Gruppledare Andreas Carlson Gästade Höststämman i Halland

DSC_0102

Andreas Carlson, Kristdemokraternas gruppledare i riksdagen, gästade höststämman hos Kristdemokraterna i Halland. Han och talade då om vilka utmaningar Sverige står inför och att vi måste vara ett parti som kan finna konkreta lösningar på dessa – både på kort och lång sikt.

Många människor söker skydd i vårt land, från krig och förföljelse. Sverige tar ett stort ansvar för människor på flykt. För oss kristdemokrater är det särskilt viktigt att människovärdet står högt upp på dagordningen och att Sverige även i framtiden är ett öppet och demokratiskt samhälle som ser till varje människas unika värde.

Fler länder måste ta ett större ansvar för människor på flykt och Sverige behöver ett minskat tryck på asylmottagningssystemet, så att vi på ett rättssäkert och humant sätt kan hjälpa de människor som tar sig hit.

Vi kristdemokrater har föreslagit ett införande av asylansökningsområden nära våra stora gränsövergångar dit nyanlända hänvisas. Där registreras de asylsökande och det görs en första sortering av ärendena.

Vi har också föreslagit en statlig socialjour som ska hjälpa de kommuner som har svårast att klara av den situationen som nu har uppstått. Den statliga socialjouren ska under en kortare period kunna ta över ansvaret så att kommunen får en möjlighet att bygga upp sin verksamhet och återta ansvaret. Detta är en åtgärd både för den enskilde för att den ska få ett så bra mottagande som möjligt men även en hjälp för de kommuner som har det väldigt tufft just nu.

Bland våra förslag finns också ett återinförande av beredskapspolisen – civilpliktiga poliser som kan kallas in vid allvarliga eller omfattande störningar på samhället ur ordnings- eller säkerhetssynpunkt

Kortsiktigt innebär den akuta flyktingkrisen stora utmaningar – både för enskilda, för många kommuner och för vårt land. På lång sikt gör det också det. Då handlar det om sådant som att skapa förutsättningar för nya jobb och bostäder och inte minst om att fortsätta arbeta för ett Sverige byggt på tillit och trygghet.

DSC_0108

Nationell Socialjour behövs

Vi som medborgare har stora krav på effektivitet och rättssäkerhet i kommunernas socialtjänst. Men det tryck som många kommuner sätts under idag är övermäktigt. Det kan landa många ensamkommande barn i en kommun som måste direkt tas om hand med både boende, omsorg samt utredningar kring vad de behöver för hjälp och stöd. Många kommuner kommer inte på egen hand klara denna uppgift utan vi som stat måste se till att hjälpa de kommuner som går på knäna. Denna utmaning kräver nya lösningar för att vi som land skall klara av att göra det så bra som möjligt.

Kristdemokraterna lägger därför i dag en motion i riksdagen där vi föreslår att en nationell socialjoursenhet inrättas.

Socialjoursenheten ska finnas som resurs för de kommuner som behöver avlastning i arbetet med ensamkommande flyktingbarn. Socialjoursenheten bör ha befogenhet och resurser att upprätta mottagningsboenden, att rekrytera familjehem, gode män m.m , samt kunna ansvara för familjehemsplacering och att verka som stöd för de kommuner som upprätthåller funktionerna i egen regi eller i samverkan med andra kommuner.

Sverige är och ska vara ett land som ger skydd till människor på flykt. Genom rätt förutsättningar i mottagandet kan vi bygga Sverige ännu starkare.

Larry Söder/ riksdagsledamot