Andreas Carlson på besök

Gruppledare Andreas Carlson på besök i Halland måndagen den 7 mars. Vi hann med besök hos Polisen, Socialtjänsten samt temakväll med medlemmar. Stor diskussion kring socialtjänst och polisens situation i Halland.

 

IMG_1157IMG_1156

Sara Skyttedal På besök i Halland

KDU:s ordförande Sara Skyttedal gästade Varberg den 17 februari. Hon var först på Campus där hon talade inför elever om utbildning o jobb utifrån ett politiskt perspektiv.

Sedan fortsatte hon med att medverka på ett välbesökt möte på Folkets hus. Där både Kristdemkraterna i Halland och Varberg stod som inbjudare.

Sara som var en av de främsta förespråkare för att DÖ skulle falla ,och som den ju också gjorde ,målade ut det politiska landskapet idag. Hon lyfte oppositionens roll och vikten av att vara ett alternativ med bärande ideér inför tidens utmaningar.

”Vänstern blandar konsekvent ihop stat o samhälle.” Och de har svårt att skilja på ansvarsrollerna. Hon framhöll att vi behöver ta tillvara hela landets tillgångar och skapa förutsättningar för en äkta samhällsgemenskap. Och ge mer makt åt folket! Den sociala rättvisan är viktig. Inte bara den ekonomiska som vänster gärna talar om. Hon slutade med att säga att vi har en juste värdegrund.

En bra avslutning av en KDU:are!

På bilden ses gruppledaren Kerstin Hurtig ,Varberg överlämna en blomma som tack och önska lycka till i arbetet att jobba politiskt med unga människor. Ett väl så viktigt jobb i en levande demokrati!

Saraskyttedal

Utveckla Rut och Rot

Alliansregeringen införde Rut och Rot-avdragen under sin första mandatperiod. Syftet var delvis att stimulera ekonomin men också, den nog så viktiga aspekten, att utveckla branschen för vardagsnära tjänster. Innan avdragen infördes i mitten på 00-talet var det svårt och dyrt att köpa hemservice. Marknaden var i mycket stor utsträckning bortanför skatteverkets kontroll och tjänster köptes i stor utsträckning på ”svarta marknaden”. Tack vare avdragens tillkomst ändrades dock detta och idag finns det gott om både stora och små företag som erbjuder vardagsnära tjänster lagligt.

Möjligheterna för att utveckla avdragen ytterligare och således skapa nya jobb är tämligen stor. Uppskattningar gör gällande att ytterligare ca 20 000 jobb går att skapa inom sektorn. Detta är en mycket viktig aspekt i dagens situation när det höjs allt fler röster om behovet av vardagsnära jobb.

Nu har dock regeringen sänka avdraget till hälften av dagens nivå. Konsekvenserna är uppenbara. En lång rad remissinstanser har pekat på negativa effekter av förslagen. Till exempel anser Arbetsförmedlingen att regeringen underskattar de negativa sysselsättningseffekter som förändringen av ROT-avdraget leder till och att förändringarna i RUT-avdraget bör vägas mot att personer som står långt från arbetsmarknaden riskerar att hamna i långtidsarbetslöshet. Ekobrottsmyndigheten avstyrker båda förslagen då myndigheten bedömer att det finns risk för att svartarbetet kommer att öka väsentligt och därigenom den ekonomiska brottsligheten.

För en person som nyligen kommit till Sverige, eller någon som nyligen slutat gymnasiet men inte för tillfället har kapaciteten att studera vidare, betyder ett jobb all skillnad i världen. För någon som stått utanför arbetsmarknaden under en lång tid kan skillnaden mellan att ha ett jobb eller inte betyda att man känner att man har ett värde eller inte.

Istället för att skära i avdragen för branschen borde regeringen se avdragens gynnsamma effekter. Vi efterlyser i en utveckling av RUT-avdraget istället för en nedskärning. En tjänst som skulle kunna bli aktuell är flyttjänster. En annan handlar om IT-tjänster i hemmet. För att ytterligare stärka tjänstesektorn föreslår vi sänkt moms för tjänster som cykelreparationer, skomakeri och skrädderiverksamhet. Genom att sänka kostnaderna för dessa tjänster kan branscherna växa och fler kan få arbete. Att fler får möjlighet att reparera sina cyklar, skor eller kläder är också gynnsamt ur ett hållbarhetsperspektiv.

Stora kostnader drabbar fastighetsägare i framtiden !

Att vi har kommunala Vatten och Avloppssystem är bra för miljön. men många av de investeringar som gjorts börjar bli gamla och måste förnyas, samtidigt som utbyggnaden av Vatten och Avlopp fortgår i många kommuner.

De kommunala vatten- och avloppssystemen står inför mycket stora investeringsbehov. För kommunerna är detta en stor ekonomisk utmaning och belastning. Det drabbar även enskilda fastighetsägare som väljer att ansluta sig till ett nytt kommunalt VA-nät. Skälet är att investeringskostnader och avgifter för de kommunala VA-näten läggs ut på de fastigheter som ansluter sig.
Med de nya kraven på avloppsrening kopplat till nuvarande finansieringsprinciper för VA-avgifter, ställs både kommuner och enskilda fastighetsägare i svåra ekonomiska situationer. Ett alternativ skulle kunna vara att den kommunala fastighetsavgiften kan användas till att reducera anslutningsavgiften till det kommunala VA-nätet och för enskilda fastighetsägares nya avloppssystem.
Problembilden finns i hela landet, men särskilt i glesbygden. De nya kraven åtföljs inte av en motsvarande finansieringslösning för att klara pålagor, som riksdag och myndigheter beslutat om.

Vi som Kristdemokrater ser problematiken och anser att staten måste tillsätta en utredning med uppdrag att lägga förslag till realistiska ekonomiska lösningar för kommuner och enskilda fastighetsägare.
Larry Söder (Kd), Riksdagsledamot
Lars Gustafsson (Kd), Ordförande Partidistriktet Halland

Gruppledare Andreas Carlson Gästade Höststämman i Halland

DSC_0102

Andreas Carlson, Kristdemokraternas gruppledare i riksdagen, gästade höststämman hos Kristdemokraterna i Halland. Han och talade då om vilka utmaningar Sverige står inför och att vi måste vara ett parti som kan finna konkreta lösningar på dessa – både på kort och lång sikt.

Många människor söker skydd i vårt land, från krig och förföljelse. Sverige tar ett stort ansvar för människor på flykt. För oss kristdemokrater är det särskilt viktigt att människovärdet står högt upp på dagordningen och att Sverige även i framtiden är ett öppet och demokratiskt samhälle som ser till varje människas unika värde.

Fler länder måste ta ett större ansvar för människor på flykt och Sverige behöver ett minskat tryck på asylmottagningssystemet, så att vi på ett rättssäkert och humant sätt kan hjälpa de människor som tar sig hit.

Vi kristdemokrater har föreslagit ett införande av asylansökningsområden nära våra stora gränsövergångar dit nyanlända hänvisas. Där registreras de asylsökande och det görs en första sortering av ärendena.

Vi har också föreslagit en statlig socialjour som ska hjälpa de kommuner som har svårast att klara av den situationen som nu har uppstått. Den statliga socialjouren ska under en kortare period kunna ta över ansvaret så att kommunen får en möjlighet att bygga upp sin verksamhet och återta ansvaret. Detta är en åtgärd både för den enskilde för att den ska få ett så bra mottagande som möjligt men även en hjälp för de kommuner som har det väldigt tufft just nu.

Bland våra förslag finns också ett återinförande av beredskapspolisen – civilpliktiga poliser som kan kallas in vid allvarliga eller omfattande störningar på samhället ur ordnings- eller säkerhetssynpunkt

Kortsiktigt innebär den akuta flyktingkrisen stora utmaningar – både för enskilda, för många kommuner och för vårt land. På lång sikt gör det också det. Då handlar det om sådant som att skapa förutsättningar för nya jobb och bostäder och inte minst om att fortsätta arbeta för ett Sverige byggt på tillit och trygghet.

DSC_0108

Nationell Socialjour behövs

Vi som medborgare har stora krav på effektivitet och rättssäkerhet i kommunernas socialtjänst. Men det tryck som många kommuner sätts under idag är övermäktigt. Det kan landa många ensamkommande barn i en kommun som måste direkt tas om hand med både boende, omsorg samt utredningar kring vad de behöver för hjälp och stöd. Många kommuner kommer inte på egen hand klara denna uppgift utan vi som stat måste se till att hjälpa de kommuner som går på knäna. Denna utmaning kräver nya lösningar för att vi som land skall klara av att göra det så bra som möjligt.

Kristdemokraterna lägger därför i dag en motion i riksdagen där vi föreslår att en nationell socialjoursenhet inrättas.

Socialjoursenheten ska finnas som resurs för de kommuner som behöver avlastning i arbetet med ensamkommande flyktingbarn. Socialjoursenheten bör ha befogenhet och resurser att upprätta mottagningsboenden, att rekrytera familjehem, gode män m.m , samt kunna ansvara för familjehemsplacering och att verka som stöd för de kommuner som upprätthåller funktionerna i egen regi eller i samverkan med andra kommuner.

Sverige är och ska vara ett land som ger skydd till människor på flykt. Genom rätt förutsättningar i mottagandet kan vi bygga Sverige ännu starkare.

Larry Söder/ riksdagsledamot

 

Lämnar Decemberöverenskommelsen

Vi Kristdemokrater i Halland är lättade att decemberöverenskommelsen är avslutad, men är beredda att ta det ansvaret som krävs för att det ska vara ordning och reda.
För oss Kristdemokrater har DÖ förlorat allt eventuellt förtroende.
När Decemberöverenskommelsen tillkom var Sverige i ett stressat läge och fått kraftigt ökat motstånd allt eftersom och det var dags att avsluta den.
Stefan Löfven agerar som att han sitter med ett frikort för att tillsammans med MP och V ta Sverige i en stark vänstersväng. Vi behöver strida för Kristdemokratisk politik och se till att Sverige inte behöver möta skadliga förslag som begräsningar i ROT/RUT och skattehöjningar som främst drabbar landsbygden.
Det är regerings ansvar att få stöd för sin politik i riksdagen och inte oppositionens.
Vi behöver skapa ett normalt politiskt arbete i riksdagen igen där regering Löfven i vanlig ordning behöver söka en majoritet för sin politik, och inte som idag när de kan höja skatter och riva upp alliansens reformer och vi bara kan titta på.
Vi lämnar därför överenskommelsen och ger partistyrelsen i uppdrag att göra det, men det ska vara ordning och reda, inget vilda västern.

 

Lars Gustafsson , distriktsordförande Halland
Larry Söder, Riksdagsledamot
Kristdemokraterna Halland

Svenska Mjölkbönder behövs

Det råder ett mycket starkt konkurrenstryck mot svenskt jordbruk. Speciellt mjölkbönderna är utsatta. En anledning är det ryska importstoppet av mejeriprodukter. Men det är inte hela svaret på frågan. Tvärtom är det på den globala marknaden som problemen ligger med en allt högre produktion. En ökning som inte marknaden sväljer. Tillgången är således för närvarande högre än efterfrågan. Detta leder till lägre ersättningar till mjölkproducenterna, något som långsiktigt kan komma att slå ut många mjölkproducenter i Sverige.
För mig är det viktigt att vi har en stark jordbruksnäring och vår självförsörjinngsgrad inte går ned mer.
Jag är beredd att betala en krona mer för mjölken för att Svenska bönder skall få en krona mer i ersättning. Detta för att vi skall kunna ha kvar en del av de mjölkbönder som nu funderar på att lägga ned. Det är väl det som krävs av oss för att kunna ha kvar svensk jordbruk. Att vi som konsumenter aktivt väljer svenska varor samt är beredda att betala det lilla extra det kan kosta.

 

Larry Söder/ Riksdagsledamot

Motverka att svenska medborgare medverkar i extrema terrororganisationer!

Vi har sett bilderna från de hänsynslösa terrordåden. Med iskall kyla skjuter Islamiska Statens jihadister ner oskyldiga turister på badstranden. Kvinnor, män, barn, gamla, unga – det spelar dem ingen roll.
Det är obegripligt att människor frivilligt vill ansluta sig till IS. Men de finns.
Vi som Kristdemokrater vill förstärka det förebyggande arbetet, som man aldrig hamnar i denna situation. Vi vill ge polisen möjlighet att beslagta pass vid misstanke om terrorresa. Vi vill ge Säpo och polisen rätt verktyg för att kunna säkra bevis.
Medborgare som strider för terrororganisationer liknande Islamiska Staten ska kunna dömas för landsförräderi. Svenskar som strider för IS kan komma i direkt eller indirekt strid med svenska soldater som deltar i en internationell allians mot IS.
Dagens förändrade hotbild kräver att lagstiftningen förändras för att förhindra terrorism.

Larry Söder/ Riksdagsledamot

Ta Hårdare tag mot villainbrotten

Ett av de brott som flest oroar sig för är bostadsinbrott. Kränkningen som ett inbrott i hemmet innebär måste tas på större allvar. Att någon har brutit sig in, rotat runt bland ägodelar och stulit är ofta en kränkning långt större än värdet på de ägodelar som stulits. Många påverkas under lång tid efter inbrottet, upplever rädsla för upprepade inbrott, otrygghet i hemmet och en känsla av att inte vara riktigt hemma i sitt eget hem.
Vi i Halland har jobbat med grannsamverkan som hjälper till att hålla detta brott nere, men tyvärr räcker det inte. Vi måste se över straffskalan så den står i paritet till det som den skadar för den som blir utsatt.

Bostadsinbrott bedöms i regel som grov stöld. I många fall leder det till ett fängelsestraff på mellan 6-8 månader, vilket i praktiken ofta innebär villkorlig dom och böter. Eftersom inbrott i bostaden innebär en stor integritetskränkning vill Kristdemokraterna skärpa straffen för inbrott. Vi vill införa en ny brottsrubricering, inbrottsstöld, med en högre straffskala än den som gäller för grov stöld. Därmed skulle straffskalorna bli högre och det skulle medföra att fler tvingas avtjäna fängelsestraff för inbrott än vad som är fallet i dag. Denna linje har också vunnit gehör i riksdagen men ännu har vi inte sett några förslag på lagändringar från regeringen.

Att utsättas för brott innebär en stor inskränkning av friheten och tryggheten. Vi vill ta krafttag mot vardagsbrott som drabbar enskilda. Detta är ett viktigt steg i riktningen att göra samhället tryggare.

Larry Söder / Riksdagsledamot