Vad gör Vimmerby kommun för att förebygga självmord?

Interpellation till Tomas Peterson (M), kommunstyrelsens ordförande

Hur deltar Vimmerby kommun i länets självmordsförebyggande arbete?

Varje människoliv är oändligt värdefullt. 45 personer i Kalmar län tog sitt liv förra året. Det är ett konstaterande som berör. Till det kommer alla anhöriga, arbetskamrater, vänner, grannar – och även den blåljuspersonal som berörs när ett självmord har inträffat. 45 människoliv kan räknas om i motsvarande ett genomsnitt på 1350 förlorade människoår. Det finns alltså starka skäl att försöka minska de höga självmordstalen.

Den 7 december hölls en konferens om hur länet arbetar med att förebygga självmord. I inledningen framgick att länets alla kommuner tillsammans med landstinget gjort en överenskommelse om ett gemensamt arbete. 2016 togs ”Handlingsprogram för självmordsförebyggande åtgärder” fram och beslutades av Länsgemensam ledning i samverkan. Ett långsiktigt mål är att minska antalet självmord med 50 % inom alla åldersgrupper till år 2025. För att nå dit har ett antal delmål definierats som är planerade under kommande år med start 2017.

Redan under 2015 påbörjades ett arbete med att utbilda personal i Mental Health First Aid (MHFA), första hjälpen till psykisk hälsa. Dessa Första hjälpen-instruktörer lär sig hur man känner igen och ingriper vid kriser, tar emot information och lär sig hur man bekräftar och uppmuntrar till att söka lämplig psykiatrisk hjälp. Första hjälpen-instruktörerna kan i sin tur utbilda fler, så att kunskapen sprids i samhället. Avsikten är att de här utbildningarna fortsätter både inom kommunerna och landstinget. Tanken är att även att sprida kunskapen inom exempelvis föreningsliv och bland privata arbetsgivare.

Sedan starten för två år sedan har ett femtiotal personer i länet utbildats i första hjälpen för psykisk hälsa (Mental Health First Aid MHFA), en metod som används av organisationen Suicide Zero. Dessa har i sin tur utbildat flera hundra instruktörer. Dessvärre är de ojämnt spridda i länet. I flera kommuner har arbetet ännu inte kommit igång riktigt.

Med ovanstående bakgrund vill jag ställa följande frågor:

1. Hur många Första hjälpen-instruktörer för psykisk hälsa har hittills utbildats i Vimmerby kommun?
2. Inom vilka områden finns de?
3. Hur ser planeringen ut för att följa den länsgemensamma handlingsplanen?

Vimmerby den 11 december 2017

Gudrun Brunegård