Svar till Nils Hillerbrand (MP) angående miljökatastrofen i Yxern

Hej!

Tack för svaret som redogör för Tekniska Verkens inställning till miljökatastrofen i sjön Yxern.

Det är sorgligt hur man försöker lägga ansvaret för situationen på andra myndigheter istället för att ta fasta på de möjligheter som givs. Kammarkollegiets advokatsfiskal Nils Leine bedömer det tveksamt att tolka vattendomen på ett sådant sätt att minimitappningar måste efterlevas. ”Det bör alltså finnas stort utrymme för~tappningsställaren att beakta miljöbalkens hänsynsregler vid tappningen ur sjön utan att komma i konflikt med tillståndet. Det finns bara en ansvarig enligt miljöbalken och det är den som driver verksamheten”, säger han i media.

Tekniska Verken fortsätter ändå skylla på Länsstyrelsen. Chefsjurist Carl Stenberg på Länsstyrelsens i Kalmar förklarar att en avvisning inte innebär ett nej, ”det innebär bara att vi inte prövar frågan i sak. Mer än så kan man inte tolka in i ett avvisningsbeslut”, säger han.~Länsstyrelsen har inte mandat att fatta några beslut alls när det gäller själva vattennivåerna, bara rätt att utöva tillsyn.

För varje dag dör fler vattenväxter och djur på torrlagda sjöbottnar. Kringboende befolkning mår psykiskt dåligt av förödelsen och sjön har förlorat sitt rekreationsvärde.

Förtroendevalda i en kommunal bolagsstyrelse kan inte fly sitt ansvar. Rovdriften på Yxern får inte fortsätta. Ta med övriga ägare i regleringsföretaget och ansök om att ändra den otidsenliga vattendomen med extremt stora nivåskiftingar! Visa mod och fatta kloka beslut för att återställa naturvärdena och den biologiska mångfalden! Sök nytt tillstånd med högre sommarvattenstånd och ekologiskt anpassad flödesregim eller avveckla verksamheten helt och riv ut anläggningen! Återför något av de miljoner som vattenkraften gett, så slipper ni ha en förödd sjö på era samveten!

Vänliga hälsningar,

Gudrun Brunegård
Oppositionsråd (KD)

——————

Nils Hillerbrand skriver:
Hej Gudrun!
Tack för ditt öppna brev ang Yxern!
Nedan finner du mitt svar, som också finns publicerat i Corren 2 augusti.

Situationen i den småländska sjön Yxern är den värsta på många år till följd av den svåra torkan och effekterna av nuvarande vattenreglering. Jag delar därför Brunegårds bild över situationen och har full förståelse för den upprördhet som nu [Marker]uttrycks från olika håll.

Tekniska verken har sedan flera år lagt ned ett omfattande arbete för att lösa situationen med alltför stor avrinning från sjön, vilket också går att ta del av på bolagets hemsida. Där framgår att ansträngningarna har syftat till att lösa ut såväl mer akuta situationer som att verka för en förändrad vattendom. Där står t ex att läsa att Tekniska verken tog initiativ till ett möte i slutet av juni med berörda parter, bl a företrädare från Vimmerby kommun, i syfte att gemensamt hitta en lösning på problematiken. Mötet resulterade i att regleringsföretaget, med Tekniska verken som delägare, gjorde en ny ansökan till Länsstyrelsen i Kalmar län om att omgående få minska tappningen från sjön.  

Samtidigt anser Tekniska verken att vattendomen behöver ändras, men det är en lång rättsprocess som också kräver samförstånd mellan många aktörer, inte minst de berörda kommunerna. Här kan också tilläggas att Tekniska verken i dagsläget helt saknar ekonomiska intressen i vattenkraftverken i Yxern. Tvärtom har bolaget självt agerat i syfte att kunna minska tappningen med några timmars varsel.

Däremot är det min och bolagets tydliga uppfattning, med stöd av juridisk rådgivning, att vi inte har möjlighet att agera på egen hand utan nödvändiga myndighetsbeslut. Ett brott mot gällande vattendom skulle innebära rättsliga konsekvenser och bolagets olika försäkringar skulle inte gälla om någon skulle lida skada. Därtill bör det kommas ihåg att det är regleringsföretaget som ansvarar för regleringen och därmed alltid har sista ordet.

Det är min förhoppning att vi gemensamt kan nå en lösning för Yxern, dess närmiljö och de boende kring sjön.

Med vänlig hälsning

Nils Hillerbrand (MP)
Ordförande Tekniska verken i Linköping AB

Öppet brev om Tekniska Verkens rovdrift av Yxern

Öppet brev till Nils Hillerbrand (MP), ordförande

Det första man möter när man går in på Tekniska Verkens hemsida är följande: ”Vår verksamheten bygger på att skapa långsiktigt hållbara lösningar för ett väl fungerande samhälle med minsta möjliga belastning på miljön.”

Vad står detta för realiteten? Här, på södra sidan om länsgränsen, håller Tekniska Verken just nu på att förorsaka en miljökatastrof, som för lång tid framåt riskerar att förstöra ekosystemen i länets största sjö. Yxern är på god väg att bli ett nytt Aralsjön, i svensk tappning!

Sjöbotten är torrlagd långt bortom bryggorna längs stranden. Såväl växt- som djurliv hotas. Näckrosor och musslor ligger och ruttnar i solen. Gäddornas lekplatser på grunt vatten är sedan länge uttorkade och fiskarna har tvingats ut på djupt vatten. Sjöfåglarnas häckningsplatser bland vassar och gräsruggar i strandkanten har hamnat på torra land.

Orsaken är den tappning som sker ur sjön, för att förse vattenkraftverken nedströms Yxern med vatten, med Tekniska Verken som huvudägare. Det liknar mer rovdrift än det välklingande citatet ovan, om ”långsiktigt hållbara lösningar” och ”minsta möjliga belastning på miljön”.

På hemsidan redovisas att Tekniska Verkens miljöarbete ”utgår från våra betydande miljöaspekter~som visar att vår verksamhet bidrar med både positiv och negativ miljöpåverkan.” Positiv är den ”förnybara energiproduktionen”, där vattenkraft är ett exempel. Som ett minus nämns ”påverkan på biologisk mångfald p g a vattenkraftproduktion”. När man läser vidare får man ändå bilden att ni engagerar er i ”den lokala miljön runt era vattenkraftverk” genom ett antal frivilliga aktiviteter. Som exempel nämns laxtrappan vid Sommens regleringsdamm i Laxberg.
Men vad gör ni i den lokala miljön runt era vattenkraftverk i Småland? Ni fortsätter att tappa vatten med oförminskad styrka, trots att ett antal myndigheter, inte minst Kammarkollegiet, har uttalat sig och menar att man bör kunna ta större miljöhänsyn, i väntan på att vattendomen från mellankrigstiden ändras.

Tekniska Verken har tjänat åtskilliga miljoner om året på vattenkraften nedströms om Yxern. Är det inte hög tid att använda en del av vinsten till att återställa den skadade miljön? Vattenkraften ger inte mer elektricitet än något enstaka vindkraftverk, men en ödelagd sjö innebär att oskattbara naturvärden går till spillo, liksom områden för rekreation.

Jag vill med detta öppna brev vädja till dig, som miljöpartistisk ordförande för Tekniska Verken, liksom till din centerpartistiska vice ordförande Gösta Gustavsson, att visa att ni och styrelsen som helhet tar ert ansvar och inte låter jakten på vinster gå ut över miljön, om än utanför det egna länet. Miljöförstöring blir inte mer acceptabel om den går på export.

Låt inte prestige eller bollande av ansvar till andra myndigheter bli en ursäkt för att ni som ägare låter bli att ta ert ansvar! Låt inte Yxern bli ett nytt Aralsjön!

Vänliga hälsningar,

Gudrun Brunegård
Ordförande
Kristdemokraterna i Vimmerby
Oppositions råd (KD), Landstinget i Kalmar län

Ställ krav för att rädda Yxern!

Under försommaren har vi kunnat följa hur Yxerns vattennivå har sjunkit undan för undan, långt under tidigare års nivåer. Det som normalt brukar vara sjöbotten ligger blottat. Vattenväxter och vattenorganismer ligger och torkar på det som plötsligt blivit strand.

Länge har man klagat på regleringsföretagen, som inte tagit något ansvar. Under våren blev det känt att Vimmerby kommun tecknat energiavtal med Bixia, som till största delen ägs av Tekniska Verken i Linköping, som i sin tur är största ägare i regleringsföretagen som tar ut vatten för elproduktion nedströms Yxern.

Det kan alltså i praktiken vara så illa att kommunen själv bidrar till miljökatastrofen vid Yxern, genom att köpa så kallad grön el som mycket väl kan komma därifrån.

För ett par månader sedan ställde jag en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Tomas Peterson (M), som själv bor invid Yxern,(se nedan). Han avstod från att delta i debatten pga jäv, utan överlät till Helen Nilsson (S). Hon hävdade att Lagen om Offentlig Upphandling (LoU) inte gör det möjligt att ställa specifika krav. Jag menar motsatsen, och tog Ödeshögs kommun som exempel. Där har man kunna gynna uppköp av livsmedel från närliggande producenter, med beskrivningen att barn och gamla som äter av maten ska kunna besöka gårdarna där livsmedlen producerats.

I den påföljande debatten medgav Tomas Petersons företrädare Micael Glennfalk att kommunen borde ha varit mer aktiv och ställt skarpare krav vid energiupphandlingen. Han gav mig också rätt gentemot Helen Nilsson angående möjligheten att specificera kraven.

I samband med att min interpellation lämnades in tog kommunledningen intiativ till dialog med Tekniska Verken. Nu till veckan ska företrädare från kommunstyrelsen träffa folk från Tekniska Verken öga mot öga. Jag är glad om mitt agerande äntligen har bidragit till att få fart på kommunen.

Det är min innerliga förhoppning att man nu ska förmå Tekniska Verken att ta större miljöhänsyn och sluta dränera Kalmar läns största sjö! Kammarkollegiets utlåtande nyligen visar att man inte alls behöver tappa ur något vatten ur sjön, även om vattendomen ge möjlighet till det. Man har all rätt att ta större miljöhänsyn än vad som nu görs.

———————–

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Tomas Peterson (M)

Miljökrav vid kommunens energiupphandling kopplat till rovdriften på Yxern?

Under många år har oron varit stor över hur regleringen av Yxern påverkar ekosystemet i Kalmar läns största insjö. Vattendomen från 1938 tillåter att nivån kan sänkas med tre meter. Tidvis minskar vattenytan med 40 procent när vatten tappas ut, vilket påverkar både vattenlevande djur och växter.

Fiskevårdsområdet har under åren gjort skrivelser, möten med allmänheten har hållits, namninsamlingar har gjorts och en intresseförening med egen Facebook-grupp har bildats. Landshövding Stefan Carlsson har på plats studerat effekterna av den kraftigt sänkta vattennivån, tillsammans med kommunstyrelseordförandena i Vimmerby och Västerviks kommuner. Försök görs att förändra vattendomen, som ligger till grund för regleringen.

Tekniska Verken i Linköping är huvudägare i Yxerns regleringsföretag, det bolag som har rätten att reglera vattennivån. Trots att representant för Tekniska Verken varit på plats på möten, tycks det vara svårt att få någon ändring till stånd.

Parallellt har det gjorts en energiupphandling i Vimmerby kommun. Ironiskt nog var det Bixia, där Tekniska Verken är största delägare, som vann upphandlingen. Det kan alltså i praktiken bli så att kommunen själv bidrar till den miljökatastrof som Yxern utsätts för, vilket förefaller stå i strid med det engagemang som du själv och andra kommunföreträdare har visat.

Jag skulle därför vilja få svar på följande:

– Varför ställdes inte större miljökrav med fokus på miljön i Vimmerby kommun i upphandlingsunderlaget?

– Har kommunen någon möjlighet att som kund med lång avtalstid trycka på Bixia angående regleringen av Yxern?

– Vilken är din strategi för att få till stånd en ändring av vattendomen, alternativt upplösa regleringsföretaget så det fortfarande kan producera vattenkraft nedströms, men utan att Yxern skadas?

Vimmerby den 22 april 2016

Gudrun Brunegård

Kristdemokraterna