Hus utan byggnadslov underlättar människors vardag

Attefall

– Vi hjälper människor att lösa sina vardagsproblem. Det innebär att man får bygga till ett nytt hus på sin tomt. Man får också inreda en del av sin bostad som en separat lägenhet och man får också inrätta två takkupor. Det är en rad olika frihetsreformer för vanliga människor, säger Stefan Attefall med anledning av riksdagens beslut att säga ja till regeringens proposition.

 

 AttefallshusFrån och med den 2 juli är det möjligt att bygga ett extrahus om maximalt 25 kvadratmeter på tomten utan att ansöka om bygglov. Till skillnad från dagens friggebodar ska huset kunna användas som permanentbostad, men också som garage, förråd eller gäststuga.

För den som vill dela upp arean i två hus i stället för ett är det fullt möjligt att till exempel bygga en bostad på 20 kvadratmeter och 5 kvadratmeter förråd på ett annat ställe på tomten. Dock kommer komplementbostadshuset att förutsätta en anmälan till kommunens byggnadsnämnd och om huset ska byggas närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs precis som tidigare grannarnas godkännande.

Förutom komplementbostadshuset genomförs en rad andra reformer för att underlätta byggandet för privatpersoner.

  • En tillbyggnad på maximalt 15 kvadratmeter får göras på en- och tvåbostadshus utan krav på bygglov.
  • Det blir möjligt att inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus, till exempel i källarplanet, utan bygglov.
  • Varken bygglov eller anmälan krävs för att på en- eller tvåbostadshus göra högst två takkupor som inte innebär ingrepp i den bärande konstruktionen.

Stefan Attefall                                                                                               Larry Söder
Civil- och Bostadsminister                                                                          Riksdagskandidat

 

Vi vill ha ett EU som sysslar med rätt saker

En röst i EU-valet är en röst som påverkar vår egen framtid

Den 25 maj är det EU-val. Många tänker att ”det här valet rör inte mig”. Men faktum är att cirka 60 % av besluten i Hallands kommuner påverkas av EU-beslut. Det handlar om allt ifrån konkurrens- och miljöregler till livsmedelstillsyn och antidiskriminering. Lars adaktusson EU

Ett antal stora ekonomiska och politiska utmaningar i Sverige och Europa kräver ett samarbete över nationsgränser och att EU blir bättre på det som EU ska ägna sig åt. I vårt valmanifest slår vi kristdemokrater fast hur vi vill förändra och driva på EU för att mer effektivt ta itu med gemensamma stora utmaningar som vi inte kan klara av själva på hemmaplan.

Vi vill sätta en tydlig EU-agenda för att slå vakt om människovärdet. EU:s utrikespolitik ska konsekvent främja demokrati och mänskliga rättigheter. EU:s samarbete med grannländerna i öst och syd ska fördjupas. Alla EU-länder måste ta sitt ansvar i flyktingpolitiken.  EU-länder som inte lever upp till sina skyldigheter ska sanktioneras.

EU-samarbetet handlar vidare om att skapa en stark ekonomi och på så sätt lägga grunden för fler jobb i såväl Halland som i hela Europa. För ett företag inom Halland som säljer varor på export eller som vill exportera i hela EU krävs gemensamma bestämmelser som får den inre marknaden att fungera bättre. Vi vill fortsätta riva handelshinder och underlätta för våra företag att växa, utvecklas och skapa nya jobb.

Vi vill också se tuffare gemensamma tag mot grov brottslighet och terrorism och ett ökat tull- och polissamarbete för att bekämpa människohandel, illegal vapenhandel och penningtvätt.

Miljöfrågorna är också klart gränsöverskridande. Vi vill skärpa EU:s klimatmål, förbättra systemet för handel med utsläppsrätter och fasa ut miljöfarliga kemikalier. Livsmedel ska tydligt märkas med ursprung och innehåll så att vi vet exakt vad vi lägger i kundkorgen. Länder som bryter mot djurskyddsregler för att göra sina produkter billigare ska bötfällas i större utsträckning.

Vi vill slutligen vara tydliga med att det också finns frågor där vi anser att EU-nivån är fel beslutsnivå. Det är detta vi menar när vi talar om rätt agenda i Bryssel. Därför säger vi nej till att ge EU beskattningsrätt. Vi anser inte heller att regler om till exempel föräldraledighet, vargjakt, kvotering eller svenskt snus ska beslutas på EU-nivå.

Listan på centrala valfrågor kan göras betydligt längre och därför är valet så viktigt. Vi hoppas därför att du använder din röst den 25 maj för att göra EU bättre och mer fokuserat på sina huvudfrågor.

Lars AdaktussonLars_Adaktusson_9911_b
Toppkandidat till EU-parlamentet

Lars Gustafsson, Riksdagsledamot Laholm
Kandidat till EU-parlamentet

Nu närmar sig EU-Valet med stormsteg, 25 Maj!

Lars adaktusson EU
EU är ett fantastiskt redskap! Tack vare unionen kan vi i dag tackla frågor som är för stora för att kunna lösas av enskilda länder. Därför bör vi samarbeta kring gränsöverskridande utmaningar som mänskliga rättigheter, organiserad brottslighet, klimatpåverkan och förbättrad handel.

När det gäller annan politik är grundregeln att politiska beslut som regel ska fattas så nära de berörda som möjligt.

Vi kristdemokrater säger därför nej till ökad överstatlighet, samtidigt som vi stöttar EU-samarbetet och jobbar för ett ökat EU-förtroende.

Vi vill skicka Lars Adaktusson som kommer se till att det blir rätt agenda i Bryssel!

Rättagenda

 

Vårpropositionen KD – Larry Söder

Satsningar på skola och förskola

Kristdemokraterna tillsammans med övriga alliansen har idag lagt fram sin vårproposition. Det kan ibland vara svårt att få reda på vad som varje enskilt parti är mest stolt över, så därför så tänkte jag lista några saker vi Kristdemokrater är väldigt nöjda med.

Förstärkt förskola
Förskolan spelar en viktig roll för barns allsidiga utveckling och bidrar till att skapa likvärdiga förutsättningar inför skolstarten. En bra förskola stärker familjernas trygghet.

Vi som Kristdemokrater ser en fara i att förskolegrupperna är så stora som de är på sina håll. Det är givetvis varje enskild kommun som beslutar men att barn känner oro, stress och otrygghet i allt för stora barngrupper är uppenbart. Det är för oss viktigt att varje barn blir sedda och får den uppmärksamhet som behövs under en dag och allt för stora barngrupper är ett hinder i det.

125 miljoner kronor årligen, tillförs mellan 2015 och 2017. Detta förutsätter att man i varje kommun tar en diskussion kring hur stor får en barngrupp vara och tillskjuter medel kring för det.

Tidiga insatser i grundskolan
Att man vågar satsa medel i de yngre åldrarna för att de skall en så bra start i skolan som möjligt är otroligt viktigt. Man avhjälper många av de problem som är uppenbara när de är yngre och som kommer bli ett stort problem för att nå målen i de äldre åldrarna. Vi Kristdemokrater ser att en satsning på de lägre åldrarna i skolan är nödvändig för att fler skall nå målen, öka självkänslan hos eleverna och att många års oro hos en enskild elev kan tas bort.

 Finansiering genom höjd skatt på alkohol och tobak
Alla olika reformer och satsningar kostar givetvis pengar. En ökad skatt på alkohol och tobak är nödvändig för att göra dessa satsningar. Detta är även ett led i folkhälsoarbetet.

Larrysoder

Låt inte förskolan bara vara förvaringsplats

förskolaVarberg förskolafalkenberg

Alltför länge har barnomsorgspolitiken fokuserat på tillgången till förskola, i stället för själva kvaliteten i verksamheten. Barngruppernas storlek tillhör ett av de största problemen i dag. Förutom att det är dåligt för barnen, tillvaratas inte förskolelärarnas kompetens under de omöjliga förutsättningarna. Vi måste stå upp för behovet av mindre grupper.

 I förskolan, Sveriges i särklass vanligaste barnomsorgsform, ser vi hur barn hamnar i kläm när storleken på barngrupperna bara växer och växer. Enligt Skolverket var förra året 482 309 barn inskrivna i förskolan, fördelat på 28 609 barngrupper. Den genomsnittliga gruppstorleken var därmed 16,9 barn. Såväl Skolverket som barnpsykologer och inte minst personalen i förskolan har länge varnat för att det i så stora grupper inte går att bedriva ändamålsenlig verksamhet.

Det är inte konstigt att föräldrar är oroliga för sina barn eller att orken tryter hos personalen. För tio år sedan var 66 procent av alla 1-5-åringar inskrivna i förskolan. 2010 var siffran 83 procent. Allra mest ökar andelen ettåringar som börjar förskolan, mellan 2005 och 2012 var ökningen 17,4 procent.

 En väl fungerande förskola förutsätter hög kompetens hos personalen. Men för att förskollärarna ska kunna göra ett bra jobb måste grundförutsättningarna finnas. Alltför stora barngrupper gör uppdraget omöjligt.

Barngrupperna behöver minskas. Vi i Kristdemokraterna har föreslagit en modell där föräldrar, stat och kommun tillsammans gör mindre barngrupper möjliga. Vårt förslag är att lagen ändras så att de kommuner som är beredda att minska barngruppernas storlek får rätt att höja maxtaxan. För varje krona som föräldrar betalar i höjd maxtaxa bidrar kommunerna själva med en krona och staten med två kronor. Men ingen kommun ska få rätt att höja maxtaxan om man inte har dels en konkret plan för hur småbarnsgruppernas storlek ska minskas, dels är beredd att satsa egna resurser. Alla föräldrar som bidrar genom en höjd avgift ska ha en garanti att deras avgiftspengar, tillsammans med kommunernas och statens satsning, används just till att minska barngrupperna. De ska kunna se resultat.

 Vi vill även införa en skyldighet för kommuner att sätta ett maxtak för barngruppers storlek. Kommunerna bör, precis som i dag, fortsatt besluta om gruppernas storlek utifrån vad som är lämpligt med hänsyn till de lokala förhållandena. Men det skulle vara av stort värde om det fanns ett krav på kommunen att fatta ett politiskt beslut om ett tak för barngruppernas storlek. Det skulle öka transparensen och nödvändigheten av att följa upp och utvärdera den samlade effekten av olika beslut som berör kvaliteten i förskolan.

 Maxtaket bör baseras på rekommendationerna i Skolverkets allmänna råd men självklart ta hänsyn till att max inte alltid är det optimala – varje enskilt barns förutsättningar och behov av trygghet måste vara utgångspunkten.

 Att kommunerna inte levt upp till Skolverkets rekommendationer är inte skäl att ge upp kampen om minskade grupper. Barn förtjänar den bästa omsorgen och därför måste det finnas tydliga riktlinjer om hur barnomsorg ska skötas. Fler alternativ ska finnas så att alla föräldrar kan välja den omsorgsform som passar deras barn bäst. De som väljer förskola ska kunna lita på att barngrupperna är anpassade efter barnens behov. Det är dags för en rejäl kvalitetshöjning i förskolan.

Susanne Enger
Kommunkandidat Varberg

Susan Pettersson
Kommunfullmäktige Falkenberg

Emma Henriksson
Familjepolitisk talesperson (KD)

Vi måste inte bara höja straffen- Kriminella måste byta livsstil

Larrysoder

Kristdemokraterna har tillsammans med övriga partier i Regeringen drivit igenom en lång rad reformer inom rättspolitiken. Man har till exempel kraftigt ökat antalet poliser och höjda straff för våldsbrottslighet. Det har varit viktigt, samtidigt måste målsättningen vara att få kriminella att byta livsstil. Det åstadkommer man inte enbart genom bestraffning. Trösklarna på arbetsmarknaden, för personer som avtjänat fängelsestraff, måste sänkas. Det finns inget facit på exakt hur man lyckas vända trenden med återfallsförbrytare men vi som Kristdemokrater har tagit fram ett antal förslag på hur återanpassning, utbildning och arbetspraktik för intagna på anstalt ska kunna förbättras. Vi vill se det som förslag som är värda att diskuteras.

-Som det ser ut idag stipulerar att Kriminalvården ska samverka med andra samhällsaktörer för att främja återetableringen. Men dessa saknar motsvarande uppdrag tillbaka. Kristdemokraterna vill ge i uppdrag till Arbetsförmedlingen att samverka med Kriminalvården kring utslussningen av personer som friges från fängelser eller sluten ungdomsvård.

– Kommunerna bör få motsvarande uppdrag som arbetsförmedlingen, vilket rimligen bör införas i socialtjänstlagen. Det innebär att kommuner binds till att samverka med Kriminalvården kring dessa frågor.

– Ungdomar som begår allvarlig brottslighet har många gånger samma behov av återanpassning som vuxna lagöverträdare. Systemet behöver utformas efter den insikten, vilket inte alls är fallet idag.

Arbetslinjen har de gånga åren varit viktig för både enskilda och Sverige som land. Personer som lever i utanförskap ska hjälpas tillbaka till arbetslivet. Men kriminalitet och fängelsevistelse är också ett utanförskap. Kristdemokraterna gör analysen att det nu krävs nya grepp för att adressera det utanförskapet och för att ge människor chansen att lämna kriminalitet bakom sig.

Valåret 2014 i Halland har startat!

DSC_0040Årets vårstämma är genomförd med många glada och inspirerade Kristdemokrater. Kvällen innehöll förutom årsmöteshandlingar en genomgång av valplanen för 2014.
Vi har en bred media, kampanj och debattplan som gör att vi når många väljare där vi i dialog kan berätta om vår politik.

Först ut är EU-valet där vår toppkandidat Lars Adaktusson(KD) redan ligger på 20% i förtroende hos Svenska folket, en bra start kan man säga!

Välkommen att följa oss här under valåret men också efter 14 september!