. Vi är modiga nog att presentera kraftfulla reformförslag.

KD Budget- och plan.förutsättn. 2017 -2019 maj 24

Läs mer

Inför vårdserviceteam för bättre vård

För många som arbetar inom vården är idag arbetssituationen pressad. Sjuk- och undersköterskor vill ge en mer kvalitativ vård, men måste allt för ofta lägga för mycket tid till uppgifter som inte kräver längre vårdutbildning. För att höja kvaliteten och säkerheten i vården behövs tid för att kunna se patientens vårdbehov och tid för att fatta de rätta besluten. Men också tid för att hålla i handen, trösta och stödja. Läs mer

Vitsippsakademin startar 28 april

Vad vill Kristdemokraterna och vad står de för?

Du som är nyfiken på vad Kristdemokratisk grundideologi och politik är välkommen till Vitsippsakademin.

Du kanske är ny medlem i partiet. Du kanske funderar på att engagera dig som förtroendevald hos Kristdemokraterna. Du har kanske redan ett kommun- eller regionuppdrag åt KD men vill ha mer på fötterna i ditt arbete eller du är kanske bara nyfiken på partiet och vill lära känna Kristdemokraterna innan du bestämmer dig för om KD är något för dig eller inte. Läs mer

Personalens bemötande

Interpellation

Till Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Hanna-Karin Linck

I Kristdemokraternas Valplattform inför valet 2014 satte vi upp en hel del visioner och mål.

Några har med personalens kunnande och omvärldsorientering att göra och hur det påverkar bemötandet av olika människor. Jag skulle vilja fråga hur långt vi inom vår Region har nått i nedanstående visioner: Läs mer

Företagsutveckling i regionen

Interpellation 

Till regionrådet Eva Lindberg

Hur får vi fart på företagandet på landsbygden?

Levande företag är en av förutsättningarna för att barnfamiljer, ungdomar, kvinnor och nyanlända ska vilja bosätta sig och verka på vår landsbygd. Vid samtal med företagare och tjänstemän i regionen framkom att jordmånen för särskilt privata företag lämnade en del övrigt att önska, utom vad gäller gymnasieskolans ungdomsföretag som verkligen stöttas och coachas på bästa sätt. Några ungdomar driver även sina företag vidare efter skolan, men detta gäller endast några få. De flesta flyttar med sina företag eller för att söka anställning.

Läs mer

Förändringar för missbruksvården inom Region Gävleborg

Motion till regionfullmäktige

Vid samtal med verksamhetschefer samt övrig personal inom regionens missbruksvård framkom önskemål på vissa förbättringar. Dessa förslag har arbetats fram i speciella arbetsgrupper.
Små kommuner kan omöjligt uppfylla kriterierna i de nationella riktlinjerna angående missbruksvården, dels vad gäller utbudet av behandlingsformer liksom även utifrån att ekonomiska förutsättningar saknas. Därför föreslår man centrerade avgiftningsplatser i regionens regi. Läs mer

Kommunikation i fullmäktige

Interpellation till vederbörande regionråd angående kommunikation i fullmäktige

Den 17 november hade vi förtroendevalda en intressant utbildning med Sven-Olov Larsson som handlade om svårigheten att kommunicera. Budskapet var hur man kommunicerar eller brister i kommunikationen med medborgare p.g.a. att man inte hittar vägarna/inte förmår lyssna in. Teorierna går också att föra över till vår kommunikation mellan olika partier i fullmäktige. I första hand gäller det kommunikation mellan partier som sitter i majoritet respektive opposition.
Läs mer