Totalförbjud barnäktenskap i Sverige

Att bli tvingad till ett giftermål med någon du aldrig träffat i ett land långt borta, ryckas ur skola från kompisar och det som kommit att bli ett hemland – det är verklighet för alldeles för många i Sverige.

Svensk lagstiftning har släpat efter. Alliansregeringen tog initiativ till ett flertal lagändringar för att stärka skyddet mot tvångsäktenskap och barnäktenskap 2014. Alliansregeringen tog dessutom initiativ till en rad åtgärder för att förhindra äktenskapstvång, bland annat skärptes de dåvarande reglerna till att även innefatta situationer där den unges utsatthet utnyttjas utan att det nödvändigtvis förekommer tvång.

Trots det uppdagades behovet av fler åtgärder. Förbudet mot barnäktenskap täcker inte äktenskap som ingåtts utomlands och där ingen av parterna har svensk anknytning. Många barn som gifts bort i sitt hemland har därför fortfarande ansetts vara gifta när de sökt asyl i Sverige. Påtryckningar från Alliansen ledde till att regeringen tillsatte en utredning som skulle täppa igen hålen i lagstiftningen. Utredningen blev klar under vintern men ville låta en undantagsbestämmelse om synnerliga skäl vara kvar. Men inget barn under 18 år ska någonsin räknas som gift i Sverige, oavsett om det fanns anknytning till Sverige eller inte då äktenskapet ingicks.

Nu har frågan behandlats i riksdagen. Allianspartierna vann majoritet med kravet om totalförbud mot barnäktenskap. Helt obegripligt nog framhärdar regeringen S, MP med stöd av V i att behålla särskilda skäl för barnäktenskap. Ett svek mot flickorna!

Nolltoleransen måste vara glasklar – barnäktenskap ska vara totalförbjudet i Sverige. Så stärks skyddet även för de barn som fruktar sommarens ”semester” till ursprungslandet.

Caroline Szyber, riksdagsledamot (KD) och ordförande i civilutskottet,
vice ordförande i Kristdemokraternas kvinnoförbund (KDK)

Gudrun Brunegård, oppositionslandstingsråd (KD) och ordförande i KDK Kalmar län

Ingen mänsklig rättighet att få barn

Replik till Elin Landerdahl och Carl Dahlin

Det är inte för att förhindra barnlängtande personer från att få barn, utan för att skydda barn, kvinnor och deras livmödrar från att bli handelsvaror, som i stort sett hela den svenska kvinnorörelsen, inte bara Kristdemokratiska Kvinnoförbundet, vill förbjuda surrogatmödraskap. Det förvånar oss att Elin Landerdahl och Carl Dahlin väljer att blunda för de grava missförhållanden som avslöjats, med ett stort antal kvinnor i fattiga länder som utnyttjas.

Det låter på sätt och vis bra, när Elin Landerdahl och Carl Dahlin skriver om surrogatmödraskap och så kan det kanske vara i vissa fall. Men att genomgå en graviditet och en förlossning är något av det mest riskfyllda en kvinna kan utsätta sig för. Det finns en lång rad med allvarliga och rent av livshotande komplikationer som kvinnan kan drabbas av. Är det rätt att utsätta en annan människa, känd eller okänd, och hennes familj och egna barn för sådana risker?

Allt som är tekniskt och medicinskt möjligt är inte lämpligt. Det finns djupt etiska och människorättsliga aspekter på surrogatmödraskap, som inte får komma i skymundan bakom enskilda människors längtan efter barn. Det finns mycket i livet som är orättvist. Ett barn har rätt till sitt liv, sitt ursprung och har rätt att så långt som möjligt växa upp och fostras av sina föräldrar. Det slås fast i FN:s Barnkonvention. Vi har stor respekt för det lidande det innebär att inte själv kunna få barn. Men hur stark längtan efter barn än må vara är det ingen mänsklig rättighet att få barn. Gränsen för hur långt samhället kan gå för att tillfredsställa barnlängtan måste dras vid handel med människor och deras kroppar.

Adoption är en helt annan väg att gå. Där handlar det vanligtvis om ett barn som av någon anledning saknar föräldrar som kan ta hand om det och ge det ett hem att växa upp i. Svenska myndigheter kontrollerar noga att de avgifter som svenska föräldrar betalar i samband med en adoption är rent rättsliga och administrativa avgifter. Handel med barn är självklart inte tillåten, lika lite som handel med kvinnor och kvinnors kroppar.

Oavsett på vilket sätt ett barn kommer till en familj, så är det ett oerhört stort och livslångt ansvar föräldrarna tar på sig, att se till en ny persons behov, att älska, stödja, fostra och ge möjlighet till barnet att utvecklas till sin fulla potential. Ett barn är i beroendeställning. Det finns skäl till varför FN i Barnkonventionen förordnat att barnets bästa alltid ska sättas i främsta rummet. Inte de biologiska eller presumtiva föräldrarnas behov eller önskemål.

Gudrun Brunegård
Ordförande KDK Kalmar län

Maud Ärlebrant
Vice ordförande KDK Kalmar län

KD:s #välfärdslöfte: Ska inte bero på adress att få rätt vård i tid!

Pressmeddelande
Kalmar den 24 mars 2018

KD:s #välfärdslöfte: Ska inte bero på adress att få rätt vård i tid!

– Sjukvården är det område som väljarna sätter högst inför höstens val. Det passar oss kristdemokrater bra. Hälso- och sjukvårdsfrågor är en av våra paradgrenar. Vi är Sveriges bästa sjukvårdsparti.

Det säger Gudrun Brunegård, oppositionsråd i landstinget för Kristdemokraterna och huvudtalare vid partidistriktets årsmöte på lördagen.

– Vårdköerna har fördubblats sedan Stefan Löfven blev statsminister. Idag väntar 60,000 människor i riket på vård. Sju av tio får vård i tid mot 9 av 10 på Göran Hägglunds tid. I Kalmar län väntar nu fyra gånger så många på specialist: 313 personer i januari 2015 mot 1263 stycken i januari 2018. Landstinget har bra resultat när det gäller förtroende. Men det är stora variationer när det gäller medicinska resultat, det som borde vara det viktigaste. I exempelvis cancervård, diabetes, hjärtkärlsjukvård och stroke har länet riktigt dåliga resultat, säger Gudrun Brunegård.

– Många vårdplatser panikstängdes hösten 2016, officiellt pga sjuksköterskebrist. Det har lett till att köerna ökar ännu mer. Många sjuksköterskor sade upp sig som följd av en än tuffare arbetssituation, fortsätter Gudrun Brunegård.

– Vårt löfte är att bygga upp välfärden igen. Vi vill växla över hyrbolagspengar till att förbättra arbetssituationen för vår egen personal, så det blir attraktivt att jobba i landstinget. Vi vill anställa fler distriktsläkare, så de både får tillräckligt med tid för sköra äldre och patienter med omfattande vårdbehov hinner och med akuta besök. Då lättar trycket på sjukhusens akutmottagningar och vårdavdelningar, förklarar Gudrun Brunegård.

– För att få ordning på sjukhusvården som är så ojämn i landet vill vi öka den statliga styrningen. Dagens modell med tjugoen landsting och regioner som var och en sköter sjukvården på sitt sätt är en kvarleva sedan 155 år. Det är dags att ändra på det nu. Det ska inte bero på var man bor, om man ska få rätt vård i tid, avslutar Gudrun Brunegård.

Vid årsmötet valdes en ny distriktsstyrelse. Den består av Anders Andersson, Järnforsen (ordförande), Chatrine Pålsson Ahlgren, Mönsterås (vice ordförande), Jimmy Loord, Nybro (2:e vice ordförande), Gudrun Brunegård, Vimmerby, Eric Dicksson, Färjestaden, Åke Nilsson, Silverdalen, Kerstin Lahi, Västervik, Ola Gustafsson, Vimmerby, Maud Ärlebrant, Västervik, Rebecka Englund, Oskarshamn, Karin Karlsson, Kalmar och Christopher Dywik, Kalmar. Ersättare är Andreas Englund, Oskarshamn, Anna Olausson, Torsås, Per-Eric Ohlsson, Högsby, Nina Åkesson Nylander, Färjestaden, Alexander Krasnov, Kalmar, Anne Thuresson, Emmaboda, Marwin Johansson, Löttorp, Tobias Callenryd, Nybro, och Sven Söderholm, Torsås.

De associerade förbunden representeras genom Gull-Britt Hellborg, Broakulla, och Karl-Gustav Kyrk, Kalmar, för Seniorförbundet, Gudrun Brunegård, Vimmerby och Maud Ärlebrant, Västervik, för Kvinnoförbundet samt Albin Johansson, Emmaboda, och Alexander Brännlund, Gamleby, för KDU.

Under eftermiddagen hölls fem seminarier, där deltagarna kunde välja två områden att fördjupa sig i, med rubrikerna Barn och familj, Jobb och äldres ekonomi, Trygghet, Sjukvårdsfrågor i vårt län och Kommunala frågor som skapar tydlighet.

Avslutningen på den fullmatade dagen var en appell av Jimmy Loord, förstanamn från länet på riksdagslistan:

– Nu laddar vi för valframgång och återtar riksdagsmandatet i Kalmar län!

Allvarliga sprickor i skyltfönstret (som den rödgröna landstingsledningen talar tyst om)

Pressunderlag
Kalmar län den 28 februari 2018

Allvarliga sprickor i skyltfönstret
(som den rödgröna landstingsledningen talar tyst om)

Den rödgröna landstingsledningen har i många år haft ambitionen att framhålla Landstinget i Kalmar län som ett rödgrönt skyltfönster. Tack vare fantastiska och många gånger självuppoffrande medarbetare kan man också uppvisa många fina resultat i nationella jämförelser, trots svåra arbetsförhållanden med underbemanning, extrapass och överbeläggning.

Mediarapporteringen har formligen översköljts av självgodhet när Anders Henriksson (S) och kompani har slagit på trumman över ”pallplatser” i olika rankningar. Det hade hedrat Anders Henriksson om man istället för att jaga ”pallplatser” hade vågat erkänna att det också finns stora förbättringsområden och i större utsträckning riktat in jakten på att förbättra de områden där vårt landsting ligger i botten av skalan.

För hur många gånger har någon lyft fram att andelen patienterna i Kalmar län som får läkarbesök i primärvården inom sju dagar ligger fjärde sämst i landet (Bild 5.2)?

Samma sak gäller andelen personer med diabetes, 18 år eller äldre, som är fysiskt inaktiva (Bild 19.2).

Obetydligt bättre, sjunde från slutet, är utfallet för andel personer med diabetes som röker (Bild 20.2). Detta måste ses som ett misslyckande för landstingets stolta slogan ”H län – hälsolänet”.

När det gäller personer som har ökad risk för att få stroke på grund av förmaksflimmer ligger länet näst sist i att ge förebyggande behandling med antikoagulantia (Bild 21.2).

Sjua från slutet ligger Kalmar län i kategorin Påverkbar slutenvård vid hjärtsvikt, diabetes, astma eller KOL (Bild 24.2). Här är det uppenbarligen något i primärvården som brister, vilket gör att patienter i vårt län vårdas på sjukhus i större omfattning än i andra län.

Att förstföderskor i Kalmar län är de som näst mest drabbas av bristningar i underlivet i samband med förlossning har det dock rapporterats om tidigare (Bild 32.3).

Särskilt tråkigt är detta resultat, med tanke på att Sverige ligger näst sämst till av de OECD-länder som Socialstyrelsen jämför med (Bild A.9).

Allra sämst i Sverige ligger Kalmar län avseende antalet återfrakturer inom tre år efter en fraktur hos personer över femtio år (Bild 34.2). Socialstyrelsen påtalar att strukturerade vårdkedjor ökar andelen utredningar och behandlingar och kan minska andelen nya frakturer med runt 40 procent. Här har vi något konkret att arbeta med i Kalmar län.

En allvarlig indikator är dödlighet inom 90 dagar efter stroke, där Kalmar också ligger sämst i riket (Bild 37.3).

Inte mycket bättre är det när det gäller dödlighet inom 28 dagar efter hjärtinfarkt, där Kalmar län ligger näst sämst i landet (Bild 38.3).

Slutligen en sorglig notering i en fråga vi kristdemokrater har lyft många gånger, den palliativa vården, det vill säga vården i livets slutskede. Kalmar län ligger här fyra från slutet i andel döda med två eller flera inskrivningar i slutenvård de sista dagarna i livet (Bild 42.2).

Man ska inte behöva åka ut och in på sjukhus på sitt yttersta! Det är en förhoppning att detta kan bli bättre med den nya, palliativa enheten i Västervik, som nu äntligen är på gång, efter tolv år med rödgrönt förhalande av frågan.

Denna uppräkning är några nedslag i påfallande förbättringsområden för vårt landsting.

Vi kristdemokrater underkänner majoritetens oförmåga att ta länsinvånarnas behov av jämlik vård på allvar. Vi kräver nu en analys av vilka systemfel som ligger bakom det dåliga utfallet och en åtgärdsplan för hur invånarna i Kalmar län ska tillförsäkras lika god vård på dessa områden som befolkningen i riket i övrigt.

Gudrun Brunegård
Oppositionsråd (KD)

Om patientavgifter och försäkringslösningar i vården

Att det är valrörelse råder det ingen tvekan om. Olika signaler tyder på att det kommer bli en smutsig valrörelse, där företrädare för olika ståndpunkter på olika sätt försöker framställa sina motståndare i sämsta tänkbara dager. Har man inga tydliga belägg, så försöker man vinkla och koka soppa på en spik.

Ett sådant vinklat påstående är att Ebba Busch Thor (KD) i en intervju i Svenska Dagbladet skulle ha uttalat sig positiv till ökade avgifter och mer av privata försäkringar för att finansiera framtidens sjukvård. Så är inte fallet.

Det Ebba Busch Thor sade var att vi i framtiden kan komma behöva ta en diskussion ”om man ska tillåta mer privata medel för att underlätta situationen i sjukvården”, men hon understryker att det inte finns några förslag om förändrade avgifter. Tvärtom säger hon att ”vår tyngdpunkt ligger på att vård och omsorg ska prioriteras igen på både regional och nationell nivå”.

Kristdemokraternas Principprogram är tydligt med att ”den solidariskt finansierade hälso- och sjukvården är välfärdens kärna och ska vara behovsstyrd. En efterfrågestyrd hälso- och sjukvård bryter mot principen om alla människors absoluta och okränkbara värde” och att ”vården ska vara jämlik och tillgänglig för hela befolkningen. Även människor som har svårt att nyttja sin valfrihet ska ha tillgång till en god, trygg och värdig vård”.

Någon ändrad inriktning har inte diskuterats, vare sig i den hälso- och sjukvårdspolitiska propositionen Välfärdslöftet, som antogs så sent som i oktober 2017, inte heller i någon motion i rikstinget eller i partistyrelsen. Partiets vice ordförande, Jakob Forssmed, som besökte Kalmar häromdagen säger i en radiointervju att anklagelserna om att KD skulle vilja höja patientavgifter eller öppna för privata sjukförsäkringar är en övertolkning eller feltolkning.

I Kristdemokraterna purfärska rapport ”Sjukvårdsinsikt saknas. Läget i svensk sjukvård – ett välfärdssvek” nämns att privata sjukförsäkringar ökar, men det är som en följd av hur vården fungerar idag, när människor inte vågar lita på att de ska få den vård de behöver. Detta är ett allvarligt underkännande av svensk hälso- och sjukvård under socialdemokratiskt styre. Kristdemokraternas lösning är en starkare statlig styrning istället för tjugoen enskilda landsting/regioner som alla söker egna lösningar. Det ska inte hänga på i vilket län man bor i om man får vård i tid.

Kristdemokraterna vill återinföra kömiljarden. Den togs bort av Stefan Löfven 2015 och ersattes med en patientmiljard, som hamnade i landstingens svarta hål, utan styrning för att rätta till de systemfel som finns. Sammanlagt lägger vi 27,5 miljarder mer än regeringen på hälso- och sjukvården. Det talar sitt tydliga språk om hur vi prioriterar.

Gudrun Brunegård, oppositionsråd (KD)

Kvinnor och barn är inga handelsvaror!

Är det rimligt att rika västerlänningar ska kunna profitera på kvinnor i fattiga länder och deras utsatthet, för att tillfredsställa sin egen längtan efter barn? Är det etiskt acceptabelt att utnyttja en människa som medel för sina egna behov?

Nej, av det skälet har såväl sexköp och barnpornografi förbjudits. Men välbemedlade svenska par och ensamstående kan utan hinder köpa graviditeter av kvinnor utomlands. Svenska myndigheter uppger att ungefär ett barn i veckan kommer till Sverige genom den växande surrogatturismen. Detta är en ny form av handel med kvinnor och barn.

Den står också i strid med Barnkonventionen, som hävdar barnets rätt till sitt ursprung och rätten att fostras och växa upp med sina föräldrar. Vi vet att fostret redan tidigt i moderlivet uppfattar och påverkas av både inre och yttre ljudmiljöer hos modern, såväl som hennes känslor och psykiska tillstånd. Vad händer med barnet om det direkt efter förlossningen rycks bort från allt välbekant?

Vid surrogatmödraskap blir en kvinna gravid, bär och föder ett barn åt någon annan, för att sedan lämna det ifrån sig. Kvinnan avtalar bort vårdnad och kontakt med barnet efter förlossningen. Hennes livsföring under graviditeten ligger ofta under klinikers och beställares kontroll. Beställarna är ofta välbeställda par och individer i västländer, medan surrogatmödrarna är kvinnor i Asien, Östeuropa, Latinamerika och USA.

Flera larmrapporter har kommit om babyfabriker, surrogatmödrar som exploaterats och barn som övergetts. Medicinska och psykologiska skaderisker är väldokumenterade. Risken för att kvinnor utnyttjas är omöjlig att blunda för.

I flera länder är handeln med graviditeter förbjuden. Tidigare destinationer, som Thailand och Indien, har börjat införa förbud mot internationella surrogatarrangemang för att skydda kvinnorna. I två EU-resolutioner slås surrogatmödraskap fast som en form av handel med kvinnors reproduktiva organ och bör förbjudas. Även till FN har liknande förslag förts fram.

En svensk statlig utredning har fastslagit att det inte heller bör vara tillåtet med surrogatmödraskap i Sverige. Utredningen menar att Sverige aktivt bör arbeta för att ofrivilligt barnlösa par inte ska tillåtas utnyttja surrogatmödrar så väl inom som utanför landets gränser. Utredningen efterfrågar även informationsinsatser för att motverka att svenskar åker utomlands för surrogatarrangemang. Svenskar som funderar över att beställa barn på detta sätt måste få kännedom om den industri som ligger bakom och vilka risker som finns för mamman och barnet.

Om regeringen menar allvar med att prioritera sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter ska det inte vara möjligt för svenskar att köpa sig rätten till en kvinnas förmåga att bära och föda ett barn. Vi förutsätter att regeringen agerar kraftfullt mot surrogatmödraskap och den pågående handeln med kvinnors reproduktion. Det är hög tid att stoppa alla former av människohandel.

Gudrun Brunegård
Ordförande KDK Kalmar län

Maud Ärlebrant
Vice ordförande KDK Kalmar län

Kan Eken bli flerbostadshus?

Fråga till Tomas Peterson, kommunstyrelsens ordförande

Eken som flerbostadshus?

Bostadsbristen är stor i Vimmerby. Det märks exempelvis på att villapriserna ligger högre här än i flera av grannkommunerna och att fler pendlar in till kommunen än ut från den. Man kan därför förmoda att det finns utrymme för rätt många fler bostäder, innan behovet är mättat. En ökad inflyttning skulle ha flera positiva effekter, både på skatteunderlag och statsbidrag, men inte minst för kompetensförsörjningen till såväl offentlig som privat sektor.

Ett arbete pågår att ta fram fler områden för villabebyggelse och även för flerbostadshus. Det område som planeras i centrala Vimmerby blev snabbt fulltecknat. Andra förslag behöver tas fram. Det har i diskussionen framkommit att kommunen gärna vill att andra ska bygga, med tanke på den redan stora kommunala låneskulden.

Ägaren till Eken gick för en tid sedan ut i media och önskade dialog med kommunen angående vilka behov kommunen ser, som fastigheten skulle kunna användas till.

Min fråga är därför:

– Skulle du kunna tänka dig att signalera behov av flerbostadshus till ägaren till Eken, för eventuell ombyggnation?

Vimmerby den 12 december 2017

Gudrun Brunegård (KD)

Vad gör Vimmerby kommun för att förebygga självmord?

Interpellation till Tomas Peterson (M), kommunstyrelsens ordförande

Hur deltar Vimmerby kommun i länets självmordsförebyggande arbete?

Varje människoliv är oändligt värdefullt. 45 personer i Kalmar län tog sitt liv förra året. Det är ett konstaterande som berör. Till det kommer alla anhöriga, arbetskamrater, vänner, grannar – och även den blåljuspersonal som berörs när ett självmord har inträffat. 45 människoliv kan räknas om i motsvarande ett genomsnitt på 1350 förlorade människoår. Det finns alltså starka skäl att försöka minska de höga självmordstalen.

Den 7 december hölls en konferens om hur länet arbetar med att förebygga självmord. I inledningen framgick att länets alla kommuner tillsammans med landstinget gjort en överenskommelse om ett gemensamt arbete. 2016 togs ”Handlingsprogram för självmordsförebyggande åtgärder” fram och beslutades av Länsgemensam ledning i samverkan. Ett långsiktigt mål är att minska antalet självmord med 50 % inom alla åldersgrupper till år 2025. För att nå dit har ett antal delmål definierats som är planerade under kommande år med start 2017.

Redan under 2015 påbörjades ett arbete med att utbilda personal i Mental Health First Aid (MHFA), första hjälpen till psykisk hälsa. Dessa Första hjälpen-instruktörer lär sig hur man känner igen och ingriper vid kriser, tar emot information och lär sig hur man bekräftar och uppmuntrar till att söka lämplig psykiatrisk hjälp. Första hjälpen-instruktörerna kan i sin tur utbilda fler, så att kunskapen sprids i samhället. Avsikten är att de här utbildningarna fortsätter både inom kommunerna och landstinget. Tanken är att även att sprida kunskapen inom exempelvis föreningsliv och bland privata arbetsgivare.

Sedan starten för två år sedan har ett femtiotal personer i länet utbildats i första hjälpen för psykisk hälsa (Mental Health First Aid MHFA), en metod som används av organisationen Suicide Zero. Dessa har i sin tur utbildat flera hundra instruktörer. Dessvärre är de ojämnt spridda i länet. I flera kommuner har arbetet ännu inte kommit igång riktigt.

Med ovanstående bakgrund vill jag ställa följande frågor:

1. Hur många Första hjälpen-instruktörer för psykisk hälsa har hittills utbildats i Vimmerby kommun?
2. Inom vilka områden finns de?
3. Hur ser planeringen ut för att följa den länsgemensamma handlingsplanen?

Vimmerby den 11 december 2017

Gudrun Brunegård

Vad gör kommunerna för att stoppa hedersförtryck, tvångsäktenskap och könsstympning?

Till kommunerna i Kalmar län

Handlingsplaner för att stoppa hedersförtryck, barn- och tvångsäktenskap och/eller könsstypmning

Kalmar län den 12 december 2017

För oss i Sverige är det självklart att flickor och kvinnor ska ha samma rättigheter som gäller för pojkar och män till studier och utbildning, att göra egna val när det gäller livsstil, val av partner och att bestämma över sin kropp.

Många flickor och kvinnor från andra kulturer lever dock under andra förutsättningar här i vårt land. Kvinnlig könsstympning är förbjudet i Sverige. Ändå räknar man med att omkring 23,000 flickor och kvinnor i vårt land har utsatts för könsstympning och lider av följderna. Många flickor och unga kvinnor är i riskzon, exempelvis vid besök i sina hemländer. Därför är det viktigt att personal i hälso- och sjukvård, barnomsorg, skola och socialtjänst har kännedom om problematiken och kan ge rätt stöd.

Ingen ska behöva utsättas för att tvingas att gifta sig. För de flickor som trots det förs bort för att giftas bort utomlands måste det finnas hjälp att få. Barndomen ska vara frihet, lek och lärande. Nu tvingas allt fler flickor gifta sig som barn. Sverige måste skydda dessa barn/ungdomar från förtyck och våld.

Vi har en skyldighet att stå upp för dessa flickors rätt till sitt eget liv och sin egen kropp. Personal på skolor, sjukhus, polismyndigheter och socialkontor behöver känna igen signaler och har kännedom om vad som krävs för att med auktoritet kunna ingripa vid behov. Myndighetssamverkan är nödvändig för att förebygga och hjälpa flickor och pojkar i riskzonen för barn- och tvångsäktenskap samt hjälpa dem som blivit bortförda.

Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, bekämpandet av tvångs- och barnäktenskap är angeläget och kräver aktiva åtgärder från samhället.

Kristdemokratiska Kvinnoförbundet (KDK) i Kalmar län vill därför göra en inventering av kunskapsläget och handlingsberedskapen i länets kommuner och önskar få svar på följande frågor:

– Har personalen i förskola, skola och socialtjänst utbildats i hur man känner igen tecken på att en flicka eller kvinna lever i riskmiljö för att utsättas för hedersrelaterat tvång och/eller våld?
– Finns handlingsplaner utarbetade för hur personal ska agera om man befarar att någon riskerar att tvingas utsättas för könsstympning eller tvångsäktenskap?
– Hur agerar kommunens befattningshavare om det kommer till er kännedom att någon har utsatts för något av ovanstående?

Svar skickas snarast till:

c/o Gudrun Brunegård
Ordförande KDK Kalmar län

Hur mycket närproducerad mat används i Vimmerby kommun?

Kommunfullmäktige
Vimmerby kommun

Interpellation till ansvarigt kommunalråd

Om närproducerade råvaror i kostverksamheten

Vimmerby kommun har en uttalad ambition att ha stor andel närproducerade råvaror, något som föranleder att kommunens kostnader ligger högre än genomsnittet, vilket framgick bland annat genom en granskning av revisorerna 2015. Det handlar om ett aktivt, politisk val, med många bottnar.
– Det finns ett värde i att förskole- och skolelever kan besöka produktionen som ett led i undervisningen och på så vis få en bättre inblick i livsmedlens väg ”från ax till limpa”.
– Det är ett väl dokumenterat faktum att svenska lantbruksprodukter bara innehåller en bråkdel så mycket antibiotika som från andra länder, vilket minskar risken för antibiotikaresistens.
– Det är lättare att kontrollera att livsmedelsproducenten håller hög standard avseende djurhållning och vid användande av bekämpningsmedel vid produktion av spannmål, grönsaker och rotfrukter.
– Miljöpåverkan för transporter hålls på en miniminivå.
– Det gynnar ett livskraftigt jordbruk och en levande landsbygd med öppna hagar och betesmarker i närområdet.
Det har nu gått ett par år sedan revisorernas granskning och det skulle vara intressant att veta i vilket håll utvecklingen gått. Jag skulle därför vilja få svar på följande frågor:
– Hur stor andel av råvarorna i kommunens kostproduktion räknas som närproducerade idag?
– Hur har andelen närproducerat förändrats över en tioårsperiod?
– Vilka råvaror är företrädesvis närproducerade?
– Från hur stor radie hämtas de?
Vimmerby den 7 december 2017

Gudrun Brunegård
Kristdemokraterna