Bara fem kommuner svarade om planer mot hedersförtryck och våld

Som ordförande för KDK Kalmar län har jag idag hållit presskonferenser om kommunernas svar på vår skrivelse om handlingsplaner vid hedersrelaterat förtryck.

För oss i Sverige är det självklart att flickor och kvinnor ska ha samma rättigheter som gäller för pojkar och män. Det gäller både studier och utbildning, att göra egna val av livsstil, val av partner och att bestämma över sin kropp.

Många flickor och kvinnor, och för all del även pojkar, från andra kulturer lever dock under andra förutsättningar här i vårt land. Ingen ska behöva utsättas för att tvingas att gifta sig eller bli utsatt för könsstympning. Därför är det viktigt att det finns lagar och regler som förbjuder tvång och våld, med en tydlig straffskala för den vårdnadshavare som utsätter sitt barn för sådant. I både förskola, skola och SFI ska det informeras om hur vi i Sverige ser på frågan och om barnets rätt till skydd. Flickor, kvinnor och pojkar som riskerar att utsättas ska veta att de har rätt till stöd och skydd från samhället.

I december skickade Kristdemokratiska Kvinnoförbundet (KDK) i Kalmar län en skrivelse till de tolv kommunerna, där vi ställde följande frågor:

  • Har personalen i förskola, skola och socialtjänst utbildats i hur man känner igen tecken på att en flicka eller kvinna lever i riskmiljö för att utsättas för hedersrelaterat tvång och/eller våld?
  • Finns handlingsplaner utarbetade för hur personal ska agera om man befarar att någon riskerar att tvingas utsättas för könsstympning eller tvångsäktenskap?
  • Hur agerar kommunens befattningshavare om det kommer till er kännedom att någon har utsatts för något av ovanstående?

Några kommuner svarade direkt efter jullovet, en kommun dröjde till efter sportlovet. Men sju kommuner har inte svarat alls (även om en tjänsteperson i Kalmar uttryckte lite dåligt samvete för att man inte svarat, när vi möttes i ett annat sammanhang för någon månad sedan).

Det är min förhoppning att någon form av arbete pågår i alla kommuner. Det blir nu mina KDK-kollegors uppgift i de berörda kommunerna att ta reda på vad det finns för beredskap, vilka förebyggande insatser som görs – och hur man agerar när det upptäcks att någon blivit utsatt för hedersrelaterat förtryck och våld av något slag.

Här kan du läsa skrivelsen: KDK skrivelse hedersförtryck

Och här finns en sammanställning av svaren. KDK Sammanställning kommuners svar på skrivelse hedersvåld