Prioritera folkhälsan i länet

Kristdemokraterna i Gävleborg anser att folkhälsoarbetet är mycket viktigt. Vi har alltid prioriterat folkhälsoinsatser. Undersökningar av levnadsvanorna i vårt län visar att övervikt, fetma och snusande är vanligare i vårt län än i riket. Den fysiska aktiviteten i befolkningen minskar. Ungefär var sjätte man och var tionde kvinna har riskabla alkoholvanor. En tredjedel av männen och en femtedel av kvinnorna använder tobak dagligen.

Ohälsosamma levnadsvanor, sjukdom och för tidig död är inte jämnt fördelade i befolkningen. Grupper med svag socioekonomi har oftare sämre hälsa. Hälsoparametrarna följer mycket tydligt den socioekonomiska statusen i olika befolkningsgrupper. Detta gäller oavsett om man studerar levnadsvanor, sjukdom eller för tidig död.

Många är dock enligt undersökningar villiga att förbättra sina levnadsvanor. Detta visar att det finns en förbättringspotential och utrymme för regionala och lokala initiativ inom folkhälsoverksamheten i länet.

Vi kristdemokrater betonar att det övergripande målet är att Landstinget Gävleborg skall samverka med kommunerna och andra aktörer för att skapa bättre förutsättningar för en god folkhälsa.
2011 publicerade Socialstyrelsen nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder som kan stödja människors förändring av tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor. Dessa metoder måste komma till användning vid våra hälsocentraler och övriga vårdinrättningar.

I det regionala utvecklingsprogrammet för Gävleborgs län 2009-2013 (RUP) ingår att en strategi för ett förstärkt folkhälsoarbete i länet skall tas fram. Dokumentet har fått namnet ”Folkhälsa i Gävleborg – gemensamma utgångspunkter”. De gemensamma utgångspunkterna ska avse allt arbete som kan förbättra befolkningens hälsa och att detta arbete är allas ansvar. Regionfullmäktige antog dokumentet förra veckan och vi kristdemokrater anser det viktigt att alla kommuner snarast fattar beslut om att ställa sig bakom och arbeta utifrån dessa gemensamma utgångspunkter. Här räcker det inte med bara fagra löften och intentioner. Skall det bli verkstad i folkhälsoarbetet krävs även ekonomisk uppbackning!

För kristdemokraternas landstingsgrupp
Ingemar Kalén, Hofors, oppositionsråd
Anders Bergsten, Rengsjö
Margareta Sidenvall, Hudiksvall
Kent Sjöberg, Norrbo
Bertil Eriksson, Edsbyn