Nu närmar sig EU-Valet med stormsteg, 25 Maj!

Lars adaktusson EU
EU är ett fantastiskt redskap! Tack vare unionen kan vi i dag tackla frågor som är för stora för att kunna lösas av enskilda länder. Därför bör vi samarbeta kring gränsöverskridande utmaningar som mänskliga rättigheter, organiserad brottslighet, klimatpåverkan och förbättrad handel.

När det gäller annan politik är grundregeln att politiska beslut som regel ska fattas så nära de berörda som möjligt.

Vi kristdemokrater säger därför nej till ökad överstatlighet, samtidigt som vi stöttar EU-samarbetet och jobbar för ett ökat EU-förtroende.

Vi vill skicka Lars Adaktusson som kommer se till att det blir rätt agenda i Bryssel!

Rättagenda

 

Vårpropositionen KD – Larry Söder

Satsningar på skola och förskola

Kristdemokraterna tillsammans med övriga alliansen har idag lagt fram sin vårproposition. Det kan ibland vara svårt att få reda på vad som varje enskilt parti är mest stolt över, så därför så tänkte jag lista några saker vi Kristdemokrater är väldigt nöjda med.

Förstärkt förskola
Förskolan spelar en viktig roll för barns allsidiga utveckling och bidrar till att skapa likvärdiga förutsättningar inför skolstarten. En bra förskola stärker familjernas trygghet.

Vi som Kristdemokrater ser en fara i att förskolegrupperna är så stora som de är på sina håll. Det är givetvis varje enskild kommun som beslutar men att barn känner oro, stress och otrygghet i allt för stora barngrupper är uppenbart. Det är för oss viktigt att varje barn blir sedda och får den uppmärksamhet som behövs under en dag och allt för stora barngrupper är ett hinder i det.

125 miljoner kronor årligen, tillförs mellan 2015 och 2017. Detta förutsätter att man i varje kommun tar en diskussion kring hur stor får en barngrupp vara och tillskjuter medel kring för det.

Tidiga insatser i grundskolan
Att man vågar satsa medel i de yngre åldrarna för att de skall en så bra start i skolan som möjligt är otroligt viktigt. Man avhjälper många av de problem som är uppenbara när de är yngre och som kommer bli ett stort problem för att nå målen i de äldre åldrarna. Vi Kristdemokrater ser att en satsning på de lägre åldrarna i skolan är nödvändig för att fler skall nå målen, öka självkänslan hos eleverna och att många års oro hos en enskild elev kan tas bort.

 Finansiering genom höjd skatt på alkohol och tobak
Alla olika reformer och satsningar kostar givetvis pengar. En ökad skatt på alkohol och tobak är nödvändig för att göra dessa satsningar. Detta är även ett led i folkhälsoarbetet.

Larrysoder

Låt inte förskolan bara vara förvaringsplats

förskolaVarberg förskolafalkenberg

Alltför länge har barnomsorgspolitiken fokuserat på tillgången till förskola, i stället för själva kvaliteten i verksamheten. Barngruppernas storlek tillhör ett av de största problemen i dag. Förutom att det är dåligt för barnen, tillvaratas inte förskolelärarnas kompetens under de omöjliga förutsättningarna. Vi måste stå upp för behovet av mindre grupper.

 I förskolan, Sveriges i särklass vanligaste barnomsorgsform, ser vi hur barn hamnar i kläm när storleken på barngrupperna bara växer och växer. Enligt Skolverket var förra året 482 309 barn inskrivna i förskolan, fördelat på 28 609 barngrupper. Den genomsnittliga gruppstorleken var därmed 16,9 barn. Såväl Skolverket som barnpsykologer och inte minst personalen i förskolan har länge varnat för att det i så stora grupper inte går att bedriva ändamålsenlig verksamhet.

Det är inte konstigt att föräldrar är oroliga för sina barn eller att orken tryter hos personalen. För tio år sedan var 66 procent av alla 1-5-åringar inskrivna i förskolan. 2010 var siffran 83 procent. Allra mest ökar andelen ettåringar som börjar förskolan, mellan 2005 och 2012 var ökningen 17,4 procent.

 En väl fungerande förskola förutsätter hög kompetens hos personalen. Men för att förskollärarna ska kunna göra ett bra jobb måste grundförutsättningarna finnas. Alltför stora barngrupper gör uppdraget omöjligt.

Barngrupperna behöver minskas. Vi i Kristdemokraterna har föreslagit en modell där föräldrar, stat och kommun tillsammans gör mindre barngrupper möjliga. Vårt förslag är att lagen ändras så att de kommuner som är beredda att minska barngruppernas storlek får rätt att höja maxtaxan. För varje krona som föräldrar betalar i höjd maxtaxa bidrar kommunerna själva med en krona och staten med två kronor. Men ingen kommun ska få rätt att höja maxtaxan om man inte har dels en konkret plan för hur småbarnsgruppernas storlek ska minskas, dels är beredd att satsa egna resurser. Alla föräldrar som bidrar genom en höjd avgift ska ha en garanti att deras avgiftspengar, tillsammans med kommunernas och statens satsning, används just till att minska barngrupperna. De ska kunna se resultat.

 Vi vill även införa en skyldighet för kommuner att sätta ett maxtak för barngruppers storlek. Kommunerna bör, precis som i dag, fortsatt besluta om gruppernas storlek utifrån vad som är lämpligt med hänsyn till de lokala förhållandena. Men det skulle vara av stort värde om det fanns ett krav på kommunen att fatta ett politiskt beslut om ett tak för barngruppernas storlek. Det skulle öka transparensen och nödvändigheten av att följa upp och utvärdera den samlade effekten av olika beslut som berör kvaliteten i förskolan.

 Maxtaket bör baseras på rekommendationerna i Skolverkets allmänna råd men självklart ta hänsyn till att max inte alltid är det optimala – varje enskilt barns förutsättningar och behov av trygghet måste vara utgångspunkten.

 Att kommunerna inte levt upp till Skolverkets rekommendationer är inte skäl att ge upp kampen om minskade grupper. Barn förtjänar den bästa omsorgen och därför måste det finnas tydliga riktlinjer om hur barnomsorg ska skötas. Fler alternativ ska finnas så att alla föräldrar kan välja den omsorgsform som passar deras barn bäst. De som väljer förskola ska kunna lita på att barngrupperna är anpassade efter barnens behov. Det är dags för en rejäl kvalitetshöjning i förskolan.

Susanne Enger
Kommunkandidat Varberg

Susan Pettersson
Kommunfullmäktige Falkenberg

Emma Henriksson
Familjepolitisk talesperson (KD)

Vi måste inte bara höja straffen- Kriminella måste byta livsstil

Larrysoder

Kristdemokraterna har tillsammans med övriga partier i Regeringen drivit igenom en lång rad reformer inom rättspolitiken. Man har till exempel kraftigt ökat antalet poliser och höjda straff för våldsbrottslighet. Det har varit viktigt, samtidigt måste målsättningen vara att få kriminella att byta livsstil. Det åstadkommer man inte enbart genom bestraffning. Trösklarna på arbetsmarknaden, för personer som avtjänat fängelsestraff, måste sänkas. Det finns inget facit på exakt hur man lyckas vända trenden med återfallsförbrytare men vi som Kristdemokrater har tagit fram ett antal förslag på hur återanpassning, utbildning och arbetspraktik för intagna på anstalt ska kunna förbättras. Vi vill se det som förslag som är värda att diskuteras.

-Som det ser ut idag stipulerar att Kriminalvården ska samverka med andra samhällsaktörer för att främja återetableringen. Men dessa saknar motsvarande uppdrag tillbaka. Kristdemokraterna vill ge i uppdrag till Arbetsförmedlingen att samverka med Kriminalvården kring utslussningen av personer som friges från fängelser eller sluten ungdomsvård.

– Kommunerna bör få motsvarande uppdrag som arbetsförmedlingen, vilket rimligen bör införas i socialtjänstlagen. Det innebär att kommuner binds till att samverka med Kriminalvården kring dessa frågor.

– Ungdomar som begår allvarlig brottslighet har många gånger samma behov av återanpassning som vuxna lagöverträdare. Systemet behöver utformas efter den insikten, vilket inte alls är fallet idag.

Arbetslinjen har de gånga åren varit viktig för både enskilda och Sverige som land. Personer som lever i utanförskap ska hjälpas tillbaka till arbetslivet. Men kriminalitet och fängelsevistelse är också ett utanförskap. Kristdemokraterna gör analysen att det nu krävs nya grepp för att adressera det utanförskapet och för att ge människor chansen att lämna kriminalitet bakom sig.

Valåret 2014 i Halland har startat!

DSC_0040Årets vårstämma är genomförd med många glada och inspirerade Kristdemokrater. Kvällen innehöll förutom årsmöteshandlingar en genomgång av valplanen för 2014.
Vi har en bred media, kampanj och debattplan som gör att vi når många väljare där vi i dialog kan berätta om vår politik.

Först ut är EU-valet där vår toppkandidat Lars Adaktusson(KD) redan ligger på 20% i förtroende hos Svenska folket, en bra start kan man säga!

Välkommen att följa oss här under valåret men också efter 14 september!

”Rysslands agerande är ett brott mot internationell lag” – Hägglund

Det ryska agerandet i Ukraina är ett flagrant brott mot internationell rätt!
– Än en gång hörs ljudet av vapenskrammel i Europa. Det är en påminnelse om att det vi ofta idag tar för givet – fred, frihet och demokrati – är något som måste försvaras om och om igen. Det ryska agerandet är ett flagrant brott mot internationell rätt, och utgör en allvarlig kränkning av en annan stats självständighet och territoriella integritet. Länderna måste nu komma överens om en fredlig lösning och de ryska trupperna återvända till sina baser.
Det säger Göran Hägglund i en kommentar till händelserna i Ukraina.‪#‎svpol‬ ‪#‎kd14‬ ‪#‎ukraina‬ ‪#‎folkrätt‬ ‪#‎krim‬ ‪#‎eupol‬ ‪#‎dinröst‬Ukraina

Sjukvården i Halland får 59,6 miljoner ur vårt förslag kömiljarden!

Skolaniklasmatsson-till-web

Bidragsbeloppen till landstingen, för hur de hållit vårdköerna korta under 2013, offentliggjordes i veckan. En av de saker vi Kristdemokrater genomfört under mandatperioden.

I december hade 97 procent av alla hallänningar (Riket: 87 procent) som kom på nybesök till sjukhusen inte behövt vänta mer än 90 dagar, gränsen för den så kallade lagstadgade vårdgarantin. För de som kom till operation nåddes motsvarande mål till 98 procent (Riket: 88 procent).

– Generellt sett ligger vi fortfarande väldigt bra till. Mer än åttio procent av våra patienter får vård inom 60 dagar, som är den garantitid vi själva försöker hålla i Halland, säger Carina Werner, vårdgarantihandläggare vid Region Halland.

Vi har med detta förslag kunnat minskat köerna och därmed också ökat kvalité och tillgänglighet för invånarna i Halland. Vi behöver också arbeta med att utveckla vården på andra område och se till att antalet platser ökas på sjukhusen i Halland.

Vi hoppas på fler mandat i Landstingsfullmäktige för att genom kristdemokratisk värdegrund ge förutsättningar för en sjukvård med god kvalité och nöjda patienter.

Niklas Mattsson (KD)
Toppkandidat Landstinget Halland

 

Idag besöker Mats Odell Stenhuggeri i Kungsbacka!

Mats-Odell besökIdag besökte Mats Odell Stenhuggeriet i Kungsbacka för att prata framtid och få vetskap om de utmaningar branschen står inför. En EU-marknad som blir alltmer öppen och en ökad konkurrenskraft är viktiga faktorer.

Vill du veta mer, kontakta:
Simon Olsson
Valombudsman Halland
073- 811 32 53