Förbättra dialogen med företagarna!

Lyhörd dialog med företagarna livsviktig för kommunen!

Man kan inte bli annat än bedrövad när man ser hur Vimmerby återigen dalat i Svenskt Näringslivs enkät. När en av de svaga punkterna återigen visar sig vara attityden till företagande bland kommunens politiker och tjänstemän, då är det riktigt allvarligt.

Det är i företagandet som resurserna till välfärden skapas. En svällande offentlig sektor behöver ett inflöde av resurser. Det kan bara skapas genom den privata sektorn. Genom att det går bra för ett privat företag ökar sysselsättningen, fler människor kommer i arbete och betalar skatt. Alf Svensson (KD) kallade företagandet för ”loket som drar hela välfärdståget, där vagnarna heter Skola, Vård och Omsorg”. Därför är det en mycket allvarlig signal när företagare inte upplever att den kommunala servicen fungerar.

Vimmerby har under åren uppvisat en kraftigt svängande kurva, från långt över rikets snitt till lika långt under och upp emot snittet, innan den vek nedåt igen.

En del saker har vi svårt att påverka, som hur kommunikationer och infrastruktur ser ut. Vi kan svårligen konkurrera med Markaryds läge vid en av Sveriges trafiktätaste Europavägar, på lagom avstånd till den dynamiska Öresundsregionen. Det sammanvägda värdet i årets mätning i Markaryd är 4,52 mot Vimmerbys 3,02.

Men vi skulle verkligen kunna påverka attityderna till företagande!

Just i Markaryd finns kommunalrådet Bengt Germundsson (KD), som med stor framgång leder kommunens arbete. Redan när jag satt i kommunstyrelsen och arbetsutskottet försökte jag, inspirerad av honom, verka för en tätare dialog med företagarna.

Åtskilliga gånger har jag föreslagit att vi, liksom i Markaryd, skulle inleda varje kommunstyrelse och arbetsutskott med studiebesök på ett företag. Det skulle vara en väl investerad timme. Under en mandatperiod skulle man på så sätt hinna besöka något hundratal företag i kommunen. Jag är övertygad om att det skulle bli en drivkraft till förbättring, att höra deras villkor och förutsättningar. Jag upprepade förslaget vid Företagarnas utfrågning på Stadshotellet för några månader sedan, men tyvärr har ännu ingen tagit upp vårt förslag.

Liksom i Markaryd har vi kristdemokrater i Vimmerby försökt införa tjänstegarantier, för att förtydliga kommunens uppdrag gentemot befolkning och företag och ge kompensation vid förseningar, exempelvis i form av nedsatta avgifter. Tyvärr visade sig motståndet vara stort i den kommunala byråkratin. Efter vår motion infördes en tjänstegaranti i några av nämnderna, men i de verksamheter som arbetar gentemot företag har dessvärre aldrig några tjänstegarantier införts.

Vimmerby behöver ett blomstrande företagande. Därför behövs lyhörda politiker och kommunala tjänstemän, som kan rensa i regelkrångel och lotsa genom byråkratin. Tänk på det när du röstar i hö

Mindre barngrupper och fler förskoleenheter

Många föräldrar upplever att deras barn blir stressade av stora barngrupper. Skolverket pekar på studier som visar att stora barngrupper kan skapa otrygghet hos små barn. Kristdemokraterna vill därför minska barngrupperna. Vi har lagt bifogade motion i fullmäktige.

Kommunfullmäktige
Vimmerby kommun

Motion
Mindre barngrupper och fler förskoleenheter
Barn är olika och har olika behov. Behoven förändras också efter barnets utvecklingsfaser. Små barn behöver små grupper med ett begränsat antal vuxna att knyta an till, för att känna trygghet och utvecklas väl.

Därför har Skolverket 2016 rekommenderat att för barn mellan ett och tre år är riktmärket för barngruppers storlek sex till tolv barn. För barn mellan fyra och fem år är riktmärket nio till 15 barn. Skolverkets riktmärken för barngrupper ska bidra till att kommuner och fristående förskolor kan skapa en bra förskola för barnen.

Enligt Skolverkets statistik var genomsnittet för barngruppernas storlek i Vimmerby 16,6 år 2014. Ingen uppgift finns tillgänglig för åldersgruppen 1-3 år. Man kan dock befara att barngruppernas storlek för de minsta barnen ligger över rekommendationen.

För stora grupper påverkar enligt Skolverket både barn och personal. Studier visar också att barn som har gått i stora förskolegrupper oftare är inblandade i konflikter när de sedan går i skolan. Personaltäthet är viktigt men stora barngrupper är i sig ett problem, i synnerhet för de yngsta barnen. Stora barngrupper leder till att barnen tvingas ha relationer till för många andra barn och vuxna vilket påverkar tryggheten. Studier visar också att förskolepersonal i många fall upplever att barngrupperna är för stora och att det leder till att pedagogiken blir lidande.

Med detta i åtanke är vi fortsatt mycket tveksamma till den rådande trenden i kommunen, med allt fler mastodontförskolor, med många avdelningar som samarbetar. Det ger barnen ännu fler barn och vuxna att relatera till, än de som ingår i den egna gruppen, och kan riskera att öka otryggheten ytterligare. Vår uppfattning är att kommunen därför bör avbryta planeringen av en tredje förskola i VOK-skogen och istället planera för fler mindre enheter, exempelvis en andra avdelning i Djursdala.

Vi föreslår därför kommunfullmäktige ge kommunstyrelsen i uppdrag

Att ​ta fram aktuell statistik för hur stora barngrupperna är för olika åldersgrupper i kommunen,
Att ​ta fram underlag för hur man i etapper ska kunna uppnå Skolverkets
rekommendationer med sex till tolv barn i grupper för barn mellan ett och tre år, samt
Att​avbryta planeringen för en tredje förskola i VOK-skogen och istället planera för fler mindre förskolor.

Vimmerby den 22 maj 2018

Gudrun Brunegård​Torbjörn Sandberg​Ola Gustafsson

Kan Eken bli flerbostadshus?

Fråga till Tomas Peterson, kommunstyrelsens ordförande

Eken som flerbostadshus?

Bostadsbristen är stor i Vimmerby. Det märks exempelvis på att villapriserna ligger högre här än i flera av grannkommunerna och att fler pendlar in till kommunen än ut från den. Man kan därför förmoda att det finns utrymme för rätt många fler bostäder, innan behovet är mättat. En ökad inflyttning skulle ha flera positiva effekter, både på skatteunderlag och statsbidrag, men inte minst för kompetensförsörjningen till såväl offentlig som privat sektor.

Ett arbete pågår att ta fram fler områden för villabebyggelse och även för flerbostadshus. Det område som planeras i centrala Vimmerby blev snabbt fulltecknat. Andra förslag behöver tas fram. Det har i diskussionen framkommit att kommunen gärna vill att andra ska bygga, med tanke på den redan stora kommunala låneskulden.

Ägaren till Eken gick för en tid sedan ut i media och önskade dialog med kommunen angående vilka behov kommunen ser, som fastigheten skulle kunna användas till.

Min fråga är därför:

– Skulle du kunna tänka dig att signalera behov av flerbostadshus till ägaren till Eken, för eventuell ombyggnation?

Vimmerby den 12 december 2017

Gudrun Brunegård (KD)

Hur mycket närproducerad mat används i Vimmerby kommun?

Kommunfullmäktige
Vimmerby kommun

Interpellation till ansvarigt kommunalråd

Om närproducerade råvaror i kostverksamheten

Vimmerby kommun har en uttalad ambition att ha stor andel närproducerade råvaror, något som föranleder att kommunens kostnader ligger högre än genomsnittet, vilket framgick bland annat genom en granskning av revisorerna 2015. Det handlar om ett aktivt, politisk val, med många bottnar.
– Det finns ett värde i att förskole- och skolelever kan besöka produktionen som ett led i undervisningen och på så vis få en bättre inblick i livsmedlens väg ”från ax till limpa”.
– Det är ett väl dokumenterat faktum att svenska lantbruksprodukter bara innehåller en bråkdel så mycket antibiotika som från andra länder, vilket minskar risken för antibiotikaresistens.
– Det är lättare att kontrollera att livsmedelsproducenten håller hög standard avseende djurhållning och vid användande av bekämpningsmedel vid produktion av spannmål, grönsaker och rotfrukter.
– Miljöpåverkan för transporter hålls på en miniminivå.
– Det gynnar ett livskraftigt jordbruk och en levande landsbygd med öppna hagar och betesmarker i närområdet.
Det har nu gått ett par år sedan revisorernas granskning och det skulle vara intressant att veta i vilket håll utvecklingen gått. Jag skulle därför vilja få svar på följande frågor:
– Hur stor andel av råvarorna i kommunens kostproduktion räknas som närproducerade idag?
– Hur har andelen närproducerat förändrats över en tioårsperiod?
– Vilka råvaror är företrädesvis närproducerade?
– Från hur stor radie hämtas de?
Vimmerby den 7 december 2017

Gudrun Brunegård
Kristdemokraterna

Planera för äldreboende i Vimmerby!

Många äldre plågas av ensamhet och isolering. Vi kristdemokrater har i många år påtalat behovet av trygghetsboende för äldre, med gemenskapsutrymmen och tillgång till service. Väntetiden för en lägenhet på Granen är åtskilliga år. Mina egna gamla föräldrar avancerade från omkring sextionde till fyrtionde plats under loppet av fyra år. När Vimarhaga och Borghaga byggdes, så ersatte de otidsenliga äldreboenden på Eken, Svanen, Duvan och Granebo. Inga nya platser tillfördes. Samtidigt blir befolkningen allt äldre och vårdbehovet ökar.

Kommunen behöver därför sätta fart på planerna att få till en ny huskropp i anslutning till Granen. Så fort de som nu står i kö till lägenhet i Granen kan flytta in, så frigörs både villor och lägenheter. Dessa skulle snabbt fyllas av barnfamiljer och sådana som idag tvingas arbetspendla till Vimmerby från exempelvis Västervik, Hultsfred eller Mariannelund.

En sådan flyttkarusell skulle leda till bättre levnadsvillkor för alla berörda parter: Isolerade äldre skulle få en tryggare och mer social tillvaro, arbetspendlare skulle få närmare till jobbet och mer tid för familjen, miljöbelastningen till följd av pendling skulle minska, kommunens skattekraft skulle öka.

Det har varit tyst allt för länge nu kring planerna på trygghetsboende i anslutning till Granen. Nu är det hög tid att plocka fram dem ur byrålådan och börja jobba.

Gudrun Brunegård
Ordförande
Kristdemokraterna i Vimmerby

Hur länge ska Vimmerbys barnfamiljer vänta på familjecentral?

Interpellation
till Lis Astrid Andersson (S), ordförande i Barn- och utbildningsnämnden, och Eva Berglund (S), ordförande i Socialnämnden
Hur länge ska Vimmerbys barnfamiljer vänta på familjecentral?

Familjecentraler har en dokumenterat viktig roll i det förebyggande stödet kring barnfamiljen. En familjecentral består av kommunens öppna förskola och socialtjänst, respektive landstingets mödra- och barnhälsovård. Det finns god evidens för att familjecentraler är bra för alla familjer, men alldeles särskilt bra för dem som har stora behov. Genom att kunna ge tidigt stöd kan större problem längre fram i livet avvärjas.
Redan under Alliansmajoriteten 2002-2006 var jag själv med och skrev in i landstingsplanen målet att det ska finnas minst en familjecentral i varje kommun i samverkan med länets kommuner. På den tiden fanns Familjestödet Bubblan i Vimmerby, varför behovet av en regelrätt familjecentral inte bedömdes så akut här i vår kommun.
Den 26 november 2012 biföll kommunfullmäktige Kristdemokraternas motion om att inleda planering för att inrätta en familjecentral i Vimmerby kommun tillsammans med landstinget och att medel skulle avsättas i kommande budgetar.
I kommunens budgetplan anvisades till en början medel, men de togs bort i väntan på den räcka av ombyggnationer som pågått i landstingets fastighet, där bland annat Vimmerby hälsocentral är inrymd. Enligt företrädare för majoriteten skulle en familjecentral kunna förverkligas när dessa ombyggnationer var klara.
Kristdemokraterna i Vimmerby kommun har på senare år lyft frågan om familjecentral i samband med budgetyrkandena både 2015 och 2016, bland annat med yrkande om att inleda förhandling med landstinget. Tyvärr har yrkandena avslagits.
Nu har fem år gått sedan fullmäktiges bifall till vår motion. Landstingets ombyggnationer är i stort sett klara. I en färsk redovisning av landstingets fastighetsprojekt finns familjecentral i Vimmerby noterad, men vid frågor uppges att inga samtal med kommunföreträdare ännu har kunnat inledas, då man inte uppfattat att någon på kommunen visat intresse.
Mina frågor är därför:
• Står den nuvarande S+M-majoriteten bakom det beslut som kommunfullmäktige fattade 2012, om att inleda planering för att inrätta familjecentral i Vimmerby tillsammans med landstinget och att avsätta medel i kommande budgetar?
• Vilka aktuella kontakter finns idag mellan kommunen och landstinget i detta ärende?
• När kan barnfamiljerna i Vimmerby kommun förvänta sig att det ska finnas en familjecentral även i vår kommun?
Vimmerby den 8 oktober 2017
Gudrun Brunegård

Öppet brev om Tekniska Verkens rovdrift av Yxern

Öppet brev till Nils Hillerbrand (MP), ordförande

Det första man möter när man går in på Tekniska Verkens hemsida är följande: ”Vår verksamheten bygger på att skapa långsiktigt hållbara lösningar för ett väl fungerande samhälle med minsta möjliga belastning på miljön.”

Vad står detta för realiteten? Här, på södra sidan om länsgränsen, håller Tekniska Verken just nu på att förorsaka en miljökatastrof, som för lång tid framåt riskerar att förstöra ekosystemen i länets största sjö. Yxern är på god väg att bli ett nytt Aralsjön, i svensk tappning!

Sjöbotten är torrlagd långt bortom bryggorna längs stranden. Såväl växt- som djurliv hotas. Näckrosor och musslor ligger och ruttnar i solen. Gäddornas lekplatser på grunt vatten är sedan länge uttorkade och fiskarna har tvingats ut på djupt vatten. Sjöfåglarnas häckningsplatser bland vassar och gräsruggar i strandkanten har hamnat på torra land.

Orsaken är den tappning som sker ur sjön, för att förse vattenkraftverken nedströms Yxern med vatten, med Tekniska Verken som huvudägare. Det liknar mer rovdrift än det välklingande citatet ovan, om ”långsiktigt hållbara lösningar” och ”minsta möjliga belastning på miljön”.

På hemsidan redovisas att Tekniska Verkens miljöarbete ”utgår från våra betydande miljöaspekter~som visar att vår verksamhet bidrar med både positiv och negativ miljöpåverkan.” Positiv är den ”förnybara energiproduktionen”, där vattenkraft är ett exempel. Som ett minus nämns ”påverkan på biologisk mångfald p g a vattenkraftproduktion”. När man läser vidare får man ändå bilden att ni engagerar er i ”den lokala miljön runt era vattenkraftverk” genom ett antal frivilliga aktiviteter. Som exempel nämns laxtrappan vid Sommens regleringsdamm i Laxberg.
Men vad gör ni i den lokala miljön runt era vattenkraftverk i Småland? Ni fortsätter att tappa vatten med oförminskad styrka, trots att ett antal myndigheter, inte minst Kammarkollegiet, har uttalat sig och menar att man bör kunna ta större miljöhänsyn, i väntan på att vattendomen från mellankrigstiden ändras.

Tekniska Verken har tjänat åtskilliga miljoner om året på vattenkraften nedströms om Yxern. Är det inte hög tid att använda en del av vinsten till att återställa den skadade miljön? Vattenkraften ger inte mer elektricitet än något enstaka vindkraftverk, men en ödelagd sjö innebär att oskattbara naturvärden går till spillo, liksom områden för rekreation.

Jag vill med detta öppna brev vädja till dig, som miljöpartistisk ordförande för Tekniska Verken, liksom till din centerpartistiska vice ordförande Gösta Gustavsson, att visa att ni och styrelsen som helhet tar ert ansvar och inte låter jakten på vinster gå ut över miljön, om än utanför det egna länet. Miljöförstöring blir inte mer acceptabel om den går på export.

Låt inte prestige eller bollande av ansvar till andra myndigheter bli en ursäkt för att ni som ägare låter bli att ta ert ansvar! Låt inte Yxern bli ett nytt Aralsjön!

Vänliga hälsningar,

Gudrun Brunegård
Ordförande
Kristdemokraterna i Vimmerby
Oppositions råd (KD), Landstinget i Kalmar län

En glädjens dag – en seger för demokratin!

Idag är det en glädjens dag, efter några dagars nervös väntan efter folkomröstningen. Ett stort GRATTIS till alla som engagerat sig för landsbygdsskolorna! Vi lyckades!!!

Vilket engagemang folkomröstningen om landsbygdsskolornas vara eller icke vara uppvisade!

Ett valdeltagande som blev det näst högsta hittills i Sverige, 53,1 procent, vid en kommunal folkomröstning som inte sammanfaller med allmänna val. Ändå gick majoritetsföreträdare ut och sa att det var för lågt valdeltagande och att man inte skulle bry sig om utfallet.

Och ett så otroligt tydligt utfall!

En förkrossande majoritet av de röstande, 87,65 procent stödde alternativet att bevara skolorna, trots det ultimatum som majoriteten lagt till, om att motsvarande besparing i så fall skulle tas inom andra delar av Barn- och utbildningsnämndens budget. Detta är unikt.

Bara nio procent hade röstat på majoritetens alternativ att lägga ned skolorna. Socialdemokraterna och moderaterna hade alltså inte på långa vägar lyckats övertyga sina egna väljare.

Efter några dagars ovisshet har majoriteten nu meddelat hur de kommer att hantera folkomröstningens resultat: De kommer att följa det!

Även detta är, mig veterligt, unikt. I andra fall jag känner till, har majoriteten ändå valt att gå på sin egen linje. Jag har redan fått positiva reaktioner från Årjäng, där man hade önskat en motsvarande lyhördhet vid folkomröstningen 2013.

Nu avser uppenbarligen majoriteten att bjuda in oppositionen till samtal för att gemensamt komma till rätta med kommunens ekonomiska situation. Det är inte en dag för tidigt! Det återstår dock att se om man med denna inbjudan menar hela oppositionen, i ett brett parlamentariskt samråd, eller om man väljer ut något enstaka parti.

Det får vara slut nu, på de beslut i slutna rum, utan tillträde för oppositionen, som präglade S+M-majoritetens första år vid makten. Det får vara slut nu, på deras dåligt underbyggda och bristfälligt utredda förslag, som på ett allvarligt sätt skadar verksamheter och kommunens attraktivitet. Nu får det lov att bli ordning och reda. Hellre någon månad längre utredningstid, men ett beslut där konsekvenserna är förutsedda och negativa följder minimerade.

Vi kristdemokrater är beredda att dra vårt strå till stacken, för att Vimmerby framöver ska kunna präglas av ansvarstagande och samförstånd.

En fara för demokratin

Vimmerby den 1 oktober 2015

Efter snart ett år med den nya politiska organisationen i Vimmerby kan vi dra ett antal slutsatser. Mötena i kommunfullmäktige har blivit längre. Mycket längre. Det är därför inte ovanligt att ledamöter som kommer direkt från jobbet och ska upp tidigt nästa morgon ser sig nödsakade att gå hem innan mötet är avslutat. Detta riskerar leda till att demokratin sätts ur spel, att fullmäktiges beslut inte blir i enlighet med den proportionalitet som väljarna bestämde i allmänna val. Risken är också överhängande att det blir svårare att rekrytera nya personer att engagera sig politiskt, så att bara en hårdhudad ”elit” blir kvar. Då är vi riktigt illa ute.

Det faktum att de olika nämnderna minskats ned till ett minimum innebär att flera partier har stängts ute från beredningen av ärendena. Många kommuner som gått liknande väg har kompenserat det med en kommunstyrelse som är större än övriga nämnder, för att där samla ihop en större politisk bredd, men icke så i Vimmerby. Tvärt emot all klokskap beslutade socialdemokrater och moderater att dessutom utestänga oppositionsrådet från presidieberedningen.

När frågan sedan ska behandlas i fullmäktige blir det följaktligen desto fler frågor, mer diskussioner. Nya yrkanden dyker upp, vilket förlänger sammanträdestiden avsevärt.

Bristen på självinsikt var därför rätt magstark, när en företrädare för S+M-majoriteten vid 23-tiden på måndagskvällen trädde upp i talarstolen och manade ledamöterna till besinning.

Politik är ett hantverk. Det krävs fingerfärdighet för att utföra det som brukar kallas ”det möjligas konst”, det vill säga att hitta lösningar som väcker så lite motstånd som möjligt. Den sittande rödgröna majoriteten har inte visat prov på den förmågan. Istället skapar de konfrontation mot såväl den politiska oppositionen som mot befolkningen.

Den situation som råder är en olycka, som socialdemokrater och moderater gemensamt har försatt Vimmerby i. De bär ansvar för klimatet i kommunfullmäktige och det därav följande hotet mot demokratin. Endast S+M bär själva ansvaret för upprorsstämningen på landsbygden och den folkomröstning som är en följd av deras halsstarriga förslag att lägga ned landsbygdsskolorna.

Det bästa vore att utlysa nyval i samband med folkomröstningen. Då kunde väljarna få visa om de ställer sig bakom den nya maktkonstellationen i Vimmerby, med socialdemokrater som regerar tillsammans moderater. Jag misstänker att valresultatet skulle bli katastrofalt för majoriteten.

Men gör åtminstone om den politiska organisationen! Vi behöver inte två kommunalråd på heltid. Däremot behöver nämnderna öka antalet ledamöter, så att fler partier blir representerade. Minska ned vice ordförandearvoderingarna och släpp in oppositionens representant i presidieberedningarna. Kloka ordförande kan då bättre lyssna in signalerna och lägga fram genomtänkta förslag som kan vinna politisk enighet. Så kan klimatet i Vimmerby bli bättre, både politiskt och när det gäller befolkningens förtroende för de styrande.

Gudrun Brunegård, Kristdemokraterna

KD Vimmerbys förslag för en levande och attraktiv kommun

Vimmerby den 27 september 2015

Hur ska Vimmerbys ekonomi gå ihop utan att landsbygden och kommunens attraktionskraft utarmas? Vi kristdemokrater har förslag som stärker kommunen som helhet, utan att rasera förutsättningarna för den del av befolkningen som valt att bo och leva på landsbygden.

I vårt budgetförslag har vi försökt ha med ett helhetstänk. En satsning på ett håll kan ge en besparing på ett annat.

Först och främst vill vi slå fast att skolorna i Djursdala och Gullringen och förskola/fritids i Pelarne ska vara kvar. Besparingen är inte särskilt stor, sett till hela kommunkoncernen, och rent kontraproduktiv om man ser till kommunens attraktionskraft. Vi har stor respekt för de dryga 2800 personer som skrev under uppropet för folkomröstning och avsätter därför 600,000 kronor i vårt budgetförslag.

Socialnämnden gör år efter år kraftiga underskott, på grund av ökande behov hos barn, äldre, funktionshindrade och personer med beroendeproblematik. Sådant är svårt att spara på, eftersom det är lagstadgad verksamhet. Men att skära ned allt för drastiskt på kultur- och föreningsliv kan också bli fel, eftersom det kan vara de ”vattenhål” som gör att någon står ut med livet i en utsatt situation. En drastisk besparing på föreningsliv och kulturskola kan innebära att fler personer mister en meningsfull sysselsättning och istället hamnar på sned i tillvaron, med ökade samhällskostnader som följd. Därför halverar vi sparet på Kulturskolan och omfördelar föreningsstödet.

Föräldrar ska ha rätt att kunna välja den barnomsorgsform som passar familjen bäst. Därför behåller vi vårdnadsbidraget. Det är billigt för kommunen, omkring en halv miljon kronor om året. På så sätt håller vi även nere behovet av förskoleplatser, som annars riskerar att spränga budgeten. Av samma skäl behöver barnomsorgspengen marknadsföras. Den möjliggör för familjer att slå sig samman i flerfamiljslösningar och kooperativ.

Det är viktigt med en väl fungerande elevhälsa. Varje barn och ungdom måste få tid att bli sedda och hörda. Därför säger vi nej till att minska ned på skolskötersketjänsterna. För att barnen ska må bättre införs daglig fysisk aktivitet. Det blir möjligt genom samlad skoldag, som sparar pengar, då skolskjutsarna kan användas mer effektivt. PRAO ska återinföras, för att förbättra för ungdomar att hitta rätt i arbetslivet.

Det måste bli mer attraktivt att jobba som sjuksköterska i hemsjukvården. Vi höjer grundlönen med 1000 kronor till var och en och inför kompetensutveckling. På så sätt minskar behovet av dyra, inhyrda sjuksköterskor. Vård- och omsorgspersonalen är också viktig. Fler ska få möjlighet att utbildas till undersköterskor.

Vi vill utveckla hemrehabiliteringen, i likhet med en del andra kommuner. Med hjälp av fler sjukgymnaster och arbetsterapeuter återhämtar sig de äldre snabbare efter sjukhusvistelse och behöver mindre omsorg. Arbetsterapeuten kan också göra uppsökande hembesök med riskinventering hos äldre. En fixartjänst ska återinsättas. På så vis räknar vi med att kunna spara tre till fem miljoner kronor.

Kommunen behöver öppna upp för fler praktikplatser i olika verksamheter, för att förbättra möjligheterna för långtidsarbetslösa och nyanlända att komma in på arbetsmarknaden.

Rena besparingar, då? Jodå, de finns också: Minska politikerkostnaderna. En kommun av Vimmerbys storlek behöver inte två heltidsarvoderade kommunalråd. Vi har alltid klarat oss med ett tidigare. Skolledare hävdar vi också att man kan spara på. Vimmerby bör utan större problem kunna ha en modell som liknar Hultsfreds, med något fler rektorer, men utan alla de mellanchefer som finns här. Dessutom menar vi att ITSAM ska effektiviseras. Kommunens lokaler bör nyttjas mer effektivt och externhyrda ytor minska.

Med dessa förslag och ytterligare några kan vi stryka eller mildra sparförslag som vi anser skulle slå tillbaka med oönskade konsekvenser. Ändå kan vi räkna hem en nettobesparing på 5,5 miljoner kronor 2016 och omkring 5 miljoner kronor åren därefter, jämfört med S+M-förslaget.

Gudrun Brunegård
Ordförande KD Vimmerby

Sven Weckfors
Gruppledare