Sara Skyttedal På besök i Halland

KDU:s ordförande Sara Skyttedal gästade Varberg den 17 februari. Hon var först på Campus där hon talade inför elever om utbildning o jobb utifrån ett politiskt perspektiv.

Sedan fortsatte hon med att medverka på ett välbesökt möte på Folkets hus. Där både Kristdemkraterna i Halland och Varberg stod som inbjudare.

Sara som var en av de främsta förespråkare för att DÖ skulle falla ,och som den ju också gjorde ,målade ut det politiska landskapet idag. Hon lyfte oppositionens roll och vikten av att vara ett alternativ med bärande ideér inför tidens utmaningar.

”Vänstern blandar konsekvent ihop stat o samhälle.” Och de har svårt att skilja på ansvarsrollerna. Hon framhöll att vi behöver ta tillvara hela landets tillgångar och skapa förutsättningar för en äkta samhällsgemenskap. Och ge mer makt åt folket! Den sociala rättvisan är viktig. Inte bara den ekonomiska som vänster gärna talar om. Hon slutade med att säga att vi har en juste värdegrund.

En bra avslutning av en KDU:are!

På bilden ses gruppledaren Kerstin Hurtig ,Varberg överlämna en blomma som tack och önska lycka till i arbetet att jobba politiskt med unga människor. Ett väl så viktigt jobb i en levande demokrati!

Saraskyttedal

Utveckla Rut och Rot

Alliansregeringen införde Rut och Rot-avdragen under sin första mandatperiod. Syftet var delvis att stimulera ekonomin men också, den nog så viktiga aspekten, att utveckla branschen för vardagsnära tjänster. Innan avdragen infördes i mitten på 00-talet var det svårt och dyrt att köpa hemservice. Marknaden var i mycket stor utsträckning bortanför skatteverkets kontroll och tjänster köptes i stor utsträckning på ”svarta marknaden”. Tack vare avdragens tillkomst ändrades dock detta och idag finns det gott om både stora och små företag som erbjuder vardagsnära tjänster lagligt.

Möjligheterna för att utveckla avdragen ytterligare och således skapa nya jobb är tämligen stor. Uppskattningar gör gällande att ytterligare ca 20 000 jobb går att skapa inom sektorn. Detta är en mycket viktig aspekt i dagens situation när det höjs allt fler röster om behovet av vardagsnära jobb.

Nu har dock regeringen sänka avdraget till hälften av dagens nivå. Konsekvenserna är uppenbara. En lång rad remissinstanser har pekat på negativa effekter av förslagen. Till exempel anser Arbetsförmedlingen att regeringen underskattar de negativa sysselsättningseffekter som förändringen av ROT-avdraget leder till och att förändringarna i RUT-avdraget bör vägas mot att personer som står långt från arbetsmarknaden riskerar att hamna i långtidsarbetslöshet. Ekobrottsmyndigheten avstyrker båda förslagen då myndigheten bedömer att det finns risk för att svartarbetet kommer att öka väsentligt och därigenom den ekonomiska brottsligheten.

För en person som nyligen kommit till Sverige, eller någon som nyligen slutat gymnasiet men inte för tillfället har kapaciteten att studera vidare, betyder ett jobb all skillnad i världen. För någon som stått utanför arbetsmarknaden under en lång tid kan skillnaden mellan att ha ett jobb eller inte betyda att man känner att man har ett värde eller inte.

Istället för att skära i avdragen för branschen borde regeringen se avdragens gynnsamma effekter. Vi efterlyser i en utveckling av RUT-avdraget istället för en nedskärning. En tjänst som skulle kunna bli aktuell är flyttjänster. En annan handlar om IT-tjänster i hemmet. För att ytterligare stärka tjänstesektorn föreslår vi sänkt moms för tjänster som cykelreparationer, skomakeri och skrädderiverksamhet. Genom att sänka kostnaderna för dessa tjänster kan branscherna växa och fler kan få arbete. Att fler får möjlighet att reparera sina cyklar, skor eller kläder är också gynnsamt ur ett hållbarhetsperspektiv.