Pension är uppskjuten lön

Drygt 20 procent av Hallands befolkning är över 65 år. De allra flesta är beroende av att pensionen är tillräckligt stor för att kunna försörja sig.
Att då ha en högre skatt på pension än den som arbetar är i längden inte sunt för en nation.
Vi måste inse vad pensionen är, Pension är uppskjuten lön – inte ett bidrag eller en ersättning som man uppbär när man i arbetsför ålder inte arbetar.
Det bör därför beskattas lika som arbetsinkomst. Vi kristdemokrater föreslår därför att skillnaden i beskattning av löntagare och pensionärer avskaffas helt.
Reformen kostar knappt 14 miljarder kronor för staten och finansieras genom höjd moms med en procentenhet på alla momssatser.
Skattehöjningar är aldrig positiva, men reformen är angelägen och effekterna på både ekonomin och hushållen blir relativt små.
En momshöjning drabbar inte specifikt arbete, utan träffar bredare. Höginkomsttagarhushåll bidrar mest till finansieringen i kronor.
Låginkomsttagare använder något större andel av inkomsten än övriga grupper till livsmedel, men väsentligt lägre andel än övriga grupper till annan konsumtion.
För en ensamstående med två barn innebär momshöjningen cirka 80 kronor mer i månaden i utgifter. För en ensam pensionär betydligt mindre.
Vi behöver också genomföra ytterligare förstärkningar för pensionärerna med de allra lägsta pensionerna.
Därför föreslår vi kristdemokrater en höjning av bostadstillägget med 500 kr för ensamstående och 300 kr för sammanboende pensionärer. Ekonomiskt utsatta barnfamiljer får höjd barndel i bostadsbidraget och för barnfamiljer föreslår vi ett jobbskatteavdrag för föräldrar. I slutänden handlar vårt förslag om att på ett så lindrigt sätt som möjligt avskaffa den skillnaden som uppstått mellan pensionärer och löntagare. Det är hög tid att slopa det som i dagligt tal brukar kallas för pensionärsskatten.
Larry Söder (Kd), Riksdagsledamot Skattepolitisk talesperson
Lars Gustafsson, Partidistriktsordförande Halland

Halmstad i kampanj för Parkeringsskiva

 

 

Företagsrådet i Halmstad på besök i vårt City.
Tillgänglighet för ALLA.

På julskyltningen delade vi ut ????️skivan, kombinerat med isskrapa.
Många var lyriska och visste redan att detta fungerar i många städer i Sverige.

Men vad tycker våra företagare?
Det bestämde Vi oss för att ta reda på.

Bilderna talar för sig själv.

Företagsrådet på besök hos:
Flash
Rockstyle
Hûmmer
JC
Jack&Jones
Mårtensson Ur&Guld
Thomas
Akademibokhandeln

Vi kommer fortsätta besöka företagen, vill just du ha besök?
Skriv här eller skicka ett meddelande.

Företagsrådet för ett levande City med fri konkurrens på lika villkor.

 

 

Kristdemokraternas budget i riksdagen

Kristdemokraterna vill sänka skatten för arbetande föräldrar med 500 kronor i månaden. Totalt handlar det om en skattesänkning på 12 miljarder på två år.

Det är inte i första hand en reform för att man ska arbeta mer utan för att det ska löna sig att arbeta. Vi vill ju att barn växer upp i familjer där föräldrarna har ett arbete att gå till och där de kan försörja sig och sin egen familj.

Mer satsningar är……

– För att få fler i arbete och möjliggöra fler jobb, särskilt för dem som står långt ifrån arbetsmarknaden, föreslår vi att unga, nyanlända och de som kommer i arbete efter en lång arbetslöshet eller sjukskrivning ska få dubbelt jobbskatteavdrag. Dessa skattesänkningar kombinerat med kristdemokraternas förslag om introduktionsanställningar, som gör att en ingångslön för en person som lärs upp på arbetsplatsen kan sänkas med 25 procent, tror vi kan leda till många fler jobb, säger Jakob Forssmed, ekonomisk politisk talesperson.

Pensionärerna får höjt bostadstillägg med 500 kronor för ensamstående och 300 kronor för sammanboende samt sänkt skatt så att pensionsinkomster upp till 14 000 kronor per månad beskattas på samma vis som arbetsinkomster normalt gör. För äldre som arbetar sänks arbetsgivaravgiften (särskild löneskatt för äldre) med 6,15 procentenheter och dubbelt jobbskatteavdrag införs från 64-års ålder för förvärvsarbetande äldre.

Inom områdena polis, vård och äldrevård föreslår kristdemokraterna stora kvalitetssatsningar i verksamheten och viktiga tillskott för personalsatsningar. Såväl polisen,sjukhusvården och äldrevården ska på kort sikt få möjlighet att anställa fler medarbetare så att utbildad personal kan lägga mer tid på det man är utbildad för. På längre sikt ska fler poliser anställas och mer vårdutbildad personal.

Kristdemokraterna förstärker i sin budgetmotion barnfamiljernas och pensionärernas ekonomi. För barnfamiljerna handlar det framförallt om ett jobbskatteavdrag för alla föräldrar som förvärvsarbetar som uppgår till 500 kronor per månad, höjd barndel i bostadsbidraget och en barnomsorgspeng för föräldrar som vårdar egna barn upp till tre års ålder.

– Tilliten till att polisen kommer när de behövs och vården har tillräckligt med tid för vård när man är sjuk har fått en törn. Vi skjuter nu till resurser kombinerat med nödvändiga reformer för att dessa centrala välfärdsfunktioner ska fungera både för dem som arbetar inom dem och för dem som behöver deras hjälp, säger Ebba Busch Thor, partiordförande.

 

Sänkta ingångslöner ger fler jobb

Sänk ingångslönerna med den nya introduktionsanställningen – då kan fler få jobb.

Halland är en region som behöver skapa fler framtida jobb. Ett led i det är att man får in en fot på arbetsmarknaden. Halland kan vara ledande även i en sådan här utveckling. Vi är övertygade att Hallands företag vågar och kan. Regeringen är inne på fel väg när man gör det dyrare att anställa genom bland annat ta bort den sänkta arbetsgivar avgiften för unga.

Under hela 2000-talet har ingångslönerna stigit snabbare än övriga löner. Detta trycker ihop lönestrukturen och gör det dyrare att anställa i jobb med låga kvalifikationskrav. För arbetsgivarna, som vill prioritera att belöna senioritet blir det svårt då kostnaden för att nyanställa stigit. Följaktligen har löneskillnaderna mellan de som har erfarenhet i ett yrke och de som nyss tillkommit i branschen blivit mycket små.

Kostnaderna för att subventionera olika arbetsmarknadsåtgärder via arbetsförmedlingen uppgår till flera miljarder. Vi tror att arbetsgivare vill anställa utan subventioner från stat ifall man kan anställa oerfarna personer till en lägre kostnad under en övergångstid av maximalt 5 år. Sedan ska man ha nått ordinarie lönenivå.

Kristdemokraterna föreslår därför en ny anställningsform – introduktionsanställning. Det ska vara en ny anställningsform som tillåter en lön som är lägst 75 procent av kollektivavtalsenlig nivå på löner upp till 22 000 kronor. Personen ska ges utbildning på 25 procent av tiden på jobbet, av arbetsgivaren. Målet är att det ska vara enkelt för företaget att anställa. Ingen byråkrati via arbetsförmedlingen, och inte heller några bidrag som de måste granska. Den lägre ingångslönen via introduktionsanställningen gör också att ingångslöneracet kan hejdas och tröskeln till arbetsmarknaden sänkas.

Larry Söder (KD), Riksdagsledamot Halland
Désirée Pethrus (KD), riksdagsledamot och arbetsmarknadspolitisk talesperson

Ebbas tal Almedalen

missade du Ebba-Busch-Thor tal i Almedalen så har du möjlighet att ta del av det här.

”Vi står de kommande åren inför en gigantisk integrationsutmaning i Sverige. Integration – det handlar naturligtvis om jobb – men också om språk, kultur och värderingar. Alla delar behövs. Saknas någon då växer utanförskapet och splittringen i samhället riskerar att öka. Sverige ska vara ett land där vi tar vara på alla människors inneboende drivkrafter.”

Klicka på länken nedan för att få mer info kring talet.

https://www.kristdemokraterna.se/Media/Nyhetsarkiv/Ebba-Busch-Thor-Politik-som-starker-integrationen-behovs/

Utvecklingen i vårt land är på väg åt fel håll

Jag känner en stor oro för utvecklingen i vårt land.

Det är inte den ekonomiska utvecklingen jag främst pratar om utan den etiska och om värderingar i vårt samhälle. De grundläggande värderingarna som har byggt upp vårt samhälle utmanas på många olika sätt.

Regeringen tar inte problemen på allvar och förstår inte krisens orsaker och de konsekvenser som kan bli. Deras kompass verkar snurra runt, runt och peka än hit och än dit. Det beror på att den arbetsmoral, pliktkänsla och de ideal om pålitlighet som präglade arbetarrörelsen under tidigt 1900-tal har inom socialdemokratin sedan länge ersatts av en relativism som i dag går under namn som mångkulturalism, identitetspolitik och normkritik.

Vårt lands framgång byggde på en arbetsetik som var mänsklig, hade rakryggad och ibland också var krävande. Det handlade inte enbart om att kräva sin rätt utan också om att ta sitt ansvar, att göra sin plikt. Nu trängs arbetsetiken ofta undan av en offermentalitet där allt alltid är någon annans fel. Ska vi lyckas bygga Sverige starkare måste vi utgå från våra goda traditioner om tillit och hög arbetsmoral. Då kan vi inte ha trygghetssystem och skatter som missgynnar den som sliter för brödfödan.

Frihet att välja barnomsorg och föräldraledighet efter eget huvud är i deras värld ett hot. I mitt Sverige är starka och självständiga familjer en ovärderlig tillgång som inte kan ersättas av någonting annat.
En bank av tillit, sammanhållning och gemensamma värden har varit vårt lands stora dolda tillgångar. Det är tillgångar som inte kan dikteras fram genom politiska beslut, de växer fram och förvaltas i familjer, i möten mellan människor, i kyrkor och samfund, i idrottsföreningar, på arbetsplatser – ja, där människor möts och tillsammans arbetar för gemensamma mål.

Kilar sprängs nu in i samhällsgemenskapen. Värdegemenskapen hotas och polariseringen ökar. Parallellsamhällen växer fram och tränger undan de värderingar vi vill att vårt land ska bygga på.
Om man med mångkultur menar att människor med olika kulturell bakgrund lever tillsammans i Sverige så är det något Kristdemokraterna helhjärtat står bakom. Men vi kan aldrig acceptera att barnäktenskap, hederskultur, könsstympning och jihadism slår rot i vårt samhälle i mångkulturens namn. Olikheter ska komma till uttryck i Sverige, men det som bryter mot våra värderingar om frihet, demokrati och alla människors lika värde ska vi tacka bestämt nej till.
Sverige är en gemenskap och vi ska bjuda in fler i denna gemenskap, här finns utrymme för det som är nytt. Men det är en gemenskap med gränser. Det finns sådant som vi inte kan acceptera.
Det måste vi inte bara kunna diskutera, utan även ge tydligt besked om till människor som söker sig hit.
Larry Söder (Kd)
Riksdagsledamot

Nordea skandalen riskerar vår välfärd

Vi Svenskar är ett av de folk som är mest positivt inställda till att bidra med resurser för att bygga samhället. Vi är som land beroende av skatteintäkter för att kunna upprätthålla den kvalitet på välfärd och samhällsservice som vi önskar. Skattesystemet bygger på ömsesidigt förtroende och att alla bidrar utifrån den egna förmågan. För att skapa ett jämlikt samhälle behövs ett skattesystem där dem som har små inkomster eller vinster bidrar mindre än dem som har stora inkomster och stora vinster.

Den offentliga ekonomin bygger på att skattemoralen är hög, det vill säga att vi som medborgare försöker göra rätt och betalar den skatt som vi enligt reglerna ska göra. Om skattebasen urholkas genom att skattemoralen minskar kommer vi få oerhört stora konsekvenser för skola, vård och äldreomsorg.

Därför är skandalen kring panamakontona och Nordea så allvarlig. För stora banker och förmögna personer har ett ansvar att sköta sina affärer på ett sådant sätt att skatt betalas på ett korrekt sätt. När de inte gör det får andra skattebetalare betala priset genom högre skatter och risken är att skattemoralen sjunker ytterligare. Det är en mycket farlig utveckling om alltfler börjar undanhålla intäkter eller transaktioner från beskattning. Ingen vill betala mer i skatt än den andre och framför allt inte om den andre helt klarar sig undan skatt. Detta sätter fokus på att våra skatter måste vara tydliga och lättförståeliga för människor. Om skatterna blir orimligt höga spelar in i moralen för människor att uppta en inkomst för beskattning.

Den senaste tidens skandaler visar uppenbart att våra kontrollmekanismer inte har klarat av att upptäcka dessa medel utomlands. Att enbart lita på människors skattemoral kommer ge oss informationen räcker tyvärr inte. Även om vi försöker skapa avtal med informationsutbyte mellan länder så räcker det inte. Ett automatiskt informationsutbyte där vi årligen får information kring vilka svenska fysiska och juridiska personer som har tillgångar utomlands bör vara högsta prioritet att införa. Det är viktiga åtgärder för att alla ska vara med och bidra till välfärden.

Men för oss Kristdemokrater står det också helt klart att ett land inte klarar sig utan starka värderingar och en etisk kompass hos sina medborgare. Ett värdeorienterat samhälle har större möjlighet att tillsammans klara framtida utmaningar. Hur starka kontrollmekanismer vi än har så krävs det ändå att goda värderingar lever vidare i samhället. Det är värderingarna som håller samman samhället, inte kontrollmekanismer. Genom starka värderingar och ökad tillit kan transaktionskostnader minska och även samhällsekonomin fungerar bättre. Alternativet är skrämmande och ett samhälle där staten allt mer kontrollerar och styr.

Värderingar är viktiga även när vi talar om skattefrågor. Det visar inte minst det faktum att de beloppen som finns utomlands och inte tagits upp till beskattning är betydande och skulle kunna innebära både stora satsningar på välfärden och sänkta skatter. Utmaningar fattas inte inför framtiden och skattebasens storlek är avgörande för vad vi klarar av att göra.

Sverige måste därför stärka sitt ekonomiska samarbete och bekämpa internationell skatteflykt och skatteundandragande. Dessutom måste vi steg för steg arbeta för att skatterna är rimliga i omfattning och enkla att förklara för människor.

Avskaffa Flyttskatterna

Flyttskatternas utformning försvårar för en fungerande bostadskedja där det går att hitta en bostad för den fas i livet man befinner sig i. Allt för många uppger i dag att de bor kvar i för stora hus just på grund av reavinstbeskattningen. Tillsammans med bland annat låga räntor har detta utbudsproblem medfört att bopriserna drivits upp och att hushållens skuldsättning följt efter. Utvecklingen skapar svårigheter för unga och barnfamiljer att få tag i en bostad, vilket också slår mot tillväxten, till exempel när det blir svårare för företag att rekrytera på grund av bostadsbristen.

Vi menar därför att vi behöver ändra reglerna kring flyttskatterna på ett statsfinansiellt ansvarsfullt sätt, som inte skapar otrygghet i boendet. Och vi menar att det är möjligt.

Vår bild är att det inte är storleken på skatterna som är problemet, utan tidpunkten när de tas ut.Därför föreslår vi att taket för uppskov på reavinstskatten tas bort om man köper ny bostad. Även betalningen av räntan på uppskovet ska kunna skjutas på framtiden vid köp av ny bostad. På så sätt tvingas inte vinsten vid försäljningen fram till beskattning, vilket innebär att en stor del av den bristande rörligheten som orsakas av skatter vid flytt kan elimineras.

I stället betalas såväl reavinstskatt som uppskovsränta när personen inte längre gör något uppskov. Det sker exempelvis när personen flyttar till hyresrätt, till särskilt boende eller om personen avlider.

För att finansiera den fördyring som det innebär för staten att få in uppskovsränta och större del av reavinstskatten senare än med dagens regelverk, kan räntan för uppskovet höjas något, motsvarande statens kreditkostnad.

Bristande rörlighet försvårar i dag nyproduktionen då färre är beredda att sälja sin bostad och på det sättet finansiera en nyproducerad. Arbetsmarknaden påverkas också när arbetskraft tvekar inför att flytta till jobb för att prislappen på en flytt blir så markant. Bostadskedjan måste rassla igång igen. Människor behöver ges utrymme att hitta ett boende som de efterfrågar utan att politiken står i vägen.

Många för fram att flyttskatterna måste sänkas, men detta är dyrt och då förs sänkta ränteavdrag fram som finansiering, vilket skulle drabba inte minst barnfamiljer runt våra storstäder och försvåra bostadsfinansiering.

Därför menar vi att vårt förslag är särskilt angeläget: det skulle kunna bidra till ökad rörlighet – och göra det på ett statsfinansiellt neutralt sätt.

Larry Söder (kd) Riksdagsledamot och Skattepolitisk talesperson

Caroline Szyber (kd) Riksdagsledamot och Bostadspolitisk talesperson

Vårstämma med klar ställningstagande för Region hallands bevarande

Kristdemokraterna i Halland hade Årsstämma den 2 april i Falkenberg. Partidistriktet var enat att man anser att  Region Halland ska bevaras som det är nu. Medborgaren i Halland är nöjda och det finns ingen anledning att ändra på något som fungerar.

IMG_20160402_181140_resized

Med sedvanliga stämmoförhandlingar så valde man Partidistriktsstyrelsen och Lars Gustafsson från Laholm fick fortsatt förtroende som Partidistriktsordförande för halland.

Nya regionerna

Återigen har statsmakten visat att den bara har ett ovanifrånperspektiv. Medborgarens vilja i till exempel Halland har inte på något sätt tagits hänsyn till.

Min uppfattning är att såna här stora förändringar kan absolut inte genomföras till 2019 och dessutom mot medborgarens vilja. Att nuvarande regeringen anser sig veta bättre än medborgaren vet vi sen innan, men övriga borde kunna se i ett perspektiv av vad medborgaren vill. Halland har god utveckling och kan inte se att en större region där Halland blir en del skulle kunna tillföra för medborgaren. Behåll Halland som det nu är borde vara det naturliga.