Bättre vård – Framtiden

Här är våra förslag för en ännu bättre vård och omsorg:

• Vårdpersonalen behöver få en ny framtidstro, bland annat genom kompetensutveckling.

• Patientens kontakt och väg genom sjukvården måste bli enklare.

• Ge primärvården ett särskilt äldreuppdrag för en sammanhållen vård för de mest sjuka. De mest sjuka äldre bör få VIP-status i sjukvården.

• Den nationella vårdgarantin måste skärpas ytterligare och uppfyllas över hela landet. Målet ska vara en sjukvård utan köer.

• Maximalt fyra timmars väntetid på akutmottagningen.

• Det förebyggande folkhälsoarbetet måste förbättras.

• Patientsäkerhetstänkandet inom hälso- och sjukvården måste utvecklas för att eliminera undvikbara vårdskador. Öppenhet och ett säkerhetstänkande som i första hand inriktar sig på systembrister i stället för på individuella misstag ökar kunskapen och förbättrar patientsäkerheten.

• Antalet vårdplatser måste utökas för att bättre motsvara behoven.

• Psykiskt sjukas och funktionshindrades behov av god vård och omsorg måste prioriteras.

• Inför en samlad patienträttighetslag som på ett tydligt sätt slår fast vilka rättigheter man har som patient.

• Vården, liksom omsorgen, behöver många olika utförare. Vi välkomnar privata, kooperativa och ideella utförare av vård.