Avskaffa Flyttskatterna

Flyttskatternas utformning försvårar för en fungerande bostadskedja där det går att hitta en bostad för den fas i livet man befinner sig i. Allt för många uppger i dag att de bor kvar i för stora hus just på grund av reavinstbeskattningen. Tillsammans med bland annat låga räntor har detta utbudsproblem medfört att bopriserna drivits upp och att hushållens skuldsättning följt efter. Utvecklingen skapar svårigheter för unga och barnfamiljer att få tag i en bostad, vilket också slår mot tillväxten, till exempel när det blir svårare för företag att rekrytera på grund av bostadsbristen.

Vi menar därför att vi behöver ändra reglerna kring flyttskatterna på ett statsfinansiellt ansvarsfullt sätt, som inte skapar otrygghet i boendet. Och vi menar att det är möjligt.

Vår bild är att det inte är storleken på skatterna som är problemet, utan tidpunkten när de tas ut.Därför föreslår vi att taket för uppskov på reavinstskatten tas bort om man köper ny bostad. Även betalningen av räntan på uppskovet ska kunna skjutas på framtiden vid köp av ny bostad. På så sätt tvingas inte vinsten vid försäljningen fram till beskattning, vilket innebär att en stor del av den bristande rörligheten som orsakas av skatter vid flytt kan elimineras.

I stället betalas såväl reavinstskatt som uppskovsränta när personen inte längre gör något uppskov. Det sker exempelvis när personen flyttar till hyresrätt, till särskilt boende eller om personen avlider.

För att finansiera den fördyring som det innebär för staten att få in uppskovsränta och större del av reavinstskatten senare än med dagens regelverk, kan räntan för uppskovet höjas något, motsvarande statens kreditkostnad.

Bristande rörlighet försvårar i dag nyproduktionen då färre är beredda att sälja sin bostad och på det sättet finansiera en nyproducerad. Arbetsmarknaden påverkas också när arbetskraft tvekar inför att flytta till jobb för att prislappen på en flytt blir så markant. Bostadskedjan måste rassla igång igen. Människor behöver ges utrymme att hitta ett boende som de efterfrågar utan att politiken står i vägen.

Många för fram att flyttskatterna måste sänkas, men detta är dyrt och då förs sänkta ränteavdrag fram som finansiering, vilket skulle drabba inte minst barnfamiljer runt våra storstäder och försvåra bostadsfinansiering.

Därför menar vi att vårt förslag är särskilt angeläget: det skulle kunna bidra till ökad rörlighet – och göra det på ett statsfinansiellt neutralt sätt.

Larry Söder (kd) Riksdagsledamot och Skattepolitisk talesperson

Caroline Szyber (kd) Riksdagsledamot och Bostadspolitisk talesperson

Vårstämma med klar ställningstagande för Region hallands bevarande

Kristdemokraterna i Halland hade Årsstämma den 2 april i Falkenberg. Partidistriktet var enat att man anser att  Region Halland ska bevaras som det är nu. Medborgaren i Halland är nöjda och det finns ingen anledning att ändra på något som fungerar.

IMG_20160402_181140_resized

Med sedvanliga stämmoförhandlingar så valde man Partidistriktsstyrelsen och Lars Gustafsson från Laholm fick fortsatt förtroende som Partidistriktsordförande för halland.

Nya regionerna

Återigen har statsmakten visat att den bara har ett ovanifrånperspektiv. Medborgarens vilja i till exempel Halland har inte på något sätt tagits hänsyn till.

Min uppfattning är att såna här stora förändringar kan absolut inte genomföras till 2019 och dessutom mot medborgarens vilja. Att nuvarande regeringen anser sig veta bättre än medborgaren vet vi sen innan, men övriga borde kunna se i ett perspektiv av vad medborgaren vill. Halland har god utveckling och kan inte se att en större region där Halland blir en del skulle kunna tillföra för medborgaren. Behåll Halland som det nu är borde vara det naturliga.

Andreas Carlson på besök

Gruppledare Andreas Carlson på besök i Halland måndagen den 7 mars. Vi hann med besök hos Polisen, Socialtjänsten samt temakväll med medlemmar. Stor diskussion kring socialtjänst och polisens situation i Halland.

 

IMG_1157IMG_1156

Sara Skyttedal På besök i Halland

KDU:s ordförande Sara Skyttedal gästade Varberg den 17 februari. Hon var först på Campus där hon talade inför elever om utbildning o jobb utifrån ett politiskt perspektiv.

Sedan fortsatte hon med att medverka på ett välbesökt möte på Folkets hus. Där både Kristdemkraterna i Halland och Varberg stod som inbjudare.

Sara som var en av de främsta förespråkare för att DÖ skulle falla ,och som den ju också gjorde ,målade ut det politiska landskapet idag. Hon lyfte oppositionens roll och vikten av att vara ett alternativ med bärande ideér inför tidens utmaningar.

”Vänstern blandar konsekvent ihop stat o samhälle.” Och de har svårt att skilja på ansvarsrollerna. Hon framhöll att vi behöver ta tillvara hela landets tillgångar och skapa förutsättningar för en äkta samhällsgemenskap. Och ge mer makt åt folket! Den sociala rättvisan är viktig. Inte bara den ekonomiska som vänster gärna talar om. Hon slutade med att säga att vi har en juste värdegrund.

En bra avslutning av en KDU:are!

På bilden ses gruppledaren Kerstin Hurtig ,Varberg överlämna en blomma som tack och önska lycka till i arbetet att jobba politiskt med unga människor. Ett väl så viktigt jobb i en levande demokrati!

Saraskyttedal

Utveckla Rut och Rot

Alliansregeringen införde Rut och Rot-avdragen under sin första mandatperiod. Syftet var delvis att stimulera ekonomin men också, den nog så viktiga aspekten, att utveckla branschen för vardagsnära tjänster. Innan avdragen infördes i mitten på 00-talet var det svårt och dyrt att köpa hemservice. Marknaden var i mycket stor utsträckning bortanför skatteverkets kontroll och tjänster köptes i stor utsträckning på ”svarta marknaden”. Tack vare avdragens tillkomst ändrades dock detta och idag finns det gott om både stora och små företag som erbjuder vardagsnära tjänster lagligt.

Möjligheterna för att utveckla avdragen ytterligare och således skapa nya jobb är tämligen stor. Uppskattningar gör gällande att ytterligare ca 20 000 jobb går att skapa inom sektorn. Detta är en mycket viktig aspekt i dagens situation när det höjs allt fler röster om behovet av vardagsnära jobb.

Nu har dock regeringen sänka avdraget till hälften av dagens nivå. Konsekvenserna är uppenbara. En lång rad remissinstanser har pekat på negativa effekter av förslagen. Till exempel anser Arbetsförmedlingen att regeringen underskattar de negativa sysselsättningseffekter som förändringen av ROT-avdraget leder till och att förändringarna i RUT-avdraget bör vägas mot att personer som står långt från arbetsmarknaden riskerar att hamna i långtidsarbetslöshet. Ekobrottsmyndigheten avstyrker båda förslagen då myndigheten bedömer att det finns risk för att svartarbetet kommer att öka väsentligt och därigenom den ekonomiska brottsligheten.

För en person som nyligen kommit till Sverige, eller någon som nyligen slutat gymnasiet men inte för tillfället har kapaciteten att studera vidare, betyder ett jobb all skillnad i världen. För någon som stått utanför arbetsmarknaden under en lång tid kan skillnaden mellan att ha ett jobb eller inte betyda att man känner att man har ett värde eller inte.

Istället för att skära i avdragen för branschen borde regeringen se avdragens gynnsamma effekter. Vi efterlyser i en utveckling av RUT-avdraget istället för en nedskärning. En tjänst som skulle kunna bli aktuell är flyttjänster. En annan handlar om IT-tjänster i hemmet. För att ytterligare stärka tjänstesektorn föreslår vi sänkt moms för tjänster som cykelreparationer, skomakeri och skrädderiverksamhet. Genom att sänka kostnaderna för dessa tjänster kan branscherna växa och fler kan få arbete. Att fler får möjlighet att reparera sina cyklar, skor eller kläder är också gynnsamt ur ett hållbarhetsperspektiv.

Stora kostnader drabbar fastighetsägare i framtiden !

Att vi har kommunala Vatten och Avloppssystem är bra för miljön. men många av de investeringar som gjorts börjar bli gamla och måste förnyas, samtidigt som utbyggnaden av Vatten och Avlopp fortgår i många kommuner.

De kommunala vatten- och avloppssystemen står inför mycket stora investeringsbehov. För kommunerna är detta en stor ekonomisk utmaning och belastning. Det drabbar även enskilda fastighetsägare som väljer att ansluta sig till ett nytt kommunalt VA-nät. Skälet är att investeringskostnader och avgifter för de kommunala VA-näten läggs ut på de fastigheter som ansluter sig.
Med de nya kraven på avloppsrening kopplat till nuvarande finansieringsprinciper för VA-avgifter, ställs både kommuner och enskilda fastighetsägare i svåra ekonomiska situationer. Ett alternativ skulle kunna vara att den kommunala fastighetsavgiften kan användas till att reducera anslutningsavgiften till det kommunala VA-nätet och för enskilda fastighetsägares nya avloppssystem.
Problembilden finns i hela landet, men särskilt i glesbygden. De nya kraven åtföljs inte av en motsvarande finansieringslösning för att klara pålagor, som riksdag och myndigheter beslutat om.

Vi som Kristdemokrater ser problematiken och anser att staten måste tillsätta en utredning med uppdrag att lägga förslag till realistiska ekonomiska lösningar för kommuner och enskilda fastighetsägare.
Larry Söder (Kd), Riksdagsledamot
Lars Gustafsson (Kd), Ordförande Partidistriktet Halland

Gruppledare Andreas Carlson Gästade Höststämman i Halland

DSC_0102

Andreas Carlson, Kristdemokraternas gruppledare i riksdagen, gästade höststämman hos Kristdemokraterna i Halland. Han och talade då om vilka utmaningar Sverige står inför och att vi måste vara ett parti som kan finna konkreta lösningar på dessa – både på kort och lång sikt.

Många människor söker skydd i vårt land, från krig och förföljelse. Sverige tar ett stort ansvar för människor på flykt. För oss kristdemokrater är det särskilt viktigt att människovärdet står högt upp på dagordningen och att Sverige även i framtiden är ett öppet och demokratiskt samhälle som ser till varje människas unika värde.

Fler länder måste ta ett större ansvar för människor på flykt och Sverige behöver ett minskat tryck på asylmottagningssystemet, så att vi på ett rättssäkert och humant sätt kan hjälpa de människor som tar sig hit.

Vi kristdemokrater har föreslagit ett införande av asylansökningsområden nära våra stora gränsövergångar dit nyanlända hänvisas. Där registreras de asylsökande och det görs en första sortering av ärendena.

Vi har också föreslagit en statlig socialjour som ska hjälpa de kommuner som har svårast att klara av den situationen som nu har uppstått. Den statliga socialjouren ska under en kortare period kunna ta över ansvaret så att kommunen får en möjlighet att bygga upp sin verksamhet och återta ansvaret. Detta är en åtgärd både för den enskilde för att den ska få ett så bra mottagande som möjligt men även en hjälp för de kommuner som har det väldigt tufft just nu.

Bland våra förslag finns också ett återinförande av beredskapspolisen – civilpliktiga poliser som kan kallas in vid allvarliga eller omfattande störningar på samhället ur ordnings- eller säkerhetssynpunkt

Kortsiktigt innebär den akuta flyktingkrisen stora utmaningar – både för enskilda, för många kommuner och för vårt land. På lång sikt gör det också det. Då handlar det om sådant som att skapa förutsättningar för nya jobb och bostäder och inte minst om att fortsätta arbeta för ett Sverige byggt på tillit och trygghet.

DSC_0108

Nationell Socialjour behövs

Vi som medborgare har stora krav på effektivitet och rättssäkerhet i kommunernas socialtjänst. Men det tryck som många kommuner sätts under idag är övermäktigt. Det kan landa många ensamkommande barn i en kommun som måste direkt tas om hand med både boende, omsorg samt utredningar kring vad de behöver för hjälp och stöd. Många kommuner kommer inte på egen hand klara denna uppgift utan vi som stat måste se till att hjälpa de kommuner som går på knäna. Denna utmaning kräver nya lösningar för att vi som land skall klara av att göra det så bra som möjligt.

Kristdemokraterna lägger därför i dag en motion i riksdagen där vi föreslår att en nationell socialjoursenhet inrättas.

Socialjoursenheten ska finnas som resurs för de kommuner som behöver avlastning i arbetet med ensamkommande flyktingbarn. Socialjoursenheten bör ha befogenhet och resurser att upprätta mottagningsboenden, att rekrytera familjehem, gode män m.m , samt kunna ansvara för familjehemsplacering och att verka som stöd för de kommuner som upprätthåller funktionerna i egen regi eller i samverkan med andra kommuner.

Sverige är och ska vara ett land som ger skydd till människor på flykt. Genom rätt förutsättningar i mottagandet kan vi bygga Sverige ännu starkare.

Larry Söder/ riksdagsledamot

 

Lämnar Decemberöverenskommelsen

Vi Kristdemokrater i Halland är lättade att decemberöverenskommelsen är avslutad, men är beredda att ta det ansvaret som krävs för att det ska vara ordning och reda.
För oss Kristdemokrater har DÖ förlorat allt eventuellt förtroende.
När Decemberöverenskommelsen tillkom var Sverige i ett stressat läge och fått kraftigt ökat motstånd allt eftersom och det var dags att avsluta den.
Stefan Löfven agerar som att han sitter med ett frikort för att tillsammans med MP och V ta Sverige i en stark vänstersväng. Vi behöver strida för Kristdemokratisk politik och se till att Sverige inte behöver möta skadliga förslag som begräsningar i ROT/RUT och skattehöjningar som främst drabbar landsbygden.
Det är regerings ansvar att få stöd för sin politik i riksdagen och inte oppositionens.
Vi behöver skapa ett normalt politiskt arbete i riksdagen igen där regering Löfven i vanlig ordning behöver söka en majoritet för sin politik, och inte som idag när de kan höja skatter och riva upp alliansens reformer och vi bara kan titta på.
Vi lämnar därför överenskommelsen och ger partistyrelsen i uppdrag att göra det, men det ska vara ordning och reda, inget vilda västern.

 

Lars Gustafsson , distriktsordförande Halland
Larry Söder, Riksdagsledamot
Kristdemokraterna Halland