Valplattform 2014

 

Hela Befolkningen under Hela Livet i Hela Gävleborgs län
Valplattform 2014
Kristdemokraterna


 

Med Kristdemokraterna stärks vår region. Det är attraktivt att arbeta, bo och bygga i länet. Gävleborgs befolkning ökar genom att inflyttning från andra landsdelar och länder befrämjas. Integrationsarbetet är inkluderande. Olika kulturyttringar berikar och förstärker länet. Den enskilde medborgaren ges stora möjligheter att påverka sitt liv och sin delaktighet i samhället. Gävleborg är ett tryggt och utvecklande län för barn och unga att växa upp i. Ungdomars förutsättningar förbättras genom ett aktivt och innovativt folkhälsoarbete och en optimerad utbildningssatsning. Det upplevs positivt att leva och åldras i Gävleborgs län, vare sig man bor på landsbygd eller centralort. Det är lätt att tillfriskna i Gävleborgs län om man blir sjuk, för man får rätt vård i rätt tid av rätt personalgrupp.

Kristdemokraternas program kännetecknas av:

  Respekt och värdighet
  Integration mellan människor
  Ansvar för miljön och våra medmänniskor, lokalt som globalt
  Fler jobb och bättre företagsklimat
  Bästa tänkbara sjukvård och omvårdnad.
  Lättillgänglig och användbar kollektivtrafik
  Valfrihet. Den enskilde har makt och möjlighet att påverka sin livssituation.
  Att barnen ges trygghet och goda värderingar för livet
  Att den ideella sektorn stärks

 

Region Gävleborg – vår vision


 

Miljö

I Region Gävleborg arbetar vi för grön omställning. Nya idéer, produkter och tjänster inom miljöområdet skapar nya affärsmöjligheter, gröna jobb och marknader för ny miljöteknik. Utsläppen av växthusgaser minskar, energianvändningen blir allt effektivare, produktionen av förnybar el ökar genom fortsatta satsningar på alternativ energi. Avfallshanteringen är optimerad genom att återvinning uppmuntras och underlättas för befolkningen.

Attraktivt boende

I Region Gävleborg erbjuder vi attraktivt boende anpassade för olika livssituationer. Vi har analyserat boendesituationen i hela länet så att såväl landsbyggd som centralorter upplevs attraktiva för nyinflyttade. Vi bygger billiga hyresrätter på högskoleorterna och i dess närhet anpassade för ungdomar och studerande.

Sysselsättning & Utbildning

En höjd utbildningsnivå och fler invånare med formella kunskaper stärker länets förmåga till goda arbetsmöjligheter. Detta bidrar till breddad kompetens att driva utveckling och innovation i såväl näringsliv som offentlig sektor. Folkhögskolor är delaktiga i att höja utbildningsnivån för personer som står långt från arbetsmarknaden. Ungdomar ges förutsättningar att bli framtidens resurser. I Region Gävleborg underlättar vi för nya företagsetableringar där det krävs högre utbildning för anställning.I Region Gävleborg skapar vi tillväxt genom att nya och etablerade företag hittar rätt kompetens för att etablera sig, utvecklas och växa. Tillgång till högutbildad arbetskraft skapar förutsättningar för ett mer kunskapsintensivt arbetsliv. I regionen finns innovativa miljöer där uppfinningsrikedom och entreprenörskap kan frodas. Vår högskola med kommunala studiecentra bedriver utbildning och konkurrenskraftig forskning. Högskolan har en central roll för att höja utbildningsnivån i regionen.

Integration

Kulturell mångfald och öppenhet vidgar våra vyer. Kristdemokraterna välkomnar nya svenskar till vårt län. För oss är det självklart att erbjuda ett gott välkomnande för den som sett sig tvungen att fly från krig, förföljelse och förtyck. Genom öppenhet blir de nya svenskarna snabbt integrerade till gagn för de nyanlända och för oss redan boende i regionen. Den kompetens som de nyanlända besitter, tas till vara på ett innovativt sätt och vägen in i arbetsmarknaden för nyanlända är kortare än i alla andra regioner i Sverige.

Kommunikation och infrastruktur

I Region Gävleborg reser alla ungdomar gratis med en väl utbyggd och bra fungerande kollektivtrafik. Kollektivt resande i unga år grundlägger goda vanor och bidrar till att fler i vuxen ålder kommer att arbetspendla med kollektiva trafikmedel. Pendling till arbete, studier och fritid är möjligt för alla. Kollektivtrafikresandet är det attraktiva alternativet både i stad och på landsbygden. Detta kräver ökade satsningar på vägar och järnvägar såväl i kustområdet som i inlandet. Rörligheten skapar dynamik och bidrar till ett breddat, mer mångfacetterat och utvecklat arbetsliv.

I Region Gävleborg har så gott som alla invånare tillgång till 100 mB bredband. Fibernäten är idag en förutsättning för att bredbandstekniken ska kunna nyttjas fullt ut. Genom utvecklat bredband ges invånarna förutsättningar att lättillgängligt ta del av samhällsservice. Näringslivets användning av bredband och internet ökar konkurrenskraften och produktiviteten och möjliggör även nya typer av affärsmöjligheter som e-handel och nya tjänsteföretag. 

Landsbygd

I Region Gävleborg finns en levande landsbygd med god samhällsservice till invånarna. Vi visar att landsbygdsfrågor berör alla. Det nya landsbygdsprogrammet som infördes i Sverige 2014 har anammats i regionen. Genom stöd och bidrag skapar programmet förutsättningar för en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling av landsbygden. Länsstyrelsen tillsammans med en rad andra organisationer har tagit fram en handlingsplan som visar hur vi ska genomföra programmet här i Region Gävleborg. Vi Kristdemokrater är väl medvetna om att utveckling och tillväxt på landsbygden berör oss alla, vare sig vi bor på landet eller i centralorter.

Civilsamhället

Region Gävleborg tar till vara och uppmuntrar det civila samhällets resurser. Civilsamhället är alla de verksamheter och organisationer vars drivande kraft är det ideella engagemanget hos medlemmar, volontärer och givare. Det kan vara ideella föreningar, kooperationer, trossamfund, stiftelser, byalag och ideella nätverk.

I Region Gävleborg är vi medvetna om att civilsamhället är en viktig del för att kunna skapa ett framtida hållbart samhälle. Sverige och Region Gävleborg står inför stora framtida utmaningar kopplade till hållbar tillväxt, demografisk utveckling, integration på arbetsmarknaden, demokrati, jämställdhet och social sammanhållning. Dessa utmaningar kan vi bättre ta oss an med bistånd av ett aktivt civilsamhälle.

Kultur

Att värna om människans inre liv är lika självklart för Kristdemokraterna som att garantera hennes materiella behov. Med Kristdemokratisk politik ges möjlighet för kulturella yttringar att växa fritt, både på amatörnivå och på professionell nivå. Vi bevarar det materiella och immateriella kulturarvet, verka för mer kulturverksamhet i skolan och stärka det civila samhällets utövande av kultur. Vi välkomnar de kulturyttringar som de nya svenskarna för med sig till vår region.

EU-medel

I Region Gävleborg satsar vi på ett väl utbyggt och väl fungerande stöd till organisationer och företag i syfte att hjälpa till med ansökningar om EU-bidrag. Det kan vara kultur, utbildning, jordbruk och landsbygdsutveckling, forskning och miljö. Vi arbetar aktivt med ansökningar till fonder som Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och till Europeiska socialfonden (ESF). Dessa har till syfte att skapa fler och bättre arbetstillfällen i EU och bidrar till att förverkliga konvergensmålet och målet ”regional konkurrenskraft och sysselsättning”.

 

Vård för Hela Människan Hela Livet i Hela Gävleborg – vår vision


 

Sjukvården ser hela människan!

Hälsa är viktigt för välbefinnandet.Vi inser att det i Gävleborgs län behövs samverkan mellan flera olika aktörer som tillsammans gör kraftfulla insatser för att förbättra hälsoläget och nå riksgenomsnittet för hälsa under hela livet och en ökad livslängd.

Sjukvården erbjuder tillgänglig och värdig vård av god kvalitet på lika villkor där alla oavsett ålder och samhällsposition ses som hela människor och inte i första hand som en sjukdomsbild. Varje patient bemöts individuellt med hänsyn till fysiska, psykiska, andliga och sociala behov.

Valfrihet

Den enskilde har makt och möjlighet att själv ta ansvar för sin egen hälsa och kan välja hälsocentral, vård/omsorg och sjukhus. Hälsocentraler, familjecentraler, ungdomsmottagningar och sjukhus kan drivas med olika huvudmän. All vård är skattefinansierad och de olika aktörerna har jämlika ekonomiska villkor.

Bemötande

Patienter och anhöriga upplever att de blir sedda och hörda och får ett respektfullt bemötande. Alla människor blir jämlikt bemötta och rättvist behandlade.De känner trygghet och tillit till den personal de möter. Det är en självklarhet att en god dialog förs med patienten inför val av åtgärder och behandling. Kontinuitet i vårdkontakter finns inom en och samma vårdnivå. Såväl ändamålsenlig struktur som flexibilitet finns i kontakter mellan olika vårdnivåer.

Personalen har goda kunskaper och genusperspektiv vid handläggning av olika symptom och diagnoser. Personalen har god kunskap i HBTQ-frågor. Personalen är väl orienterad i de olika kulturyttringar som finns i samhället. Man har en god förmåga att bemöta människor med olika funktionsnedsättningar.

Patientens delaktighet i vården

Patienten och anhöriga, om det gagnar patientens önskemål, ses som samarbetspartners vid planering av vård. Vården skall ge patienten individuellt anpassade förutsättningar att inhämta kunskap om sina behov genom hänvisning till patientföreningar, forskningsresultat och annan kunskapsinhämning.

Patienten har en samlad information om sin egen hälsa i en egen hälsodagbok på nätet. Med tillgång till en egen hälsodagbok på nätet kan den enskilde själv äga informationen om genomgångna behandlingar, vårdplaner, läkemedel och provsvar. Genom en snabb återkoppling mellan vårdgivare och patient förmedlas speciellt känsliga provsvar personligen innan de finns tillgängliga för läsning på nätet. 

 

Friskvårdsinsatser och förebyggande hälsovård – vår vision


 

Hälsofrämjande och förebyggande åtgärder är det viktigaste åtgärderna för att uppnå ett gott hälsoläge för befolkningen. De hälsofrämjande och förebyggande insatserna är högt prioriterade och ingår som en naturlig del i alla vårdkontakter på alla vårdnivåer.

Nätverket för hälsofrämjande sjukvård i länet och Nätverk Strategiskt Folkhälsoarbete Gävleborg (NSFG) har viktiga roller för att driva utvecklingen med fokus på god vård och jämlik hälsa för hela befolkningen.

Den ideella sektorn ses som goda samarbetspartners för att befrämja en hälsosam livsstil hos befolkningen.

Kultur och natur som friskvård

Satsningar påkultur och natur samt friskvård ger effekt i form av bättre hälsa med lägre vårdkostnader som följd.

Motionsaktiviteter upplevs naturliga för alla människor oavsett bostadsort, ålder och möjliga funktionshinder.

Riskgrupper får samma förutsättningar som andra

Hälsan är inte längre ojämnt fördelad mellan olika grupper. Riktat arbete mot stress, psykisk ohälsa, alkoholriskbruk, rökning, droger och övervikt sker mot riskgrupper för att förbättra hälsoläget i hela befolkningen.

Befolkningen får en ökad medvetenhet om kostens betydelse för hälsan och för vår miljö.

 

Sjukvårdens organisation – vår vision


 

Personal – vårdens största och viktigaste resurs.

Kristdemokraterna ser personalen som en oskattbar resurs för en god utveckling av vården i vårt län. All vidareutveckling av vården tar sitt ursprung i den medicinska kompetensen. Personalens kunskaper ses som en resurskälla och är utgångspunkten vid förändringsarbete på såväl kliniknivå och divisionsnivå som länsövergripande nivå.

Chefer har ett rimligt arbetsområde geografiskt och personalmässigt. De är närvarande på arbetsplatserna och ges förutsättningar att ha ett gott samarbete med sin personal så att vården kan drivas och utvecklas optimalt. Subsidiaritetsprincipen är gällande och beslut tas så långt ner i organisationen som möjligt. Regionens centrala övergripande administration bantas och resurser och makt fördelas ut i organisationen.

Det politiska ledarskapet präglas av handlingskraft och ansvarstagande. Vi har ett ledarskap som lyssnar på sina medarbetare och brinner för att ge enskilda medarbetare bättre förutsättningar att göra ett bra jobb, utveckla sin egen kompetens och den verksamhet de ansvarar för eller arbetar inom. Vi har ett ledarskap som står för långsiktighet och är ödmjukt inför uppgiften. 

Primärvården är grunden

Primärvården är grunden för all sjukvård. Primärvården har tillräckliga resurser för att klara av sitt uppdrag. Det finns ett nära samarbete mellan primärvården och kommunerna när det gäller den kommunala hemsjukvården, kommunens olika boenden för äldre och funktionsnedsatta, missbruksvård och skolhälsovård. Människor listar sig efter önskemål på hälsocentralerna. Genom att valmöjlighet finns stimuleras Hälsocentralerna till satsningar på god kvalitet, lättillgänglighet och bra bemötande. 

Sjukhusvård

Den slutna vården är väl utbyggd i hela länet med välfungerande, allsidiga och välutrustade akutsjukhus i Hudiksvall och Gävle. Antalet vårdplatser är anpassade efter befolkningens behov. Det finns ett nära samarbete mellan primärvård och den slutna vården så att flödet mellan nivåerna gagnar vården och patienterna.

Närsjukvården är välutvecklad på flera orter i vårt län och sker i samarbete med aktörer inom kommunerna. Arbetsmetoderna gör att behovet av remittera till akutsjukhusen är minimalt.

Akutmottagningar

Genom en välfungerande primärvård och öppenvård på sjukhusen minskas trycket på akutmottagningarna. Akutmottagningarna är ingången till all sjukvård under kvällar, nätter och helger. Med ett genomtänkt flöde och en god service går genomströmningen på akutmottagningarna smidigt och upplevs serviceinriktat av patienterna och deras anhöriga.

En akutvårdsgaranti med maximerad väntetid garanteras den vårdsökande. När den, undantagsvis, inte kan hållas kompenseras den enskilde ekonomiskt.

Väntetider

Tack vare de s.k. ”kömilliarderna” som införts genom socialdepartementets och socialminister Göran Hägglunds försorg har vårdgaranti kunnat hållas för många sjukdomsgrupper.

Arbetet med att minimera väntetider forsätter så att inga patientgrupper blir eftersatta. 

Patientsäkerhet

Patientsäkerhet är grundläggande inom en hälso- och sjukvård med god kvalitet. I Sverige har vårdskador legat på ett fall för var tolfte patient. I ett Kristdemokratiskt Gävleborg minskar vårdskadorna genom ett systematiskt kvalitetsarbete och riktad utbildning av personal. Förutsättningar för vårdrelaterade infektioner minskas för känsliga grupper genom optimering i lokalresurser. Ett område som får mer ändamålsenliga lokaler är barnsjukvården med största fokus på neonatalvården i både Hudiksvall och Gävle.

Regelbundna läkemedelsgenomgångar, för att optimera medicineringen och undvika oönskade medicinska effekter, är en självklarhet för alla patienter med stor medicinkonsumtion. 

 

Psykisk hälsa – vår vision


 

Många drabbas någon gång under livet av psykisk ohälsa. Under senare år har vi sett en ökad psykisk ohälsa bland tonåringar och unga samt bland de äldre. I Kristdemokraternas värld är det lätt att söka vård och stöd vid psykisk ohälsa och tillräckliga psykosociala resurser finns inom primärvården för att sätta in åtgärder på ett tidigt stadium och därigenom förkorta tiden med psykisk ohälsa. Det finns goda kunskaper hos personal att upptäcka psykisk ohälsa oavsett åldersgrupp, kulturbakgrund och kön.

Barn och ungdomspsykiatrin

BUP (Barn- och Ungdomspsykiatrin) är väl utbyggd i såväl Hälsingland som Gästrikland. Det finns låga trösklar i samarbetet med primärvård och skolhälsovård. Ungdomar med behov av behandling för depressioner har ökat i Sverige under senare år. I Gävleborg arbetar man aktivt för att på ett tidigt stadium upptäcka barn som far illa och mår dåligt. Adekvata åtgärder sätts in på ett tidigt stadium och en god uppföljning är en självklarhet. När behov av slutenvård finns erbjuds den unge, och i förekommande fall hela familjen, vård i lokaler anpassad för barn och ungas behov. Ungdomar med missbruksproblematik (alkohol, droger, spelmissbruk och olämpligt datorbruk) identifieras tidigt och adekvata åtgärder sätts in i samarbete med olika aktörer.

Vuxenpsykiatrin

Vuxenpsykiatrin i både Hälsingland och Gästrikland har tillräckliga resurser för att möta behovet hos befolkningen. Slutenvårdsplatserna är utbyggda i bägge länshalvorna och anpassade till efterfrågan. Det finns ett gott samarbete med kommunerna för att ge adekvat stöd och behandling till psykiskt funktionsnedsatta människor samt människor med psykisk sjukdom som kompliceras av samtidigt missbruk.

Nollvision för självmord

Kristdemokraterna har en nollvison för självmord. Personal inom alla vårdnivåer blir bättre på att upptäcka självmordsnära människor och sätter in adekvata åtgärder i nära samarbete med andra aktörer. Speciellt anpassat program finns för unga som är självmordsbenägna. Anhöriga ses som goda resurser och får det stöd som de behöver.

Kristdemokraterna prioriterar åtgärder för god psykisk hälsa

Att Kristdemokraterna prioriterar god psykisk hälsa hos befolkningen har visat sig under innevarande mandatperiod, när Alliansregeringen på initiativ av Kristdemokraterna genom socialminister Göran Hägglund tillfört 4 milliarder för särskilda satsningar inom psykiatrin. Kristdemokraterna kommer att fortsätta att ge hög prioritet till åtgärder som främjar den psykiska hälsan hos befolkningen.

 

Somatisk sjukvård – vår vision.


 

Sjukvården på alla nivåer utvecklas och ges förutsättningar att kunna diagnostisera och inleda behandlingar inom den givna vårdgarantin. Det finns en god omvärldsorientering så att Gävleborgs befolkning erbjuds de mest effektiva och för helheten skonsammaste behandlingarna som finns tillgängliga. Dagsjukvård är väl utbyggd och används så långt det är medicinskt och praktiskt motiverat. Bägge akutsjukhusen i länet har goda förutsättningar att ge en allsidig vård.

Vårdplatser i hela länet är avpassade efter befolkningens behov

Barnsjukvård

Barn och unga erbjuds sjukvård i anpassade lokaler och av personal med fokus och kunskap om barns och ungas speciella behov. Slutenvårdsplatser för barn finns efter behov för barn och unga i både Hälsingland och Gästrikland.

 

Hela livet – Kristdemokraternas vision


 

Det finns åldrar och perioder i en människas liv där behoven är mer speciella. Det är sjukvårdens ansvar att på bästa möjliga sätt tillgodose dessa behov.

Vid livets början

Mödrahälsovården i vårt län är välutvecklad på alla hälsocentraler och familjecentraler. De blivande föräldrarna ges adekvat stöd till en god start i sitt föräldraskap. Förlossningsvården och neonatalvården har hög kvalitet på bägge våra akutsjukhus och vården främjar familjens förutsättningar att ta emot en ny familjemedlem.

Familjecentraler finns inrättade i länets alla kommuner med förutsättningar till ett professionellt och flexibelt arbetssätt för att tidigt uppmärksamma familjers psykosociala behov. Här känner alla familjer, oavsett hur de är sammansatta, sig professionellt bemötta i livets olika skeenden och det finns ett gott och flexibelt samarbete med olika kommunala aktörer.

Ungdomsmottagningar

Tonåringar och unga vuxna befinner sig i en ålder när bemötandet särskilt behöver ta hänsyn till det specifika för denna grupp. Ungdomsmottagningar med förutsättningar för anpassat arbetssätt och flexibla öppettider finns i länets alla kommuner. Personalen är sammansatt så att den förmår möta ungas behov av stöd och rådgivning i psykosociala frågor, livsstilsfrågor och sexuell hälsa. När behov finns av andra vårdgivare upplevs kontakterna av ungdomarna som flexibla och lättillgängliga.

Hälso- och sjukvård för äldre och funktionsnedsatta

Ett samhälles människosyn visar sig genom dess sätt att ta hand om barn, gamla och svaga. Äldresjukvården står inför stora utmaningar att möta behovet från en växande skara äldre. För att garantera en bra vård på rätt nivå för äldre, har kompetensen kring äldres sjukdomar och vårdbehov stärkts. Aktörer inom primärvård och kommunerna samarbetar på ett flexibelt och ändamålsenligt sätt så att ingen behövande människa ”ramlar mellan stolarna”.

Det finns tillräckligt många läkare och sjuksköterskor med specialistutbildning inom geriatrik (vård av äldre) i såväl Hälsingland som Gästrikland. Fungerande äldre-team inom primärvården och kommunerna stöttar äldres förmågor att bo kvar hemma så länge den enskilde vill och förmår. När behov av plats på serviceboende uppstår kan detta erbjudas och den enskildes önskemål beaktas.

Äldrevården är flexibel och anpassad efter den äldres vårdbehov. Speciell kompetens finns att bemöta människor med demenssjukdomar. Anpassad kompetens finns för att bemöta åldriga människor med annan kulturell bakgrund och med ett annat modersmål än svenskan.

Så långt det är möjligt skall sjukvård ges inom äldreboendet så att resor till akutmottagningar är sällan förekommande. Äldre-teamen finns tillgängliga för stöd till äldre som skrivs ut från akutsjukvården. Därigenom minskar behovet av återinläggningar.

Att serviceboenden och profilboenden skall ha förutsättningar att stimulera det friska hos alla äldre är en självklarhet. Arbetet kan vara med inriktning mot olika intresseområden, t.ex. djur, natur, trädgård, musik och konst.

För funktionsnedsatta människor ger deras vård och boende förutsättningar till ett innehållsrikt liv.

Hänsyn tas till den enskildes önskemål vid planering av boende.

I livets slutskede

Vården vid livets slut präglas av god kompetens hos berörd personal samt av värdighet, omtanke och respekt för den enskilde. Palliativ vård erbjuds i hemmet, på palliativa vårdplatser eller på hospice. Välfungerande hospice inrättas i både Hälsingland och Gästrikland. Den sjukes behov och önskemål sätts i centrum vid planering av vård och stöd. Stödet tar hänsyn till de olika behov som föreligger beroende på om den svårt sjuke är ett barn, ungdom, befinner sig mitt i livet eller är åldrig. Speciell anpassning görs i vården av funktionsnedsatta personer och människor med annan språklig och kulturell bakgrund. Anhöriga involveras i vården av den svårt sjuka eller döende personen så långt som de vill och har förutsättningar. Det är självklart att anhöriga ges optimala möjligheter att vistas tillsammans med den svårt sjuka. De anhöriga får stöd och handledning efter sina behov både under sjukdomsperioden och sedan den svårt sjuke avlidit.

Med kristdemokratisk politik


 

ger vi goda förutsättningar för HELA BEFOLKNINGEN i HELA GÄVLEBORGS LÄN.

Gävleborgs län ses som ett föredöme och drar till sig människor från andra landsdelar och länder. Gävleborgs län är välkomnande och ger alla möjligheter att utvecklas utifrån sina förutsättningar. I Gävleborg har alla möjlighet att leva fullt ut och utvecklas under HELA LIVET.
Gävleborg är det optimala HÄLSOLÄNET.