Börja planera för att bygga helikopterplatta vid sjukhusen!

Landstingsfullmäktige
Landstinget i Kalmar län

Motion
Börja planeringen för att bygga ambulanshelikopterplattor!

Ambulanshelikopter räddar liv och minskar lidande, genom att snabbt vara på plats med intensivvårdsläkare, som kan ställa diagnos och inleda behandling direkt vid olyckor eller vid svåra akut sjukdomar som stroke eller hjärtinfarkt.

Ambulanshelikoptern kan under pågående intensivvårdsbehandling transportera patienten till rätt instans, vare sig det gäller PCI-lab i Kalmar, neurokirurgen eller brännskadeavdelningen i Linköping eller akutmottagningen i Västervik.

Med anledning av den pågående nivåstruktureringen, när behandlingen vid ett antal diagnoser ska behandlas vid särskilt utpekade sjukhus med specifik kompetens, kommer även transporter mellan sjukhusen att öka. I en del fall kan patienten opereras vid en högspecialiserad klinik och sedan i relativt nyopererat skick transporteras till hemsjukhuset. Långa sådana transporter kan med fördel göras med ambulanshelikopter istället för att blockera en vägambulans kanske en hel dag. Erfarenheten från landsting/regioner med struktur som liknar Kalmar län och som har ambulanshelikopter är att man har omkring tio uppdrag om dagen.

Kristdemokraternas motion ”Ambulanshelikopter till Sydöstra sjukvårdsregionen (SÖSR) för mer jämlik vård” föreslås besvaras med att landstingets ledamöter i Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen initierar en dialog om en eventuell gemensam helikopterambulansverksamhet för sjukvårdsregionen samt att genom landstingets ledamöter i Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg följa utvecklingen nationellt.

Detta är ett stort steg framåt. Vi bedömer det inte osannolikt att Landstinget i Kalmar län inom några år kommer att finnas med i någon typ av samverkan kring en ambulanshelikopter. Det är därför angeläget att rusta för att en sådan ska fungera optimalt. Det är då inte lämpligt att vara beroende av landningsplats på ett flygfält fler kilometer från sjukhuset, vilket kräver tidsödande och för patienten påfrestande omlastningar. Självklart behöver länets tre sjukhus helikopterplattor i direkt närhet till respektive sjukhus, med möjlighet till omedelbar transport till operations- och intensivvårdsavdelningar via hiss och kulvert.

Det är en brist att detta försummats vid de stora om- och tillbyggnationer som nyligen genomförts vid sjukhusen. Det är därför hög tid att undersöka möjligheten att

exempelvis lägga en helikopterlandningsplats ovanpå någon av de befintliga byggnaderna eller på lämplig plats strax intill respektive sjukhus.

Vi föreslår därför landstingsfullmäktige ge landstingsstyrelsen i uppdrag

Att omgående börja planeringen för ambulanshelikopterplatta i direkt anslutning till vart och ett av länets tre sjukhus.

Kalmar län den 4/5 2018

Gudrun Brunegård
Kerstin Lahi
Chatrine Pålsson Ahlgren
Arne Sjöberg
Jimmy Loord